Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Digitalt anhörigstöd – en kostnadseffektiv och hållbar lösning för framtiden

Digitalt anhörigstöd – en kostnadseffektiv och hållbar lösning för framtiden Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 10:30 - 12:00 A7

Workshop leaders: Ingrid Lindholm, Maria Ahlqvist, Maria Nilsson
Workshop facilitators: Jonas Nilsson, Paul Svensson

Spår: Workshops / fördjupning

För att delta i denna workshop så måste du göra en intresseanmälan genom att klicka på knappen "Boka"

Syftet är att säkerställa att det blir en bra sammansatt grupp. Huvudprincipen är dock att först anmäld får plats.

Workshopledaren kommer att meddela om du blir antagen

Fysiskt deltagande är rekommenderat, men även digitalt deltagande är möjligt.


Välkommen till Nationellt Kompetenscentrum anhörigas (Nka) workshop Digitalt anhörigstöd – en kostnadseffektiv och hållbar lösning för framtiden. Vi kommer att inleda med en presentation av Nka och vår befolkningsstudie ”Anhörigskap, anhörigomsorg och anhörigstöd, en nationell kartläggning 2018” med särskilt fokus på digitalt stöd. Vi kommer därefter att presentera erfarenheter som vi gjort under 2020 och 2021 års resa med projektet Digitalt anhörigstöd. 

Därefter vidtar en diskussion med fokus på nya sätt att nå ut till anhöriga via digitala kanaler:

  • Hur kan vi med digital teknik göra anhöriga mer delaktiga i vård och omsorg? 
  • Hur kan vi säkerställa att anhöriga nås av information? 
  • Hur kan vi på enklast möjligaste sätt skapa digitala plattformar för anhörigas delaktighet och behov av stöd, råd och utbildning.
  • Vilka goda exempel finns i verksamheterna idag? 

Vi välkomnar alla att dela med sig av erfarenheter, tankar och idéer. I anslutning till workshopen kommer det finnas möjlighet att ansluta sig till ett nätverk för fortsatt arbete kring digitalt anhörigstöd. 


Vad är bakgrunden

Nationellt kompetenscentrum anhörigas (Nka) befolkningsstudie [1] 2018 visade att 30 % av alla anhöriga var intresserade av att få stöd via digitala kanaler, men endast 4 % av dem hade fått det. Under Covid-19-pandemin stängdes många kontaktvägar för anhöriga genom besöksförbud och inställda gruppträffar, och många kontaktvägar övergick till digitala lösningar. Men det finns fortsatt ett stort glapp mellan anhörigas behov av information, stöd och utbildning och det som tillhandahålls idag. Användningen av digitala plattformar behöver utvecklas och förankras för att komma alla anhöriga till del.

 

Vad är syftet med vårt projekt

Projekt Digitalt anhörigstöd syftar till att stärka det stöd som ges till anhöriga inom kommuner, regioner och inom privat och idéburna verksamheter, samt att öka kunskapen om digitalt anhörigstöd.
 Vår målsättning är att tillhandahålla och vidareutveckla metoder för digitalt anhörigstöd i nära samverkan med alla aktörer som möter anhöriga i sin verksamhet.

 

Om anhöriga:

Närmare en femtedel av Sveriges vuxna befolkning ger vård eller stöd till någon närstående i familj- eller vänkretsen som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av det. Detta avser både praktiska, organisatoriska och emotionella stödinsatser och utgör en mycket stor andel av den totala andel vård och omsorg som ges. En snabb medicinsk utveckling innebär att anhöriga också många gånger behöver medverka och ta ansvar för mer och mer avancerad vård i hemmet med begränsad träning och stöd från professionell vård och omsorg. Anhörigskapet kan sträcka sig över lång tid, ibland livslångt och det kan leda till egen nedsatt fysisk och/eller psykisk hälsa, försämrad ekonomi och social exkludering. [2]

 

Anhöriga fyller således en samhällsbärande funktion. Deras hälsa och välmående är att betrakta som en folkhälsofråga och kan därför ses som en del av kommuners och regioners hälsofrämjande och förebyggande ansvar [3]

Vilka är vi: Nationellt kompetenscentrum anhöriga bildades 2008 och ska på regeringens uppdrag vara ett expertstöd för kommuner, regioner och enskilda utförare i utvecklingen och införandet av evidensbaserat anhörigstöd

[1]

 Nationellt kompetenscentrum anhöriga (I manus), Anhörigskap, anhörigomsorg och anhörigstöd, en nationell kartläggning 2018.  

[2]Eurocarers (2021) About Carers https://eurocarers.org/about-carers/

[3] Socialstyrelsen (2021) Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära Underlag till en nationell strategi. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-6-7464.pdf  

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Education (verification)
Welfare development,

Föreläsare

Profilbild för Ingrid Lindholm

Ingrid Lindholm Workshop leader

Praktiker/möjliggörare
Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Jag arbetar som möjliggörare/praktiker på Nationellt kompenscentrum anhöriga (Nka). Där sprider vi goda exempel av att ge digitalt anhörigstöd inom regioner, kommuner och idéburen verksamhet.

Profilbild för Maria Ahlqvist

Maria Ahlqvist Workshop leader

Praktiker/möjliggörare
Nationellt Kompetenscentrum anhöriga

Jag är socionom och arbetar som möjliggörare/praktiker inom området anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning där Nationellt kompetenscentrum anhöriga har ett särskilt uppdrag att ge stöd. Jag är även med i Nka:s arbete med att utveckla det digitala stödet till alla anhöriga oavsett sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning hos deras närstående.

Profilbild för Maria Nilsson

Maria Nilsson Workshop leader

Doktorand
Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Doktorand i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet och Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga. Sjuksköterska med specialistinriktning operation, och även varit verksam inom äldreomsorg, primärvård och kirurgisk vård och som lärare på sjuksköterskeprogrammet.

Mitt forskningsprojekt är inriktat på diskursen om välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga. Jag är även praktiker/möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga, där jag arbetar med att sprida forskning och kunskap kring anhörigfrågan, och bevaka policyutveckling på nationell och internationell nivå.

https://www.linkedin.com/in/maria-nilsson-354443188

Jonas Nilsson Workshop facilitator

IKT pedagog
Linnéuniversitetet

Profilbild för Paul Svensson

Paul Svensson Workshop facilitator

koordinator
Nationellt kompetenscentrum anhöriga