Patientöversikter i cancervården - vad innebär det för patienten och för vårdens medarbetare? Passed

Tuesday August 25, 2020 16:00 - 17:00 Ekosystem

Moderator: Lisa Kirsebom
Panelists: Anna Essen, Ebba Hult, Eskil Degsell, Hans Hägglund, Ingela Franck Lissbrant, Maria Sörby, Per Nodbrant

Under åren 2018-2021 implementeras patientöversikter - beslutsstöd -inom åtta cancerdiagnoser på kliniker i hela landet. Hur kommer detta att påverka arbetet på klinikerna och vad innebär det för patienten? Efter en kort introduktion kommer panelen - med representanter från olika perspektiv (patient, närstående, läkare, verksamhetschef) - att belysa användningen av verktyget ur olika aspekter För patienten och den närstående: Hur vill och kan man som patient och som närstående hantera den information som man får presenterad i patientöversikten? Får man information på rätt sätt och vid rätt tillfälle? Finns det farhågor och vilka? För läkaren: Vad händer med läkarens roll när verktygen driver på förändrade arbetssätt och patienten finns med i beslutsprocessen? För kliniken: Vad är nyttoeffekterna i kliniken? Finns det farhågor? Hur hanteras patientöversikterna i relation till patientjournal och andra patientadministrativa system? Vi kommer att diskutera digitalisering av vården och behovet av nationell samordning.


Detta seminarium arrangeras av RCC – Regionala Cancercentrum i Samverkan och tillsammans inom ramen för Innovationsmiljön Nollvision cancer
Språk

Svenska

Subject

Beslutstöd

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Lecturers

Lisa Kirsebom Moderator

Moderator
Lisa Kirsebom

Journalist, naturvetare och moderator

Anna Essen Panelist

Docent i företagsekonomi
Handelshögskolan i Stockholm

Anna Essén forskar om digitalisering på Handelshögskolan i Stockholm. Hon leder internationella studier om digitala infrastrukturer och e-hälsotjänster i vården och om autonoma transportsystem i framtidens smarta städer.

Ebba Hult Panelist

Samordnare
Nollvision cancer Center for AI, Innovation and the Future of Work HOUSE OF INNOVATION Handelshögskolan i Stockholm

Ebba Gunilla Melville Hult, BSc statskunskap och internationella relationer från Göteborgs universitet, har lång erfarenhet från att leda och driva projekt inom strategi, verksamhetsutveckling och affärsutveckling nationellt och internationellt inom flera samhällssektorer; hälsa- och sjukvård, omsorg, skola, försvar, IKT, trafiksäkerhet, energi- och miljöteknik. Hon arbetar sedan 2011 aktivt med internationaliseringen av svensk sjukvård och life science industri, särskilt inom cancervård. Ebba är en av initiativtagarna till den nystartade innovationsmiljön Nollvision cancer med finansiering från Vinnova.

Eskil Degsell Panelist

Närståenderepresentant
Närståenderepresentant

Eskil Degsell är öppet egenerfaren patient diagnostiserad med astma och allergi sedan barnsben. Han är också öppet egenerfaren närstående till hans fru som är diagnostiserad med en malign hjärntumör. Eskil sitter också i styrelsen för Svenska Hjärntumörföreningen, ledningsbordet vid patientflöde Maligna Hjärntumörer vid Karolinska Universitetssjukhuset. Eskil är anknuten till RCC Stockholm – Gotland med fokus på patientrapporterade utfallsmått och närstående frågor. Eskil är även anknuten till forskning vid Karolinska Institutet samt sitter med i patient- och brukarrådet vid Myndigheten för vård och omsorgsanalys.

Hans Hägglund Panelist

Nationell cancersamordnare, ordförande RCC i Samverkan
SKR

Hans Hägglund är nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner och ordförande i Cancercentrum i samverkan. Han är cancerläkare och cancerforskare och har en professur på Uppsala Universitet och är gästforskare på Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle, USA. Hans var tidigare verksamhetschef på Akademiska sjukhuset i Uppsala, 2013-2018, läkare och forskare på Karolinska Universitetssjukhuset 1994-2013 och tidigare ordförande för Svensk förening för Hematologi 2016-2018. Hans är en av initiativtagarna till den visionsdrivna innovationsmiljön Nollvision cancer med finansiering från Vinnova.

Ingela Franck Lissbrant Panelist

Överläkare, onkolog, regional processägare för Prostatacancer, Vice ordförande Nationella prostatacancerregistret (NPCR)
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Överläkare, Onkologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Regional Processägare för Prostatacancer i VGR Vice ordförande Natinella prostatacancerregistret (NPCR).

Maria Sörby Panelist

Projektledare
RCC Uppsala Örebro

Maria Sörby är anställd vid RCC Uppsala Örebro och projektledare för det nationella projektet Införande av patientöversikter i cancervården. Maria är biokemist och disputerade vid Ludwiginstitutet för cancerforskning. Maria har många års erfarenhet av ledning och utveckling av infrastruktur i offentlig verksamhet, bland annat från Statens Veterinärmedicinska Anstalt och SciLifeLab

Per Nodbrant Panelist

Verksamhetschef,
Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköping

Verksamhetschef, onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Regions Jönköping