Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för E-hälsa igår, idag och imorgon - hur skapas varaktig nytta, tillvaratas gjorda erfarenheter och upprepas inte gamla misstag

E-hälsa igår, idag och imorgon - hur skapas varaktig nytta, tillvaratas gjorda erfarenheter och upprepas inte gamla misstag

Föreläsare: Bengt Arne Sjöqvist, Kaj Lindecrantz

Spår: Införande

Intresset för och användningen av E-hälsa i alla dess former är i kraftig tillväxt. Inte minst har Corona-pandemin på kort tid drivit på sjösättningen av tillämpningar inom t.ex. vård och uppföljning på distans, och därmed nya arbetsformer kopplade till detta. Samtidigt är inte tankarna och de bärande idéerna kring att använda kommunikationsteknik för att utveckla och erbjuda sjukvård på distans på något sätt nya. Redan för runt 100 år sedan fanns sådana idéer beskrivna, och under de senaste 30 - 40 åren har många projekt och lösningar presenterats. Antalet som nått praktiskt och rutinmässigt nyttiggörande är dock i skenet av antalet projekt relativt begränsat. Många gånger blir väl motiverade och ambitiösa satsningar relativt kortlivade ”nyårsraketer” som lyser upp himlen tillfälligt med ett vackert sken, Sedan försvinner de för att åter dyka upp i något modifierad form som en nyhet i t.ex. ”ny färg” – då gärna i nya konstellationer och med ibland oerfarna aktörer utan sjukvårdstradition samt gärna drivet av att testa någon ny teknisk landvinning eller tjänst. Men när detta görs, hur mycket tar man då till sig av vad som tidigare gjorts inom området, och vad det då var som gjorde att man inte ”lyckades”? Sällan är det tekniken i sig eller den förväntade vårdnyttan/behovet som varit problemet, utan snarare något annat. Exempel på sådant kan vara införandeproblematik, marknadsförutsättningar, affärsmodeller, process- och verksamhetsutveckling, användaracceptans, etc. Ofta hänvisas också till att man inte skall uppfinna hjulet igen –ändå är det ofta det man gör, men nu kanske med kromade fälgar och okunskap om att hjulet faktiskt redan prövats och befunnits inte fungerade i den då befintliga infrastrukturen. Winston Churchills ord "The longer you look back, the farther you can look forward“ eller George Santayanas "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it" är citat som tillsammans kan illustrera problematiken.

Föreläsarna, Sjöqvist och Lindecrantz, har 35-års parallell kompletterande erfarenhet av att arbeta med E-hälsa som forskare, innovatörer, entreprenörer och i näringslivet, och kommer redovisa erfarenheter från olika projekt och initiativ - ”lyckade och mindre lyckade”. Med utgångspunkt i dessa diskuteras hur man bättre kan skapa varaktig nytta, bättre tillvarata gjorda erfarenheter och inte upprepa gamla misstag. 

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Management
Innovation/research
Test/validation
Usability

Föreläsare

Profilbild för Bengt Arne Sjöqvist

Bengt Arne Sjöqvist Föreläsare

Professor of Practice Emeritus, Digital Health
Chalmers

Bengt Arne Sjöqvist är tekn.dr., docent och Professor of Practice Emeritus i Digital Health. Han har arbetat med medicinteknik och Digital Health sedan mitten av 70-talet, och under 80-talet inleddes arbetet med den prehospitala eHälso-lösningen MobiMed som idag finns i ca 2000 ambulanser i olika länder.
Bengt Arne har erfarenhet från akademisk forskning, innovation, entreprenörskap och ledande befattningar i näringslivet; och medverkar idag i projekt inom bland annat prehospital diagnostik, kliniska beslutsstöd (inkl. AI/ML), och ICT-stöd för optimering av vårdprocesser - dessutom i styrelser och Advisory Boards. Har medverkat i olika bedömningsprocesser, samt 2007 initierat och utformat masterskursen i eHealth/Digital Health på Chalmers. Vidare handlett doktorander, post-docs och ett stort antal examensarbeten, samt är medförfattare i ett drygt 70-tal vetenskapliga artiklar etc.
År 2011 initierade Bengt Arne utvecklingen av den neutrala öppna triple-helix samverkansarenan Prehospital ICT Arena (PICTA) som sedan 2015 är en del av Lindholmen Science Park i Göteborg. PICTA främjar och driver innovation och nyttiggörande av ICT/e-Hälsa i prehospital vård genom bl.a. kunskapsspridning, nätverkande och projekt.

Kaj Lindecrantz Föreläsare

Senior Professor
Högskolan i Borås

Kaj Lindecrantz är tekn. dr., seniorprofessor i Medicinteknik vid Högskolan i Borås samt professor emeritus i Medicinsk teknologi vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Karolinska institutet (KI). Sedan slutet av 70-talet har han arbetat med teknik som verktyg för att lösa olika medicinska/kliniska problem relaterade till diagnos och övervakning av olika sjukdomstillstånd.
Under hela sitt yrkesverksamma liv har han varit förankrad i den akademiska världen. Inledningsvis vid Chalmers, där han bland annat medverkade vid starten av Stiftelsen Medicin & Teknik 1985. Stiftelsens främsta syfte var, och är, att nyttiggöra resultaten av medicinteknisk forskning i Västsverige. I Stockholm var han en av de drivande vid tillkomsten av ett forskarutbildningsprogram i medicinsk teknologi gemensamt för KTH och KI. Han är också en av initiativtagarna till MedTech West (www.medtechwest.se) som invigdes 2010.
Kaj Lindecrantz forskning har sin bas i gedigen kunskap inom elektronik, signalbehandling och systemteknik. Denna kunskap har parats med insikter kring viktiga fysiologiska förlopp och olika kliniska behov till lösningar, metoder och system som kommit att användas inom flera kliniska specialiteter.
År 2020 tilldelades Kaj Lindecrantz tillsammans med Bengt Arne Sjöqvist Svenska Läkaresällskapets Erna Ebeling pris för framstående gemensamma insatser inom telemedicin och bearbetning av fysiologiska signaler.