Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2020. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 5 december krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

Allas rätt att delta i kulturlivet – i hela Uppsala län

Johannes Ehnsmyr, Mireya Monserrat, Åsa Norling, Eva Olsson
Torsdag 11:30 - 12:30
Region Uppsala

Att delta i samhällets kulturliv är en mänsklig rättighet. Konst och kultur bidrar till att skapa ett demokratiskt samhälle genom att utgöra mötesplats för olika perspektiv, utmana invanda föreställningar och lyfta fram nya möjligheter på kreativa vis. Men vad innebär denna rättighet, beroende på var du bor i Uppsala län? Region Uppsala lyfter i detta seminarium fram olika perspektiv, utmaningar och goda exempel.

Artificiell Intelligens och övervakningssamhället

Jenny Wiik , Anna-Sara Lind
Lördag 13:00 - 14:00
Seminariet arrangeras i samarbete mellan Göteborgs universitet och plattform Medier- och demokrati på Lindholmen Science Park

Utvecklingen av automatiserad övervakning av medborgare riskerar att forma ett samhälle där det inte går att gömma sig alls. I Kina har ett system av AI-styrd ansiktsigenkänning, samkörning av register och censur redan sjösatts, och delar av tekniken implementeras även i västvärlden. Panelen diskuterar denna utveckling utifrån ett MR-perspektiv: Hur påverkas människors rörelsefrihet och rättigheter? Vilka utmaningar finns och hur angriper vi dem?

100

Avslutning

Lördag 16:00 - 16:45
Mänskliga Rättighetsdagarna

Mer information kommer...

Barnets rättigheter: Hur påverkar dagens regionala skillnader barns liv?

Emma Bennwik, barnrättsspecialist och påverkansansvarig Bris , Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris, Åsa Ekman, sakkunnig barnkonventionen
Torsdag 11:30 - 12:30
Bris

I Barnkonventionen, som nu har nu varit svensk lag i nästan ett år, fastslås att alla barn har samma rättigheter. Men trots detta finns skillnader gällande tillgången till dessa rättigheter och hur kommuner lever upp till barnkonventionen, beroende på var i landet barnet bor. Hur ser dessa skillnader ut? Hör Bris berätta utifrån sin senaste årsrapport ”Hållbara liv – om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar” och resultaten från den barnrättsenkät som Bris under hösten genomför runt om i Sveriges kommuner. Du får också ta del av exempel på hur kommuner kan arbeta för att stärka barnets rättigheter.

Platsen där
barn lever och bor på är en viktig faktor för deras hälsa och möjligheter till
utveckling. I seminariet får vi ta del av exempel på hur barnhälsovården
tillsammans med lokalsamhället kan jobba för att nå ut brett och anpassa sina
insatser utifrån behoven som finns lokalt. Seminariet tar också upp barnkonsekvensanalys
och frågan om hur barnkonventionen som lag kan stärka samverkan och barnets
rätt till likvärdig hälsa och vård. 

100

Bostadsdiskriminering och romers utsatthet på bostadsmarknaden

Johan Ekblad, Marian Wydow, Mujo Halilovic
Torsdag 11:30 - 12:30
Malmö mot Diskriminering

Hur kan vi synliggöra och minska romers utsatthet på bostadsmarknaden? Hur kan vi förändra den här situationen på inte minst diskursiv och strukturell nivå?  Malmö mot Diskriminering och Romskt informations- och kunskapscenter Malmö stad har båda under lång tid på olika sätt och många gånger tillsammans arbetat med frågan bostadsdiskriminering och romers utsatthet på bostadsmarknaden. I vårt gemensamma seminarium lyfter vi det vi ser, hur vi har arbetat med frågan och inte minst hur viktigt det har varit för våra respektive verksamheter att ha stöd av varandra och möjligheterna som skapas av det samarbetet.

100

Bostad sist? Om bosättningslagen och nyanländas boendesituation.

Annelie Rostedt, Elin Blomberg , Tim Holappa
Fredag 15:30 - 16:30
Länsstyrelsen i Stockholms län

2016 infördes den så kallade bosättningslagen som innebär att alla kommuner ska dela på ansvaret att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet är att förbättra och skynda på nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Fördelningen är också tänkt att vara mer proportionerlig i förhållande till kommunernas förutsättningar att ta emot nyanlända, vilket resulterar i att Stockholms län tar emot ungefär en tredjedel av alla nyanlända som årligen anvisas enligt bosättningslagen. Länsstyrelsen i Stockholm har med utgångspunkt i FN:s ramverk för en lämplig bostad följt upp bosättningslagen och nyanländas boendesituation i länet och sammanställt resultaten i en rapport som släpps våren 2020.   Under seminariet visar vi att både tidsbegränsade kontrakt – som i hög utsträckning tillämpas i länet – samt bostadens kvalitet är av betydelse för nyanländas boendesituation och möjligheter att tillgodogöra sig andra rättigheter. Vi bestyrker FN:s konstaterande att en lämplig bostad är mer än endast tak över huvudet och bekräftar med tydlighet betydelsen av ett boende som passar hushållets behov för ett fungerande vardagsliv och för välmående, för möjligheten att fokusera på arbete och studier, för trygghet och för att främja tillhörighet och inkludering. Även barns rättigheter påverkas negativt, till exempel rätt till lek och vila, samt en levnadsstandard som tillgodoser flickor och pojkars utveckling i bred mening. Vi visar även hur nyanlända personer kan vara extra utsatta i sin boendesituation utifrån individuella faktorer som till exempel sin sexualitet, sitt kön och sin könsidentitet eller funktionsförmåga. Några av de resultat som presenteras under seminariet visar att många nyanlända hushåll har lämnat sin anvisningskommun drygt två år efter mottagandet, framförallt kommuner som tillämpar strikta tidsbegränsade kontrakt om två år. 40 procent av de som lämnat sin kommun är barn under 18 år. Det innebär ytterligare uppbrott från trygghet, vänner, familj, skola och arbete för människor som ofta redan upplevt flera uppbrott. Rapporten bygger på en enkät till kommunerna respektive till det civila samhällets organisationer, på nyanlända vuxna och barns egen expertis och erfarenheter genom intervjuer, samt på specialbeställd statistik över nyanländas flyttmönster. Under seminariet kommer nyanländas egen expertis och erfarenheter av sin boendesituation i Stockholms län att presenteras på ett kreativt och spännande sätt. Seminariet inbegriper även en diskussion om utvecklingsmöjligheter för att förbättra nyanländas boendesituation och därmed främja att även andra rättigheter tillgodoses. Seminariet leds av Länsstyrelsen i Stockholm. 
 
 

100

Coronas socioekonomiska effekter – en fråga om hur vi bor?

Aygül L. Kabaca, Helena Rojas, Ihsan Kellecioglu, Mediehuset Fanzingo, Mikael Morberg
Fredag 10:30 - 11:30
Botkyrka kommun, Mångkulturellt centrum och föreningen LUCS

Vad händer på kort och lång sikt i segregerade kommuner post-Corona? Förstärks ojämlikheten eller solidariteten? Hur påverkas individer och grupper av samhälldebatten? Kan vardagsberättelser nyansera bilden och förebygga populism och demokratihot? Med stöd av Botkyrka kommuns sociala riskanalyser, Mångkulturellt centrums insamling av Botkyrkabors levda erfarenheter under krisen och nationella exempel från LUCS diskuteras framtida jämlikhetsarbete.  

C/O Vem i Uppsala? Situationen för unga vuxna ensamkommande.

, Sofia Oreland, Khalil Wali, Representant från Migrationsverket, Representant från Ungdomsjour Uppsala
Torsdag 15:00 - 16:00
Svenska kyrkan Uppsala, Uppsala stift

Utifrån erfarenheterna av det Uppsalabaserade projektet Emmaus visar vi på hur samhällsaktörer kan samverka på ett nytt sätt för att öka en utsatt målgrupps sociala hållbarhet och tillgång till mänskliga rättigheter. Vi samtalar om behovet av en lokalpolitisk diskussion om ansvar för denna mycket utsatta målgrupp som saknar flera grundläggande mänskliga rättigheter. Vi jämför också projektets upplägg med erfarenheter från andra kommuner.

Demokrati och mänskliga rättigheter – en konflikt?

Elena Namli, Sofia Näsström
Torsdag 13:30 - 14:30
Uppsala universitet

Normaliseringen av populism och relaterade former av nationalism påverkar demokratiska institutioner och praktiker i flera europeiska länder, inte minst i Sverige. Vilken bild av demokrati har den som menar att ett ”enat folk” har suveränens rätt att begränsa minoriteters och individers rättigheter? Vilka strategier är rimliga om demokratin som respekterar minoriteter ska ha en framtid? Dessa frågor diskuteras och relateras till samtida utmaningar såsom olika former av social orättvisa.

Diskriminering av romer på bostadsmarknaden

Fredag 12:30 - 13:30
Uppsala kommun, Länsstyrelsen Uppsala län och Boverket

Det finns en utbredd antiziganism och diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Sverige har återkommande fått kritik av flera FN-kommittéer
för att inte göra tillräckligt inom området. Vi lyfter problematiken och visar exempel på hur aktörer kan arbeta på nationell, regional och kommunal nivå.

Diskriminering i skolan – en fråga om var du bor?

René León-Rosales, Hanin Shakrah, Helena Hedman Skoglund, Lisa Skiöld, Representant från SVEA
Torsdag 16:30 - 17:30
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Uppsala Universitet

Diskriminering inom utbildningsområdet var den vanligaste anmälan till Antidiskrimineringsbyrån Uppsala 2019. Skiljer sig elevers rättigheter i skolan beroende på var de bor eller i vilket område skolan ligger? Vilka erfarenheter finns av framgångsrikt arbete mot diskriminering? Om socioekonomiska aspekter i diskrimineringsmönster och hur skolor arbetar förebyggande mot diskriminering.

100

Därför är hemlöshet vanligt bland personer med psykisk ohälsa

Anna Langseth, Marika Sellgren, Politiker, Ulrika Fritz
Torsdag 13:30 - 14:30
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

När en person med långvarig psykisk ohälsa hamnar i en djup kris behöver hon ofta utökade insatser i hemmet. Men idag ger psykiatrin och socialpsykiatrin ofta för lite stöd. Det leder till att vräkningar är vanligare för personer med psykisk ohälsa än andra. Glappet för att kvala in till ett boende med särskilt stöd 24 timmar om dygnet är ofta för stort. Människor hamnar mellan stolarna och blir hemlösa.

En värld där inget barn utsätts för mobbning. Det ska inte handla om var du bor

Frida Warg, Björn Johansson, Friends Barn & Ungdomsråd
Torsdag 15:00 - 16:00
Stiftelsen Friends

Mobbning och psykisk ohälsa bland barn och unga ökar i Sverige. Seminariet syftar till att ge en lägesbild och att synliggöra utmaningar och lösningar. Hur ska vi leva upp till Barnkonventionen och de sociala hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Friends presenterar ny antologi där den främsta forskningen i världen varvas med barns och ungas egna berättelser om mobbning. Möt bokens skribenter i ett spännande samtal med internationellt perspektiv.  

Möjligheten att ta del av och utöva kultur är en mänsklig rättighet men förutsättningarna ser olika ut beroende på var i landet vi bor. Vad behövs för att skapa mer jämlika förutsättningar för ett aktivt kulturliv i hela landet?

100

Ett krympande civilsamhälle i pandemins skugga

Alexandra Valdez
Lördag 11:30 - 12:30
Latinamerikagrupperna

Krisen i Venezuela och Donald Trumps planer på att bygga en mur mot Mexiko har bidragit till att rikta mediernas strålkastarljus mot Latinamerika. Men i omvärldens döda vinkel - i Pandemins kaos- avrättas miljö- och människorättsaktivister på löpande band i den hårdnande kampen om Latinamerikas jordbruksmark.   

Familjehemsplacering - hur påverkar det barnets tillgång till sina mänskliga rättigheter?

Emma Bennwik, barnrättsspecialist och påverkansansvarig Bris , Representant från stöd och utbildning, Bris
Lördag 13:00 - 14:00
Bris

Hör Bris berätta om hur familjehemsplacering kan påverka barnets liv och möjligheterna att få ta del av sina rättigheter i barnkonventionen. Hur påverkar föräldrars rättigheter familjehemsplacerade barn och barnets möjligheter att till exempel göra sin röst hörd gällande sitt familjehem? Du får också ta del av familjehemsplacerade barns röster om sin situation.

100

I januari 2020 blev äntligen barnkonventionen lag.I och med det blev även rätt till både fritid och återhämtning en del av barn och ungas vardag. Fritidsforum kommer under programmet att lyfta fram det arbetet som redan görs av olika aktörer men även vikten av det arbete som behöver komma framledes.

100

I utrikesdeklarationen 2020 slog utrikesminister Ann Linde fast att: ”Alla män­niskor har rätt att leva i trygghet oavsett var man bor. Det gäller både här hemma och i andra länder. Ingen ska behöva se sig oroligt över axeln på väg hem från skolan eller arbetet.” Trots detta så hör vi på Myndigheten för stöd till trossamfund inte sällan att man kan känna sig otrygg som medlem i ett trossamfund i Sverige. 

100


För en rättvis, stabil och inkluderande bostadspolitik- men hur?
Hur vi bor i Sverige idag har i stor utsträckning påverkats av bostadspolitikens utformning under en längre period. Den moderna svenska bostadspolitiken som utarbetades från 1940-talet och framåt kom att präglas av ideal om generella lösningar på bostadsmarknaden, snarare än selektiva och riktade enbart  till de allra mest behövande. 
Idag står den svenska bostadspolitiken återigen vid ett vägskäl. Boendesegregation, trångboddhet och osäkert boende samt en växande ojämlikhet mellan dem som hyr och dem äger sitt boende eller vilka som bor trångt och osäkert, har under de senaste decennierna kommit att sätta en tydlig prägel på den svenska bostadsmarknaden. Det råder dessutom oenighet om vad som bör göras, men de flesta verkar hålla med om att något måste ske.
Eftersom Sverige återigen genomgår en bostadskris, och vi vet att stora bostadspolitiska förändringar alltid följt på perioder av bostadskris, bör ingen bli förvånad om det igen blir stora förändringar i politiken under de kommande åren. Men vilken väg ska vi välja?