Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022


Arrangera miniseminarium på Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro

Den 17-18 november arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna på Conventum i Örebro under temat ”Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet”. Mänskliga Rättighetsdagarna har under de senaste åren besökts av 3 000-5 000 deltagare årligen. Programmet för 2022 kommer att bestå av omkring 150 seminarier, workshops, föreläsningar och kulturinslag. Under två fullspäckade dagar kommer forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker, företagare och ideellt engagerade mötas för att inhämta ny kunskap och inspiration kring mänskliga rättigheter. Ta chansen att nå ut med din verksamhet genom att arrangera ett program under Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro!

Miniseminarium är kortare seminarier om 25 minuter på en öppen scen och som riktar sig till en bredare publik. Programmet på scenerna är kostnadsfritt för besökare att ta del av och är ett bra alternativ om ni vill rikta er till allmänheten.

På denna sida kan du läsa mer om:

 • Information om programansökan, programprocessen och viktiga datum
 • Programavgift och vad som ingår i denna
 • Fem tips för att öka chansen att ert seminarium blir antaget
 • Grundläggande principer för medverkan
 • Riktlinjer för seminariet
 • Vanliga frågor
 • Formulär för att skicka in programförslag

Praktisk info om ansökningsprocessen

Om du vill arrangera miniseminarium på MR-dagarna i Örebro så anmäler du ert programförslag via vårt formulär (länk till detta hittar du längre ner på sidan). Programförslaget behöver inte vara helt komplett med bekräftade talare etc. vid inskickandet, men ni behöver beskriva vilka huvudsakliga frågeställningar som ni ämnar lyfta för att vi ska kunna ta ställning till förslaget. I mån av tid kommer inskickade förslag hanteras löpande, så skicka gärna in ditt förslag tidigare.

Deadline för ansökan om miniseminarium är 1 september 2022.

Efter 1 september går MR-dagarna igenom alla inkomna förslag och gör ett urval för att säkerställa att programmet lyfter för temat relevanta frågor, är relevant för våra olika målgrupper, lever upp till våra riktlinjer samt att det finns en bredd av olika arrangörer.

Vi återkopplar senast i mitten av september med svar till er som inkommit med miniseminarieförslag ifall ert miniseminarium godkänns eller får avslag. Ibland ber vi er komplettera er ansökan för godkännande.

Om ert förslag godkänns ber vi er komplettera med praktisk info, sedan publicerar vi ert miniseminarium vår webb. I samband med godkännandet skickar vi även en faktura på miniseminarieavgiften.

Pris

Att arrangera ett miniseminarium kostar 3 500 kr (momsfritt).

I avgiften ingår:

 • 25 min seminarium på öppen scen
 • En konferensbiljett till medverkande/samordnare för ert miniseminarium. Biljetten gäller för hela forumet (värde upp till 2 750 kr beroende på biljettkategori)
 • Öppen scen med grundläggande teknik (mikrofon, ljudanläggning, dator, hörslinga, projektor och duk)
 • Marknadsföring av seminariet i Mänskliga Rättighetsdagarnas digitala kanaler.

Har din organisation inte möjlighet att finansiera ett miniseminarium så kan du i formuläret anmäla att ni ansöker om att få hålla seminariet kostnadsfritt. Möjligheten att upplåta kostnadsfria miniseminarier varierar och beslut tas efter en bedömning av programmet som helhet. Möjligheten att anordna miniseminarium gratis riktar sig främst till mindre civilsamhällesorganisationer och aktivistgrupper.

Övriga kostnader

Eventuella tilläggsbeställningar av teknik, filmning av seminariet eller teckenspråkstolkning bekostas av programarrangören. Kostnader för medverkandes resor, arvoden och logi bekostas helt av programarrangören.

Observera att anmälan inte är bindande och faktureras först i samband med att vi ger besked om ert miniseminarieförslag blir godkänt.

Fem tips som ökar chansen för att ert programförslag ska godkännas

 • Skriv kortfattat och var tydlig i beskrivningen av ert program: Försök att fånga huvudbudskapet i det program ni vill arrangera och undvik långa beskrivningar av underteman och ämnen. Fokusera på de huvudsakliga frågeställningar som ni vill lyfta. Kärnfullt och tydligt är bättre än långt och komplicerat!
 • Fyll i vilka medverkande ni planerar att ha med i ert program: Även om det är tidigt i processen och specifika talare inte är bekräftade är det värdefullt för oss att få en inblick i vem/vilka ni tänker skall medverka. Beskriv hur ni tänker kring representation när det gäller era medverkande (enligt principen prata MED, inte OM).
 • Tänk på målgruppen: MR-dagarna besökas av många målgrupper – vilka vill ni ska komma på ert miniseminarium? Miniseminarier är kostnadsfria att besöka och når därför framförallt ut till skolklasser och bredare allmänhet även om de kan besökas av flera målgrupper. Försök att i er programbeskrivning formulera er text för de personer ni vill ska besöka ert miniseminarium.
 • Koppling till tema: Utgå från årets tematext och relatera er programbeskrivning till denna. Ju tydligare beskrivet desto bättre! Beskriv också om ni i ert miniseminarium kommer lyfta ungas deltagande och inflytande på något vis; antingen i er tematik, om unga medverkar i er panel eller om ni på andra sätt lyfter ungas perspektiv.
 • Ett upplägg som lockar: MR-dagarnas besökare lockas av upplägg som frångår det traditionella panelsamtalet eller föreläsningen. Hur engagerar ni bäst era besökare?

Grundläggande principer för medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett projekt vars målsättning är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En viktig målsättning är att skapa en trygg arena för samtal och diskussioner, även svåra sådana.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna. Våld eller hot om våld får inte förekomma.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarna har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Riktlinjer för miniseminariet

 • Alla programpunkter ska utgå ifrån ett tydligt rättighetsperspektiv och ett rättighetsspråk.
 • MR-dagarna har en bred målgrupp – tänk noga igenom vilka ni vill nå och anpassa innehåll, nivå och medverkande efter den tänkta målgruppen.
 • Prata med och inte om de grupper som berörs.
 • Var uppmärksam på representationen när ni sätter ihop en panel. Vilka kommer till tals? Tänk på tolkningsföreträde och bredd utifrån exempelvis normer om vithet, funktionalitet, sexualitet, genus mm.
 • Samtalet blir bättre när de medverkande har olika erfarenheter att bidra med. Om ni har paneler, blanda gärna forskning med praktik, lokalt med globalt, civilsamhälle med offentlig sektor, etc.
 • Om beslutsfattare eller politiker medverkar i panelen ska möjlighet till ansvarsutkrävande finnas, antingen genom en moderator/paneldeltagare som kan ställa kritiska frågor alternativt möjlighet för publikfrågor.

Formulär för att skicka in ansökan

När du har tagit del av all information ovan och är redo att skicka in ert programförslag så gör det via knappen nedan. Du lämnar ditt förslag via vår programplattform Invite People. Om det är första gången du använder plattformen så behöver du registrera dig och välja ett lösenord. Om du har anmält förslag till oss tidigare loggar du in med din e-post och det lösenord som du har valt tidigare. När du är inloggad i Invite People kan du också justera i det/de förslag som du lämnat tidigare.


ANMÄL MINISEMINARIUM


Vanliga frågor

Vad händer om MR-dagarna inte kan genomföras på grund av ett försämrat smittoläge och/eller återinförda restriktioner? Får vi tillbaka seminarieavgiften då?
MR-dagarnas arrangörer har tillsammans med lokala värdar gjort bedömningen att vi kommer kunna genomföra MR-dagarna på Conventum i november. Vi följer dock utvecklingen noga och kommer under året se över om en annan bedömning behöver göras. I sådant fall kommer vi se över möjligheten att digitalisera alternativt skjuta fram arrangemanget till våren 2023. Vi kommer självklart att hålla er uppdaterade och ha en så transparent dialog som möjligt. Observera att ansökan om program inte är bindande. Bokningsvillkor och fakturering skickas ut i samband i samband med besked om ert programförslag godkänts.

Finns det en deadline för miniseminarieförslag? Går det att komma in med förslag efter det?
Ja, senast 1 september behöver vi ha ditt förslag. Efter det tar vi in miniseminarieförslag endast ifall det finns luckor i programmet.

Vi har inte råd att betala seminarieavgiften, finns det möjlighet att arrangera miniseminarium kostnadsfritt?
Vi upplåter varje år ett fåtal miniseminarier kostnadsfritt till mindre civilsamhällesorganisationer. Om ni vill ansöka om att arrangera miniseminariet kostnadsfritt så skriver ni det i ansökningsformuläret.

Har du frågor om din anmälan eller vill ta del av informationen i andra format, kontakta oss på info@mrdagrna.se eller ring 08-12 15 00 52.