Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

73. MR-perspektiv på skyddat boende Har passerat

Fredag 16 november 2018 14:30 - 15:30 T1

Såväl barn som vuxna som utsatts för våld har rätt till stöd- och skyddsinsatser från samhället, t.ex. i form av skyddat boende. Bestämmelser om denna rättighet stadgas i en rad internationella instrument såsom Barnkonventionen, den s.k. Istanbulkonventionen och EU:s brottsofferdirektiv. Det civila samhället har, främst genom kvinnorättsrörelsen, under flera decennier spelat en avgörande roll för att kvinnor och deras barn ska få skydd. Samtidigt har samhällets ansvar för brottsoffer gradvis skärps och det står idag klart att det är kommunen som ansvarar för att våldsutsatta får det stöd och den hjälp som de behöver. I skärningspunkten mellan det civila samhällets starka åtagande och kommunens yttersta ansvar för våldsutsatta finns en gråzon rörande roller och ansvar. Denna otydlighet innebär en risk ur ett MR- perspektiv, som närmare kommer att beskrivas och analyseras under seminariet utifrån insatsen skyddat boende. Även intersektionella aspekter kommer att belysas.

Arrangör(er)

Regeringskansliet

Taggar

Diskriminering
Hedersvåld
Mäns våld mot kvinnor
Mänskliga rättigheter
Våld i nära relationer
Våld mot barn
Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes