Hero bild vitalis o 1024x443

Seminarier Vitalis 2020

100

Digitaliseringsambassadörer - ett framgångsrecept?

Nina, Pernilla, Malin och Jane .
Onsdag 10:30 - 11:00 Kommun - införande
Svenska, Förändringsledning, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Hur kan man göra för att fånga upp medarbetarnas osäkerhet, erfarenhet och utvecklingsidéer när nya digitala lösningar införs i verksamheten? Varför finns inte coacher i digitalisering? I syfte att underlätta och stötta den digitala utvecklingen har två kommuner i Halland valt att satsa på digitaliseringscoacher/digitaliseringsombud. Är detta ett framgångsrecept för att möta utmaning med att implementera digitala lösningar i vård och omsorg? Under den här föreläsningen får du höra digitaliseringsambassadörerna berätta om sitt uppdrag.
Om Digga Halland: https://hh.se/diggahalland

100

Digital screening - pappersformulär är ett minne blott

Sara Wallén
Onsdag 10:30 - 10:55 Digital psykologi
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning

Kognitiv testning har historiskt använts i liten skala och främst vid utredningar av olika slag. Med digitaliserad och automatiserad testning öppnas dörrarna för betydligt bredare användningsområden. Vad kommer detta innebära för vården? Föreläsningen går även igenom evidensläget och hur digital testning förhåller sig till analog. Ni får även ta del av exempel på användning idag, utmaningar vid implementering samt vilka problem digital kognitiv testning kan lösa i framtiden.

Effektmätning, nyttorealisering och styrning - hur ge incitament för prevention och tvärsektoriella lösningar?

Lovisa Vildö
Onsdag 10:30 - 11:15 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning

Flera välfärds- och hälsoutmaningar behöver mötas med mer proaktiva och preventiva lösningar. Det är dock lättare sagt än gjort då prevention och proaktivitet rimmar illa med stuprörsorganisation och kortsiktiga budgetar. Kan utfallsfokuserade lösningar som ger aktörer incitament att arbeta tillsammans, kombinerat med tydlig uppföljning och en transparent styrmodell bidra till att låsa upp status quo? Som underlag för seminariet presenteras erfarenheter från arbetet med sociala utfallskontrakt och sociala investeringar.

100

Genomförandeplan Vision e-hälsa 2025

Annemieke Ålenius, Patrik Sundström
Onsdag 10:30 - 11:00 i Visionens spår
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet

Vad vill man från regeringen och SKL fokusera på de kommande åren för att komma närmare målet om Vision e-hälsa 2025?

God design och användbarhet ur dövperspektiv

Åsa Henningsson, Lisa Åström
Onsdag 10:30 - 11:15 Digital tillgänglighet
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Sveriges Dövas Riksförbund önskar bjuda till en föreläsning och inspirerande gruppdiskussioner baserade på erfarenheter från verkligheten. Vad innebär rätt kompetens och egenerfarenhet? Att våga tänka utanför boxen och inkludera personer med funktionsnedsättningar tidigt i processen. Det finns stora vinster i att samverka med målgrupperna för nya perspektiv och fungerande lösningar som uppfyller faktiskt syfte och som gynnar den bredare massan.

100

Hur kan man mäta och följa upp effekter vid införandet av Nationella läkemedelslistan?

Lisa Ericson, Tora Hammar
Onsdag 10:30 - 11:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Vårdtjänster, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet

Utvärdering och forskning före, under och efter införande av nya digitala tjänster och system är viktigt för att införandet ska komma verksamheten, samhället och de enskilda individerna till nytta.Tidigare studier och erfarenheter visar att effekterna inte alltid blir de väntade och att det inte alltid är tydligt varför det blev som det blev.

100

Hur kan vi får mer innovativa, kostnadseffektiva och användarvänliga verksamhetssystem i socialtjänsten?

Marta Nannskog
Onsdag 10:30 - 11:00 Äldreomsorg - personcentrering
Svenska, Äldreomsorg, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

100

Medicinteknisk produkt eller NMI? Så kvalitetssäkrar du!

Aida Ilkhechoie
Onsdag 10:30 - 11:00 Medicintekniska regelverk
Svenska, Patientsäkerhet, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Under föreläsningen ges en introduktion medicintekniska regelverket och de standarder som används idag för att kvalitetssäkra de: appar, IT-lösningar och system som uppfyller definitionen av nationella medicinska informationssystem och medicintekniska programvaror.

100

På jakt efter framtidens regelverk – utan modern lagstiftning inget digitalt språng

Johan Hultberg, Patrik Sundström, Anette Falkenroth, Mathias Ekman, Nasim Farrokhnia, Tomas Block
Onsdag 10:30 - 11:30 1. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Informationssäkerhet, Livesändning

100

Snabbare och närmare vård genom samverkan och ny teknik

Maria Klingberg
Onsdag 10:30 - 11:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Etik, Inspelad föreläsning

Utlarmning via larmapp av sjuksköterskor i hemsjukvården som första instans i väntan på ambulans vid prio 1 larm.

100

Socialstyrelsens processmodell översatt till införande av välfärdsteknik med fokus på GPS-larm -Hur skapar vi förståelse och systematiskt arbetssätt för välfärdsteknik?

Anna-Lena Oskarsson, Ella Kolkowska, Henrik Essunger
Onsdag 10:30 - 11:30 Välfärdsteknik
Svenska, Välfärdsteknik, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Juridik, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Etik

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tagit sig an att strukturera de övergripande processer som finns inom landets vård och omsorg. I ett forsknings och utvecklingsprojekt har ett antal kommuner med inspiration från Socialstyrelsen processmodell tagit fram en processbeskrivning av införandet av GPS-larm. Vi kommer här att beskriva de steg som ingår samt inom dessa redogöra för vad som är viktigt att tänka på för att få ett lyckat användande av GPS-larm. Vi kommer att ha brukarfokus och fokusera på vad som är centralt för såväl biståndshandläggare, omsorgspersonal som chefer. Vi kommer att samtala kring hur vi strukturerar och skapar en bättre arbetsmiljö samt nyttoeffekter genom olika ageranden i processen.

100

Tvärsektoriell Innovation - att utnyttja potentialen

Magnus Wallengren
Onsdag 10:30 - 11:00 Ekosystem
Svenska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Tvärsektoriell innovation skapar både nya hälso- och sjukvårdslösningar och stärker tillväxt i näringslivet. Potentialen finns där, men hur utnyttjar vi den?På Innovation Skåne arbetar vi fokuserat utifrån de grundläggande specialistområden som identifierats som regionala, skånska styrkor. En naturlig grundpelare är förbättrade lösningar inom specifikt hälso- och sjukvård men genom deltagande och aktivt engagemang i olika initiativ har vi fått upp ögonen för synergier i mötet mellan områden och specialistkompetenser. Detta för att på nya och bättre sätt adressera utmaningar i Hälso- och sjukvården.Exempel hämtas från flera sammanhang och tillvägagångssätt, vi vill berätta mer om några av dessa och dela med oss av vilka effekter och lösningar det skapat, och hur de stärkte vår tilltro till det tvärsektoriella angreppssättet.Presentationen beskriver vårt deltagande och erfarenheter av ett europeiskt samarbetsprojekt med syfte att länka ihop specialistområden för att kunna skapa bättre lösningar som adresserar identifierade, vård- och hälsoutmaningar. Genom aktiv, användardriven dialog, publicerades utmaningar som tvärsektoriellt sammansatta konsortier fick adressera.Detta kan också göras inom ramen för faktiskt införanden i den regionala vården. Presentationen beskriver en innovationsupphandling för Region Skåne, koordinerad av Innovation Skåne med syftet att upphandla nya lösningar för förbättrad fallprevention, i aktiv dialog med marknad och slutanvändare. Speciellt fokus låg på att uppmuntra konsortier att engagera sig, med partners som tillför annan specialistkompetens än traditionell medicinteknik.

100

Vad kan vården lära av bankers digitalisering?

Martin Ingels
Onsdag 10:30 - 11:00 Framtidens primärvård
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Det finns en stark vilja att driva digitaliseringen i vården men det går relativt långsamt jämfört med andra branscher. Finns det något vården kan lära av bankers digitalisering? I presentationen intervjuas en erfaren IT-expert från banking, och en verksamhetschef från Karolinska Universitetssjukhuset, och deras berättelser pekar åt samma håll.

100

VRI Proaktiv - ett Vinnova finansierat projekt i syfte att minska de vårdrelaterade infektionerna

Fredrik Holmberg, Per Englund
Onsdag 10:30 - 11:00 Kliniska beslutstöd
Svenska, Patientsäkerhet, Verktyg för implementering, Fördjupning, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientsäkerhet

VRI Proaktiv projektet går mot mål. Deltagarna kommer att få se tekniska lösningar för att monitorera och predicera de vårdrelaterade infektionerna. Man kommer också visa upp en specialfunktion för att konsulterande infektionsläkare ska kunna medvetengöras om vilka patienter som har en förhöjd risk för en VRI.

100

ePsykiatri - hur driva och organisera digital psykologi i vården

Niels Eék
Onsdag 10:55 - 11:20 Digital psykologi
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning

ePsykiatrienheten har sedan 2017 arbetat med att införa ett flertal digitala verktyg och interventioner inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Under denna presentation får ni höra om hur vi valt att driva och organisera vårt arbete för att tillhandahålla de digitala verktyg som förväntas av vården idag. Ni får även höra vilka hinder vi brukar stöta på när vi vill införa ett nytt digitalt arbetssätt inom vården, men framförallt hur vi har gått tillväga när vi har stött på dessa hinder – och haft ett lyckat, och kanske än viktigare, när vi haft ett misslyckat, projekt.

100

Användarperspektiv på SIP-samverkan, en föreläsning

Gunilla Karlsson, Britta Brus
Onsdag 11:00 - 12:00 Äldreomsorg - personcentrering
Svenska, Invånare/Patientbehov, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Etik

Britta Brus och Gunilla Karlsson har varit på sammanlagt cirka 30 SIP-möten (Samordnad Individuell Plan). Här berättar de om sina erfarenheter och ger tips på vad som är viktigt att tänka på i SIP-processen. Föreläsningen kan med fördel ses om man planerar att vara med i workshopen med samma namn, men det är inte nödvändigt.

100

Digital rehabilitering - Att utveckla en digital tjänst för fysisk rehabilitering och habilitering

Ann-Sophie Gustafsson, Martin Larsson, Tobias Norén Hallin
Onsdag 11:00 - 11:30 Kommun - införande
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Utifrån ett normkritiskt perspektiv skapar vi en digital tjänst för ökad tillgänglighet inom rehabilitering. Tjänsten utvecklas i samarbete med fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterska i Karlstad kommun. Resultatet blir ett digitalt verktyg som ökar motivationen till rehabilitering på egen hand.

100

Effektivare och säkrare informationsutbyte med nationella gemensamma specifikationer

Rodabe Alavi, Vivéca Busck Håkans
Onsdag 11:00 - 11:30 i Visionens spår
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

E-hälsomyndigheten arbetar med att inrätta en funktion för att förvalta nationella gemensamma specifikationer. Varför gör vi detta, vad är fördelarna?

100

Fysioterapi på distans - är det ens möjligt?

Anders Sandström
Onsdag 11:00 - 11:30 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Vi anser det! Och för att testa denna idé så har vi nu en fysioterapeut på plats 9290 km från Sverige, närmare bestämt i Mexiko. Det stämmer, nästan tusen mil bort sträcker sig vår verksamhet och det är något vi tycker är både spännande och utmanande! Kom och hör vår berättelse om hur tankarna väcktes, hur arbetet läggs upp och hur det upplevs av både behandlare och patient. Hur är det att ha sin behandlare på en helt annan plats på jorden och vad krävs för att få en sådan kontakt att fungera bra? Fysioterapi är historiskt sett ett omhändertagande där behandlare och patient möts fysiskt. I dagens samhälle öppnas dock andra möjligheter att kommunicera och vi försöker ta till vara på den möjligheten. Även om många patienter fortfarande behöver träffa sin fysioterapeut fysiskt så gäller det långt ifrån alla. Den snabba kontakten vid en digital rådgivning kan vara värd nog så mycket och förhoppningsvis behövs inte mer än så för många av de besvär som behandlas. Rätt vård vid rätt tillfälle och på rätt nivå! Med mer flexibla arbetssätt kan vi i större utsträckning anpassa arbetsuppgifter/arbetssätt till både patienten och personalens önskemål och behov och därmed underlätta att behålla och rekrytera medarbetare. Vi startade i september 2019 och vi kan nu knappt vänta på att få delge för er vad vi upplevt hittills. Kom och hör oss berätta!

100

How does Ramsay Santé undetake healthcare innovation and who benefits from this?

Towa Jexmark
Onsdag 11:00 - 12:00 Utblick - Policy
Engelska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Information/myndighet

How does a private global health care providers contribute to driving innovation for the benefit of society? The answer to this question lies in part in answering 3 other important questions: 1. How does Ramsay Santé drive an innovation agende for the benefit of the company ? 2. What are the benefits of private-public healthcare cooperation when it comes to healthcare economics and societal cost reductions? 3. How would the ideal framework for private-public healthcare innovation and cooperation look like from a private company viewpoint?