Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2020. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 5 december krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

Hur påverkar AP-fonderna urfolks och småbrukares rättigheter?

Föreningen Ordfront
Föreningen Ordfront, Schyssta Pensioner och Mänskliga Rättighetsdagarna

De statliga AP-fonderna förvaltar runt 2 000 miljarder av svenska folkets pensionspengar. Fonderna har genom åren fått kritik för att ha investeringar i företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar. Exempelvis har AP-fonderna investeringar i bolag med kopplingar till skogsskövling i Amazonas. Seminariet diskuterar vilket ansvar AP-fonderna har som investerare och hur vi som pensionssparare kan säkerställa att utsatta grupper som urfolk och småbrukare kan bo kvar i sina områden, behålla sin mark, ha en tryggad försörjning och en säker livsmiljö.

Familjehemsplacering - hur påverkar det barnets tillgång till sina mänskliga rättigheter?

Emma Bennwik, barnrättsspecialist och påverkansansvarig Bris , Representant från stöd och utbildning, Bris
Lördag 13:00 - 14:00
Bris

Hör Bris berätta om hur familjehemsplacering kan påverka barnets liv och möjligheterna att få ta del av sina rättigheter i barnkonventionen. Hur påverkar föräldrars rättigheter familjehemsplacerade barn och barnets möjligheter att till exempel göra sin röst hörd gällande sitt familjehem? Du får också ta del av familjehemsplacerade barns röster om sin situation.

100

Bostad sist? Om bosättningslagen och nyanländas boendesituation.

Annelie Rostedt, Elin Blomberg , Tim Holappa
Fredag 15:30 - 16:30
Länsstyrelsen i Stockholms län

2016 infördes den så kallade bosättningslagen som innebär att alla kommuner ska dela på ansvaret att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet är att förbättra och skynda på nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Fördelningen är också tänkt att vara mer proportionerlig i förhållande till kommunernas förutsättningar att ta emot nyanlända, vilket resulterar i att Stockholms län tar emot ungefär en tredjedel av alla nyanlända som årligen anvisas enligt bosättningslagen. Länsstyrelsen i Stockholm har med utgångspunkt i FN:s ramverk för en lämplig bostad följt upp bosättningslagen och nyanländas boendesituation i länet och sammanställt resultaten i en rapport som släpps våren 2020.   Under seminariet visar vi att både tidsbegränsade kontrakt – som i hög utsträckning tillämpas i länet – samt bostadens kvalitet är av betydelse för nyanländas boendesituation och möjligheter att tillgodogöra sig andra rättigheter. Vi bestyrker FN:s konstaterande att en lämplig bostad är mer än endast tak över huvudet och bekräftar med tydlighet betydelsen av ett boende som passar hushållets behov för ett fungerande vardagsliv och för välmående, för möjligheten att fokusera på arbete och studier, för trygghet och för att främja tillhörighet och inkludering. Även barns rättigheter påverkas negativt, till exempel rätt till lek och vila, samt en levnadsstandard som tillgodoser flickor och pojkars utveckling i bred mening. Vi visar även hur nyanlända personer kan vara extra utsatta i sin boendesituation utifrån individuella faktorer som till exempel sin sexualitet, sitt kön och sin könsidentitet eller funktionsförmåga. Några av de resultat som presenteras under seminariet visar att många nyanlända hushåll har lämnat sin anvisningskommun drygt två år efter mottagandet, framförallt kommuner som tillämpar strikta tidsbegränsade kontrakt om två år. 40 procent av de som lämnat sin kommun är barn under 18 år. Det innebär ytterligare uppbrott från trygghet, vänner, familj, skola och arbete för människor som ofta redan upplevt flera uppbrott. Rapporten bygger på en enkät till kommunerna respektive till det civila samhällets organisationer, på nyanlända vuxna och barns egen expertis och erfarenheter genom intervjuer, samt på specialbeställd statistik över nyanländas flyttmönster. Under seminariet kommer nyanländas egen expertis och erfarenheter av sin boendesituation i Stockholms län att presenteras på ett kreativt och spännande sätt. Seminariet inbegriper även en diskussion om utvecklingsmöjligheter för att förbättra nyanländas boendesituation och därmed främja att även andra rättigheter tillgodoses. Seminariet leds av Länsstyrelsen i Stockholm. 
 
 

100

Ett folk som tvingats itu. Avdelade av en obarmhärtig öken, en militariserad mur och omvärldens tystnad. Hur ser människorättssituationen ut för de västsaharier som blivit kvar under marockanskt förtryck i sitt ockuperade hemland och för de som sedan 45 år bor i flyktingläger i Algeriet? Vems är egentligen ansvaret för att mänskliga rättigheter ska bli verklighet för alla västsaharier?  

En värld där inget barn utsätts för mobbning. Det ska inte handla om var du bor

Frida Warg, Björn Johansson, Friends Barn & Ungdomsråd
Torsdag 15:00 - 16:00
Stiftelsen Friends

Mobbning och psykisk ohälsa bland barn och unga ökar i Sverige. Seminariet syftar till att ge en lägesbild och att synliggöra utmaningar och lösningar. Hur ska vi leva upp till Barnkonventionen och de sociala hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Friends presenterar ny antologi där den främsta forskningen i världen varvas med barns och ungas egna berättelser om mobbning. Möt bokens skribenter i ett spännande samtal med internationellt perspektiv.  

100

Platsens betydelse: kulturarv som metod i förändringsprocesser

Adam Norman, Tina Lindström, Gulshera Khan , Mildred Ayere, Stephen Labarakwe
Fredag 15:30 - 16:30
Kalmar läns museum

Cultural heritage can be used to maintain structural discrimination. In this seminar, Kalmar County Museum instead will highlight the positive power of cultural heritage for the development of society. With examples from collaborative projects from i.e. South Africa and Kenya we show how place, cultural heritage and human rights together can create room for reflection and positive change in issues related to land ownership, xenophobia and racism.

100

Avslutning

Lördag 16:00 - 16:45
Mänskliga Rättighetsdagarna

Mer information kommer...

Kvinnors deltagande i politiska processer - en fråga om var du bor?

, Mikaela Engwall
Lördag 11:30 - 12:30
Svenska FN-förbundet

I detta panelsamtal berättar X på FN-förbundet i Demokratiska republiken Kongo hur gräsrotsrörelser arbetar för att främja politiskt deltagande för kvinnor som lever i marginaliserade områden i DRK och vikten av utbildning. X från FBA berättar vilken roll Sveriges biståndsstrategi och arbete har för ökad inkludering av kvinnor i politiska processer i DRK, särskilt för kvinnor som lever i marginaliserade områden.

Är mänskliga rättigheter är en självklarhet oavsett vart du bor?

Maj Petterson, Sarah Dolah, Shade Amao, Zozan Inci
Lördag 13:00 - 14:00
Fryshuset

Kulturparken och Teater Aros vill tillsammans med våra unga medskapare, berätta genom korta scener hur barn och ungdomar upplever sin bostadssituation, vad de söker för stöd och vad de har att erbjuda vuxenvärlden. En interaktiv workshop med övningsexempel från våra verksamheter.

Var ska vi bo? Ett regionalt perspektiv på strukturell hemlöshet och barns rätt till bostad

Göran Enander, landshövding, Länsstyrelsen Uppsala län, Lisa Skiöld, Barnombudet i Uppsala län, Representanter från offentlig sektor och civilsamhälle
Fredag 10:30 - 11:30
Länsstyrelsen Uppsala län

Den strukturella hemlösheten och antalet vräkta barnfamiljer har ökat de senaste åren, trots att rätten till bostad gradvis ska förverkligas. Hur ser situationen ut i Uppsala län och vad kan vi göra åt de utmaningar som finns? Länsstyrelsen Uppsala län presenterar årets regionala bostadsmarknadsanalys och leder ett panelsamtal med aktörer i länet för att ytterligare belysa aktuella utmaningar och framgångsfaktorer inom området.
 
 

Våldsutsatta kvinnor i bostadskris

Kvinnoboendet Siri, Kvinnobyrån, Nexus resurscentrum, Uppsala Kvinnojour
Fredag 12:30 - 13:30
Uppsala Kvinnojour

En ny bostad är en förutsättning för att kunna lämna en våldsutövande man, men i den pågående bostadskrisen drabbas våldsutsatta kvinnor och deras barn särskilt hårt. Kvinnor nekas bostad till följd av låga inkomster, kort tid i bostadskö och skulder till följd av ekonomiskt våld. Många flyttas runt mellan olika otrygga boenden, t.ex. vandrarhem och andrahandsuthyrningar, och faller mellan stolarna de flyttas mellan kommuner. Uppsala Kvinnojour, Nexus resurscentrum, Kvinnoboendet Siri och Kvinnobyrån ger en föreläsning om bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och deras möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter. Med representanter från både kommunala och ideella aktörer ges flera viktiga perspektiv på kvinnors utsatthet på bostadsmarknaden.

Att vara bostadslös och maktlös, att inte ha tillgång till hälso- och sjukvård och att inte ha inflytande över sitt eget liv och sin framtid, det är verkligheten för miljontals barn. Varje dag berövas miljontals barn på åtminstone en av de grundläggande rättigheter som de behöver för att överleva, utvecklas och må bra. Det handlar om att vara undernärd, att inte få gå i skolan, att bli sjuk av förorenat vatten.Detta blir särskilt uppenbart i Coronapandemin fotspår.  

Diskriminering av romer på bostadsmarknaden

Fredag 12:30 - 13:30
Uppsala kommun, Länsstyrelsen Uppsala län och Boverket

Det finns en utbredd antiziganism och diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Sverige har återkommande fått kritik av flera FN-kommittéer
för att inte göra tillräckligt inom området. Vi lyfter problematiken och visar exempel på hur aktörer kan arbeta på nationell, regional och kommunal nivå.

100

Ledarskap och inflytande bland kvinnor i trossamfund

Maria Klingenberg, Mia Lövheim
Fredag 09:00 - 10:00
Myndigheten för stöd till trossamfund och Uppsala universitet

I projektet ”Ledarskap och inflytande bland kvinnor i trossamfund” studeras kvinnors egna erfarenheter av engagemang och inflytande inom religiösa församlingar. Projektet genomförs av Uppsala universitet 2019-2020 i samarbete med Myndigheten för stöd till trossamfund och redovisas som en rapport vintern 2020. I seminariet medverkar förutom Myndigheten för stöd till trossamfund också Uppsala universitet också för några aktiva kvinnliga ledare inom trossamfunden.

Max 4 lax - coliving för äldre ensamstående kvinnor

Anna Sundman, Beatrice Nordling, Elin Blumé, Kenny Jansson , Kerstin Kärnekull
Torsdag 15:00 - 16:00
Uppsala kommun genom stadsbyggnadsförvaltningen och äldreförvaltningen, Uppsalahem och Theory Into Practice (TiP) arkitektkontor.

Går det att skapa en ny typ av boende som riktar sig till äldre kvinnor som vill bo tillsammans? Vinnovaprojektet Max 4 lax har undersökt hur coliving bostäder kan utformas för en målgrupp som har råd med en hyra om max 4 000 kr per månad samt söker sätt att bryta en ofrivillig ensamhet i boendet. Uppsala kommun, Uppsalahem och arkitektkontoret TIP berättar om detta innovationsprojekt som söker råda bot på en alltför likriktad bostadsmarknad.

Har du makt över ditt liv? En fråga om var och hur du bor.

, Ola Linder, Erika Wermeling
Fredag 14:00 - 15:00
STIL och Independent Living Institute

Möjligheten att beviljas personlig assistans beror på var i landet du bor och påverkar självbestämmandet. Ett delat ansvar för kostnader och genomförande skapar dessutom osäkerhet för individen. Responsen på corona-pandemin visar på behovet av ett stärkt rättighetsperspektiv i samhället. På seminariet presenterar vi hur staten bättre kan organiseras för att säkra allas rätt till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen oavsett var du bor.

100

Var på jorden du bor spelar en stor roll för vilka rättigheter du kan åtnjuta. Under denna praktiska träning fokuserar vi på att skapa konstruktiva klimatsamtal och tränar vårt eko-civilkurage. Deltagarna tränar praktiskt på olika samtalstekniker där vi fokuserar på klimaträttvisa, ekologisk hållbarhet, mänskliga rättigheter, samt kritiska- och visionära klimatsamtal. Genom samtal skapar vi nya normer och bygger förutsättningar för handling.  

Hej Kommunen - vad fungerar, för vem & i vilka sammanhang?

Anna-Karin Wettefors, Patrick Konde
Fredag 09:00 - 10:00
Stiftelsen Friends

Hej kommunen är ett samarbete mellan Friends och Örebro Universitet. Friends samlar huvudmän, rektorer och forskare som deltagit i projektet för ett samtal med fokus på lärdomar, utmaningar och framtid. Samverkan och en hela kommunen ansats är en förutsättning för att motverka mobbning i skolan.

100

Hemlöshet: Vem får plats och vem inte i den moderna staden?

Johanna Westeson, Joshua Levy, Sarah Britz
Lördag 14:30 - 15:30
Amnesty International Sverige

Hur är det att vara hemlös i den moderna staden? Att leva mitt i offentligheten, där andra människor shoppar, äter och umgås - utan att kunna dra sig undan? Våra storstäder gentrifieras och blir samtidigt allt mer kosmopolitiska. Personer i hemlöshet lever i akut fattigdom mitt i dessa tekniskt avancerade hypermoderna rum. Finns det ens plats för dem där? Vart ska de ta vägen? Välkommen till ett samtal om hemlöshet, modernitet och rättigheter.