Seminars

Welcome to Vitalis 2020! You can filter the results by clicking the button "More search options". All seminars will be available to watch until 31 December 2020. However, if you wish to chat to speakers directly we advise you to join the seminars at the scheduled times.

Effektmätning, nyttorealisering och styrning - hur ge incitament för prevention och tvärsektoriella lösningar?

Lovisa Vildö
Wednesday 10:30 - 11:15 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Flera välfärds- och hälsoutmaningar behöver mötas med mer proaktiva och preventiva lösningar. Det är dock lättare sagt än gjort då prevention och proaktivitet rimmar illa med stuprörsorganisation och kortsiktiga budgetar. Kan utfallsfokuserade lösningar som ger aktörer incitament att arbeta tillsammans, kombinerat med tydlig uppföljning och en transparent styrmodell bidra till att låsa upp status quo? Som underlag för seminariet presenteras erfarenheter från arbetet med sociala utfallskontrakt och sociala investeringar.

Genomförandeplan Vision e-hälsa 2025

Annemieke Ålenius, Patrik Sundström
Wednesday 10:30 - 11:00 i Visionens spår
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

God design och användbarhet ur dövperspektiv

Åsa Henningsson, Lisa Åström
Wednesday 10:30 - 11:15 Digital tillgänglighet
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Sveriges Dövas Riksförbund önskar bjuda till en föreläsning och inspirerande gruppdiskussioner baserade på erfarenheter från verkligheten. Vad innebär rätt kompetens och egenerfarenhet? Att våga tänka utanför boxen och inkludera personer med funktionsnedsättningar tidigt i processen. Det finns stora vinster i att samverka med målgrupperna för nya perspektiv och fungerande lösningar som uppfyller faktiskt syfte och som gynnar den bredare massan.

Hur kan man mäta och följa upp effekter vid införandet av Nationella läkemedelslistan?

Lisa Ericson, Tora Hammar
Wednesday 10:30 - 11:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Vårdtjänster, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Utvärdering och forskning före, under och efter införande av nya digitala tjänster och system är viktigt för att införandet ska komma verksamheten, samhället och de enskilda individerna till nytta.Tidigare studier och erfarenheter visar att effekterna inte alltid blir de väntade och att det inte alltid är tydligt varför det blev som det blev.

Hur kan vi får mer innovativa, kostnadseffektiva och användarvänliga verksamhetssystem i socialtjänsten?

Marta Nannskog
Wednesday 10:30 - 11:00 Äldreomsorg - personcentrering
Svenska, Äldreomsorg, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Medicinteknisk produkt eller NMI? Så kvalitetssäkrar du!

Aida Ilkhechoie
Wednesday 10:30 - 11:00 Medicintekniska regelverk
Svenska, Patientsäkerhet, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Under föreläsningen ges en introduktion medicintekniska regelverket och de standarder som används idag för att kvalitetssäkra de: appar, IT-lösningar och system som uppfyller definitionen av nationella medicinska informationssystem och medicintekniska programvaror.

På jakt efter framtidens regelverk – utan modern lagstiftning inget digitalt språng

Johan Hultberg, Patrik Sundström, Anette Falkenroth, Nasim Farrokhnia, Ragnar Lindblad, Tomas Block
Wednesday 10:30 - 11:30 1. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Informationssäkerhet, Livesändning

Snabbare och närmare vård genom samverkan och ny teknik

Maria Klingberg
Wednesday 10:30 - 11:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Etik, Inspelad föreläsning

Socialstyrelsens processmodell översatt till införande av välfärdsteknik med fokus på GPS-larm -Hur skapar vi förståelse och systematiskt arbetssätt för välfärdsteknik?

Anna-Lena Oskarsson, Ella Kolkowska, Henrik Essunger
Wednesday 10:30 - 11:30 Välfärdsteknik
Svenska, Välfärdsteknik, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Juridik, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Etik, Inspelad föreläsning

Tvärsektoriell Innovation - att utnyttja potentialen

Magnus Wallengren
Wednesday 10:30 - 11:00 Ekosystem
Svenska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Tvärsektoriell innovation skapar både nya hälso- och sjukvårdslösningar och stärker tillväxt i näringslivet. Potentialen finns där, men hur utnyttjar vi den?På Innovation Skåne arbetar vi fokuserat utifrån de grundläggande specialistområden som identifierats som regionala, skånska styrkor. En naturlig grundpelare är förbättrade lösningar inom specifikt hälso- och sjukvård men genom deltagande och aktivt engagemang i olika initiativ har vi fått upp ögonen för synergier i mötet mellan områden och specialistkompetenser. Detta för att på nya och bättre sätt adressera utmaningar i Hälso- och sjukvården.Exempel hämtas från flera sammanhang och tillvägagångssätt, vi vill berätta mer om några av dessa och dela med oss av vilka effekter och lösningar det skapat, och hur de stärkte vår tilltro till det tvärsektoriella angreppssättet.Presentationen beskriver vårt deltagande och erfarenheter av ett europeiskt samarbetsprojekt med syfte att länka ihop specialistområden för att kunna skapa bättre lösningar som adresserar identifierade, vård- och hälsoutmaningar. Genom aktiv, användardriven dialog, publicerades utmaningar som tvärsektoriellt sammansatta konsortier fick adressera.Detta kan också göras inom ramen för faktiskt införanden i den regionala vården. Presentationen beskriver en innovationsupphandling för Region Skåne, koordinerad av Innovation Skåne med syftet att upphandla nya lösningar för förbättrad fallprevention, i aktiv dialog med marknad och slutanvändare. Speciellt fokus låg på att uppmuntra konsortier att engagera sig, med partners som tillför annan specialistkompetens än traditionell medicinteknik.

Vad kan vården lära av bankers digitalisering?

Martin Ingels
Wednesday 10:30 - 11:00 Framtidens primärvård
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

ePsykiatri - hur driva och organisera digital psykologi i vården

Niels Eék
Wednesday 10:55 - 11:20 Digital psykologi
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

ePsykiatrienheten har sedan 2017 arbetat med att införa ett flertal digitala verktyg och interventioner inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Under denna presentation får ni höra om hur vi valt att driva och organisera vårt arbete för att tillhandahålla de digitala verktyg som förväntas av vården idag. Ni får även höra vilka hinder vi brukar stöta på när vi vill införa ett nytt digitalt arbetssätt inom vården, men framförallt hur vi har gått tillväga när vi har stött på dessa hinder – och haft ett lyckat, och kanske än viktigare, när vi haft ett misslyckat, projekt.

Användarperspektiv på SIP-samverkan, en föreläsning

Gunilla Karlsson, Britta Brus
Wednesday 11:00 - 12:00 Äldreomsorg - personcentrering
Svenska, Invånare/Patientbehov, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Etik, Inspelad föreläsning

Britta Brus och Gunilla Karlsson har varit på sammanlagt cirka 30 SIP-möten (Samordnad Individuell Plan). Här berättar de om sina erfarenheter och ger tips på vad som är viktigt att tänka på i SIP-processen. Föreläsningen kan med fördel ses om man planerar att vara med i workshopen med samma namn, men det är inte nödvändigt.

Att verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i Östergötland

Nil Dizdar Segrell
Wednesday 11:00 - 11:30 Vård på distans
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Konsultativ Neurologi – arbetssätt för att effektivisera processen för patienter i behov av avancerad behandling för Parkinsons sjukdom i sydöstra sjukvårdsregionenÅr 2015 implementerades ett nytt arbetssätt med videokonsultation på distans inom avancerad Parkinson behandling i sydöstra sjukvårdsregionen. Med utgångspunkt från Neurologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping i samverkan med flera länssjukhus i region Kalmar län och region Jönköpings län har videokonsultation på distans används för att bedöma parkinsonpatienter och säkerställa rätt vård i rätt tid till rätt patient. Ansvarig överläkare Dr Nil Dizdar berättar om sina erfarenheter kring hur videokonsultationer på distans har effektiviserat remissflöden och ökat samverkan. Detta arbetssätt har fått stor påverkan för kliniken och patienterna inom parkinsonvården i sydöstra sjukvårdsregionen. Arbetssättet är idag rutinverksamhet och planer finns att expandera till fler kliniker i regionen.

Digital rehabilitering - Att utveckla en digital tjänst för fysisk rehabilitering och habilitering

Ann-Sophie Gustafsson, Martin Larsson, Tobias Norén Hallin
Wednesday 11:00 - 11:30 Kommun - införande
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Effektivare och säkrare informationsutbyte med nationella gemensamma specifikationer

Rodabe Alavi, Vivéca Busck Håkans
Wednesday 11:00 - 11:30 i Visionens spår
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Fysioterapi på distans - är det ens möjligt?

Anders Sandström
Wednesday 11:00 - 11:30 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Vi anser det! Och för att testa denna idé så har vi nu en fysioterapeut på plats 9290 km från Sverige, närmare bestämt i Mexiko. Det stämmer, nästan tusen mil bort sträcker sig vår verksamhet och det är något vi tycker är både spännande och utmanande! Kom och hör vår berättelse om hur tankarna väcktes, hur arbetet läggs upp och hur det upplevs av både behandlare och patient. Hur är det att ha sin behandlare på en helt annan plats på jorden och vad krävs för att få en sådan kontakt att fungera bra? Fysioterapi är historiskt sett ett omhändertagande där behandlare och patient möts fysiskt. I dagens samhälle öppnas dock andra möjligheter att kommunicera och vi försöker ta till vara på den möjligheten. Även om många patienter fortfarande behöver träffa sin fysioterapeut fysiskt så gäller det långt ifrån alla. Den snabba kontakten vid en digital rådgivning kan vara värd nog så mycket och förhoppningsvis behövs inte mer än så för många av de besvär som behandlas. Rätt vård vid rätt tillfälle och på rätt nivå! Med mer flexibla arbetssätt kan vi i större utsträckning anpassa arbetsuppgifter/arbetssätt till både patienten och personalens önskemål och behov och därmed underlätta att behålla och rekrytera medarbetare. Vi startade i september 2019 och vi kan nu knappt vänta på att få delge för er vad vi upplevt hittills. Kom och hör oss berätta!

How does Ramsay Santé undetake healthcare innovation and who benefits from this?

Towa Jexmark
Wednesday 11:00 - 12:00 Utblick - Policy
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

I Sveriges djungel av kunskapsdatabaser för läkemedelsinformation

Birgit Eiermann
Wednesday 11:00 - 11:30 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Beslutstöd, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Man flu, quack doctors and Knowledge Graphs

Peter Voisey
Wednesday 11:00 - 11:30 Systematiska hälsodata
Engelska, Teknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Styrning, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning