Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

11. Barns delaktighet i sin egen hälsa Har passerat

Torsdag 14 november 2019 10:30 - 12:00 Duetten

Föreläsare: Caroline Sjödell, Emma Hjälte, Hanna Henriksson, Helene Elvstrand, Karoline Olstam, Maja J Gaimer

Artikel 12 i barnkonventionen är en av de grundläggande principer som slår fast att barn och unga har rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade. Samtliga samhällsaktörer har det yttersta ansvaret för att öka barns och ungdomars möjligheter till delaktighet och inflytande över beslut och verksamheter som påverkar dem. Under seminariet kommer vi få mer kunskap om hur barn och ungas delaktighet kan gynnas med exempel från Region Östergötlands verksamheter. 


Huvudtalare under seminariet är Helene Elvstrand, som är filosofie doktor i pedagogiskt arbete med inriktning mot fritidshem. Hon kommer att prata om sin forskning inom delaktighetsfrågor, inclusive education och barns rättigheter. 

Helene Elvstrand arbetar som lektor vid Linköpings universitet, Campus Norrköping, där hon undervisar inom lärarprogrammet främst för grundskolelärare med inriktning mot fritidshem och förskola.


Inom Region Östergötland arbetar Centrum för verksamhetsstöd och utveckling, CVU, med en årlig webbenkät, ”Om mig”, som gör ungdomar delaktiga i frågor som rör deras hälsa och livsstil. Emma Hjälte, Hanna Henriksson och Sofia Lindstrand från CVU berättar om arbetet och resultatet med enkäten.


Om hur barn och ungas psykiska mående kan påverkas genom utbildningsinsatser och ett förebyggande samt hälsofrämjande elevhälsoarbete berättar Maja J Gaimer, från sjukhusskolan, Linköpings kommun

Arrangör(er)

Region Östergötland

Taggar

Agenda 2030, Barn, Demokrati, Delaktighet, Hållbarhet, Inkludering , Jämlik hälsa, Metoder och verktyg, Psykisk hälsa, Tillit, Tillgänglighet, Trygghet, Ungdomar

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger, Studenter vid högskola/universitet, Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Caroline Sjödell Föreläsare

Emma Hjälte Föreläsare

Hanna Henriksson Föreläsare

Helene Elvstrand Föreläsare

Karoline Olstam Föreläsare

Maja J Gaimer Föreläsare