Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Egenmonitorering - ett innovationsteoretiskt perspektiv

Egenmonitorering - ett innovationsteoretiskt perspektiv Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 10:30 - 12:15 A7

Föreläsare: Hélène Laurell, Jeaneth Johansson, Patrik Hidefjäll

Spår: Workshops / fördjupning

För att delta i denna workshop så måste du göra en intresseanmälan genom att klicka på knappen "Boka"

Syftet är att säkerställa att det blir en bra sammansatt grupp. Huvudprincipen är dock att först anmäld får plats.

Workshopledaren kommer att meddela om du blir antagen

Endast fysiskt deltagande är möjligt.

Ett flertal pilotprojekt och produktuppställningar för egenmonitorering har pågått och pågår i Sverige idag, medan endast ett fåtal breddinföranden av egenmonitorering har beslutats eller påbörjats. En hypotes vi i workshopen vill undersöka är vilken roll som upphandlingarnas utformning kan spela för ett breddinförande av egenmonitorering. Kan en utformning av upphandling enligt en Patientcentrerad Nära Vård-logik eller en traditionell Vårdgivarlogik påverka hur väl ett breddinförande av egenmonitorering fungerar?

Ett teori-baserat ramverk för att förklara upptaget (adoption) av en innovation i hälso- och sjukvården är den så kallade NASSS-modellen (Greenhalgh m.fl. 2017) som anger sex olika domäner (perspektiv) att beakta vid ett införande: 1) sjukdomstillstånd/diagnoser; 2) teknikplattform och utrustning; 3) värdeerbjudande för involverade parter; 4) förändring av olika professioners roller, praktik och identitet; 5) involverade organisationers roller; 6) den samhälleliga och institutionella kontexten. I NASSS-modellen beaktas komplexiteten i de enskilda domänerna, samt dynamiken och samverkan mellan dessa över tid. I denna workshop fokuserar vi särskilt på upphandlingens roll i adoptionsprocessen, t.ex. hur upphandlingen är tidsfokuserad (dåtid, nutid, framtid) och vilka aktörers krav som präglar upphandlingsunderlagen, etc.

I Workshopen identifierar deltagarna hur egenmonitoreringslösningar enligt en Nära-Vård logik och en Vårdgivarlogik i respektive domän i NASSS-modellen skulle kunna se ut. Utifrån de olika logikerna i varje domän sammanställer vi hur en upphandling skulle göras enligt en Nära-Vård Logik respektive en Vårdgivarlogik. Avslutningsvis jämförs och diskuteras de båda upphandlingsalternativen med en lista på kriterier som en systematisk litteraturstudie identifierat som viktiga för effektiviteten av egenmonitorering i breddinförande (Thomas et al. 2021).

Tidsåtgång: 1) inledning och bakgrund 20 minuter för att förklara NASSS, Vårdgivarcentrerad respektive patientcentrerad vårdlogik och vad LOU stipulerar, 2) deltagarna indelas i grupper enligt de olika domänerna där de först individuellt (under 15 minuter) beskriver hur egenmonitoreringens domäner skiljer sig åt beroende på vårdgivarlogik eller patientcentrerad logik med post-its, 3) varje grupp (domän i NASSS inklusive upphandlingsgruppen) etablerar under 15 minuter gruppens konsensus om hur de olika logikerna ser ut i sin domän, 4) upphandlingsgruppen diskuterar sedan med alla deltagare hur process och innehåll (kravspecifikation) för en vårdgivarstyrd respektive patientcentrerad upphandling skulle kunna se ut, inkluderande de sex andra domänerna, och presenterar de båda idealtyperna av upphandling för samtliga deltagare i workshopen, där varje grupp kommenterar och uppdaterar Upphandlingsgruppens tolkning av deras domän (30 minuter). De olika logikstyrda upphandlingsmodellerna jämförs med en kriterielista på effektivt breddinförande av egenmonitorering (15 minuter) med avslutande diskussion och formulerande av slutsatser (10-15 minuter). Total tidsåtgång cirka 1h 45 minuter.

Deltagarna bör ha vissa förkunskaper om egenmonitorering och några deltagare bör ha särskild erfarenhet av upphandling. Deltagarna ska först individuellt och sedan i grupper om cirka 6-8 deltagare enas hur egenmonitorering enligt traditionell vårdgivarlogik respektive en patientcentrerad NäraVård-logik i respektive domän skulle se ut. Baserat på varje enskild grupps beskrivning av hur logikerna leder till olika utformning av egenmonitorering i respektive domän ska sedan upphandlingsgruppen beskriva hur en upphandlingsprocess enligt vårdgivarlogik respektive enligt en Nära Vård logik skulle kunna vara utformad. Dessa båda upphandlingsmodeller diskuteras inför samtliga deltagare med respektive domänansvarig grupp. Avslutningsvis diskuteras de båda upphandlingsmodellerna enligt respektive logik och jämförs med kriterielistan över effektivt breddinförande av Egenmonitorering.

Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Seminarietyp

On site only

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration
Management
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Test/validation
Documentation,
Patient safety
Information security
Usability
Ethics

Föreläsare

Profilbild för Hélène Laurell

Hélène Laurell Föreläsare

Dr.
Högskolan i Halmstad

Forskare vid Halmstad Högskola och projektansvarig för det av KK-stiftelsen finansierade projektet MetaRoad - Accelerating the roadmap for commercializing and adopting medical technology innovations – the role of different actors’ logics in a health innovation ecosystem (MeTARoad)

Profilbild för Jeaneth Johansson

Jeaneth Johansson Föreläsare

Professor
Luleå tekniska universitet & Högskolan i Halmstad

Jeaneth Johansson är professor vid Luleå tekniska universitet och Högskolan i Halmstad. Hennes forskning ligger inom området entreprenörskap & innovation. Affärsmodells- och organisationsutveckling samt finansiell bedömning är centralt. Forskningen handlar till stor del om kommersialisering och implementering av hållbara produkter/ tjänster samt digital transformation. Hon arbetar bl.a. i projektet MetaRoad Accelerating the roadmap for commercializing and adopting medical technology innovations. Ett annat projekt handlar om Cirkulära modeller i hälso- och sjukvård.

Profilbild för Patrik Hidefjäll

Patrik Hidefjäll Föreläsare

Dr.
Högskolan i Halmstad

Patrik Hidefjäll är forskare på deltid vid Högskolan i Halmstad, projektanställd för projektet MetaRoad Accelerating the roadmap for commercializing and adopting medical technology innovations – the role of different actors’ logics in a health innovation ecosystem (MeTARoad).
De senaste 4 åren har jag arbetat som utredare på Socialstyrelsen med fokus på AI, eHälsa, digitalisering, innovation och tillgänglighet. Arbetar sedan oktober 2021 som innovationsstrateg i Region Västmanland.