Seminarier

Välkommen till Vitalis 2020! Filtrera på ämne eller seminarietyp genom att trycka på knappen "Fler sökalternativ". Alla seminarier kommer att finnas tillgängliga året ut, men vill du chatta live med föreläsare behöver du gå med i seminariet på den utsatta tiden.

StigandeFallande

Systemanalys för systemförändring

Aslak Felin
Onsdag 13:00 - 13:45 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet, Användbarhet, Etik, Inspelad föreläsning

Det uppskattas att 95% av innovationsprojekt misslyckas och 50-80% misslyckas på grund av otillräcklig problem beskrivning. Förutom brist på förståelse för bristande inramning av problemområden; faller dessa satsningar ofta på otillräcklig systemförståelse av samhällsutmaningarnas komplexitet, bristande förståelse på orsakssamband och operativ förankring hos samhällsaktörer. Hör några metoder och exempel på hur systemanalys bidrar till innovationsprojekt och satsningar.

FHIR i Nationella Läkemedelslistan - resultat och lärdomar

Elisabeth Adelgren, Emmeli Gross
Onsdag 14:00 - 14:30 Systematiska hälsodata
Svenska, Implementering, Orientering, Avancerad, Tekniker/IT/Utvecklare, Inspelad föreläsning

Nationella läkemedelslistan är den första stora FHIR-implementationen i Sverige. Vi presenterar vald arkitektur och specifika lösningar samt svarar på frågor som: Hur har de anslutande aktörerna reagerat på valet av FHIR? Vilka fördelar respektive nackdelar ser man?

Case: Så här gjorde corona alla norska läkare till videoläkare

Ida Aalen
Onsdag 08:30 - 09:15 Vård på distans
Svenska, Hälsotjänster, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

In just two weeks, Norway went from having around 6% of their primary care doctors offer video consultations, to around 70% - due to corona. Norwegian primary care physicians incorporated digital services into their toolbox, and thus made digital-only actors less attractive for patients, leading to more fair and efficient primary care.
In this talk, I'll share results from a survey with Norwegian physicians before and after corona, as well as detailing how entire primary care could leapfrog their digitalization in just a couple of weeks.

Digitala möjligheter med stor potential i Mödrahälsovården

Eva Estling, Helena Palm, Kerstin Petersson, Lisa Ryding
Tisdag 15:30 - 16:00 Kliniska beslutstöd
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Mödravården har unikt goda förutsättningar att förverkliga digitala möjligheter, och förväntningarna på digitala lösningar är högre än vad mödrahälsovården erbjuder idag. Ändå går utvecklingen (för) långsamt. Detta är resultatet av en kartläggning av mödravårdens digitalisering som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) gjort. Kartläggningen visar också på behov av bättre samordning och styrning. I presentation tar vi också upp hur kartläggningen genomfördes, och hur den kan appliceras även i andra delar av vården. Vi ger konkreta exempel på goda digitala lösningar som används i verksamheterna idag och vi redovisar ett lyckat projekt som gäller utveckling av digitala vårdmöten. Vi presenterar även hur kartläggningen kan tas vidare i det praktiska arbetet.

Hur kan man mäta och följa upp effekter vid införandet av Nationella läkemedelslistan?

Lisa Ericson, Tora Hammar
Onsdag 10:30 - 11:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Vårdtjänster, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Utvärdering och forskning före, under och efter införande av nya digitala tjänster och system är viktigt för att införandet ska komma verksamheten, samhället och de enskilda individerna till nytta.Tidigare studier och erfarenheter visar att effekterna inte alltid blir de väntade och att det inte alltid är tydligt varför det blev som det blev.

Digital Workshop: Användarperspektiv på SIP-samverkan

Rosalie Götborg, Kerstin Söderberg, Fredrik Forsberg, Britta Brus, Gunilla Karlsson, Susanna Götborg
Onsdag 15:30 - 17:00 Fördjupning
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Etik

Möt brukare/patienter/anhöriga som har erfarenhet av SIP. Tillsammans utforskar vi hur vi vill att det ska vara, vad som pågår inom området och vilka problem det finns. Genom att reflektera tillsammans lär vi oss olika perspektiv och hur vi ska ta nästa steg.

Ökad innovationskraft och nya arbetssätt i Primärvård -kan Testbädd vara lösningen?

Edgardo Varas, Irene Svenningsson, Sarah Samuelson
Onsdag 11:30 - 12:00 Framtidens primärvård
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Inspelad föreläsning

Hälso- och sjukvården är en viktig del i välfärden med många utmaningar framöver beroende på demografiska förändringar. Det kräver att utnyttja befintliga resurser effektivt samt att nya arbetssätt och produkter utvecklas. Det kommer även att saknas vårdpersonal i framtiden. Primärvården är ingången i vårdsystemet och utöver stora krav på tillgänglighet kommer även här att ställas krav på nya arbetssätt och nya produkter.Närhälsan Färgelanda vårdcentral har startat en testbädd i primärvård som utgår från det behov som finns i primärvården med mål om att skapa en attraktiv arbetsplats och där innovativa idéer tas till vara i samverkan med både interna aktörer och externa företag för att utveckla nya tjänster och produkter.

Artrosskolan – digitalt via 1177 stöd och behandling

Julia Ström
Onsdag 13:00 - 13:30 Vård på distans
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Lyssna till vår arbetsprocess från idé till pilotprojekt - ett samarbete i Sydöstra sjukvårdsregionen. Artros är en av våra största folksjukdomar som växer med en åldrande befolkning. En åtgärd för att tillgodose basen i artrosbehandling (information, träning och viktkontroll) är artrosskolan i grupp som är en vanlig förekomst över hela landet. Resultaten av artrosskolan visar att 60 % av de patienter som genomgår skolan hoppar av väntelistan till operation och 26 % av deltagarna slutar med sina (artros)läkemedel. Idag är det dock bara var femte patient som diagnostiserats med artros som genomgår artrosskolan och det har visat sig vara svårt att nå de yngre patienterna. Digital artrosskola För att nå en bredare målgrupp såg vi behovet av en digital version av den redan framgångsrika artrosskolan. En digital lösning skulle göra åtgärden mer flexibel och tillgänglig för fler artrospatienter. Framtagandet av den digitala artroskolan för behandlingsplattformen stöd och behandling på 1177.se startade i Kalmar län och har sedan utvecklats till ett samarbete i sydöstra sjukvårdsregionen (Jönköping, Kalmar, Östergötland). Här kommer den digitala artrosskolan att presenteras tillsammans med våra erfarenheter av att utveckla och samarbeta kring ett nytt digitalt verktyg. Du får ta del av processen från idé till där vi är idag och hur planerna ser ut för framtiden.

Är apoteken navet i framtidens vård-ekosystem?

Daniel Kernell
Onsdag 09:30 - 10:00 Framtidens primärvård
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Apoteket AB har gått in som delägare i den digitala vårdgivaren Doktor24. Tillsammans ska bolagen bygga ett brett digi-fysiskt vård- och hälsonätverk, öppet för andra vårdaktörer att ansluta till. Är samarbetet ett hot eller kanske nyckeln till en verkligt patientnära sjukvård? Kan vårdrum på apotek landet över vara komponenten som gör den omtalade digi-fysiska vården verklig? Vad händer när tillgängligheten till även fysisk vård ökar och patienten kan välja att få hjälp även kvällar och helger? Vilka besvär och tillstånd kan hanteras idag och i framtiden? Och hur blir det egentligen med antibiotikaförskrivningen?

Experterna: Hög tid för uppkopplad vård

Charlotte Söderman, Erika Hombert, Johannes Hörnberg
Onsdag 13:30 - 14:00 Vård på distans
Svenska, Annat, eHälsa, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Inför årets Vitalis bjuder Telia in till en paneldiskussion om att det är hög tid för uppkopplad vård – eller ”connected care”. Enligt Erika Hombert, affärsområdeschef för Healthcare på Telia, är en av vårdens största utmaningar att hitta tid och mod till att utnyttja de många möjligheterna med digitalisering.  Det senaste årets Coronautbrott har dock vänt upp och ner på spelplanen – och många börjar nu se vinsterna med en hållbar, personcentrerad och mer digitaliserad vård.
Erika Hombert deltar i diskussionen tillsammans med Charlotte Söderman, överläkare på Gastromottagningen på Capio St Göran, och Johannes Hörnberg, IT-chef på Region Västerbotten. 
– Vi ser allt fler tydliga exempel på att vårdpersonal, patienter och verksamhetsansvariga får en bättre situation med hjälp av digitala lösningar, säger Erika Hombert, och fortsätter:– Vi vill visa upp dessa fina exempel och prata om vägen framåt. Därför har vi bjudit in till den här paneldiskussionen.

Nordisk e-hälsoteknik på export internationellt – men svårsålt på hemmaplan

Marianne.Larsson Larsson
Onsdag 14:30 - 15:00 Ekosystem
Svenska, Annat, eHälsa, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

E-hälsobranschen i Norden, och i synnerhet i Sverige, växer kraftigt tack vare en ökande global efterfrågan på högkvalitativa och moderna vårdlösningar. Antalet nordiska företag med nya digitala lösningar för hälso- och sjukvård och omsorg som säljer internationellt ökar i snabb takt. Försäljningen på hemmaplan går dock långsammare. Men covid-19 blev en katalysator som satte fart på utvecklingen. Att vårdsektorn behöver fortsätta digitaliseras för att klara ökande patientantal och alltmer ansträngda budgetar råder det stor enighet om. E-hälsobranschen är fortfarande i sin linda men redan idag finns ett stort antal väl beprövade lösningar som utvecklats och beforskats i Norden och som skulle kunna lösa många av vårdens utmaningar. Så varför ökar inte användningen av nordiska e-hälsolösningar i Norden i samma snabba takt som användningen av nordiska e-hälsolösningar ökar internationellt?

Digital Min vårdplan cancer via 1177 Vårdguiden - ett nationellt initiativ

Veronica Lilja
Onsdag 13:30 - 14:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år
Svenska, Sjuksköterskans och barnmorskans år, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Information/myndighet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Min vårdplan är patientens plan och syftar till att öka patientens delaktighet, skapa trygghet och förståelse. Det ska göra vårdförloppet sammanhållet, överblickbart och tydliggöra vem som gör vad. Regionala cancercentrum i samverkan har beslutat att ta fram och förvalta nationell patientinformation till patienter med cancer och bli utgivare av nationell Min vårdplan per diagnos i e-tjänsten Stöd och behandling via 1177 Vårdguiden. På så sätt eftersträvas att öka kvaliteten och jämlikheten på patientinformationen runt om i landet och öka användandet av Min vårdplan. Genom att stödja ett digitalt införande via 1177 Vårdguiden ges många nya möjligheter, t ex genom att;* patienten alltid har tillgång till Min vårdplan via sin telefon, surfplatta eller dator, * Min vårdplan på ett enkelt sätt kan individanpassas baserat på patientens behov, * Min vårdplan kan uppdateras på distans, *patienten och vårdpersonalen kan skicka meddelanden till varandra, * Min vårdplan blir ett komplement till patientens samlade engagemang med vården via 1177 Vårdguiden, *en nationell Min vårdplan kan överlämnas i hela Sverige och därmed följa patienten. Vi kommer att få lyssna till Veronica Lilja, sjukvårdsregional samordnare från Regionalt cancercentrum i Väst och delaktig i arbetet med att ta fram nationella versioner av Min vårdplan. Dessutom beskriver Alicia Hellgren, kontaktsjuksköterska från tumörteamet på neurologimottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Min vårdplan via 1177 Vårdguiden ur sitt perspektiv och vi får också en demonstration av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden.

Läkemedelsinformationen i framtiden – digital och strukturerad efter dina behov

Karin Gårdmark Östh, Kim Sherwood
Onsdag 13:00 - 13:30 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Övrigt, Avancerad, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Inspelad föreläsning

SKR och LV tillsammans kring domänmodell och strukturerad produktinformation (lm)

Införande av standardiserade journalmallar i förlossningsvård

Karin Ängeby
Tisdag 13:30 - 14:00 Kliniska beslutstöd
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Dokumentation, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Kvinnosjukvården arbetar med att förändra journalmallar för enhetlig dokumentation oavsett profession. i presentationen presenteras arbetet som skett i nära samarbete med professionen.

Informationsdriven vårdförbättring – Vad kan vi göra, vad får vi göra, hur ska vi göra?

Markus Lingman, Oliver Trepte
Onsdag 13:29 - 14:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Etik, Inspelad föreläsning

Hur kan vi jobba bättre och smartare för att möta den åldrande befolkningens krav på bra vård? En nyckel tror vi ligger i att att utgå från de data vi har hos olika aktörer inom vård och omsorg och att återkoppla dessa till verksamhet och forskning. Utmaningen här ligger i att möta kraven på datadriven förbättring av vård och omsorg samtidigt som vi säkerställer att patienters integritet skyddas. I vårt föredrag kommer vi att presentera några av de arbeten som pågår i Region Halland, bland annat regionens datalager och virtuella sjukhuset, och hur vi ser på samverkan mellan de olika aktörerna, så som region, kommun, privata vårdgivare och akademi. Vi kommer att diskutera vår syn på de möjligheter och begränsningar som finns och berätta hur vi arbetar för att kunna göra nytta av de data vi har samtidigt som vi håller oss till de regler som finns.

Vitalis Stipendieföreläsning - Aleris Närsjukvård - STELPA

Linda Vogt
Onsdag 11:00 - 12:00 Best of Nordics
Svenska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Dokumentation, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

De tre Vitalis stipendiefinalisterna presenterar sina bidrag inför juryn. https://vitalis.nu/hem/utmarkelser/vitalis-stipendium/

Ett testöga för utforskande testning av framtidens vårdsystem

Robert Magnusson
Onsdag 15:30 - 16:00 Fördjupning
Svenska, Teknik, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Test/validering, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Framtidens vårdsystem kommer på resan mot AI-baserade vårdlösningar att bli mindre och mindre deterministiska. Detta kommer att medföra utmaningar i att de i allt högre grad måste kvalitetssäkras genom utforskande tester som görs ur olika aspekter, där testare inte längre fokuserar på att ticka av rutor kring uppfyllnad av kravspecifikationen. Denna presentation fokuserar på sådana aspekter och hur de kan testas.

Vi är inte nätläkare - vi är Stockholms Läns Sjukvårdsområde via nätet

Lisa Ryding, Maria Ahlmark
Onsdag 16:00 - 16:30 Sjuksköterskans och barnmorskans år
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Appar, Patientsäkerhet, Etik, Inspelad föreläsning

VI vill berätta om hur vi ändrade vårt sett att se på patienter. Från "såhär jobbar vi" till hur vi vill att patienter ska uppleva oss. Vi delger er patienters upplevelser av vår app från olika perspektiv. Och slutligen vill vi berätta om hur en stor, mångfacetterad organisation kan samsas i en app.

Nationellt forskarnätverk för digitala vårdtjänster

Cecilia Fagerström, Gunnar Klein, Nasim Bergman Farrokhnia
Onsdag 09:15 - 10:00 Vård på distans
Svenska, Vård på distans, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Denna panel ger en översikt över all den forskning som nu startats i Sverige för att analysera digitala vårdmöten som fått en så snabb expansion med aktörer från både landsting/regioner och privata bolag.
Under 2019 har representanter för forskargrupper från Stockholm/KI, Linköping/Östergötland, Örebro, Jönköping, Lund, Uppsala, Kalmar, Göteborg/VGR, Gävleborg och Rise skapat ett nationellt nätverk för att utbyta information om en mängd redan startade projekt med flera intressanta resultat samt för att stimulera samverkan kring fördjupade studier.