Seminarier

Välkommen till Vitalis 2020! Filtrera på ämne eller seminarietyp genom att trycka på knappen "Fler sökalternativ". Alla seminarier kommer att finnas tillgängliga året ut, men vill du chatta live med föreläsare behöver du gå med i seminariet på den utsatta tiden.

Vad är Sverige inom ehälsa 2025 - Egyptisk pyramid, Babels torn, eller en vacker tulipanaros?

Mats Löfström
Onsdag 08:30 - 09:30 i Visionens spår
Svenska, Förändringsledning, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Styrning, Innovativ/forskning, Etik, Inspelad föreläsning

År 2025 skall Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Är det möjligt att komma dit på den väg vi slagit in på?Vi talar om bristen på målbild och vilka förutsättningar som finns. Fokus ligger sedan på vilket ekosystem måste vi ha för att säkra att patientinformation alltid finns tillgänglig när den behövs, för att sedan avsluta med att svara på frågan vad kan vi konkret göra nu för att ge oss möjligheter att bli bäst i världen. Till regeringen ges uppmaningen att utse en "it-general" för vården och snarast reda ut frågan om vilket ekosystem som krävs. Håller nationella tjänsteplattformen måttet. Till oss alla är rådet att bli mer engagerade och kritiska: behovet av "ehälsans Greta" och "ehälsans rumpnissar" förklaras. Slutligen pratar vi om vikten av innovation.

Är det möjligt att ha en mottagning utan administrativ personal? Erfarenheter från att bygga en analog klinik utifrån ett digitalt tänkesätt.

Fredrik Eriksson
Onsdag 08:30 - 09:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, Förändringsledning, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Att få mer tid för patienterna och lägga mindre tid på administration anges som en av lösningarna för att klara dagens vårdutmaningar. Vi ville testa om man med digital teknik och processer helt skulle kunna eliminera den administrativa personalen på en specialistklinik. Vi önskade samtidigt att digitaliseringen skulle främja en mer jämlik och inkluderande patient-läkare relation i vårdmötet, samt även hantera digitalt utanförskap och personer med funktionsvariationer. Seminariet beskriver erfarenheterna efter 2 år, och hur dessa metoder och processer kan appliceras på andra enheter som vill dra nytta av digitaliseringen i en blandad analog och digital verksamhet.

Psykologi som möter patienternas behov

Jesper Enander
Onsdag 08:45 - 09:10 Digital psykologi
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Appar, Inspelad föreläsning

Psykisk ohälsa är ett växande problem, men tillgången till psykologi möter inte det behov som finns på primärvårdsnivå. Föreläsningen beskriver rådande evidens för att bedriva psykologbesök via video, samt vilka framgångsfaktorerna är för att på ett lyckat sätt kunna digitalisera psykologi med målet att erbjuda bedömning, diagnos och rätt behandling till hela Sveriges befolkning.

1+1=1 eller 3 eller Bygger vi vår digitalisering på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet?

Ann Söderström, Mats Bojestig, Anette Falkenroth, Emma Spak, Niklas Tiedje
Onsdag 09:00 - 10:00 1. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Styrning, Patientsäkerhet, Livesändning

Bildöverföring - invånare till offentlig hälso-och sjukvård 1177 på telefon

Maria Tiston
Onsdag 09:00 - 09:30 Framtidens primärvård
Svenska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering, Inspelad föreläsning

Från ide till verklighet. Sjuksköterska till invånare. " Hej, har du möjlighet att skicka in en bild till mig på ditt utslag?" En självklarhet i vårat svenska samhälle 2019. Vad lätt det låter. Tekniken finns. Människor skickar bilder överallt. Hälso-och sjukvården talar konstant om att vi behöver bli mer innovativa och använda oss av digitalisering. Men. Hälso-och sjukvården har inte samma förutsättningar som tex enskilda firmor. Det är en lång och snåriga väg offentliga sjukvården ofta behöver gå för att förverkliga sina idéer. Finansiering, upphandling, juridik, informationssäkerhet, inte trampa människor på tårna, ofta långa beslutsvägar, tidsbrist. Men igen. Hälso-och sjukvården har också positiva förutsättningar. Vi är många och starka tillsammans. Vi vill framåt. Önskar inspirera hälso-och sjukvårdspersonal att tro på sina idéer och därmed också genomföra dem.

Eskilstuna kommun berättar - Mod i ledarskap och partnerskap är vägen fram i digitaliseringen

Atea Sverige AB, Johan Lindström, Malin Sölsnaes
Onsdag 09:00 - 09:30 Äldreomsorg - personcentrering
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Mod i ledarskap och partnerskap är vägen fram i digitaliseringenLyssna till Johan Lindström, förvaltningschef på Eskilstuna kommun som berättar hur det börjat sin resa och hur digitalisering går från teknik till funktion. Hur det förändrade arbetssättet också ger möjlighet att ge individen ett så självständigt liv som hen önskar. Vi vill och vi kan förändra arbetssättet att möta framtidens behov av omsorg. Lyssna in och ställ frågor live direkt till Johan.

Fyra robotar hjälper det akuta flödet på SÄS

Fredrik Hansson, Peter Häyhänen
Onsdag 09:00 - 10:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Med hjälp av RPA-teknik har Södra Älvsborgs Sjukhus minskat administrativ tid för vårdpersonal samtidigt som kvalitén för patienterna har ökat. Tekniken har också inneburit att nya arbetssätt har skapat effektivare patientflöden för ett säkrare omhändertagande av patienten.

Hur använder jag webbutbildning om e-hälsa i min organisation

Evamaria Nerell
Onsdag 09:00 - 09:30 Kommun - införande
Svenska, Förändringsledning, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Information/myndighet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Nu kommer den uppdaterade webbutbildningen om "E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten" från Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, SKR, Famna och Vårdföretagarna. Den första kom år 2016 och nu kommer en uppdaterad med samma grundinnehåll men med så mycket mer och med en annan teknik. Dessutom ger Socialstyrelsens nya lärplattform nya möjligheter att jobba med utbildning. Så hur ska jag jobba med detta i min organisation? Vem har nytta av den och kan den ge oss alla en gemensam grund inför verksamhetsutvecklig och innovation?

Hur kan vi bättre stödja patientens Läkemedelsbehandling? Vad säger patienterna?

Carl Jarnling, Joakim Sakaria
Onsdag 09:00 - 09:30 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Invånare/Patientbehov, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Information/myndighet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Insikter från djupintervjuer med 55 patienter rörande hur det är att leva med mediciner och behoven av digitala stöd.

Hur Sverige kan erbjuda informationsdriven, individanpassad sjukvård genom tillämpad AI

Johanna Bergman, Markus Lingman
Onsdag 09:00 - 10:00 Utblick - Policy
Svenska, AI, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

AI är teknologi som kommer spela en viktig roll i att lösa sjukvårdens utmaningar i och generera ökat värde för patienter. För att framgångsrikt utveckla och distribuera AI-lösningar måste svenska sjukvårdsleverantörer, särskilt regioner och kommuner, samarbeta både med varandra och industrin, akademin och beslutsfattare. Hur kan vi bygga nya samverkansstrukturer för regioner och vårdgivare? Hur identifierar, lyfter och skalar vi de bästa exemplen? 

IBIC, förfrågningsunderlag och ersättningsmodeller - Dessa utmaningar ser vi.

Anna-Lena Oskarsson, Ella Kolkowska, Henrik Essunger
Onsdag 09:00 - 10:00 Fördjupning
Svenska, Förändringsledning, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Juridik, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Etik, Inspelad föreläsning

Signaler kommer på att IBIC, eller snarare de processer som införs i kommunerna när IBIC införs, riskerar att skapa utmaningar. Risken finns att det leder till suboptimering, är ekonomiskt ofördelaktigt, hämmar utvecklingen av omsorgen, riskera rättssäkerheten och kvalitetssäkringen samt lika vård för alla. Det riskerar att ta oss längre från målet om att vara världsledande på välfärdsteknik. Vilka fallgropar ser kommunerna och vad gör vi åt det?

Implementering av kodverk och testning av Ineras nya tjänstekontrakt för laboratoriemedicin i Region Gävleborg

Rebecca Ceder, Tova Johansson Marknell
Onsdag 09:00 - 09:30 Systematiska hälsodata
Svenska, Teknik, Verktyg för implementering, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Test/validering, Inspelad föreläsning

Inera har tagit fram en ny version av tjänstekontraktet för laboratoriemedicinska analyser. Flera analysresultat kan nu visas, inklusive mikrobiologiska svar i E-hälsotjänsterna Nationell Patientöversikt (NPÖ), och Journalen, som har över 3 miljoner användare. Region Gävleborg är först ut i landet att testa det nya tjänstekontraktet och implementera de laboratoriemedicinska koderna i den kliniska verksamheten. Föreläsningen kommer att presentera resultat och lyfta lärdomar från pilotprojektet. Det multidisciplinära samarbetet mellan Region Gävleborg, Inera, Socialstyrelsen och Equalis kommer också att diskuteras.

Innovationsupphandling – ett verktyg för utveckling av svensk sjukvård

Charlotta Palmgren, Peter Losman, Tomas Borgegård
Onsdag 09:00 - 10:00 Ekosystem
Svenska, Annat, eHälsa, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Offentlig upphandling är ett kraftfullt strategiskt verktyg för att driva behovsbaserad innovation för att utveckla svensk sjukvård, men sker det i praktiken? I takt med att befolkningen ökar, växer andelen åldrade och multisjuka patienter. Samtidigt är den offentliga sjukvårdens ekonomi ansträngd. Framgångsrik utveckling och implementering av nya lösningar är avgörande för en kostnadseffektiv, högspecialiserad och högkvalitativ vårdleverans. Ny lagstiftning och policys har utvecklats för att ytterligare stimulera och optimera processen från idé till implementering. Det finns nu ett tryck på att öka användningen av innovationsupphandling för att effektivare driva innovationer till klinisk implementering.

Lärdomar från digitalisering av anhörigkommunikation

Max Flodén
Onsdag 09:00 - 09:30 Välfärdsteknik
Svenska, Välfärdsteknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Test/validering, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Lärdomar från test av en app för anhörigstöd hos Sätra vård-och omsorgsboende inom Stockholms stad. Vad tyckte personal och anhöriga? Vilka lärdomar fick vi, tekniskt och organisatoriskt?

MDR -Patientsäkerhet och innovation, går det att utveckla mjukvara för användning i vård och omsorg under de nya regelverket?

Anna Lefevre Skjöldebrand, Lena Björk, Carolina Wallenius, Daniel Forslund, Niclas Hugosson
Onsdag 09:00 - 10:00 2. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Juridik, Informationssäkerhet, Livesändning

Mikrovågor och AI för snabbare stroke- och traumavård

Stefan Blomsterberg
Onsdag 09:00 - 09:30 Kliniska beslutstöd
Engelska, Beslutstöd, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

För både stroke- och traumapatienter är det viktigt att tidigt ställa en korrekt diagnos för att kunna dirigera patienten till rätt sjukhus för att få rätt behandling. Vid stroke och huvudtrauma är varje minut mellan det att skadan inträffar och rätt behandling påbörjas av yttersta vikt för patienten. Med hjälp av Bolagets produkt MD100 blir behandlingen av patienten samt hanteringen av vårdens resurser mer effektiv.

Qualification, Classification and Current EU and US Requirements for Medical Device Software

Heikki Pitkänen
Onsdag 09:00 - 10:00 Medicintekniska regelverk
Engelska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

The definition of Medical Device Software and its classification analysed and interpreted from the point of view of the MDR, IVDR, European and international (IMDRF) guidelines and the US FDA requirements. Medical Device Software life cycle requirements and standards in a nut shell.

Vi behöver kataloger över dataelement

Anders Thurin
Onsdag 09:00 - 09:30 Systematiska hälsodata
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Verktyg för implementering, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Dokumentation, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Information i IT-system lagras i dataelement (variabler, datafält) med olika datatyp. Ett dataelement kan betraktas som en fråga med en uppsättning möjliga ”svar” – en värdemängd. Formulering av frågan, val av värdemängd och datatyp kan dock göras på olika sätt, och detta komplicerar aggregering av data. För att synliggöra skillnader och underlätta samsyn och översättning behövs en sökbar katalog över dataelement med metadata som beskriver innehåll och historik/proveniens.

Internetbaserad KBT i reguljär vård - en framgångssaga?

Jenny Katalinic
Onsdag 09:10 - 09:35 Digital psykologi
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Sverige har varit världsledande på forskning inom internetbaserad KBT (IKBT) sedan många år tillbaka. Men hur har övergången från forskning till klinisk vardag gått? Under denna presentation får ni ta del av aktuell forskning på IKBT och exempel på hur metoden har införts i primärvård och psykiatri inom mer än hälften av Sveriges regioner. Vad har det inneburit för utmaningar och fördelar, och vilka faktorer påverkar en framgångsrik implementering