Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

45. Människors rätt till trygghet – staters ansvar Har passerat

Fredag 16 november 2018 09:00 - 10:00 T3

Moderator: Linda Borgheden
Paneldeltagare: Akiko Ahl, Anna Widepalm, Tomas Sevén

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter slår fast att människor i alla länder har rätt till frihet och personlig säkerhet. Statens roll som ansvarsbärare är att respektera, skydda och möjliggöra för kvinnor, män, pojkar och flickor att utöva sina rättigheter. Samtidigt ligger systematiska brott mot mänskliga rättigheter ofta till grund för dagens konflikter.

De flesta stater har förbundit sig att följa en lång rad konventioner om mänskliga rättigheter. Ändå kränks människors rättigheter varje dag runt om i världen, och internationellt går trenden mot en mer restriktiv lagstiftning. I många länder är icke-statliga aktörer långt viktigare för att erbjuda människor säkerhet. 

Vad krävs då för att en stat ska leva upp till sina åtaganden? Till att börja med en lagstiftning som ger skydd utan att diskriminera och ett fungerande rättsväsende. Men för att människor ska känna trygghet i det dagliga livet krävs också tillgång till sjukvård och ett arbete med skälig lön. Att kunna ta del av information och ha möjlighet att påverka beslut som berör en är minst lika viktigt. 

Staten måste också kunna hantera de konflikter som finns så att de inte spiller över. Respekt för mänskliga rättigheter och förebyggande insatser är grundläggande. När stater åsidosätter mänskliga rättigheter känner sig människor marginaliserade. Därför är det viktigt att inkludera individer och grupper – exempelvis kvinnor och unga – i beslutsfattandet, och se till att tillgången till samhällsservice är rättvis.

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. Vi bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. 

Hur kan en aktör som FBA stärka staten som ansvarsbärare? 

Välkommen till ett samtal om statens ansvar och roll för att förverkliga människors rätt till ett liv utan våld. Vi tar avstamp i Colombia, Somalia och Ukraina – tre länder med olika slags utmaningar. 

Arrangör(er)

Folke Bernadotteakademin (FBA)

Taggar

Krig- och konfliktzoner
Demokrati
Fredsbyggande
Mänskliga rättigheter
Mänsklig säkerhet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Linda Borgheden Moderator

Arbetar som specialist på säkerhetsreform på FBA. Linda är folkrättsjurist med fokus på mänskliga rättigheter, krigets lagar och jämställdhet. Hon har arbetat med fred och säkerhet för FN, EU och Sida, främst i Afrika och Mellanöstern.

Akiko Ahl Paneldeltagare

Om hur Sverige bidrar till att stärka säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter i Somalia – präglat av 20 år av inbördeskrig, svaga statliga institutioner, korruption och lågt förtroende för myndigheterna.

Anna Widepalm Paneldeltagare

Om FBA:s stöd till myndigheter i samband med fredsprocessen i Colombia, där samarbete med civilsamhällesorganisationer, reformering av säkerhetssektorn och kvinnors deltagande är viktiga komponenter.

Tomas Sevén Paneldeltagare

Om när staten inte kan garantera människors säkerhet och det internationella samfundet träder in, och uppdraget som utsänd till OSSE för att övervaka den pågående konflikten i östra Ukraina.