Huvudbild för Naturskyddsföreningens riksstämma

Stämmohandlingar

Denna sida uppdaterades den 3 maj

Stämmohandlingarna består av underlag till ärenden som stämman ska behandla. Vilka ärenden som ska behandlas styrs av stadgarna § 12. Underlagen hittar du under respektive dagordningspunkt nedan.

I vilken ordning ärenden ska behandlas föreslås i Stomprogrammet
Läs gärna mer under Utskottsförhandlingar vilka ärenden som diskuteras i vilket utskott. 
Stadgarna styr även motions-, yrkande- och rösträtt, hur personvalen ska gå till och mycket annat kring hur riksstämman ska genomföras. 


§ 12 Vid ordinarie riksstämma ska förekomma:

 1. riksstämmans öppnande
  Inget underlag

 2. upprop och fastställande av röstlängd
  Inget underlag: skapas på plats

 3. fråga om stämman blivit utlyst enligt stadgarna
  Inget underlag

 4. val av ordförande och vice ordförande för stämman
  Underlag: Valberedningens förslag

 5. anmälan om riksstyrelsens val av sekreterare för stämman
  Inget underlag. Anmäls på plats av styrelsen

 6. val av två rösträknare och två justerare, att jämte stämmans ordförande justera protokollet
  Inget underlag: skapas på plats

 7. val av fem personer, varav en sammankallande, att förbereda val av valberedning och i sitt uppdrag beakta tidigare inkomna nomineringar
  Inget underlag: skapas på plats

 8. fastställande av dagordning, arbets- och beslutsordning, ordförande och vice ordförande för utskotten
  Underlag: Förslag till Dagordning, Arbets- och beslutsordning samt förslag till ordf. och vice ordförande för utskotten

 9. presentation av riksstyrelsens verksamhetsberättelser och årsredovisningar
  Underlag: Årsredovisningar 2021 och 2022 och bilagor

 10. revisorernas berättelse
  Underlag: Revisorernas berättelser från EY samt från förtroendevald

 11. fastställande av årsredovisningar
  Underlag: se tidigare presenterade årsredovisningar

 12. fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning
  Underlag: se tidigare presenterade årsredovisningar

 13. presentation av valberedningens arbetsordning, förslag, och övriga nomineringar, samt information om aktuella krav på valbarhet
  Underlag: Valberedningens förslag

 14. fastställande av medlemsavgifternas storlek för kommande verksamhetsperiod
  Underlag: Proposition 2: Medlemsavgift

 15. fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
  Underlag: Proposition 4: Framtidsstrategi 2024-2027

 16. fastställande av arvode för ordförande och riksstyrelseledamöter
  Underlag: Valberedningens förslag

 17. val av ordförande i föreningen, tillika ordförande i riksstyrelsen
  Underlag: Valberedningens förslag

 18. val av skattmästare i föreningen
  Underlag: Valberedningens förslag

 19. val av övriga riksstyrelseledamöter
  Underlag: Valberedningens förslag

 20. val av två auktoriserade och upphandlade yrkesrevisorer, varav en ordinarie och suppleant, samt val av två övriga revisorer, varav en ordinarie och en suppleant
  Underlag: Valberedningens förslag

 21. val av valberedning
  Inget underlag: skapas på plats

 22. ärenden som riksstyrelsen förelägger stämman
  Underlag: Prop. 1: Hedersmedlem, Prop 3. Ändring av Svenska Naturskyddsföreningens stadgar samt Prop 5. Överföring av ekonomiska medel till regional och lokal verksamhet Lyssna gärna på Ordf. Johanna Sandahl, som sammanfattar innehållet i tre korta filmer: Prop.3, Prop 4. och Prop. 5 

 23. ärenden som väckts genom motion
  Underlag: Motion 1 till 66 med styrelsens yttranden

 24. ärenden för överläggning
  Inget underlag

 25. stämmans avslutande
  Inget underlag