Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

55. Relationer och umgänge för barn i våldets skugga Passed

Friday November 15, 2019 10:30 - 12:00 Spegelsalen

Lecturer: Linnea Bruno
Speakers: Carl Fredrik Graf, Åsa Lindhagen
Moderator: Nina Rung
Workshop facilitator: Alexandra Nörby

Mäns våld mot kvinnor är ett av de allvarligaste uttrycken för ojämställdhet i vårt samhälle, ett allvarligt samhällsproblem och folkhälsoproblem. Att utsättas för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld ökar risken för olika former av ohälsa, både på kort och på lång sikt för både vuxna och barn. Barnen kan drabbas direkt eller indirekt, som vittnen till våld som en förälder utsätter en annan förälder för. Barn som upplever våld utvecklar posttraumatiskt stressyndrom i högre utsträckning än andra barn som utsätts för trauman. 


Kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är avgörande för hur myndighetsutövare tolkar situationer och vilken analys som sedan ligger till grund för beslut om till exempel umgänge och vårdnad. Det är viktigt för barnens säkerhet och välmående att aktörer gör analyser utifrån ett maktperspektiv och barnrättsperspektiv.


Vi diskuterar i seminariet vikten av kunskap kring våldets mekanismer och reflekterar bland annat kring följande frågor:

·Hur kan myndigheter främja barns rätt till bästa möjliga hälsa i arbetet med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld?

·Vilka normer och värderingar kring makt och kön, och andra maktordningar, påverkar hur myndigheter tolkar barnens situation och hur de värderar föräldrarnas förmåga och trovärdighet?

·Vilken kunskap och vilka särskilda faktorer behöver tas hänsyn till när barnen befinner sig i en situation där det förekommer hedersrelaterat våld och förtryck?

·Hur kan vi arbeta med ett barnrättsperspektiv som inrymmer ett tydligt genusperspektiv i analyser och diskussioner kring umgänge och vårdnad med tidigare våldsutövare? Vad kan förändras när barnkonventionen blir lag i januari 2020?


I detta seminarium lyfter vi att barns hälsa påverkas negativt av att leva i situationer där det förekommer våld, samt under efterföljande processer kring vårdnad och umgänge med våldsutövaren. Vi för en dialog kring hur samhället olika aktörer kan arbeta för att säkerställa barns hälsa och säkerhet i det långsiktiga arbetet med våld i nära relationer.

Organizer

Länsstyrelsen Östergötland

Tags

Barn, Brottsoffer, Feminism, Folkhälsa, Genus, Jämställdhet, Kön, Normer, Våld

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger, Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Linnea Bruno Lecturer

Linnéa Bruno disputerade 2016 med avhandlingen "Ofridstid. Fäders våld, staten och den separerade familjen". Bruno intresserar sig för statens hantering av särskilt fäders våld mot barn och mödrar – när, hur och för vem våld representeras som problem. Vilka konsekvenser kan olika framställningar av våld ha för våldsutsatta? Vem tillskrivs ansvar och vad betyder olika dimensioner av ojämlikhet i sammanhanget?

Carl Fredrik Graf Speaker

Länsstyrelsen Östergötland

Inledningstalare

Åsa Lindhagen Speaker

Regeringskansliet

Inledningstalare

Nina Rung Moderator

Kriminolog och grundare av Huskurage

Alexandra Nörby Workshop facilitator

Länsstyrelsen Östergötland