Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala. Tryck på pilen pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetterna kommer att släppas i januari 2021. 

När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under måndag den 19 april krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

Agera lokalt – gör skillnad globalt. Ett samtal om Fairtrade.

Uppsala Fairtrade City , Lisa Thörn, Hewan Temesghen, Mohamad Hassan
Onsdag 15:00 - 15:30
Uppsala Fairtrade City i samarbete med Fairtrade Sverige

Möjligheten för de som plockar kaffebönorna att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda är många gånger helt annorlunda än för de som köper kaffet gjort på samma bönor.  I ett moderatorlett samtal talar Mohamad Hassan (L), kommunalråd och ordförande i Uppsala Fairtrade City, och Hewan Temesghen, generalsekreterare på Fairtrade Sverige, om hur lokal konsumtion kan bidra till förbättrade levnadsvillkor för människor på andra sidan jorden.

Allas rätt att delta i kulturlivet – i hela Uppsala län

Johannes Ehnsmyr, Mireya Monserrat, Åsa Norling, Eva Olsson
Tisdag 10:30 - 11:30
Region Uppsala

Att delta i samhällets kulturliv är en mänsklig rättighet. Konst och kultur bidrar till att skapa ett demokratiskt samhälle genom att utgöra mötesplats för olika perspektiv, utmana invanda föreställningar och lyfta fram nya möjligheter på kreativa vis. Men vad innebär denna rättighet, beroende på var du bor i Uppsala län? Region Uppsala lyfter i detta seminarium fram olika perspektiv, utmaningar och goda exempel.

Att starta på nytt

Uppsala Kommun, Ola Larsmo, Annika Strömberg, Anisur Rahman, Ashraf Bagheri
Onsdag 13:00 - 13:30
Uppsala kommun

Att tvingas lämna sitt land och sitt hem innebär för de flesta människor att livet förändras radikalt. Hur ser förutsättningarna ut för att skapa ett nytt liv och hem på en ny plats, i en ny kontext? Uppsala är en av cirka 70 städer i världen som erbjuder skydd åt författare och konstnärer som utsätts för förföljelse på grund av sitt yrkesutövande och för att de använt sin mänskliga rättighet att yttra sig fritt. Seminariet handlar om hur det är att starta på nytt i ett annat land, i en fristad. Vilka möjligheter finns för att etablera sig och fortsätta vara yrkesverksam? Vad kan underlätta livet under och efter fristadsperioden? Seminariet vänder sig till alla som vill veta mer om hur det är leva i exil, skapa ett nytt hem och värna yttrandefriheten.Ola Larsmo, författare och styrelseledamot i PEN International inleder seminariet. Ashraf Bagheri, förläggare, journalist och författare och Anisur Rahman, journalist, poet och projektledare Litterturcentrum Uppsala samtalar med Annika Strömberg, utvecklingsledare kulturförvaltningen Uppsala kommun samt styrelseledamot ICORN.

Barnets rättigheter: Hur påverkar dagens regionala skillnader barns liv?

Emma Bennwik, barnrättsspecialist och påverkansansvarig Bris , Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris, Åsa Ekman, sakkunnig barnkonventionen
Tisdag 10:30 - 11:30
Bris

I Barnkonventionen, som nu har nu varit svensk lag i över ett år, fastslås att alla barn har samma rättigheter. Men trots detta finns skillnader gällande tillgången till dessa rättigheter och hur kommuner lever upp till barnkonventionen, beroende på var i landet barnet bor. Hur ser dessa skillnader ut? Hör Bris berätta utifrån sin senaste årsrapport och resultaten från den barnrättsenkät som Bris under hösten genomför runt om i Sveriges kommuner. Du får också ta del av exempel på hur kommuner kan arbeta för att stärka barnets rättigheter.

Barnhälsovården och lokalsamhället - tillsammans för barns rätt till hälsa och utveckling

Tisdag 12:00 - 13:00
Sveriges Kommuner och Regioner

Platsen där
barn lever och bor på är en viktig faktor för deras hälsa och möjligheter till
utveckling. I seminariet får vi ta del av exempel på hur barnhälsovården
tillsammans med lokalsamhället kan jobba för att nå ut brett och anpassa sina
insatser utifrån behoven som finns lokalt. Seminariet tar också upp barnkonsekvensanalys
och frågan om hur barnkonventionen som lag kan stärka samverkan och barnets
rätt till likvärdig hälsa och vård. 

Body Rights 2030 - för en sexigare global, hållbar utveckling

Ambassadör från RFSU:s projekt Body Rights 2030
Tisdag 10:30 - 11:00
RFSU

Tiotusentals kvinnor och flickor mister livet varje år på grund av osäkert utförda aborter. Över hela världen saknar människor tillgång till preventivmedel och sexualupplysning, utsätts för diskriminering och förföljelse utifrån bland annat kön, sexuell läggning och könsidentitet. Kom och lyssna på RFSU:s ambassadörer från projektet Body Rights 2030 och hör mer om hur du kan engagera dig!

Bostadsdiskriminering och romers utsatthet på bostadsmarknaden

Marian Wydow, Mattias Gardell, Melinda Sjunnesson, Mujo Halilovic
Tisdag 10:30 - 11:30
Malmö mot Diskriminering

Hur kan vi synliggöra och minska romers utsatthet på bostadsmarknaden? Hur kan vi förändra den här situationen på inte minst diskursiv och strukturell nivå?  Malmö mot Diskriminering och Romskt informations- och kunskapscenter Malmö stad har båda under lång tid på olika sätt och många gånger tillsammans arbetat med frågan bostadsdiskriminering och romers utsatthet på bostadsmarknaden. De samverkar nu i ett projekt för att stärka romska rättighetsbärare och samtidigt tillsammans med bostadsbolag och andra aktörer förändra diskriminerande strukturer på bostadsmarknaden.I vårt gemensamma seminarium lyfter vi det vi ser, hur vi har arbetat med frågan och inte minst hur viktigt det har varit för våra respektive verksamheter att ha stöd av varandra och möjligheterna som skapas av det samarbetet. Vi delar också aktuella erfarenheter och kunskaper från det pågående projektet. Mattias Gardell, professor vid Uppsala universitet  och Vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR), deltar som kommentator samt i det efterföljande samtalet med åhörarna.

Bostad sist? Om bosättningslagen och nyanländas boendesituation.

Annelie Rostedt, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm, Elin Blomberg, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm, Tim Holappa, doktorand offentlig rätt Stockholms universitet och knuten till den tvärvetenskapliga forskningsplattformen Barnrättscentrum
Onsdag 13:30 - 14:30
Länsstyrelsen i Stockholms län

2016 infördes den så kallade bosättningslagen som innebär att alla kommuner ska dela på ansvaret att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet är att förbättra och skynda på nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Fördelningen är också tänkt att vara mer proportionerlig i förhållande till kommunernas förutsättningar att ta emot nyanlända, vilket resulterar i att Stockholms län tar emot ungefär en tredjedel av alla nyanlända som årligen anvisas enligt bosättningslagen. Länsstyrelsen i Stockholm har med utgångspunkt i FN:s ramverk för en lämplig bostad följt upp bosättningslagen och nyanländas boendesituation i länet och sammanställt resultaten i en rapport som släpps våren 2020.   Under seminariet visar vi att både tidsbegränsade kontrakt – som i hög utsträckning tillämpas i länet – samt bostadens kvalitet är av betydelse för nyanländas boendesituation och möjligheter att tillgodogöra sig andra rättigheter. Vi bestyrker FN:s konstaterande att en lämplig bostad är mer än endast tak över huvudet och bekräftar med tydlighet betydelsen av ett boende som passar hushållets behov för ett fungerande vardagsliv och för välmående, för möjligheten att fokusera på arbete och studier, för trygghet och för att främja tillhörighet och inkludering. Även barns rättigheter påverkas negativt, till exempel rätt till lek och vila, samt en levnadsstandard som tillgodoser flickor och pojkars utveckling i bred mening. Vi visar även hur nyanlända personer kan vara extra utsatta i sin boendesituation utifrån individuella faktorer som till exempel sin sexualitet, sitt kön och sin könsidentitet eller funktionsförmåga. Några av de resultat som presenteras under seminariet visar att många nyanlända hushåll har lämnat sin anvisningskommun drygt två år efter mottagandet, framförallt kommuner som tillämpar strikta tidsbegränsade kontrakt om två år. 40 procent av de som lämnat sin kommun är barn under 18 år. Det innebär ytterligare uppbrott från trygghet, vänner, familj, skola och arbete för människor som ofta redan upplevt flera uppbrott. Rapporten bygger på en enkät till kommunerna respektive till det civila samhällets organisationer, på nyanlända vuxna och barns egen expertis och erfarenheter genom intervjuer, samt på specialbeställd statistik över nyanländas flyttmönster. Under seminariet kommer nyanländas egen expertis och erfarenheter av sin boendesituation i Stockholms län att presenteras på ett kreativt och spännande sätt. Seminariet inbegriper även en diskussion om utvecklingsmöjligheter för att förbättra nyanländas boendesituation och därmed främja att även andra rättigheter tillgodoses. Seminariet leds av Länsstyrelsen i Stockholm. 
 
 

Bris innovationslabb – områdesutveckling ur ett barnrättsperspektiv

Emma Bennwik, barnrättsspecialist och påverkansansvarig Bris, Lisa Bragée, projektledare Bris
Onsdag 14:00 - 14:30
Bris

Ett barns bostadsort eller område påverkar många gånger barnets möjligheter att få sina rättigheter i barnkonventionen tillgodosedda. Exempelvis rätten att vara trygg i sitt eget närområde, att fritt kunna delat i fritidsaktiviteter och få göra sin röst hörd i beslut som handlar om ens egna liv.  Hör Bris berätta om sitt arbete med Bris Innovationslabb, ett projekt som under två år genomfördes i Tynnered, ett socioekonomiskt utsatt område i Göteborg. Syftet med projektet var att bryta utanförskap och öka den psykiska hälsan hos barn och unga i området. Detta genom att få olika samhällsaktörer och berörda barn att tillsammans hitta lösningar och modeller för att stärka barnets rättigheter. Som grund i projektet låg Bris metod Expertgrupp barn. En metod som skapar möjligheter för barn till inflytande på riktigt i beslutsprocesser som rör dem själva och som i projektet bidrog till konkreta åtgärder för att utveckla bostadsområdet ur ett barnrättsperspektiv.

Coronas socioekonomiska effekter – en fråga om hur vi bor?

Aygül L. Kabaca, Helena Rojas, Ihsan Kellecioglu, Mediehuset Fanzingo, Mikael Morberg
Onsdag 09:00 - 10:00
Botkyrka kommun, Mångkulturellt centrum och föreningen LUCS

Vad händer på kort och lång sikt i segregerade kommuner post-Corona? Förstärks ojämlikheten eller solidariteten? Hur påverkas individer och grupper av samhälldebatten? Kan vardagsberättelser nyansera bilden och förebygga populism och demokratihot? Med stöd av Botkyrka kommuns sociala riskanalyser, Mångkulturellt centrums insamling av Botkyrkabors levda erfarenheter under krisen och nationella exempel från LUCS diskuteras framtida jämlikhetsarbete.  

C/O Vem i Uppsala? Situationen för unga vuxna ensamkommande.

, Sofia Oreland, Khalil Wali, Representant från Migrationsverket, Representant från Ungdomsjour Uppsala
Tisdag 13:30 - 14:30
Svenska kyrkan Uppsala, Uppsala stift

Utifrån erfarenheterna av det Uppsalabaserade projektet Emmaus visar vi på hur samhällsaktörer kan samverka på ett nytt sätt för att öka en utsatt målgrupps sociala hållbarhet och tillgång till mänskliga rättigheter. Vi samtalar om behovet av en lokalpolitisk diskussion om ansvar för denna mycket utsatta målgrupp som saknar flera grundläggande mänskliga rättigheter. Vi jämför också projektets upplägg med erfarenheter från andra kommuner.

Demokrati och mänskliga rättigheter – en konflikt?

Elena Namli, Sofia Näsström
Tisdag 12:00 - 13:00
Uppsala universitet

Normaliseringen av populism och relaterade former av nationalism påverkar demokratiska institutioner och praktiker i flera europeiska länder, inte minst i Sverige. Vilken bild av demokrati har den som menar att ett ”enat folk” har suveränens rätt att begränsa minoriteters och individers rättigheter? Vilka strategier är rimliga om demokratin som respekterar minoriteter ska ha en framtid? Dessa frågor diskuteras och relateras till samtida utmaningar såsom olika former av social orättvisa. Seminariet modereras av Johanna Romare.

Det innovativa verktyget som uppmärksammar människorättskränkningar

Onsdag 13:30 - 14:00
Civil Rights Defenders

Hur kan ett verktyg som är utvecklat för att möta behov hos människorättsförsvarare på Kuba bidra till att sprida kunskap om individers mänskliga rättigheter och uppmärksamma brister inom svensk tvångsvård? Detta seminarium fokuserar på utmaningar med insamling och spridning av information inom svensk tvångsvård samt presenterar verktyget Defenders’ Database. 

Diskriminering av romer på bostadsmarknaden

Onsdag 10:30 - 11:30
Uppsala kommun, Länsstyrelsen Uppsala län och Boverket

Det finns en utbredd antiziganism och diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Sverige har återkommande fått kritik av flera FN-kommittéer för att inte göra tillräckligt inom området. Vi lyfter problematiken och visar exempel på hur aktörer kan arbeta på nationell, regional och kommunal nivå.

Diskriminering i skolan – en fråga om var du bor?

René León-Rosales, Hanin Shakrah, Helena Hedman Skoglund, Lisa Skiöld, Representant från SVEA
Onsdag 09:00 - 10:00
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Uppsala Universitet

Diskriminering inom utbildningsområdet var den vanligaste anmälan till Antidiskrimineringsbyrån Uppsala 2019. Skiljer sig elevers rättigheter i skolan beroende på var de bor eller i vilket område skolan ligger? Vilka erfarenheter finns av framgångsrikt arbete mot diskriminering? Om socioekonomiska aspekter i diskrimineringsmönster och hur skolor arbetar förebyggande mot diskriminering.

Därför är hemlöshet vanligt bland personer med psykisk ohälsa

Anna Langseth, Marika Sellgren, Politiker, Ulrika Fritz
Tisdag 12:00 - 13:00
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

När en person med långvarig psykisk ohälsa hamnar i en djup kris behöver hon ofta utökade insatser i hemmet. Men idag ger psykiatrin och socialpsykiatrin ofta för lite stöd. Det leder till att vräkningar är vanligare för personer med psykisk ohälsa än andra. Glappet för att kvala in till ett boende med särskilt stöd 24 timmar om dygnet är ofta för stort. Människor hamnar mellan stolarna och blir hemlösa.

En stad för alla. Hur kan vi arbeta för allas rätt till användning av våra städer?

, Emma Shepherdson, Jennie Björstad
Onsdag 15:00 - 15:30
Living Cities

Ambitionen är att en stad ska vara till för alla. Men vilka är egentligen ”alla”?  Staden som den ser ut idag planeras, byggs och förvaltas ur ett normativt perspektiv som utestänger vissa grupper, oftast grupper och individer vilkas rättigheter redan är utsatta. För att uppnå mer jämlika stadsmiljöer behövs en mångfald av röster. Invånardrivna processer och inkluderande planering bidrar till att utveckla platser som är välkomnande för alla.

En värld där inget barn utsätts för mobbning. Det ska inte handla om var du bor

Frida Warg, Björn Johansson, Friends Barn & Ungdomsråd
Tisdag 13:30 - 14:30
Stiftelsen Friends

Mobbning och psykisk ohälsa bland barn och unga ökar i Sverige. Seminariet syftar till att ge en lägesbild och att synliggöra utmaningar och lösningar. Hur ska vi leva upp till Barnkonventionen och de sociala hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Friends presenterar ny antologi där den främsta forskningen i världen varvas med barns och ungas egna berättelser om mobbning. Möt bokens skribenter i ett spännande samtal med internationellt perspektiv.  

Ett annat centrum - rätten till kultur i ett avlångt land

David Oest, Annelie Johansson, Greta Burman, Johan Söderman, Sara Hillert
Tisdag 09:00 - 10:00
Sensus studieförbund

Möjligheten att ta del av och utöva kultur är en mänsklig
rättighet, men förutsättningarna ser olika ut beroende på var i landet vi bor.
Vad behövs för att skapa mer jämlika förutsättningar för ett aktivt kulturliv i
hela landet?

Ett krympande civilsamhälle i pandemins skugga

, Alexandra Valdez, Oscar Barajas, Elsa Hellqvist
Onsdag 12:00 - 13:00
Latinamerikagrupperna

Krisen i Venezuela och Donald Trumps planer på att bygga en mur mot Mexiko har bidragit till att rikta mediernas strålkastarljus mot Latinamerika. Men i omvärldens döda vinkel - i Pandemins kaos- avrättas miljö- och människorättsaktivister på löpande band. Utifrån ett systemkritiskt perspektiv vill vi öppna för ett samtal om dagens utvecklingsparadigm och hur det bidrar till att minska utrymmet för civilsamhället, inte bara i Latinamerika utan globalt.