Seminarier

Välkommen till Vitalis 2020! Filtrera på ämne eller seminarietyp genom att trycka på knappen "Fler sökalternativ". Alla seminarier kommer att finnas tillgängliga året ut, men vill du chatta live med föreläsare behöver du gå med i seminariet på den utsatta tiden.

Biorytmens betydelse för nattillsyn att kunna jobba preventivt

Johan Sjöholm
Onsdag 16:00 - 16:30 Välfärdsteknik
Svenska, Välfärdsteknik, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Styrning

Föredraget kommer behandla vikten att låta en brukare behålla sin djupsömn och att inte störa brukaren i onödan nattid. Genom att under ca en månad detektera när brukaren är vaken kan man genererar ett biorytm diagram (kronobiolog). Svårigheten är att veta när brukaren är vaken. En parameter som kan användas är när urinblåsan töms för då är man normalt vaken, vi talar då inte om läckage.

Digitaliseringslyftet

Boel Mörck, Britt-Marie Zaman
Onsdag 16:00 - 16:30 Förändringsledning
Svenska, Annat, eHälsa, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Vi vill förbereda organisation och medarbetare för den digitala omställningen och Framtidens Vårdinformationsmiljö. Vi vill på följande sätt göra det vi kan redan idag och samtidigt förbereda oss inför det som kommer. Målgrupp är medarbetare på alla nivåer och funktioner på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Distansoberoende digital teknik - är det en förutsättning för framtidens hälsocentral?

Marie Hellholm, Patrik Wreeby
Onsdag 16:00 - 17:00 Framtidens primärvård
Svenska, Annat, eHälsa, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Projektet Digga Hälsocentralen ska etablera och utveckla minst 10 digitala tjänster för att öka tillgängligheten till offentlig och privat vård. Projektet berättar om erfarenheter av att införa distansoberoende digital teknik i hälsocentralernas arbetssätt.

Hur går det till att ansluta till en standardiserad och säker digital kommunikation?”

Frank Grundin, Karin Lindh
Onsdag 16:00 - 17:00 Fördjupning
Svenska, Teknik, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Test/validering, Inspelad föreläsning

Säker digital kommunikation(SDK) är för närvarande ett projekt som drivs av Inera i samverkan med SKL, kommuner, regioner och statliga myndigheter. SDK bygger på eDelivery, som är ett byggblock för säker meddelandehantering i EU-programmet CEF, och som DIGG ansvarar för i Sverige. Men hur ansluter man till SDK-federationen och vad förväntas man göra? Det här är en fortsättning på presentation av ”Säker digital kommunikation – Nu skrotar vi faxen och kör Säker digital kommunikation från 2021” där Malin Domeij medverkar.

Nära vård genom digitalisering

Simon Nilsson
Onsdag 16:00 - 16:30 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Vårdtjänster, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Följ med på resan Region Gävleborg har gjort för att nå en omställning av vården i syfte att klara de demografiska utmaningar vi alla står inför. Resan går från vårt målbildsarbete genom ett breddinförande av digitala vårdmöten och hur skissen för de kommande 10 åren ser ut.

Using generic and associative relationships to sort and map SNOMED CT

Jørn Andre Jørgensen
Onsdag 16:00 - 17:00 Systematiska hälsodata
Engelska, Annat, eHälsa, Verktyg för implementering, Avancerad, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Innovativ/forskning, Dokumentation, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

A presentation of how SNOMED CT is implemented in Norway

Viktigt på riktigt - vi samskapar riktlinjer för digitala verktyg

Sofia Svanteson, Barbara Bislawska Axnäs, Hanna Svensson, Jenny Christensson, Kim Nilke Nordlund
Onsdag 16:00 - 17:00 Digital tillgänglighet
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Vilka triggers är det som gör att en person med kronisk sjukdom vill använda en digital lösning för att få kontroll på sin sjukdom och öka effekten av sin medicinska behandling? Vad måste man tänka på för att skapa ett verktyg som är relevant för både personen med sjukdomen och vården som hen ska föra dialog med? I den här föreläsningen tar designers och patienter på scenen, för att tillsammans med publiken samskapa guidelines med avstamp i metoder för beteendedesign.

Vi är inte nätläkare - vi är Stockholms Läns Sjukvårdsområde via nätet

Lisa Ryding, Maria Ahlmark
Onsdag 16:00 - 16:30 Sjuksköterskans och barnmorskans år
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Appar, Patientsäkerhet, Etik, Inspelad föreläsning

VI vill berätta om hur vi ändrade vårt sett att se på patienter. Från "såhär jobbar vi" till hur vi vill att patienter ska uppleva oss. Vi delger er patienters upplevelser av vår app från olika perspektiv. Och slutligen vill vi berätta om hur en stor, mångfacetterad organisation kan samsas i en app.

Världsmästare på e-hälsa eller hamnade Sverige på efterkälken?

Daniel Espes, Daniel Forslund, Heidi Stensmyren, Jakob Tellgren, Jenni Nordborg, Roland Söderholm, Mathias Ekman, Thomas Floberg
Onsdag 16:00 - 17:00 2. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Kommer det kommande decenniet styras av nya samarbeten – hur samarbetar vårdens personal med bottar och AI? Kan de stora pharma-bolagen och tech-företagen medverka till att Sverige blir en ledande life science-nation? Vad krävs för att data äntligen ska frigöras och skapa värde för patienten, vården och samhället? Inte minst under Corona-pandemin har många frågor inom sjukvården ställts på sin spets när vårdresurser, ny teknik och beslut om vem som ska få tillgång till respiratorer till ex.
Under detta digitala event som Microsoft genomförde 17 september 2020 fortsätter vi dialogerna efter Vitalis 2020 som lyft många intressanta perspektiv från de senaste månaderna och tiden vi har framför oss. Vi fördjupar oss inom samarbeten och hur vi kan nyttja dessa för både strategiska och taktiska transformationer inom sjukvården. Kommer det kommande decenniet att styras av nya samarbeten mellan människa och AI, Pharma och Tech samt Data sharing?

1177 Vårdguiden i coronakris

Sofie Zetterström
Onsdag 15:30 - 16:00 i Visionens spår
Svenska, Krisberedskap, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Utbrottet av covid-19 satte 1177 Vårdguiden i krisens centrum. Användning och belastning på alla konceptets kanaler slog flerdubbla rekord. Med stöd av nya funktioner i 1177 på telefon och snabb distansundervisning av telefonsjuksköterskor lyckades regionerna öka bemanningen för att klara tillströmningen av inringande. Redaktionen för 1177.se stod i daglig kontakt mer expertmyndigheterna för att hålla informationen till invånarna uppdaterad. På kort tid kunde funktionen Egen provhantering i 1177 Vårdguidens e-tjänster anpassas för att hantera beställningar av prover och provsvar för covid-19. Krisen har visat vilken samhällskritisk funktion 1177 Vårdguiden är.

Closing the gap between clinical conversation and documentation - the journey to Ambient Clinical Intelligence

Simon Wallace
Onsdag 15:30 - 16:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Engelska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Dokumentation, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Clinic Room of the Future – AI powered speech solutions is aiming to bring eye-contact and warmth back to the consultation room, improve the patient experience and decrease the threat of physician burnout. With AI embedded speech recognition as the backbone for clinical documentation, this foundation allows the future vision of healthcare to be realised. Called Ambient Clinical Intelligence (ACI), a purpose build healthcare device listens securely to clinician patient conversations while offering workflow and knowledge automation to complement the EHR. Exceeding the capabilities of a virtual or on-site scribe, ACI promotes a better patient experience by accurately capturing and appropriately contextualizing every word of the patient encounter and automatically documenting patient care without taking the physician's attention off the patient.

Digifysisk vård i praktiken - från idé till verklighet

Marcus Jangsjö, Unn Hellberg
Onsdag 15:30 - 16:00 Framtidens primärvård
Svenska, Förändringsledning, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten, Inspelad föreläsning

Digifysisk var ett av 2018 års nyord. Men vad är digifysisk vård egentligen och hur digitaliserar
vi den befintliga vården utan att göra avkall på patientcentrering och kontinuitet? Bohuslinden
vårdcentral med 9000 listade patienter har tagit emot 2800 patienter digitalt sedan starten i
mars 2019. Resultaten är såväl förbättrad effektivitet som arbetsmiljö. Här delar vi med oss av
erfarenheter, utmaningar men också framgångsfaktorer

Digital Workshop: Användarperspektiv på SIP-samverkan

Rosalie Götborg, Kerstin Söderberg, Fredrik Forsberg, Britta Brus, Gunilla Karlsson, Susanna Götborg
Onsdag 15:30 - 17:00 Fördjupning
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Etik

Möt brukare/patienter/anhöriga som har erfarenhet av SIP. Tillsammans utforskar vi hur vi vill att det ska vara, vad som pågår inom området och vilka problem det finns. Genom att reflektera tillsammans lär vi oss olika perspektiv och hur vi ska ta nästa steg.

Distansmonitorering inom IBD – vad fick vi för effekter?

Henrik Schildt, Hans Strid, Marie Andersson, Tobias Nilsson
Onsdag 15:30 - 16:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Vård i hemmet, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Sedan sommaren 2017 har patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Västra Götalandsregionen erbjudits ett digitalt verktyg, IBD Home, för att monitorera sin sjukdom i hemmet. Nu har det genomförts en utvärdering av såväl kvalitativa som kvantitativa effekter av lösningen. Under detta pass intervjuas företrädare från Västra Götalandsregionen AbbVie utifrån resultaten i utvärderingen. Vad har uppnåtts och vilka lärdomar finns det från arbetet? Diskussion förs ur perspektiven patient, medarbetare och vårdgivare. ------------------------------- ANNAT FÖRESLÄSNINGSFORMAT Standard (25 min) men i intervjuformat, med två personer (från projektpartner och region) som intervjuas utifrån resultaten från utvärdering av en tjänst för diagnostik i hemmet (IBD Home). Intervjuaren är samma person som genomfört utvärderingen. Deltagare ●Tobias Nilsson, chefsstrateg VGR ●Linn Mandahl, VD AbbVie Sverige Intervjuare: Henrik Schildt (PwC)

Ett testöga för utforskande testning av framtidens vårdsystem

Robert Magnusson
Onsdag 15:30 - 16:00 Fördjupning
Svenska, Teknik, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Test/validering, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Framtidens vårdsystem kommer på resan mot AI-baserade vårdlösningar att bli mindre och mindre deterministiska. Detta kommer att medföra utmaningar i att de i allt högre grad måste kvalitetssäkras genom utforskande tester som görs ur olika aspekter, där testare inte längre fokuserar på att ticka av rutor kring uppfyllnad av kravspecifikationen. Denna presentation fokuserar på sådana aspekter och hur de kan testas.

Hva kreves av faglig og organisatorisk kompetanse i medisinsk avstandsoppfølging?

Jens Espeland, Miria Grisot
Onsdag 15:30 - 16:30 Vård på distans
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Medisinsk avstandsoppfølging er på vei inn som metodikk i helsetjenesten.Denne tjenesten setter nye krav til kompetanse både hos pasient og helseprofesjoner, behov for endrede organisasjonsmodeller og nødvendig utarbeidelse av ny metodikk. I forelesningen presenteres forskningsresultater fra medisinsk avstandsoppfølging av 164 pasienter i Sarpsborg kommune; Norge. Du får høre om resultater fra følgeforskning, hvilke erfaringer som er gjort med hensyn på kompetansebehov klinisk og organisasjonsmessig samt hvordan digital oppfølging påvirker kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient.

Implementera ICNP i journalen

Karin Nilsson, Nina Karlsson
Onsdag 15:30 - 16:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år
Svenska, Sjuksköterskans och barnmorskans år, Inspiration, Introduktion, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Dokumentation, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Sjuksköterskors upplevelser av att ha infört ICNP i omvårdnadsdokumentationen i den elektroniska patientjournalen.
Språket har blivit strukturerat tydligt och lättförståeligt. Skapar tydlighet mellan olika vårdspecialiteter, man förstår vad är dokumenterat.

metod för mappning mot / urval ur Snomed CT

Anna Rossander
Onsdag 15:30 - 16:00 Systematiska hälsodata
Svenska, Implementering, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Dokumentation, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Motivation - nyckeln till effektiv e-hälsa

Karin Weman
Onsdag 15:30 - 16:00 Digital tillgänglighet
Svenska, Digitala hjälpmedel, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Det finns mängder av digitala verktyg med syfte att påverka hälsobeteenden, men en viktig svaghet är att de många verktyg och applikationer saknar evidensbaserad motivationsteoretisk förankring - eller tillämpar dem felaktigt. I denna föreläsning får du ta del av erfarenheter som bygger på över sex års tvärvetenskaplig forskning om digitala motivationsstöd i KK- och Vinnova-finansierade innovationsprojekt tillsammans med e-hälsoindustrin.

Virtual Reality effektiviserar vården

Matilda Sandström
Onsdag 15:30 - 16:15 Digital psykologi
Svenska, Vårdtjänster, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Användbarhet, Inspelad föreläsning