Banner

17. Rätt till hälsa för papperslösa – samverkan mot vårdhinder Har passerat

Torsdag 14 november 2019 13:00 - 14:30 Verdefoajén

Talare: Ana Hagström, Christina Högberg, Henry Ascher, Lau Dahlgren Ekegren, Lina Lönnberg, Sofia Nilsson

Rätten till högsta uppnåeliga fysiska och mentala hälsa gäller alla människor och på lika villkor. 2013 infördes Lagen om hälso- och sjukvård för personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, som ålägger landstingen att erbjuda bland annat ”vård som inte kan anstå” för vuxna. Flera uppföljningar, bland annat av Svenska Röda Korset och Enheten för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen, visar dock att stora vårdhinder i praktiken kvarstår.

Rosengrenska stiftelsen, en frivilligorganisation med yrkesverksamma inom vården som arbetar med vårdförmedling för papperslösa, har tillsammans med Patientnämnden i Västra Götalandsregionen dokumenterat vårdhinder för papperslösa. Svenska Röda Korset har nyligen presenterat sina iakttagelser genom ”Nedslag i verkligheten - tillgång till vård för papperslösa”. Resultaten, som kommer att presenteras på seminariet, visar att vårdpersonal har bristande kunskap om lagen och att det finns svårigheter med att tillämpa den.

Med detta som grund har Svenska Röda Korset undersökt vilken information som landstingen ger till sina anställda kring tillgången till vård för papperslösa. Kartläggningen visar på stora skillnader över landet både när det gäller omfattning av vård, men även vilket ansvar landstingen lägger på sin personal att reda i frågor som är relaterade till uppehållstillstånd och juridiskt status, frågor som vanligtvis inte faller inom vårdpersonalen kompetensområde. 

På seminariet kommer vårdhindren som uppstår till följd av okunskap och osäkerhet kring tolkningen av ”vård som inte kan anstå” att beskrivas liksom det problematiska med begreppet i sig utifrån ett medicinskt och yrkesetiskt perspektiv. Fokus kommer att ligga på en diskussion om hur idéburna- / frivilligorganisationer och regioner kan samverka för att undanröja vårdhindren, säkerställa att lagen följs och tillgodose rätten till hälsa.

Arrangör(er)

Rosengrenska stiftelsen och Svenska Röda Korset

Taggar

Diskriminering, Folkhälsa, Jämlik hälsa, Migration, Sjukvård

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Ana Hagström Talare

Transkulturellt Centrum

Christina Högberg Talare

Utredare, Patientnämndernas kansli i Göteborg

Henry Ascher Talare

Göteborgs Universitet och Angereds Närsjukhus

Professor, barnläkare. Medicinskt ansvarig vid Rosengrenska stiftelsen.

Lau Dahlgren Ekegren Talare

Svenska Röda Korset

Teamledare och specialistsjuksköterska på Svenska Röda Korsets vårdförmedling

Lina Lönnberg Talare

Psykolog, ordförande Rosengrenska stiftelsen

Sofia Nilsson Talare