Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Inera framtidsspanar – målbild för diagnostik

Inera framtidsspanar – målbild för diagnostik Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 10:30 - 11:00 A6

Föreläsare: Christina Kling Hassler

Spår: Beslutstöd / Kunskapsstyrning

Hälsan ökar när individen får rätt behandling, som i sin tur bygger på diagnostik. Hög kvalitet i diagnostiken ger bättre hälsa för individen. Diagnostiken hamnar dock ofta i skymundan.

Situationen inom diagnostiken idag är ansträngd på grund av:

  • Ökande volymer av diagnostik och mer resursintensiva, avancerade metoder
  • Brist på diagnostiker och ökat krav på subspecialisering

Detta skapar behov av att effektivare nyttja befintliga resurser i form av kompetens och kapacitet för primär diagnostik och konsultationer. Dessa strukturella problem löses på sikt inte med lokala/regionala initiativ. Det finns behov av gemensamma lösningar och nationella samarbetsformer samt AI som stöd för diagnostiken. Dessa kan med fördel kombineras.

I takt med ökad nationell vård ökar behovet av att kunna dela diagnostik-data snabbt. Idag delas tusentals röntgenbilder, patologiprover, lab-prover, remiss och svar, etc, genom en omfattande manuell hantering med länkning, fax och post. Detta är mycket personal- och tidskrävande och är inte utan risker för patienten. Det finns idag få nationella, digitala tjänster som stödjer diagnostik. 

Diagnostik-data digitaliseras mer och mer och är lämpligt att dela digitalt, över organisatoriska och geografiska gränser, för utveckling av olika diagnostiska samarbeten. Syftet för sådana samarbeten kan vara stöd i högspec-vården, effektivt resursutnyttjande, konsultation och kompetensöverföring, bättre tillgång till specifik kompetens utanför den egna organisationen, FoUU, etc.

Sådant samarbete har behov av teknik för att både kunna visa, men även överföra data:

  • Synkront samarbete 
  • Asynkront samarbete

Till Inera har inkommit flera behov kring diagnostik och delning av diagnostik-data, inklusive remisser. Inera gör därför en övergripande analys av gemensamma behov av delning av data och samarbete, samt relaterade verksamhetsmässiga och tekniska synergier, resulterande i en övergripande målbild för området diagnostik. Hur kan Inera stödja framtidens diagnostik?

 

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Organizational development
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration

Föreläsare

Profilbild för Christina Kling Hassler

Christina Kling Hassler Föreläsare

Medicinsk chef
Inera AB

Christina Kling Hassler är sedan 2021 Medicinsk chef på Inera. Hon är överläkare inom radiologi sedan 1998 och har arbetat i 18 år som radiolog och verksamhetschef vid Danderyds sjukhus i Stockholm. I mitten av 2000-talet rekryterades hon av Landstingsdirektören i dåvarande SLL till rollen som ”Koncernsamordnare IT”. Byggde där upp organisation och fora för samordning av strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT. I mitten av 2010-talet anställd som Verksamhetsutvecklare på Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland där hon drivit flera stora, regionala/nationella projekt kring stöd för patientens process. Anställd på Inera 2016 som Verksamhetsstrateg. Är särskilt engagerad i frågor som rör stöd för patientens process.