Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2020

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2020. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 5 december krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

Familjehemsplacering - hur påverkar det barnets tillgång till sina mänskliga rättigheter?

Emma Bennwik, barnrättsspecialist och påverkansansvarig Bris , Representant från stöd och utbildning, Bris
Lördag 13:00 - 14:00
Bris

Hör Bris berätta om hur familjehemsplacering kan påverka barnets liv och möjligheterna att få ta del av sina rättigheter i barnkonventionen. Hur påverkar föräldrars rättigheter familjehemsplacerade barn och barnets möjligheter att till exempel göra sin röst hörd gällande sitt familjehem? Du får också ta del av familjehemsplacerade barns röster om sin situation.

100

Leave no one behind – Hur vet vi vem som lämnas utanför utan statistik?

Alexandra Silfverstolpe Tolstoy (TBC), Gäst från partnerorganisation (TBC), Joakim Stymne (TBC), Representant från Flowminder (TBC)
Fredag 15:30 - 16:30
Forum Syd

Ett av de viktigaste åtagandena i Agenda 2030 handlar om att ingen ska lämnas utanför. När tillgänglig statistik för de Globala målen visualiseras blir det tydligt att möjligheten att åtnjuta sina mänskliga rättigheter avgörs av var du bor. Men i många länder saknas tillräcklig statistik. Välkommen till ett samtal om hur vi förbättrar och använder statistik för att fatta beslut som leder till att de Globala målen uppnås för alla.

100

Avslutning

Lördag 16:00 - 16:45
Mänskliga Rättighetsdagarna

Mer information kommer...

100

Ett folk som tvingats itu. Avdelade av en obarmhärtig öken, en militariserad mur och omvärldens tystnad. Hur ser människorättssituationen ut för de västsaharier som blivit kvar under marockanskt förtryck i sitt ockuperade hemland och för de som sedan 45 år bor i flyktingläger i Algeriet? Vems är egentligen ansvaret för att mänskliga rättigheter ska bli verklighet för alla västsaharier?  

100

Platsens betydelse: kulturarv som metod i förändringsprocesser

Adam Norman, Gulshera Khan , Mildred Ayere, Stephen Labarakwe, Tina Lindström
Fredag 15:30 - 16:30
Kalmar läns museum

Cultural heritage can be used to maintain structural discrimination. In this seminar, Kalmar County Museum instead will highlight the positive power of cultural heritage for the development of society. With examples from collaborative projects from i.e. South Africa and Kenya we show how place, cultural heritage and human rights together can create room for reflection and positive change in issues related to land ownership, xenophobia and racism.

100

2050 beräknas 70 procent av jordens befolkning bo i städer. Flykten från landsbygden och en kraftig urbanisering förvärrar redan existerande orättvisor för kvinnor och män. Hur ska vi stödja de som kämpar för allas rätt till bostad? 

Vikten av trygga rum för att undkomma mäns och killars våld

Jenny Westerstrand, Maja Ahrman
Lördag 11:30 - 12:30
Roks

Roks kvinno- och tjejjourer möter varje år tusentals kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns och killars våld, ofta i hemmet. För att få skydd och ett andrum finns kvinnojourer och tjejjourer som erbjuder en plats där de får stöd och berätta sin historia. Vilken betydelse har ett tryggt rum för att kvinnor, tjejer och barn ska kunna lämna en våldsam man? Hur påverkar bostadsmarknaden hennes möjligheter och vilka har tillgång till den?

100

Mänskliga rättigheter i coronakrisens spår

Martina Rasch, Tobias Rahm
Fredag 15:30 - 16:30
Länsstyrelserna

Hur uppfylls de mänskliga rättigheterna i kris? Länsstyrelserna bjuder in till ett panelsamtal om den regionala och lokala krishanteringen under coronapandemin och dess olika konsekvenser för de mänskliga rättigheterna. 

I Ibn Rushd studieförbund (Distriktet i Stockholm, GSU) har vi på nära håll följt de konsekvenser som Covid.-19 fått vad gäller spridningen och de tragiska dödsfallen i Järva-området. Orsakerna till spridningen är inte vetenskapligt klarlagd, men flera läkare i den somaliska gruppen pekar på faktorer som trångboddhet, dålig information på andra språk än svenska och socioekonomisk sämre standard. Det här kommer vi att belysa på ett seminarium under MR-dagarna med expertis av läkare, som varit aktuella i debatten i massmedia.

Diskriminering av romer på bostadsmarknaden

Fredag 12:30 - 13:30
Uppsala kommun, Länsstyrelsen Uppsala län och Boverket

Det finns en utbredd antiziganism och diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Sverige har återkommande fått kritik av flera FN-kommittéer
för att inte göra tillräckligt inom området. Vi lyfter problematiken och visar exempel på hur aktörer kan arbeta på nationell, regional och kommunal nivå.

Kvinnors deltagande i politiska processer - en fråga om var du bor?

, Mikaela Engwall
Lördag 11:30 - 12:30
Svenska FN-förbundet

I detta panelsamtal berättar X på FN-förbundet i Demokratiska republiken Kongo hur gräsrotsrörelser arbetar för att främja politiskt deltagande för kvinnor som lever i marginaliserade områden i DRK och vikten av utbildning. X från FBA berättar vilken roll Sveriges biståndsstrategi och arbete har för ökad inkludering av kvinnor i politiska processer i DRK, särskilt för kvinnor som lever i marginaliserade områden.

Var ska vi bo? Ett regionalt perspektiv på strukturell hemlöshet och barns rätt till bostad

Göran Enander, landshövding, Länsstyrelsen Uppsala län, Lisa Skiöld, Barnombudet i Uppsala län, Representanter från offentlig sektor och civilsamhälle
Fredag 10:30 - 11:30
Länsstyrelsen Uppsala län

Den strukturella hemlösheten och antalet vräkta barnfamiljer har ökat de senaste åren, trots att rätten till bostad gradvis ska förverkligas. Hur ser situationen ut i Uppsala län och vad kan vi göra åt de utmaningar som finns? Länsstyrelsen Uppsala län presenterar årets regionala bostadsmarknadsanalys och leder ett panelsamtal med aktörer i länet för att ytterligare belysa aktuella utmaningar och framgångsfaktorer inom området.
 
 

Kulturparken och Teater Aros vill tillsammans med våra unga medskapare, berätta genom korta scener hur barn och ungdomar upplever sin bostadssituation, vad de söker för stöd och vad de har att erbjuda vuxenvärlden. En interaktiv workshop med övningsexempel från våra verksamheter.

100

Bostad sist? Om bosättningslagen och nyanländas boendesituation.

Annelie Rostedt, Elin Blomberg , Tim Holappa
Fredag 15:30 - 16:30
Länsstyrelsen i Stockholms län

2016 infördes den så kallade bosättningslagen som innebär att alla kommuner ska dela på ansvaret att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet är att förbättra och skynda på nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Fördelningen är också tänkt att vara mer proportionerlig i förhållande till kommunernas förutsättningar att ta emot nyanlända, vilket resulterar i att Stockholms län tar emot ungefär en tredjedel av alla nyanlända som årligen anvisas enligt bosättningslagen. Länsstyrelsen i Stockholm har med utgångspunkt i FN:s ramverk för en lämplig bostad följt upp bosättningslagen och nyanländas boendesituation i länet och sammanställt resultaten i en rapport som släpps våren 2020.   Under seminariet visar vi att både tidsbegränsade kontrakt – som i hög utsträckning tillämpas i länet – samt bostadens kvalitet är av betydelse för nyanländas boendesituation och möjligheter att tillgodogöra sig andra rättigheter. Vi bestyrker FN:s konstaterande att en lämplig bostad är mer än endast tak över huvudet och bekräftar med tydlighet betydelsen av ett boende som passar hushållets behov för ett fungerande vardagsliv och för välmående, för möjligheten att fokusera på arbete och studier, för trygghet och för att främja tillhörighet och inkludering. Även barns rättigheter påverkas negativt, till exempel rätt till lek och vila, samt en levnadsstandard som tillgodoser flickor och pojkars utveckling i bred mening. Vi visar även hur nyanlända personer kan vara extra utsatta i sin boendesituation utifrån individuella faktorer som till exempel sin sexualitet, sitt kön och sin könsidentitet eller funktionsförmåga. Några av de resultat som presenteras under seminariet visar att många nyanlända hushåll har lämnat sin anvisningskommun drygt två år efter mottagandet, framförallt kommuner som tillämpar strikta tidsbegränsade kontrakt om två år. 40 procent av de som lämnat sin kommun är barn under 18 år. Det innebär ytterligare uppbrott från trygghet, vänner, familj, skola och arbete för människor som ofta redan upplevt flera uppbrott. Rapporten bygger på en enkät till kommunerna respektive till det civila samhällets organisationer, på nyanlända vuxna och barns egen expertis och erfarenheter genom intervjuer, samt på specialbeställd statistik över nyanländas flyttmönster. Under seminariet kommer nyanländas egen expertis och erfarenheter av sin boendesituation i Stockholms län att presenteras på ett kreativt och spännande sätt. Seminariet inbegriper även en diskussion om utvecklingsmöjligheter för att förbättra nyanländas boendesituation och därmed främja att även andra rättigheter tillgodoses. Seminariet leds av Länsstyrelsen i Stockholm. 
 
 

Hej Kommunen - vad fungerar, för vem & i vilka sammanhang?

Anna-Karin Wettefors, Patrick Konde
Fredag 09:00 - 10:00
Stiftelsen Friends

Hej kommunen är ett samarbete mellan Friends och Örebro Universitet. Friends samlar huvudmän, rektorer och forskare som deltagit i projektet för ett samtal med fokus på lärdomar, utmaningar och framtid. Samverkan och en hela kommunen ansats är en förutsättning för att motverka mobbning i skolan.

Möjligheten att ta del av och utöva kultur är en mänsklig rättighet men förutsättningarna ser olika ut beroende på var i landet vi bor. Vad behövs för att skapa mer jämlika förutsättningar för ett aktivt kulturliv i hela landet?

Rehabilitering för torterade – en rättighet i praktiken?

Viktor Mauritz
Fredag 10:30 - 11:30
Svenska Röda Korset

Svenska Röda Korset anordnar ett seminarium för att uppmärksamma rätten till rehabilitering för tortyröverlevare. Tillsammans med myndigheter lyfts behovet av rehabilitering och utmaningen i att denna rättighet idag inte säkerställs överallt i Sverige utan är beroende av var man bor, ens rättsliga status i Sverige etc. Seminariet varvar beskrivning av Röda Korsets verksamhet med diskussion och frågor.

För personer som vårdas på landets tvångsvårdsinstitutioner är det viktigt att beakta de mänskliga rättigheterna så ingen hålls frihetsberövad om det inte är absolut nödvändigt. I detta seminarium diskuteras orsak, utmaningar och konsekvensen av att intagna inte kan lämna institutioner samt vilka åtgärder som behöver tas och hur vi tillsammans kan verka för en förbättrad möjlighet för intagna att bo och leva ett liv i frihet.

Max 4 lax - coliving för äldre ensamstående kvinnor

Anna Sundman, Beatrice Nordling, Elin Blumé, Kenny Jansson , Kerstin Kärnekull
Torsdag 15:00 - 16:00
Uppsala kommun genom stadsbyggnadsförvaltningen och äldreförvaltningen, Uppsalahem och Theory Into Practice (TiP) arkitektkontor.

Går det att skapa en ny typ av boende som riktar sig till äldre kvinnor som vill bo tillsammans? Vinnovaprojektet Max 4 lax har undersökt hur coliving bostäder kan utformas för en målgrupp som har råd med en hyra om max 4 000 kr per månad samt söker sätt att bryta en ofrivillig ensamhet i boendet. Uppsala kommun, Uppsalahem och arkitektkontoret TIP berättar om detta innovationsprojekt som söker råda bot på en alltför likriktad bostadsmarknad.

Våldsutsatta kvinnor i bostadskris

Kvinnoboendet Siri, Kvinnobyrån, Nexus resurscentrum, Uppsala Kvinnojour
Fredag 12:30 - 13:30
Uppsala Kvinnojour

En ny bostad är en förutsättning för att kunna lämna en våldsutövande man, men i den pågående bostadskrisen drabbas våldsutsatta kvinnor och deras barn särskilt hårt. Kvinnor nekas bostad till följd av låga inkomster, kort tid i bostadskö och skulder till följd av ekonomiskt våld. Många flyttas runt mellan olika otrygga boenden, t.ex. vandrarhem och andrahandsuthyrningar, och faller mellan stolarna de flyttas mellan kommuner. Uppsala Kvinnojour, Nexus resurscentrum, Kvinnoboendet Siri och Kvinnobyrån ger en föreläsning om bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och deras möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter. Med representanter från både kommunala och ideella aktörer ges flera viktiga perspektiv på kvinnors utsatthet på bostadsmarknaden.