Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för TEAPaN - Traffic Event Assessment, Prioritizing and Notification

TEAPaN - Traffic Event Assessment, Prioritizing and Notification Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 13:30 - 14:00 F1

Föreläsare: Bengt Arne Sjöqvist, Stefan Candefjord

I projekt TEAPaN samverkar enskilda medborgare, gemensam och privat sektor till att skapa samhällsnytta. Utgående från uppkopplade fordon, individer och trafikmiljö skapas nya möjligheter till ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter t.ex. vid olycka eller plötslig sjukdom. För att ta tillvara möjligheterna krävs dock att grundläggande förutsättningar för samverkan mellan dessa aktörer tillskapas såsom interoperabilitet och standards för informationsutbyte och processer. Fordon och trafikanter genererar incidentlarm, och information sänds till TEAPaN Services (data-fusion) för analys och utvärdering, där resultat och underlag tillgängliggörs larm- och blåljusaktörer för korrekt prioritering och handläggning.


Öppna gränssnitt ger olika aktörer möjlighet att samverka och dra nytta av TEAPaN Services, samt koppling till alarmerings- och insatsresurser. Utöver kommersiella erbjudanden, leder detta till effektivare användning av samhällets begränsade “blåljus” resurser, ökad precision i insatser, samt reducerad dödlighet och skador. TEAPaN tillför också mervärde till totalförsvaret och hanteringen av större incidenter oaktat orsak.

I det snart avslutade första projektsteget läggs grunden till denna samhällsinnovation såväl som ett ekosystem för produkter och tjänster. Fokus är vårdkedjan och hur denna förbättras m.a.p. val av resurs och precision i beslut. Fordonslösningar, tjänster, incidentbedömning, och samverkan utformas och demonstreras i simuleringar och demonstratorer. Vidare studeras affärsmodeller, integritet och datahantering. I ett nästa projektsteg skall realistiska simuleringar bidra till att skapa underlag för nyttoanalys och vidare dialog kring praktisk realisering i samhället.

I TEAPaN medverkar förutom Chalmers grupp för prehospital Digital Hälsa även Volvo Car Group, Consat, Detecht, SOS International, Prehospen, VTI, PICTA samt VGR (Sjukvårdens Larmcentral och Ambulansen SU).

Språk

Svenska

Ämne

Cutting-edge health and medical technology

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Other

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students

Nyckelord

Benefits/effects
Management
Innovation/research
Government information

Föreläsare

Profilbild för Bengt Arne Sjöqvist

Bengt Arne Sjöqvist Föreläsare

Professor of practice, emeritus
Chalmers

Bengt Arne Sjöqvist är tekn.dr., docent och Professor of Practice Emeritus i Digital Health vid institutionen för Elektroteknik på Chalmers. Sjöqvist har arbetat med medicinteknik och eHälsa/Digital Hälsa sedan mitten av 70-talet. Under mitten av 80-talet inleddes arbetet med den prehospitala eHälso-lösningen MobiMed som inledningsvis kommersialiserades via start-up bolag och sedan i Ortivus AB där Sjöqvist var anställd mellan 1994 och 2012. Idag finns MobiMed i runt 2.500 ambulanser i olika länder. Sjöqvist medverkade också i utveckl-ingen av Ortivus hjärtövervakningssystem MIDA Coronet – främst under fasen prototyp till kommersiell produkt.
Bengt Arne har erfarenhet från akademisk forskning, innovation och entreprenörskap samt ledande befattningar i näringslivet under cirka 20 år (VD, tf. VD, vice VD affärs- och strate-gisk utveckling m.m.). Tillämpningsområdena har företrädesvis varit övervakningssystem, registrering av vitaldata samt telemedicin/eHälsa/Digital hälsa inom neonatologi, kardiologi, neurologi, prehospital sjukvård och sjukvård i hemmet.
Sjöqvist medverkar idag i projekt inom bland annat prehospital/mobil sjukvård, trafiksäker-het, kliniska beslutsstöd (inkl. AI/ML), sjukvård i hemmet och ICT-stöd för optimering av vårdprocesser, samt dessutom i styrelser och Advisory Boards. Han har medverkat i olika bedömningsprocesser (bl.a. Vinnova), samt 2007 initierat och utformat masterskursen i eHe-alth/Digital Health på Chalmers. Vidare handlett doktorander, post-docs och ett stort antal examensarbeten, samt är medförfattare i ett drygt 60-tal vetenskapliga artiklar etc. År 1985 var Sjöqvist en av initiativtagarna till den tidiga innovationsaktören Stiftelsen Medicin & Teknik vid Chalmers, där han idag är ordförande.
År 2011 initierade Bengt Arne utvecklingen, och var fram till och med 2020 ansvarig för etableringen och uppbyggnaden, av den neutrala öppna triple-helix samverkansarenan Prehospital ICT Arena (PICTA) som sedan 2015 är en del av Lindholmen Science Park i Göteborg. PICTA främjar och driver innovation och nyttiggörande av ICT/e-Hälsa i prehospital vård genom bl.a. kunskapsspridning, nätverkande och projekt. Mellan 2012 och 2018 var Bengt Arne ansvarig för forskningsområdet post-crash/Care & Rescue inom SAFER – Chalmers center för samverkan inom trafiksäkerhetsforskning. Sjöqvist är också aktiv i egna företaget MediMatix Consulting AB.
År 2020 erhöll Sjöqvist tillsammans med professor Kaj Lindecrantz Erna Ebelings pris för bl.a. sina pionjärinsatser inom telemedicin, medicinteknisk signalbehandling och främjande av medicinteknisk forskning och utveckling.

Profilbild för Stefan Candefjord

Stefan Candefjord Föreläsare

Docent
Chalmers

Stefan Candefjord är forskare och lärare inom Medicinteknik vid Chalmers tekniska högskola. Candefjords mål är att bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och innovation inom det medicintekniska området och digital hälsa. Ett fokus är att utveckla beslutsstöd för prehospital sjukvård för bl.a. trauma och stroke patienter.