Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

21. Kan alla verksamheter arbeta hälsofrämjande? Har passerat

Torsdag 14 november 2019 13:00 - 14:30 Duetten

Föreläsare: Länsstyrelsen Östergötland
Moderator: Aleksander Gabelic
Workshop facilitator: Alma Basic

Hur kan man arbeta för rätten till hälsa inom områden som lantbrukarstöd, djurskydd, vattenförsörjning, regional utveckling eller naturreservat? Hur säkerställer vi att vi behåller ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv på de insatser vi genomför? Vilka nya möjligheter till hälsofrämjande arbete finns det och hur kan vi identifiera dem?


Hälsa som en mänsklig rättighet handlar inte bara om den fysiska hälsan utan innebär såväl fysiskt, psykiskt, socialt, andligt och kreativt välbefinnande. Oavsett ålder, kön, funktionsförmåga, socio-ekonomisk eller etnisk bakgrund, så är en god hälsa en grundläggande förutsättning för livet. Ojämlika villkor och strukturer påverkar människors välmående och hindrar människor från att utvecklas, vara kreativa och delta i samhället. Människor vars välmående hindras av sådana strukturer kan varken ta del av, eller bidra till, hållbar samhällsutveckling och tillväxt på lika villkor. 


Genom att ta avstamp i Länsstyrelsen Östergötlands olika verksamheter ger vi exempel på hur vi arbetar eller kan arbeta för att bidra till ökad hälsa på lika villkor för länets invånare. Verksamheten analyseras utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Vi vill med seminariet engagera kring hur olika verksamheter kan arbeta hälsofrämjande, även när det inte finns ett uttalat uppdrag inom hälsa eller mänskliga rättigheter.


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi ska göra verklighet av regeringens politik, för alla länets invånare.
 
 Vi har uppdrag inom en rad olika områden som rör samhällets utveckling som till exempel lantbruk, livsmedel, folkhälsa, alkohol- narkotika- doping och tobaksfrågor, miljöskydd, bostadsbyggande, krisberedskap, integration, mäns våld mot kvinnor, klimatfrågor, kulturminnesvård och naturvård. Länsstyrelsen har uppdraget att integrera ett jämställdhets- och människorättsperspektiv i all vår verksamhet såsom rådgivning, samordning, prövning, ekonomiskt stöd, tillsyn och kontroll.
Arrangör(er)

Länsstyrelsen Östergötland

Taggar

Agenda 2030, Diskriminering, Inkludering , Jämlik hälsa, Jämställdhet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Länsstyrelsen Östergötland Föreläsare

Aleksander Gabelic Moderator

F.d. ordförande i Svenska FN-förbundet och samhällsdebattör

Alma Basic Workshop facilitator