Hero bild vitalis o 1024x443

Seminarier Vitalis 2020

Motiview - Turns older people and people with dementia into dedicated athletes

Roald Kvam
Onsdag 15:30 - 16:00 Välfärdsteknik
Engelska, Välfärdsteknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Test/validering, Användbarhet

An innovative technological solution for creating motivation and behaviour change in care facilities.
Many of the age-related disorders may be caused by inactivity, more than age itself. Some of the most important things we can do is to facilitate and encourage regular activity. The main challenge is how to motivate older people and people with dementia to exercise (and repeat it). And how to manage this without increasing the need of resources.
Well, we decided to turn older people and people with dementia into dedicated athletes... And we did.
Webside: www.motitech.no

Tre vägar för att införa innovationer i förvaltande äldreomsorg

Mårten Lindskog
Onsdag 15:30 - 16:00 Äldreomsorg - personcentrering
Svenska, Äldreomsorg, Verktyg för implementering, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Kommun, Test/validering, Användbarhet

Entreprenörer som tänker utanför förvaltningsboxen möter omsorgspersonal och seniorer. Vad händer då?
Stockholm Digital Care har under fyra år mött entreprenörer som tänker utanför förvaltningsboxen. Vi har låtit dem testa sina lösningar mot undersköterskor, verksamhetsledare och seniorer i testmiljöer i Huddinge, Nacka och Stockholm. I en tillämpning av OECDs analysmodell Observatory of Public Sector Innovation visar vi betydelsen av att öppna dörrarna för entreprenörer trots att det inte är enkelt. Vi berättar om förhållningssätt som hjälper till att skapa förutsättningar för fruktbara möten och nyttor för alla intressenter. Vi förtydligar tre vägar till breddinförande av nya lösningar och nya arbetssätt.
Stockholm Digital Care är ett samverkansprojekt mellan Huddinge, Nacka och Stockholm, RISE, StorSTHLM och Region Stockholm delfinansierat av Tillväxtverket inom ERUF-program.

100

Virtual Reality effektiviserar vården

Matilda Sandström
Onsdag 15:30 - 16:15 Digital psykologi
Svenska, Vårdtjänster, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Användbarhet

Se live på scenen hur man med hjälp av Virtual Reality kan behandla patienter på ett säkert och effektivt sätt i miljöer som tidigare varit omöjliga eller svåra att få till.
Behandlingsmiljöerna i VR kan användas för tex stress, depression, beroende, ätstörningar, fobier som flygrädsla och så mycket mer!

100

Vårdutbud i en komplex miljö - Region Stockholm presenterar digitala lösningar och erfarenheter kring dessa

Björn Trofast, Tor Simonsson
Onsdag 15:30 - 16:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Vi berättar om hur Region Stockholm skapar och presenterar vårdutbudsinformation för målgrupperna vårdgivare respektive invånare. Vi visar digitala lösningar och berättar om resan hit och om även lite om den fortsatta resan.

AI-satsning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Magnus Kjellberg
Onsdag 16:00 - 16:30 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, AI, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Etik

I denna presentation vill vi visa på Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) strategi vad gäller inom utveckling och användning av artificiell intelligens (AI). Vi kommer ge exempel på konkreta projekt från SU där AI spelar en viktig roll.

A New Way Forward: Enabling a Digital Health Ecosystem

Rob Attwell
Onsdag 16:00 - 16:30 i Visionens spår
Engelska, Precisionsmedicin, Inspiration, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal

The future of health care improvement needs fundamentally different and patient-centred approaches to digital health. We need to recognize the context of the patient and the ecosystem that supports them as the key to optimizing the patient journey with improve outcome

Biorytmens betydelse för nattillsyn att kunna jobba preventivt

Johan Sjöholm
Onsdag 16:00 - 16:30 Välfärdsteknik
Svenska, Välfärdsteknik, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Styrning

Föredraget kommer behandla vikten att låta en brukare behålla sin djupsömn och att inte störa brukaren i onödan nattid. Genom att under ca en månad detektera när brukaren är vaken kan man genererar ett biorytm diagram (kronobiolog). Svårigheten är att veta när brukaren är vaken. En parameter som kan användas är när urinblåsan töms för då är man normalt vaken, vi talar då inte om läckage.

100

Digitaliseringslyftet

Boel Mörck, Britt-Marie Zaman
Onsdag 16:00 - 16:30 Förändringsledning
Svenska, Annat, eHälsa, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Patientsäkerhet

Vi vill förbereda organisation och medarbetare för den digitala omställningen och Framtidens Vårdinformationsmiljö. Vi vill på följande sätt göra det vi kan redan idag och samtidigt förbereda oss inför det som kommer. Målgrupp är medarbetare på alla nivåer och funktioner på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

100

Distansoberoende digital teknik - är det en förutsättning för framtidens hälsocentral?

Marie Hellholm, Patrik Wreeby
Onsdag 16:00 - 17:00 Framtidens primärvård
Svenska, Annat, eHälsa, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning

Projektet Digga Hälsocentralen ska etablera och utveckla minst 10 digitala tjänster för att öka tillgängligheten till offentlig och privat vård. Projektet berättar om erfarenheter av att införa distansoberoende digital teknik i hälsocentralernas arbetssätt.

100

Hur går det till att ansluta till en standardiserad och säker digital kommunikation?”

Frank Grundin, Karin Lindh
Onsdag 16:00 - 17:00 Fördjupning
Svenska, Teknik, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Test/validering, Inspelad föreläsning

Säker digital kommunikation(SDK) är för närvarande ett projekt som drivs av Inera i samverkan med SKL, kommuner, regioner och statliga myndigheter. SDK bygger på eDelivery, som är ett byggblock för säker meddelandehantering i EU-programmet CEF, och som DIGG ansvarar för i Sverige. Men hur ansluter man till SDK-federationen och vad förväntas man göra? Det här är en fortsättning på presentation av ”Säker digital kommunikation – Nu skrotar vi faxen och kör Säker digital kommunikation från 2021” där Malin Domeij medverkar.

Nära vård genom digitalisering

Simon Nilsson
Onsdag 16:00 - 16:30 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Vårdtjänster, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Patientsäkerhet

Följ med på resan Region Gävleborg har gjort för att nå en omställning av vården i syfte att klara de demografiska utmaningar vi alla står inför. Resan går från vårt målbildsarbete genom ett breddinförande av digitala vårdmöten och hur skissen för de kommande 10 åren ser ut.

Using generic and associative relationships to sort and map SNOMED CT

Jørn Andre Jørgensen
Onsdag 16:00 - 17:00 Systematiska hälsodata
Engelska, Annat, eHälsa, Verktyg för implementering, Avancerad, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Innovativ/forskning, Dokumentation, Information/myndighet

A presentation of how SNOMED CT is implemented in Norway

100

Viktigt på riktigt - vi samskapar riktlinjer för digitala verktyg

Sofia Svantesson, Barbara Bislawska Axnäs, Hanna Svensson, Jenny Christensson, Kim Nilke Nordlund
Onsdag 16:00 - 17:00 Digital tillgänglighet
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Vilka triggers är det som gör att en person med kronisk sjukdom vill använda en digital lösning för att få kontroll på sin sjukdom och öka effekten av sin medicinska behandling? Vad måste man tänka på för att skapa ett verktyg som är relevant för både personen med sjukdomen och vården som hen ska föra dialog med? I den här föreläsningen tar designers och patienter på scenen, för att tillsammans med publiken samskapa guidelines med avstamp i metoder för beteendedesign.

100

Vi är inte nätläkare - vi är Stockholms Läns Sjukvårdsområde via nätet

Lisa Ryding, Maria Ahlmark
Onsdag 16:00 - 16:30 Sjuksköterskans och barnmorskans år
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Appar, Patientsäkerhet, Etik, Inspelad föreläsning

VI vill berätta om hur vi ändrade vårt sett att se på patienter. Från "såhär jobbar vi" till hur vi vill att patienter ska uppleva oss. Vi delger er patienters upplevelser av vår app från olika perspektiv. Och slutligen vill vi berätta om hur en stor, mångfacetterad organisation kan samsas i en app.

Reversing type 2 diabetes in a Primary Care Anchored eHealth Lifestyle Coaching Program in Denmark: A Randomized Controlled Trial

Carl J. Brandt
Onsdag 16:15 - 17:00 Kliniska beslutstöd
Engelska, Vård på distans, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Test/validering, Dokumentation, Appar

Lifestyle interventions can revert and delay the onset of type 2 diabetes. This subsequently leads to fewer complications and increased longevity. In a randomized controlled trial we concluded that it is possible to induce lifestyle change leading to relevant weight loss and normalization for HbA1c for more than twice as many patients using digital coaching compared to usual care. These findings suggest that using digital coaching based on real time monitoring though wearables and smartphones can lead to improved lifestyle that might reduce complications and improve longevity.

SVERIGE + FINLAND = SANT. Om innovativt samarbete över alla gränser.

Martin Westerling, Ulla Karilampi
Onsdag 16:15 - 17:00 Digital psykologi
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Etik

Den som samarbetar mest och bäst, vinner i längden! Men hur hittar man en intressant och intresserad samarbetspartner? Och vad gör man om partnern finns i ett annat land?
Hör berättelsen om hur en svensk sjukhusklinik och ett finskt startup-företag fick kontakt och drog nytta av varandras innovationer och kompetens! De arbetar tillsammans med en ny teknisk lösning som kommer att förbättra psykiatrisk vård.
(Presentationen ges både i svensk och engelsk version.)

100

Centrum för Digital Hälsa på Sahlgrenska universitetssjukhuset – Varför och hur

Boel Mörck
Onsdag 16:30 - 17:00 Förändringsledning
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Styrning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

I seminariet kommer vi att presentera digitaliseringsarbetet på SU generellt, bakgrunden till Centrum för Digital Hälsa, vilka enheter och kompetenser vi anser viktiga för att driva digitaliseringsinitiativ framåt i maximal hastighet och på vilket sätt vi jobbar för att stimulera och stödja innovationer och förändrade arbetssätt. Vi tar även upp hur vi samarbetar med sjukhusets olika verksamheter liksom vår relation till externa aktörer såsom akademi, näringsliv och regionens digitala funktioner.

100

Hospital@Night – A new intelligent call system for hospital doctors

Mikkel Harbo
Onsdag 16:30 - 17:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Engelska, Beslutstöd, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Hospital doctors suffer increasingly from burnout due to chronic stress. There is an increase in the number of patients as well as requests and assignments for the doctors and the patient information is growing radically! Hospital@Night is a research project that builds a mobile-based it product, which will improve the working conditions through a basic digitalisation of the requests for the doctor and automation of information search.

Lyckas med att transformera arbetssätt: internetbehandling i Östergötland

Joakim Ekberg
Onsdag 16:30 - 17:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Implementering, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal

Problemet med "implementering" av nya verktyg i hälso- och sjukvård: Hälso- och sjukvård "drabbas" av ny teknik, nya statsbidrag, nya lagar och nya riktlinjer som alla ska implementeras i en redan ansträngd verksamhet. Genom att använda designmetodik i implementering, ligger förarbetet inte på att "planera" och "rigga" ett nytt system, utan på att förstå målgruppens kontext och behov, och identifiera möjligheter och hinder i nya sätt att arbeta på.

MyVersion - a patientrelated experience reporting system for local and national quality register

Björn Bragée, Lennart Ljungh
Onsdag 16:30 - 17:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Engelska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Styrning, Innovativ/forskning, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Etik

We have built a system in which the patients report medical history and register validated questionnaires direct to the medical record and the quality register of the clinic. It is general and will be used also for national quality registers. Lecture on both user interface and technical solution.