Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala. Tryck på pilen pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetterna kommer att släppas i januari 2021. 

När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under måndag den 19 april krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

Var på jorden du bor spelar en stor roll för vilka rättigheter du kan åtnjuta. Under denna praktiska träning fokuserar vi på att skapa konstruktiva klimatsamtal och tränar vårt eko-civilkurage. Deltagarna tränar praktiskt på olika samtalstekniker där vi fokuserar på klimaträttvisa, ekologisk hållbarhet, mänskliga rättigheter, samt kritiska- och visionära klimatsamtal. Genom samtal skapar vi nya normer och bygger förutsättningar för handling.  

Att vara bostadslös och maktlös, att inte ha tillgång till hälso- och sjukvård och att inte ha inflytande över sitt eget liv och sin framtid, det är verkligheten för miljontals barn. Varje dag berövas miljontals barn på åtminstone en av de grundläggande rättigheter som de behöver för att överleva, utvecklas och må bra. Det handlar om att vara undernärd, att inte få gå i skolan, att bli sjuk av förorenat vatten.Detta blir särskilt uppenbart i Coronapandemin fotspår.  

Var ligger Centrum - Periferin?

Ännu ej klart, Ännu ej klart , Ännu ej klart
Onsdag 15:00 - 16:00
Svenska kyrkan

Det finns en i dag en föreställning om att centrum ligger i våra städer, särskilt våra storstadsregioner. Här finns arbeten, möjligheter, och en chans att göra sin röst hörd. Här är samhällsservicen är fullt utbyggd och människor upplever att här kan man utkräva sina mänskliga rättigheter.Landsbygden porträtteras istället ofta som periferin. Här finns marginalisering, utanförskap och hopplöshet. Här lever man med ständiga nedskärningar i välfärden och samhällsservicen är minimal, för att inte säga obefintlig på många plaster. På landsbygden minskar tilliten till demokratin, populism frodas och samhällstilliten undermineras. Möjligheten att utkräva sina mänskliga rättigheter upplevs som begränsad.Detta seminarium undersöker denna beskrivning och vill visa på behovet att lyfta blicken och vidga diskussionen kring var Centrum och Periferi ligger, och vad som betecknar dem, samt hur samtidens utmaningar kan mötas. Dessa båda, periferi och centrum finns överallt i Sverige.Vi undersöker de utmaningar som tydliggjorts de senaste decennierna och som accentuerats under Coronapandemin; En ökad polarisering ekonomiskt och socialt genom en kraftigt ökad arbetslöshet och ekonomisk försvagning av socioekonomiskt redan utsatta grupper, den växande protektionismen som göds av populismen som växer sig starkare. Vidare undersöks även den s.k post-truth och patriarkatets del i att denna utveckling.Vad innebär dessa fem P:n för samhällsutvecklingen framåt? Vad innebär det att leva i centrum respektive i periferin på landsbygden eller i staden? Hur säkerställer vi att Mänskliga rättigheter aldrig får vara en fråga om var du bor?

Vikten av trygga rum för att undkomma mäns och killars våld

Jenny Westerstrand, Maja Ahrman
Onsdag 15:00 - 16:00
Roks

Roks kvinno- och tjejjourer möter varje år tusentals kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns och killars våld, ofta i hemmet. För att få skydd och ett andrum finns kvinnojourer och tjejjourer som erbjuder en plats där de får stöd och berätta sin historia. Vilken betydelse har ett tryggt rum för att kvinnor, tjejer och barn ska kunna lämna en våldsam man? Hur påverkar bostadsmarknaden hennes möjligheter och vilka har tillgång till den?

Ett folk som tvingats itu. Avdelade av en obarmhärtig öken, en militariserad mur och omvärldens tystnad. Hur ser människorättssituationen ut för de västsaharier som blivit kvar under marockanskt förtryck i sitt ockuperade hemland och för de som sedan 45 år bor i flyktingläger i Algeriet? Vems är egentligen ansvaret för att mänskliga rättigheter ska bli verklighet för alla västsaharier?  

Stadens språkliga landskap - med namnbruket i fokus

Uppsala Kommun, Annette Torensjö, Helen Lind
Onsdag 15:30 - 16:00
Uppsala kommun

Namnbruket i en dynamisk urban miljö präglas av mångfald och flerspråkighet. Ortnamnens roll är viktig för oss som vistas i stadens språkliga landskap, men vi är inte alltid medvetna om hur vi använder namnen. Vi blandar friskt de officiellt beslutade gatunamnen med inofficiella namn, som ibland kan jämföras med smeknamn. Vilken identitet skapar namnbruket, och vad signalerar detta? Vem och vad synliggörs genom namngivningen? Hur ser det ut där du bor? I en urban miljö kan vi skapa de språkliga landskap vi själva vill ha och för olika syften. Genom en medveten namngivning kan de som beslutar om namnen styra upplevelsen av staden och dess namn. Namngivaren kan också skapa delaktighet om namngivningen sker med en medvetenhet om namnens identitetsskapande funktion, valet av namn kan alltså ses som en form av ideologiskt ställningstagande.

Familjehemsplacering - hur påverkar det barnets tillgång till sina mänskliga rättigheter?

Catarina Nylund, socionom Bris, Emma Bennwik, barnrättsspecialist och påverkansansvarig Bris , Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet
Onsdag 16:30 - 17:30
Bris

Hör Bris berätta om hur familjehemsplacering kan påverka barnets liv och möjligheterna att få ta del av sina rättigheter i barnkonventionen. Hur påverkar föräldrars rättigheter familjehemsplacerade barn och barnets möjligheter att till exempel göra sin röst hörd gällande sitt familjehem? Du får också ta del av familjehemsplacerade barns röster om sin situation.

I choose peace: youth stories from the Horn of Africa to Sweden

Onsdag 16:30 - 17:30
Life & Peace Institute (LPI), the Swedish Development Forum (FUF), the National Council of Swedish Youth Organizations (LSU)

Through inspirational stories we would like to invite you to an hour focused on the role that young people play in contributing to peaceful societies. This despite the fact that many young people - often due to where in the world, or in Sweden, they live - have personal experiences of violence in their local environment. Come and listen to young changemakers, from the Horn of Africa to Sweden, who choose peace instead of violence and challenge yourself by asking the question: how can I contribute to a more peaceful society where I live?

Kvinnors deltagande i politiska processer - en fråga om var du bor?

, Mikaela Engwall
Onsdag 16:30 - 17:30
Svenska FN-förbundet

I detta panelsamtal berättar X på FN-förbundet i Demokratiska republiken Kongo hur gräsrotsrörelser arbetar för att främja politiskt deltagande för kvinnor som lever i marginaliserade områden i DRK och vikten av utbildning. X från FBA berättar vilken roll Sveriges biståndsstrategi och arbete har för ökad inkludering av kvinnor i politiska processer i DRK, särskilt för kvinnor som lever i marginaliserade områden.

Kulturparken och Teater Aros vill tillsammans med våra unga medskapare, berätta genom korta scener hur barn och ungdomar upplever sin bostadssituation, vad de söker för stöd och vad de har att erbjuda vuxenvärlden. En interaktiv workshop med övningsexempel från våra verksamheter.

Murar, vägspärrar och husrivningar – ickevåldsmotstånd, preventiv närvaro och hopp

Följeslagare från Ekumeniska följeslagarprogrammet, Personer drabbade av ockupationen på Västbanken, Någon från Följeslagarprogrammets styrgrupp, Eventuellt folkrättsjurist
Onsdag 16:30 - 17:30
Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel

Husrivningar, rörelserestriktioner, landkonfiskering och
tvångsförflyttning. Det är verklighet för många palestinier på Västbanken. Det
här är ett seminarium om hinder och problem, men också om hopp. Vi får möta
människor som vill förändra, som kräver sina rättigheter – med ickevåldsliga
medel. Vi får också kunskap om hur vi genom följeslagarmetoden kan vara med och
göra skillnad.

När pandemin slår mot de redan utsatta

Illyas Hassan, Irene Molina, Karen Austin
Onsdag 16:30 - 17:30
Ibnrushd studieförbund

År 2020 har präglats av en pandemi och ett samhällsklimat som varit väldigt polariserat. Många utsatta grupper i samhället har påverkats starkt av pandemin utifrån den bostadssituation som råder. Panelsamtalet utgår från COVID-19s påverkan på boendesegregation. Där utgångspunkten är att diskutera ekonomiskt och socialt utsatta gruppers utsatthet under Corona-krisen utifrån boendesituation och dess påverkan på ojämlikhet långsiktigt. Panelsamtalet kommer att lyfta fyra olika perspektiv i debatten utifrån paneldeltagarnas olika expertområden.

Är mänskliga rättigheter är en självklarhet oavsett vart du bor?

Maj Petterson, Sarah Dolah, Shade Amao, Zozan Inci
Onsdag 16:30 - 17:30
Fryshuset