Seminars

Welcome to Vitalis 2020! You can filter the results by clicking the button "More search options". All seminars will be available to watch until 31 December 2020. However, if you wish to chat to speakers directly we advise you to join the seminars at the scheduled times.

Vad är Sverige inom ehälsa 2025 - Egyptisk pyramid, Babels torn, eller en vacker tulipanaros?

Mats Löfström
Wednesday 08:30 - 09:30 i Visionens spår
Svenska, Förändringsledning, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Styrning, Innovativ/forskning, Etik, Inspelad föreläsning

Vitalis TV-studio

Karin Båtelson, Maria Sterner, Patrik Sundström
Wednesday 08:30 - 09:00 1. Live
Livesändning

Är det möjligt att ha en mottagning utan administrativ personal? Erfarenheter från att bygga en analog klinik utifrån ett digitalt tänkesätt.

Fredrik Eriksson
Wednesday 08:30 - 09:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, Förändringsledning, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Psykologi som möter patienternas behov

Jesper Enander
Wednesday 08:45 - 09:10 Digital psykologi
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Appar, Inspelad föreläsning

1+1=1 eller 3 eller Bygger vi vår digitalisering på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet?

Ann Söderström, Mats Bojestig, Anette Falkenroth, Emma Spak, Niklas Tiedje
Wednesday 09:00 - 10:00 1. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Styrning, Patientsäkerhet, Livesändning

Bildöverföring - invånare till offentlig hälso-och sjukvård 1177 på telefon

Maria Tiston
Wednesday 09:00 - 09:30 Framtidens primärvård
Svenska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering, Inspelad föreläsning

Eskilstuna kommun berättar - Mod i ledarskap och partnerskap är vägen fram i digitaliseringen

Atea Sverige AB, Johan Lindström, Malin Sölsnaes
Wednesday 09:00 - 09:30 Äldreomsorg - personcentrering
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Mod i ledarskap och partnerskap är vägen fram i digitaliseringenLyssna till Johan Lindström, förvaltningschef på Eskilstuna kommun som berättar hur det börjat sin resa och hur digitalisering går från teknik till funktion. Hur det förändrade arbetssättet också ger möjlighet att ge individen ett så självständigt liv som hen önskar. Vi vill och vi kan förändra arbetssättet att möta framtidens behov av omsorg. Lyssna in och ställ frågor live direkt till Johan.

Fyra robotar hjälper det akuta flödet på SÄS

Fredrik Hansson, Peter Häyhänen
Wednesday 09:00 - 10:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Med hjälp av RPA-teknik har Södra Älvsborgs Sjukhus minskat administrativ tid för vårdpersonal samtidigt som kvalitén för patienterna har ökat. Tekniken har också inneburit att nya arbetssätt har skapat effektivare patientflöden för ett säkrare omhändertagande av patienten.

Hur använder jag webbutbildning om e-hälsa i min organisation

Evamaria Nerell
Wednesday 09:00 - 09:30 Kommun - införande
Svenska, Förändringsledning, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Information/myndighet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Hur kan vi bättre stödja patientens Läkemedelsbehandling? Vad säger patienterna?

Carl Jarnling, Joakim Sakaria
Wednesday 09:00 - 09:30 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Invånare/Patientbehov, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Information/myndighet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Insikter från djupintervjuer med 55 patienter rörande hur det är att leva med mediciner och behoven av digitala stöd.

Hur Sverige kan erbjuda informationsdriven, individanpassad sjukvård genom tillämpad AI

Johanna Bergman, Markus Lingman
Wednesday 09:00 - 10:00 Utblick - Policy
Svenska, AI, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

AI är teknologi som kommer spela en viktig roll i att lösa sjukvårdens utmaningar i och generera ökat värde för patienter. För att framgångsrikt utveckla och distribuera AI-lösningar måste svenska sjukvårdsleverantörer, särskilt regioner och kommuner, samarbeta både med varandra och industrin, akademin och beslutsfattare. Hur kan vi bygga nya samverkansstrukturer för regioner och vårdgivare? Hur identifierar, lyfter och skalar vi de bästa exemplen? 

IBIC, förfrågningsunderlag och ersättningsmodeller - Dessa utmaningar ser vi.

Anna-Lena Oskarsson, Ella Kolkowska, Henrik Essunger
Wednesday 09:00 - 10:00 Fördjupning
Svenska, Förändringsledning, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Juridik, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Etik, Inspelad föreläsning

Signaler kommer på att IBIC, eller snarare de processer som införs i kommunerna när IBIC införs, riskerar att skapa utmaningar. Risken finns att det leder till suboptimering, är ekonomiskt ofördelaktigt, hämmar utvecklingen av omsorgen, riskera rättssäkerheten och kvalitetssäkringen samt lika vård för alla. Det riskerar att ta oss längre från målet om att vara världsledande på välfärdsteknik. Vilka fallgropar ser kommunerna och vad gör vi åt det?

Implementering av kodverk och testning av Ineras nya tjänstekontrakt för laboratoriemedicin i Region Gävleborg

Rebecca Ceder, Tova Johansson Marknell
Wednesday 09:00 - 09:30 Systematiska hälsodata
Svenska, Teknik, Verktyg för implementering, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Test/validering, Inspelad föreläsning

Inera har tagit fram en ny version av tjänstekontraktet för laboratoriemedicinska analyser. Flera analysresultat kan nu visas, inklusive mikrobiologiska svar i E-hälsotjänsterna Nationell Patientöversikt (NPÖ), och Journalen, som har över 3 miljoner användare. Region Gävleborg är först ut i landet att testa det nya tjänstekontraktet och implementera de laboratoriemedicinska koderna i den kliniska verksamheten. Föreläsningen kommer att presentera resultat och lyfta lärdomar från pilotprojektet. Det multidisciplinära samarbetet mellan Region Gävleborg, Inera, Socialstyrelsen och Equalis kommer också att diskuteras.

Innovationsupphandling – ett verktyg för utveckling av svensk sjukvård

Charlotta Palmgren, Peter Losman, Tomas Borgegård
Wednesday 09:00 - 10:00 Ekosystem
Svenska, Annat, eHälsa, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Offentlig upphandling är ett kraftfullt strategiskt verktyg för att driva behovsbaserad innovation för att utveckla svensk sjukvård, men sker det i praktiken? I takt med att befolkningen ökar, växer andelen åldrade och multisjuka patienter. Samtidigt är den offentliga sjukvårdens ekonomi ansträngd. Framgångsrik utveckling och implementering av nya lösningar är avgörande för en kostnadseffektiv, högspecialiserad och högkvalitativ vårdleverans. Ny lagstiftning och policys har utvecklats för att ytterligare stimulera och optimera processen från idé till implementering. Det finns nu ett tryck på att öka användningen av innovationsupphandling för att effektivare driva innovationer till klinisk implementering.

Lärdomar från digitalisering av anhörigkommunikation

Max Flodén
Wednesday 09:00 - 09:30 Välfärdsteknik
Svenska, Välfärdsteknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Test/validering, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Lärdomar från test av en app för anhörigstöd hos Sätra vård-och omsorgsboende inom Stockholms stad. Vad tyckte personal och anhöriga? Vilka lärdomar fick vi, tekniskt och organisatoriskt?

MDR -Patientsäkerhet och innovation, går det att utveckla mjukvara för användning i vård och omsorg under de nya regelverket?

Anna Lefevre Skjöldebrand, Lena Björk, Carolina Wallenius, Daniel Forslund, Niclas Hugosson
Wednesday 09:00 - 10:00 2. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Juridik, Informationssäkerhet, Livesändning

Mikrovågor och AI för snabbare stroke- och traumavård

Stefan Blomsterberg
Wednesday 09:00 - 09:30 Kliniska beslutstöd
Engelska, Beslutstöd, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Qualification, Classification and Current EU and US Requirements for Medical Device Software

Heikki Pitkänen
Wednesday 09:00 - 10:00 Medicintekniska regelverk
Engelska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Vi behöver kataloger över dataelement

Anders Thurin
Wednesday 09:00 - 09:30 Systematiska hälsodata
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Verktyg för implementering, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Dokumentation, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Internetbaserad KBT i reguljär vård - en framgångssaga?

Jenny Katalinic
Wednesday 09:10 - 09:35 Digital psykologi
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Sverige har varit världsledande på forskning inom internetbaserad KBT (IKBT) sedan många år tillbaka. Men hur har övergången från forskning till klinisk vardag gått? Under denna presentation får ni ta del av aktuell forskning på IKBT och exempel på hur metoden har införts i primärvård och psykiatri inom mer än hälften av Sveriges regioner. Vad har det inneburit för utmaningar och fördelar, och vilka faktorer påverkar en framgångsrik implementering