Seminarier

Välkommen till Vitalis 2020! Filtrera på ämne eller seminarietyp genom att trycka på knappen "Fler sökalternativ". Alla seminarier kommer att finnas tillgängliga året ut, men vill du chatta live med föreläsare behöver du gå med i seminariet på den utsatta tiden.

Effektmätning, nyttorealisering och styrning - hur ge incitament för prevention och tvärsektoriella lösningar?

Lovisa Vildö
Onsdag 10:30 - 11:15 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Genomförandeplan Vision e-hälsa 2025

Annemieke Ålenius, Patrik Sundström
Onsdag 10:30 - 11:00 i Visionens spår
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Vad vill man från regeringen och SKL fokusera på de kommande åren för att komma närmare målet om Vision e-hälsa 2025?

God design och användbarhet ur dövperspektiv

Åsa Henningsson, Lisa Åström
Onsdag 10:30 - 11:15 Digital tillgänglighet
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Sveriges Dövas Riksförbund önskar bjuda till en föreläsning och inspirerande gruppdiskussioner baserade på erfarenheter från verkligheten. Vad innebär rätt kompetens och egenerfarenhet? Att våga tänka utanför boxen och inkludera personer med funktionsnedsättningar tidigt i processen. Det finns stora vinster i att samverka med målgrupperna för nya perspektiv och fungerande lösningar som uppfyller faktiskt syfte och som gynnar den bredare massan.

Hur kan man mäta och följa upp effekter vid införandet av Nationella läkemedelslistan?

Lisa Ericson, Tora Hammar
Onsdag 10:30 - 11:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Vårdtjänster, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Utvärdering och forskning före, under och efter införande av nya digitala tjänster och system är viktigt för att införandet ska komma verksamheten, samhället och de enskilda individerna till nytta.Tidigare studier och erfarenheter visar att effekterna inte alltid blir de väntade och att det inte alltid är tydligt varför det blev som det blev.

Hur kan vi får mer innovativa, kostnadseffektiva och användarvänliga verksamhetssystem i socialtjänsten?

Marta Nannskog
Onsdag 10:30 - 11:00 Äldreomsorg - personcentrering
Svenska, Äldreomsorg, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Medicinteknisk produkt eller NMI? Så kvalitetssäkrar du!

Aida Ilkhechoie
Onsdag 10:30 - 11:00 Medicintekniska regelverk
Svenska, Patientsäkerhet, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Under föreläsningen ges en introduktion medicintekniska regelverket och de standarder som används idag för att kvalitetssäkra de: appar, IT-lösningar och system som uppfyller definitionen av nationella medicinska informationssystem och medicintekniska programvaror.

På jakt efter framtidens regelverk – utan modern lagstiftning inget digitalt språng

Johan Hultberg, Patrik Sundström, Anette Falkenroth, Nasim Farrokhnia, Ragnar Lindblad, Tomas Block
Onsdag 10:30 - 11:30 1. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Informationssäkerhet, Livesändning

Snabbare och närmare vård genom samverkan och ny teknik

Maria Klingberg
Onsdag 10:30 - 11:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Etik, Inspelad föreläsning

Utlarmning via larmapp av sjuksköterskor i hemsjukvården som första instans i väntan på ambulans vid prio 1 larm.

Socialstyrelsens processmodell översatt till införande av välfärdsteknik med fokus på GPS-larm -Hur skapar vi förståelse och systematiskt arbetssätt för välfärdsteknik?

Anna-Lena Oskarsson, Ella Kolkowska, Henrik Essunger
Onsdag 10:30 - 11:30 Välfärdsteknik
Svenska, Välfärdsteknik, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Juridik, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Etik, Inspelad föreläsning

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tagit sig an att strukturera de övergripande processer som finns inom landets vård och omsorg. I ett forsknings och utvecklingsprojekt har ett antal kommuner med inspiration från Socialstyrelsen processmodell tagit fram en processbeskrivning av införandet av GPS-larm. Vi kommer här att beskriva de steg som ingår samt inom dessa redogöra för vad som är viktigt att tänka på för att få ett lyckat användande av GPS-larm. Vi kommer att ha brukarfokus och fokusera på vad som är centralt för såväl biståndshandläggare, omsorgspersonal som chefer. Vi kommer att samtala kring hur vi strukturerar och skapar en bättre arbetsmiljö samt nyttoeffekter genom olika ageranden i processen.

Tvärsektoriell Innovation - att utnyttja potentialen

Magnus Wallengren
Onsdag 10:30 - 11:00 Ekosystem
Svenska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Tvärsektoriell innovation skapar både nya hälso- och sjukvårdslösningar och stärker tillväxt i näringslivet. Potentialen finns där, men hur utnyttjar vi den?På Innovation Skåne arbetar vi fokuserat utifrån de grundläggande specialistområden som identifierats som regionala, skånska styrkor. En naturlig grundpelare är förbättrade lösningar inom specifikt hälso- och sjukvård men genom deltagande och aktivt engagemang i olika initiativ har vi fått upp ögonen för synergier i mötet mellan områden och specialistkompetenser. Detta för att på nya och bättre sätt adressera utmaningar i Hälso- och sjukvården.Exempel hämtas från flera sammanhang och tillvägagångssätt, vi vill berätta mer om några av dessa och dela med oss av vilka effekter och lösningar det skapat, och hur de stärkte vår tilltro till det tvärsektoriella angreppssättet.Presentationen beskriver vårt deltagande och erfarenheter av ett europeiskt samarbetsprojekt med syfte att länka ihop specialistområden för att kunna skapa bättre lösningar som adresserar identifierade, vård- och hälsoutmaningar. Genom aktiv, användardriven dialog, publicerades utmaningar som tvärsektoriellt sammansatta konsortier fick adressera.Detta kan också göras inom ramen för faktiskt införanden i den regionala vården. Presentationen beskriver en innovationsupphandling för Region Skåne, koordinerad av Innovation Skåne med syftet att upphandla nya lösningar för förbättrad fallprevention, i aktiv dialog med marknad och slutanvändare. Speciellt fokus låg på att uppmuntra konsortier att engagera sig, med partners som tillför annan specialistkompetens än traditionell medicinteknik.

Vad kan vården lära av bankers digitalisering?

Martin Ingels
Onsdag 10:30 - 11:00 Framtidens primärvård
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Det finns en stark vilja att driva digitaliseringen i vården men det går relativt långsamt jämfört med andra branscher. Finns det något vården kan lära av bankers digitalisering? I presentationen intervjuas en erfaren IT-expert från banking, och en verksamhetschef från Karolinska Universitetssjukhuset, och deras berättelser pekar åt samma håll.

ePsykiatri - hur driva och organisera digital psykologi i vården

Niels Eék
Onsdag 10:55 - 11:20 Digital psykologi
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Användarperspektiv på SIP-samverkan, en föreläsning

Gunilla Karlsson, Britta Brus
Onsdag 11:00 - 12:00 Äldreomsorg - personcentrering
Svenska, Invånare/Patientbehov, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Etik, Inspelad föreläsning

Att verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i Östergötland

Nil Dizdar Segrell
Onsdag 11:00 - 11:30 Vård på distans
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Konsultativ Neurologi – arbetssätt för att effektivisera processen för patienter i behov av avancerad behandling för Parkinsons sjukdom i sydöstra sjukvårdsregionenÅr 2015 implementerades ett nytt arbetssätt med videokonsultation på distans inom avancerad Parkinson behandling i sydöstra sjukvårdsregionen. Med utgångspunkt från Neurologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping i samverkan med flera länssjukhus i region Kalmar län och region Jönköpings län har videokonsultation på distans används för att bedöma parkinsonpatienter och säkerställa rätt vård i rätt tid till rätt patient. Ansvarig överläkare Dr Nil Dizdar berättar om sina erfarenheter kring hur videokonsultationer på distans har effektiviserat remissflöden och ökat samverkan. Detta arbetssätt har fått stor påverkan för kliniken och patienterna inom parkinsonvården i sydöstra sjukvårdsregionen. Arbetssättet är idag rutinverksamhet och planer finns att expandera till fler kliniker i regionen.

Digital rehabilitering - Att utveckla en digital tjänst för fysisk rehabilitering och habilitering

Ann-Sophie Gustafsson, Martin Larsson, Tobias Norén Hallin
Onsdag 11:00 - 11:30 Kommun - införande
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Utifrån ett normkritiskt perspektiv skapar vi en digital tjänst för ökad tillgänglighet inom rehabilitering. Tjänsten utvecklas i samarbete med fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterska i Karlstad kommun. Resultatet blir ett digitalt verktyg som ökar motivationen till rehabilitering på egen hand.

Effektivare och säkrare informationsutbyte med nationella gemensamma specifikationer

Rodabe Alavi, Vivéca Busck Håkans
Onsdag 11:00 - 11:30 i Visionens spår
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Fysioterapi på distans - är det ens möjligt?

Anders Sandström
Onsdag 11:00 - 11:30 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Vi anser det! Och för att testa denna idé så har vi nu en fysioterapeut på plats 9290 km från Sverige, närmare bestämt i Mexiko. Det stämmer, nästan tusen mil bort sträcker sig vår verksamhet och det är något vi tycker är både spännande och utmanande! Kom och hör vår berättelse om hur tankarna väcktes, hur arbetet läggs upp och hur det upplevs av både behandlare och patient. Hur är det att ha sin behandlare på en helt annan plats på jorden och vad krävs för att få en sådan kontakt att fungera bra? Fysioterapi är historiskt sett ett omhändertagande där behandlare och patient möts fysiskt. I dagens samhälle öppnas dock andra möjligheter att kommunicera och vi försöker ta till vara på den möjligheten. Även om många patienter fortfarande behöver träffa sin fysioterapeut fysiskt så gäller det långt ifrån alla. Den snabba kontakten vid en digital rådgivning kan vara värd nog så mycket och förhoppningsvis behövs inte mer än så för många av de besvär som behandlas. Rätt vård vid rätt tillfälle och på rätt nivå! Med mer flexibla arbetssätt kan vi i större utsträckning anpassa arbetsuppgifter/arbetssätt till både patienten och personalens önskemål och behov och därmed underlätta att behålla och rekrytera medarbetare. Vi startade i september 2019 och vi kan nu knappt vänta på att få delge för er vad vi upplevt hittills. Kom och hör oss berätta!

How does Ramsay Santé undetake healthcare innovation and who benefits from this?

Towa Jexmark
Onsdag 11:00 - 12:00 Utblick - Policy
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

How does a private global health care providers contribute to driving innovation for the benefit of society? The answer to this question lies in part in answering 3 other important questions: 1. How does Ramsay Santé drive an innovation agende for the benefit of the company ? 2. What are the benefits of private-public healthcare cooperation when it comes to healthcare economics and societal cost reductions? 3. How would the ideal framework for private-public healthcare innovation and cooperation look like from a private company viewpoint?

I Sveriges djungel av kunskapsdatabaser för läkemedelsinformation

Birgit Eiermann
Onsdag 11:00 - 11:30 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Beslutstöd, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

I Sverige har vi skapat många, fantastiska kunskapsdatabaser. Innehållet är framtaget nära den kliniska vardagen eller är anpassat till behoven som finns på apoteken. Men det saknas samordning och koordination i alla led, från produktion över distribution och användning. Föredraget ska visa exempel på svenska kunskapsdatabaser som används inom hälso- och sjukvården och de problem som uppstår när en koordinerande roll för deras framtagande, distribution och förvaltning saknas. Har vi råd med sådant ineffektivt utnyttjande av våra resurser?

Man flu, quack doctors and Knowledge Graphs

Peter Voisey
Onsdag 11:00 - 11:30 Systematiska hälsodata
Engelska, Teknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Styrning, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Find out how to get google-like search into your organisation, using your own data and content. Do you believe your employees are your customers too and that they deserve to be empowered with the right information to make the best decisions? If yes, come and get the takeaway steps to embarking on a journey towards making this happen by using your own Knowledge Graph.