Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

51. Flyktingrättens skydd mot våld Har passerat

Fredag 16 november 2018 09:00 - 10:00 C8

Föreläsare: Martin Ratcovich
Talare: Louise Dane

Ämnet för panelsamtalet är hur flyktingrätten bidrar till att skydda och säkerställa rätten till ett liv från våld. Samtalet har ett juridiskt perspektiv och handlar om staters juridiska skyldigheter att se till att flyktingar och migranter inte utsätts för våld. Viktiga regelområden är folkrättens regler om flyktingars rättigheter (flyktingkonventionen m.m.) och mänskliga rättigheter. I vissa situationer kan särskilda skydd också följa av andra, inte lika uppenbara, rättsområden, t.ex. havsrätt och internationell humanitärrätt (krigets lagar). En särskilt relevant fråga är hur flyktingrätten förhåller sig till mänskliga rättigheter och hur skyddet enligt de båda regelverken samverkar och kompletterar varandra. Var finns reglerna? Vad innebär de? Måste en stat bevilja asyl? Får en stat utvisa flyktingar och asylsökande till osäkra förhållanden? Spelar det någon roll om hoten kommer från statliga aktörer eller från andra? Hur tolkas och tillämpas skyddet, t.ex. av nationella domstolar? Genom att ge svar på dessa och närliggande frågor avser samtalet att belysa hur flyktingrätten innebär ett särskilt skydd mot våld.

Arrangör(er)

Stockholm Center for International Law and Justice samt Barnrättscentrum, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Taggar

Krig- och konfliktzoner
Asylfrågor
Barn
Migration
Mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Civilsamhälle
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Martin Ratcovich Föreläsare

Louise Dane Talare

Stockholms universitet