Huvudbild för Vitalis 2022

Vad tycker invånarna om digitala tjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänst? Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 15:30 - 16:00 A6

Föreläsare: Derya Akcan

Spår: Införande / förändringsledning

Användningen av digitala tjänster ökar kraftigt och förväntas få en allt större roll i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till följd av den snabba utvecklingen pågår i dag en intensiv kunskapsinhämtning om digitala tjänster hos olika aktörer. Samtidigt, är det mindre fokus på att undersöka invånarnas erfarenheter och upplevelser av att dessa tjänster. De invånarundersökningar som finns idag i Sverige och i de nordiska länderna är ofta projektbaserade, fragmentiserade och inte återkommande vilket försvårar att följa utvecklingen över tid. 

Enkätstudien är en del av E-hälsomyndighetens instruktionsenliga uppdrag att övergripande följa utvecklingen på e-hälsoområdet. I uppdraget ingår att bidra med kunskapsunderlag inom viktiga områden med kopplingar till det arbete som pågår inom ramen för Vision e-hälsa, där utvecklingen och tillhandahållandet av digitala tjänster är en prioriterad insats i genomförandeplanen under inriktningsmålet ”Individen som medskapare”. Målet är att invånare använder digitala tjänster när det är lämpligt sett till vårdbehovet och på så sätt som den enskilde önskar. På så sätt kan individers resurser tillvaratas på nya sätt och resurser kan frigöras för patienter och brukare som behöver mer vård och omsorg.

En kontinuerlig undersökning av hur invånarna ser på och använder digitala tjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten utifrån individens förutsättningar och behov ger goda förutsättningar att följa upp utvecklingen av Vision e-hälsa fram till 2025. På det sättet kan vi följa hur invånarnas användning, behov och förutsättningar förändras över tid och se om satsningar inom digitalisering och e-hälsa har fått genomslag i befolkningen.

Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Management
Municipality
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Test/validation
Documentation,
Information security
Government information
Usability

Föreläsare

Derya Akcan Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Derya är projektledare och utredare och har lång erfarenhet av att arbeta med life science och med vård- och omsorgsrelaterade frågor inom offentlig sektor i Sverige. Derya har flera års erfarenhet från datadrivna analyser med data om hälso- och sjukvård och socialtjänst och har god systemförståelse för svensk vård och omsorg.