Cambio COSMIC

Cambio COSMIC är det ledande journalsystemet i Norden. Det ger ett samordnat och patientfokuserat verksamhetsstöd över hela regioner och är ett tryggt stöd i vårdpersonalens dagliga arbete. 

Sammanhållen journalföring gör vården säkrare och smidigare både för patient och vårdgivare

Regioner som har Cambio COSMIC får en sammanhållen journal för patienten, oavsett organisationstillhörighet. Bokningar, provresultat, läkemedel, behandlingar – alla delar samma bild av patienten. Genom att patientjournalen delas mellan de som har vårdansvar ökar patientsäkerheten, vårdpersonalen sparar tid och möten med patienten kan genomföras med högre kvalitet. Arbetsdagen underlättas också genom att man kan arbeta mobilt samt att användarna får stöd för de arbetsuppgifter och rutiner som ska följas.