InterSystems Ulrika Norrbom återvänder till vården för att stötta upp under covid-19-pandemin

För drygt ett år sedan antog Ulrika Norrbom rollen som Nursing Executive på InterSystems i Norden. Senast kommer Ulrika från IT-konsultvärlden, men hon har även över 20 års erfarenhet från vården, bland annat som chefsjuksköterska. På InterSystems hanterar Ulrika både internationella patientsäkerhetsfrågor och positioneringen av InterSystems produkter på den nordiska marknaden. Till följd av covid-19-pandemin har Ulrika tagit steget tillbaka till vården och arbetar nu deltid på akutmottagningen på Danderyds sjukhus. – När det blev uppenbart att covid-19 skulle bli en stor prövning för sjukvården så kände jag starkt att jag ville hjälpa till och bidra i så stor utsträckning som möjligt.

Ulrika berättar att det är många tidigare medarbetare som idag jobbar inom andra fält som har återvänt till vården för att bidra och stötta under den rådande krisen. Det är speciell mentalitet som är fantastisk, menar Ulrika.

Som i många länder så har covid-19-pandemin belyst att flera delar av den svenska hälso- och sjukvården behöver mer resurser för att kunna fortsätta bedriva verksamhet trots kraftigt förändrade vårdbehov. Ulrika ser samtidigt att digitaliseringen av vården accelererar och att vårdsverige nu står inför viktiga förändringar.

– Nyligen lämnades betänkandet ”God och nära vård” över till regeringen. Ett förslag är att huvudansvaret för patienter bör förflyttas till primärvården. Det är en gigantisk omställning där IT spelar en stor roll för verksamhetsförändringen, säger Ulrika Norrbom.

Idag använder olika delar hälso- och sjukvården ett flertal informationssystem som inte är integrerade med varandra, vilket försvårar säker och effektiv informationsdelning och överföring. Samtidigt går IT-mognaden inom vården snabbt framåt och allt fler beslutsfattare börjar inse vikten av att koppla samman informationsflöden för att få en helhetsbild. Här behövs InterSystems interoperabilitetsteknik menar Ulrika Norrbom.

– En förändring som behöver ske är att juridiken behöver ses över. Informationsdelning behöver kunna ske i högre utsträckning i och mellan regionerna för att hälso- och sjukvården ska kunna göra nästa stora IT-kliv.Vi behöver framförallt bli bättre på att jobba förebyggande med de kroniska folksjukdomarna i Sverige. Med informationsteknik som samlar omfattande patientinformation ser vi till att de som är i störst behov får den vård de behöver, samtidigt som vi kan arbeta förebyggande med patienterna så att sjukdomen inte utvecklas i snabbare takt, säger Ulrika Norrbom.

Ett integrerat informations- och journalsystem som tillgängliggör omfattande data skapar förutsättningar för bättre vård, genom att hela vårdkedjan får access till en helhetsbild av varje enskild patient. Ulrika menar att med interoperabilitet tillgängliggörs de bästa systemen, där de behövs som mest. Då kan användaren få ut bästa möjliga nytta av informationen, samtidigt som man lägger grunden för framtidens livsviktiga förebyggande vård- och folkhälsoarbete.


https://sweden.intersystems-newsletter.com/