Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Hur kopplar man samman digitalisering och kvalitetssäkrade mätningar?

Hur kopplar man samman digitalisering och kvalitetssäkrade mätningar? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 11:15 - 12:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Föreläsare: Jeanette Melin

För såväl e-hälsa, digitalisering och AI som för den traditionella hälso- och sjukvården, är tillförlitliga underlag kring hur välfärdstjänsterna påverka användarna centralt. Framförallt vill man säkerställa sig om att det leder till de effekter och nyttor som man förväntar sig, exempelvis förbättrad hälsa och välmående eller minskade symptom och besvär. Hur en person upplever sitt hälsotillstånd kan kvantifieras genom enkätsvar, vilket många gånger går under namnet patientrapporterade mått. Denna typ av försök till att skapa kvantifierbara och jämförbara mätningar görs dock inte fullt ut, utan avsaknad av mätkvalitetssäkring är allt för vanlig. Det finns ett växande behov av kvalitetssäkrad mätteknik av dessa patientrapporterade mått. Samtidigt som de är svårare att hantera kvantitativt än traditionella fysikaliska och kemiska mätningar så finns både verktyg och kompetens idag. Att inte fullt ut ta steget att använd sig av detta har i sin tur konsekvenser för huruvida man kan fatta tillförlitliga beslut om en interventions potential och nyttiggörande samt att driva innovationer inom e-hälsa, digitalisering, AI och traditionella hälso- och sjukvården i rätt riktning. Effekter på personnivå är centrala, men måste givetvis också sättas i relation till systemaspekter såsom resurseffektivitet, interaktioner och påverkan på andra delar av en organisation eller andra aktörer liksom kopplingar till politiska och organisatoriska mål. Med kvalitetssäkrade mätningar på såväl person- som på systemnivå ges möjligheter för bättre - tillförlitliga och jämförbara - modeller för att exempelvis upphandla och ersätta på utfall. För att maximera den positiva utveckling vi behöver inom välfärdssystemet är det därför nödvändigt att vi tar vårt ansvar i att säkerställa mätkvaliteten i de underlag som används för beslutsfattande, i allt från utveckling av nya produkter och tjänster till nationella uppföljningar och styrningar av hälso- och sjukvården. I denna session introduceras och diskuteras innebörden av kvalitetssäkrade mätunderlag med särskilt fokus på hälsoupplevelser.

Språk

Svenska

Ämne

Beslutstöd

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Styrning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Patientsäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Jeanette Melin

Jeanette Melin Föreläsare

RISE

Jeanette arbetar som forskare på RISE Mätteknik. Jeanette verkar för och bedriver forskning om att samma grundläggande mätprinciper som tillämpas på fysikaliska mätningar även skall användas för mätningar av mänskligt beteende och upplevelser, s.k. kategoriska storheter eller ”mjuka värden”. Detta är något som i stor utsträckning saknas i dagens samhälle, vilket ger missriktade jämförelser och beslutsfattande. Man måste ha tillförlitliga mätningar för att kunna identifiera och analysera hur man ska satsa och prioritera utveckling, förnyelse och innovation där det ger största möjliga effekt. Jeanettes forskning är framförallt relaterad till kategoriska storheter inom hälso- och sjukvården, men tillämpar även metodiken inom andra områden.