Seminarier

Välkommen till Vitalis 2020! Filtrera på ämne eller seminarietyp genom att trycka på knappen "Fler sökalternativ". Alla seminarier kommer att finnas tillgängliga året ut, men vill du chatta live med föreläsare behöver du gå med i seminariet på den utsatta tiden.

Digitalisering och fjärrkommunikation för personer med funktionsnedsättning

Margret Buchholz
Onsdag 09:15 - 10:00 Digital tillgänglighet
Svenska, Teknik, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Idag bygger mycket av vår kommunikation på att vi har kontakt med hjälp av smarta telefoner, plattor och datorer via sms, e-post och olika digitala plattformar, s.k. fjärrkommunikation. Alla i vårt samhälle har inte tillgång till detta sätt att kommunicera. Föreläsningen bygger på avhandlingen Let's stay in touch - remote communication for people with communicative and cognitive disabilities och handlar om hur tillgången till fjärrkommunikation ser ut för personer med funktionsnedsättning som påverkar kommunikation och kognition. Hur klarar man sig i ett digitaliserat samhälle? Vad behöver göra för att det ska fungera bra?

Healthcare and care through distance spanning solutions - 24 practical examples from the Nordic region

Bengt Andersson, Niclas Forsling
Onsdag 09:15 - 10:00 Best of Nordics
Engelska, Vård på distans, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Healthcare and care through distance-spanning solutions (also known by its Swedish abbreviation, VOPD) is a priority project for the Nordic Council of Ministers within the framework of Swedish presidency programme in 2018. Centre for Rural Medicine - Region Västerbotten and the Nordic Welfare Centre are acting as project managers for the work, with the support of the Nordic research institute - Nordregio. In this presentation you can learn about 24 practical examples of existing distance spanning services for healthcare and social care from the Nordic countries, and more.
By implementing a suitable combination of the 24 services, you can create the necessary conditions to obtain good quality, local healthcare. And even more important, during the current pandemic situation, a combination of the services provides the best possible safety and security for the citizens that we wish to protect from Covid 19. 
The solutions are here, ready to be put into practice!

Nationellt forskarnätverk för digitala vårdtjänster

Cecilia Fagerström, Gunnar Klein, Nasim Bergman Farrokhnia
Onsdag 09:15 - 10:00 Vård på distans
Svenska, Vård på distans, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Denna panel ger en översikt över all den forskning som nu startats i Sverige för att analysera digitala vårdmöten som fått en så snabb expansion med aktörer från både landsting/regioner och privata bolag.
Under 2019 har representanter för forskargrupper från Stockholm/KI, Linköping/Östergötland, Örebro, Jönköping, Lund, Uppsala, Kalmar, Göteborg/VGR, Gävleborg och Rise skapat ett nationellt nätverk för att utbyta information om en mängd redan startade projekt med flera intressanta resultat samt för att stimulera samverkan kring fördjupade studier.

Vilka metoder och verktyg finns för effektmätning och nyttorealisering?

Håkan Cavenius
Onsdag 09:15 - 10:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Beslutstöd, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Genomgång av metoder och verktyg som används inom offentlig sektor för att kvantifiera effekter/nyttor samt att följa upp utvecklingen. Kopplat till dessa även visa på några fallstudier inom vård och omsorg, samt tips för praktiker.

Sjuksköterskan - en digital pionjär

Anders Björk, Hanna Broberg Danielsson
Onsdag 09:20 - 10:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år
Svenska, Digitala hjälpmedel, Verktyg för implementering, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Region Kalmar berättar hur sjuksköterskan med hjälp av mobila, digitala hjälpmedel fått mer tid att lägga på patienterna med bibehållen informationssäkerhet och patientintegritet.

Digitala arbetsmiljöer och framtidens ledarskap(ande)

Bim Fagerström Kareld, Maria Wolmesjö
Onsdag 09:30 - 10:00 Förändringsledning
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Det arbete som utförs i välfärden omdefinieras av digitaliseringen och vi frågar oss hur god användning och verksamhetsnytta kan iscensättas? Vi behöver tänka nytt om både medarbetarskap och ledarskap. Seminariet vill inspirera till kreativa tankar om nya lösningar genom att reflektera kring ledarskap(ande) och digitala arbetsmiljöer.

Hjälpmedelstjänsten – välfärdsteknik i praktiken

Helena Ahlm
Onsdag 09:30 - 10:00 Välfärdsteknik
Svenska, Välfärdsteknik, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Kommun, Inspelad föreläsning

Intresset för välfärdsteknologi är stort. Utbudet på marknaden när det gäller produkter inom välfärdsteknik är stort men hur hittar man och får information om olika produkter? I Hjälpmedelstjänsten finns ett stort utbud av produkter samlat på en plats, det underlättar arbetet för oss alla inom olika verksamhetsområden.

How Machine Learning and AI generate intelligent clinical data which supports decision making and improves patient security

Claus Kjærgaard Andersen
Onsdag 09:30 - 10:00 Kliniska beslutstöd
Engelska, Beslutstöd, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Today, large amounts of clinical data, e.g. vital values and other measurements, are automatically collected. This is a challenge to the clinical staff as they need to quickly and effectively manage and assess these large quantities of data, e.g. validate, identify patterns and anomalies as well as make significant clinical decisions based on the clinical data. This demands for a focused and specialized decision support solution, which can give clinicians an even better overview and more intelligent decision support by leveraging emerging technologies such as machine learning and AI.

Säkra kompetensen och omsorgens larmhantering med träningsmiljöer

Catharina Gillsjö, Henrik Essunger
Onsdag 09:30 - 10:00 Kommun - införande
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

216 000 personer i Sveriges har idag ett trygghetslarm installerat. Utöver detta så erbjuds allt fler larmgenererande välfärdteknik. Med detta växer en allt mer komplex larmhantering fram med flera larmpunkter och scenarier att hantera. Personalomsättningen inom omsorgen är hög och det är utmanande att se till att all ny personal har en tillräcklig kunskap om hur de ska hantera larm och larmåtgärder. För att möta den utmaning som dessa två faktorer innebär tillsammans så har den första interaktiva träningsmiljön för omsorgspersonals larmhantering utvecklats, med fokus på just trygghetslarm. Föreläsarna kommer presentera samarbetskommunernas problemställning och de möjligheter som träningsmiljön ger. Hur arbetet med larmhantering kommer kunna utvecklas i framtiden.

Vision e hälsa 2025 - Hur går det för Sverige? En uppföljning av året som gick

Annemieke Ålenius
Onsdag 09:30 - 10:00 i Visionens spår
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Vi beskriver förhållandena inom e-hälsa för 2019 utifrån indikatorer som individen, medarbetaren och infrastruktur och teknik

Är apoteken navet i framtidens vård-ekosystem?

Daniel Kernell
Onsdag 09:30 - 10:00 Framtidens primärvård
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Apoteket AB har gått in som delägare i den digitala vårdgivaren Doktor24. Tillsammans ska bolagen bygga ett brett digi-fysiskt vård- och hälsonätverk, öppet för andra vårdaktörer att ansluta till. Är samarbetet ett hot eller kanske nyckeln till en verkligt patientnära sjukvård? Kan vårdrum på apotek landet över vara komponenten som gör den omtalade digi-fysiska vården verklig? Vad händer när tillgängligheten till även fysisk vård ökar och patienten kan välja att få hjälp även kvällar och helger? Vilka besvär och tillstånd kan hanteras idag och i framtiden? Och hur blir det egentligen med antibiotikaförskrivningen?

Kaffepaus – chatta med utställare

Onsdag 10:00 - 10:30

Här ges du möjlighet att träffa besöka utställarna och boka digitala möten.

Amningshjälp i mobilen

Anna-Karin Rinqvist, Margareta Risenfors
Onsdag 10:30 - 11:00 Vård på distans
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Inspelad föreläsning

Forskning visar att bristande amningshjälp kan leda till att kvinnor slutar amma. Kvinnorna önskar ökad tillgänglighet till amningshjälp. Begränsad telefontid med röstbrevlåda har varit kvinnans enda kontaktväg vid behov av specialisthjälp. Med dagens digitala möjligheter kan en förvänta sig att själv kunna boka sin tid. Ett projekt startades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att se om videomöten fungerar för amningshjälp. Drygt 80 % tycker att det fungerar väl att få amningshjälp via videomöten och färre behöver då åka in till sjukhuset. Barnmorskan kan se hur kvinnan ammar och även visa olika amningstekniker.

Att bygga kapacitet och hållbarhet i vardagen genom kontroll av din produktion och tillgänglighet

Lina Johannesson
Onsdag 10:30 - 11:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år
Svenska, Sjuksköterskans och barnmorskans år, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Styrning, Inspelad föreläsning

Genom Kapacitet och produktionsstyrning KPS har vi fått till en balans i vardagen.
I form av bättre resultat inom:
Tillgänglighet
Bättre resultat/upplevelser enligt medarbetarenkät
Vi producerar mer med samma resurser
Bättre kontroll på vardagen.På kvinnohälsovården arbetar barnmorskor (38st), två undersköterskor och en vårdadministratör på 12 olika mottagningar.VI ingår i familjecentralen som för övrigt består av Barnhälsovård, öppna förskolan, kurator och Kvinnohälsovård.

Cautionary tale or call for action? Learning from digital health developments across the globe

Sarah Lidé
Onsdag 10:30 - 11:00 Utblick - Policy
Engelska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Etik, Inspelad föreläsning

Digitalisation is transforming the way that healthcare is delivered across the globe. In her presentation, Sarah will give an overview of a number of healthcare developments that are driving the uptake of digitalisation, as well as key trends in the evolution of digital health offerings. She will also highlight examples from countries such as USA and UK, to generate insight into how these two nations have approached digital health solutions in terms of innovation and the regulatory environment, and how such solutions have impacted health inequalities, and the quality and cost of care. The presentation aims to provide inspiration, lessons and key takeaways for Sweden's own ambitions and plans in relation to digital health.

Containers, cloud native och compliance - hur modern IT-infrastruktur snabbare och säkrare kan lösa vårdtagares behov i en allt mer föränderlig värld

Robert Winter
Onsdag 10:30 - 11:00 Systematiska hälsodata
Svenska, Teknik, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Inspelad föreläsning

Sverige har som mål att bli världsbäst på e-hälsa men världen rör sig allt fortare. System som byggs idag kommer att vara ur fas med vårdtagarna snabbare än någonsin. För att möjliggöra visionen världens bästa e-hälsa måste både vårdgivare och leverantörer skapa möjligheten att snabbare innovera och anpassa sig till omvärldens krav. Containerbaserad IT-infrastruktur har visat sig vara en nyckel till det. Den här presentationen kommer utifrån praktiska erfarenheter från transformationer till containerbaserad och cloud-native utveckling i hårt reglerade branscher som offentlig sektor, medicinteknik och bank/finans illustrera hur man kan vara snabb och innovativ med modern teknik och samtidigt efterleva standarder och lagkrav som GDPR, ISO-27001 och PdL.

Digitaliseringsambassadörer - ett framgångsrecept?

Petra Lindström, Jane Vild, Malin Karlsson, Nina Pour, Pernilla Espling Ek
Onsdag 10:30 - 11:00 Kommun - införande
Svenska, Förändringsledning, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Hur kan man göra för att fånga upp medarbetarnas osäkerhet, erfarenhet och utvecklingsidéer när nya digitala lösningar införs i verksamheten? Varför finns inte coacher i digitalisering? I syfte att underlätta och stötta den digitala utvecklingen har två kommuner i Halland valt att satsa på digitaliseringscoacher/digitaliseringsombud. Är detta ett framgångsrecept för att möta utmaning med att implementera digitala lösningar i vård och omsorg? Under den här föreläsningen får du höra digitaliseringsambassadörerna berätta om sitt uppdrag.
Om Digga Halland: https://hh.se/diggahalland

Digital testning - är pappersformulär ett minne blott?

Sara Wallén
Onsdag 10:30 - 10:55 Digital psykologi
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Kognitiv testning har historiskt använts i liten skala och främst vid utredningar av olika slag. Med digitaliserad och automatiserad testning öppnas dörrarna för betydligt bredare användningsområden. Vad kommer detta innebära för vården? Föreläsningen går även igenom evidensläget och hur digital testning förhåller sig till analog. Ni får även ta del av exempel på användning idag, utmaningar vid implementering samt vilka problem digital kognitiv testning kan lösa i framtiden.

DNA-testning kommer förmodligen att bli del av rutin när man föds i framtiden även i Sverige

Anders Ekholm, Ebba Carbonnier, Per Sikora, Ebba Carbonnier, Ann-Marie Wennberg, Carolina Wallenius, Johan Brun, Karin Båtelson, Maja Fjaestad
Onsdag 10:30 - 11:30 2. Live
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Innovativ/forskning, Etik, Livesändning

Hur ska Sverige förbereda sig på att DNA-testning och cell- och genterapi kommer att vara del av rutinsjukvården eller till och med del av rutinhälsan? https://www.thetimes.co.uk/article/dna-testing-at-birth-will-be-available-for-everyone-wbmn0zjwzVad kommer detta att innebära för hälsa, precisionshälsa och precisionsmedicin ur ett Frisk-Risk-Sjuk – perspektiv samt ur ett datahanteringsperspektiv?