Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Personcentrering och effektiv vård! Specialistvården hoppar på tåget.

Personcentrering och effektiv vård! Specialistvården hoppar på tåget.

Föreläsare: Adam Carstens, Åsa Schwieler

Spår: Införande

Patienter förväntar sig idag att sjukvården är tillgänglig och att det finns möjlighet att kontakta vården vid den tid som passar individen själv, i linje med övriga samhällets utveckling. I primärvården har utvecklingen av digitala kontakter gått ganska fort men inom specialistvården, där många patienter med kroniska sjukdomar får sin behandling, har utvecklingen gått långsammare.  

Det ville vi på Ersta sjukhus göra något åt! Därför har vi utvecklat våra arbetssätt och införskaffat en digital plattform för att kunna möta patienterna på ett flexibelt sätt. Patientens behov, individens egna önskemål och ett effektivt resursanvändande för personcentrering och största patientnytta är vägledande.

En utmaning har legat i att vända logiken i en etablerad primärvårdslösning där det är patienten som initierar kontakten med vårdgivaren. I specialistvården är flödet oftast det motsatta, där vårdgivaren tar initiativet till att kalla patienten.

Vad vi har gjort

Vi har infört en digital lösning, Min Vård, för kommunikation mellan patienter och vårdpersonal inom specialistvården på Gastroenheten, Ersta sjukhus. Min Vård har utvecklats tillsammans med Doctrin (tidigare fr.a. verksam inom primärvård) och anpassats  till specialistvårdens särskilda behov.  

Covid19-pandemin har givit även oss en ”knuff i ryggen” för den digitala utvecklingen. Behovet av digitala kontakter exploderade i våras vilket gjorde att vi accelererade lanseringen av Min Vård.

Idag har patienter mellan 17 och 88 år använt Min Vård. De loggar in med bank-id och påbörjar sitt ärende när det passar dem och även vi som vårdgivare kan initiera kontakten med patienten utifrån våra behov genom asynkron kommunikation. Med den digitala lösningen får vi bättre möjligheter att prioritera mellan olika ärenden, ett bättre underlag inför besök och administrativa åtgärder. Vi sparar icke värdeskapande tid som tidigare gick åt för både patienter och behandlare att nå varandra.

På det här viset förenklar vi processer som tidigare hanterats mer manuellt. Det kan handla om att en patient själv bokar sina egna besökstider, förbereder sitt besök genom att fylla i digitala formulär, eller kan komma i kontakt med vårdpersonalen på ett sätt som passar bägge parter.

I och med de här förändringarna frigör vi tid för kvalificerad personal till att arbeta med direkt patientarbete istället för administration. Och då kan vi hjälpa fler!   

Resultat

Pandemin har påverkat utvecklingen i projektet genom att behovet av att få upp en digital kanal blev akut. Verksamheten har också varit hårt ansträngd under året, både med förändrade uppdrag, nya patienter men också tidvis hög sjukfrånvaro. Med hjälp av min vård har vi på ett bättre sätt kunnat hantera detta då plattformen erbjuder möjlighet att arbeta med patientärende på distans samt att administrationen kring patienten förenklats.

En faktor som hindrat utvecklingen av användningen är att det visat sig vara komplicerat och tidskrävande att åstadkomma integration av plattformen mot journalsystemet TakeCare. Framför allt gäller detta tidboksfunktionalitet. Denna funktion är avgörande för att åstadkomma flera av de förändringar i flödet som vi tror är nödvändiga för att åstadkomma ökad nytta för både patienter och medarbetare.    

Under våren 2021 arbetar vi för att integrationen ska komma på plats så att vi kan skicka ut digitala kallelser där patienten själv kan boka en tid som passar.

Patienterna har varit mycket nöjda med möjligheten att kunna ha digital kontakt med Gastroenheten. Detta avspeglas i patientnöjdheten där vi rankas till 3.7 av 4, men även att 92% av besökarna tycker att de fått tillräcklig information och 96% av rekommenderar tjänsten till andra.  Medarbetarna har även fått mycket positiv feedback direkt från patienter de möter vid mottagningsbesök.

I medarbetargruppen varierar det lite hur positiv man varit inför det förändrade arbetssättet. Under hösten har Min Vård mer och mer upplevts som en naturlig del i arbetet vilken även underlättar och förbättrar arbetsmiljön och blir ett naturligt val vid utveckling av nya arbetssätt.

Effekter

Vi har försökt att analysera om Min vård har gett några effekter avseende tillgänglighet, delaktighet och effektiv användning av resurser. Det är dock väldigt svårt att dra några slutsatser beroende på Coronapandemins effekter på hela sjukvården.   

Det är dock tydligt att användningen av tjänsten ökat avsevärt, framför allt under hösten (från i snitt ca 7 till över 20 ärenden per dag). Trots ökningen har väntetiderna för att få hjälp sjunkit vilket indikerar att personalen funnit bra sätt att hantera det ökade inflödet.

Övrigt

Det nya sättet att arbeta ställer flera av vårdens etablerade ”sanningar” på ända.  Det är inte rimligt att utveckling av arbetssätt och teknik som medför ökad kvalitet och en mer effektiv användning av vårdens resurser ”bestraffas” med utebliven ersättning för fysiska besök. Frågeställningar som ”– vad är det som är till nytta för patienten”, ”-vad av detta går att erbjuda utan att träffas fysiskt” och ”-när motsvarar värdet i en eller flera digitala kontakter ett fysiskt besök” behöver hanteras och utgöra input i det regionala arbetet med att utveckla ersättningsmodeller.  


Språk

Svenska

Ämne

Healthcare Services

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration

Föreläsare

Profilbild för Adam Carstens

Adam Carstens Föreläsare

Verksamhetschef Medicinkliniken
Ersta Sjukhus

Ersta sjukhus är en del av den idéburna aktören Ersta Diakoni. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ. Vi är ett alternativ till regionsdriven och annan vinstdrivande privat sjukvård där vårt överskott återinvesteras direkt i verksamheten. Vi förbättrar vården av våra patienter genom kvalitet, forskning, personcentrering och digitala hjälpmedel. På detta sätt ser vi hela människan, som vi möter med professionalism, tillit och hopp.

Profilbild för Åsa Schwieler

Åsa Schwieler Föreläsare

Digitaliseringsledare
Ersta Diakoni

Idag har jag rollen "Digitaliseringsledare" på Ersta diakoni - vilket innebär att jag arbetar nära verksamheterna med utveckling kopplat till digitalisering - både på vårt befintliga sjukhus och på det nya som vi bygger som ska stå klart 2023.

Har mångårig erfarenhet av arbete med digitalisering i vård och omsorg i både privat och offentlig sektor och har arbetat med både informationsstruktur, projektledning och strategisk utveckling av förutsättningar för digitalisering. Bland annat.