Stökig förort och avfolkad landsbygd – styr media vår identitet?

Måndag 19 april 2021 14:30 - 15:30 Live från UKK

Utställare: Uppsala Kommun

Föreläsare: Karin Backvall, Lotta Svensson
Moderator: Anna Malmström
Paneldeltagare: Journalist, Medverkan från Gottsunda fritidsgård, Medverkan från ung på landsbygd

Uppsala kommun bjuder in till samtal om hur berättelserna om förorten och landsbygden påverkar oss. I samtalet undersöks hur media framställer landsbygd och förort och hur uppfattningen av en plats påverkar människorna som bor där. Panelen består av forskare, en journalist och representanter med erfarenhet från livet på landsbygden och i förorten.

Landsbygd och förort har trots sina olikheter även mycket gemensamt. Erfarenheten av att beskrivas som utanför normen hör båda platserna till. I urbaniseringens tidevarv är det urbana norm medan landsbygd och förort är avvikare. Men kan benämningen av en plats spilla över på invånarnas identitet och resultera i en självuppfyllande profetia? Lokala drivkrafter och tilltro anses av många vara centralt för ett områdes attraktivitet. Om föreställningarna om en plats påverkar invånarnas självuppfattning negativt riskerar både framtidstron och viljan att engagera sig i området försvinna.

Genom att bo på en viss plats tillskrivs landsbygdsbon och förortsbon attribut och föreställningar, men hur mycket påverkar egentligen platsen människan? Uppsala kommun har i filmserien ”Vi är Gottsunda” intervjuat Gottsundabor om hur de upplever livet i Gottsunda. Trots att ungdomarna själva vittnar om oroligheter menar de att Gottsunda svartmålas och kontrar med positiva aspekter av att bo i området. Men den mångfacetterade bilden som ungdomarna förmedlar får inte plats i ”utifrånbilden” av förorten. Med avstamp i filmen ska panelen resonera om vad den endimensionella bilden gör med människorna som bor där och hur vi kan prata om ett område utan att det blir stigmatiserande. Kan kommunen göra annorlunda och hur kan media bli mer konstruktiv i sin rapportering?

Arrangör(er)

Uppsala kommun

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Studenter vid högskola/universitet, Forskare, Tjänstepersoner vid kommun , Media

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Föreläsare

Karin Backvall Föreläsare

Karin Backvall är postdoktor på institutet för bostadsforskning på Uppsala universitet och har skrivit en avhandling om hur förorter konstrueras i media.

Lotta Svensson Föreläsare

Lotta Svensson är sociolog och har forskat om ungas livsvillkor på landsbygden. I boken ”Lämna eller stanna” har Lotta undersökt ungas framtidstro och utvecklingen av en bygd när unga flyttar därifrån.

Anna Malmström Moderator

Anna Malmström arbetar som utvecklingsledare på kommunledningskontorets hållbarhetsavdelning i Uppsala kommun. Hennes uppdrag handlar framför allt om samordning av insatser i kommunen för en snabb och jämställd integration och etablering.

Journalist Paneldeltagare

Medverkan från Gottsunda fritidsgård Paneldeltagare

På polisens lista 2019 över utsatta områden, finns Gottsunda med bland de 22 områden som definieras som särskilt utsatta. I panelsamtalet medverkar en deltagare från Gottsunda fritidsgård.

Medverkan från ung på landsbygd Paneldeltagare