Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala. Tryck på pilen pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetterna kommer att släppas i januari 2021. 

När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under måndag den 19 april krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

För en rättvis, stabil och inkluderande bostadspolitik- men hur?


Onsdag 12:00 - 13:00
SOBOPOL-forskargruppen


För en rättvis, stabil och inkluderande bostadspolitik- men hur?
Hur vi bor i Sverige idag har i stor utsträckning påverkats av bostadspolitikens utformning under en längre period. Den moderna svenska bostadspolitiken som utarbetades från 1940-talet och framåt kom att präglas av ideal om generella lösningar på bostadsmarknaden, snarare än selektiva och riktade enbart  till de allra mest behövande. 
Idag står den svenska bostadspolitiken återigen vid ett vägskäl. Boendesegregation, trångboddhet och osäkert boende samt en växande ojämlikhet mellan dem som hyr och dem äger sitt boende eller vilka som bor trångt och osäkert, har under de senaste decennierna kommit att sätta en tydlig prägel på den svenska bostadsmarknaden. Det råder dessutom oenighet om vad som bör göras, men de flesta verkar hålla med om att något måste ske.
Eftersom Sverige återigen genomgår en bostadskris, och vi vet att stora bostadspolitiska förändringar alltid följt på perioder av bostadskris, bör ingen bli förvånad om det igen blir stora förändringar i politiken under de kommande åren. Men vilken väg ska vi välja?

Föräldraskap - en fråga om var du bor och hur ditt barn har tillkommit

RFSU, Anna Nordqvist, Emmi Kjälled, Hanin Shakrah
Onsdag 12:00 - 13:00
RFSU, riksförbundet för sexuell upplysning

Dagens lagstiftning på det familjepolitiska området skapar svårigheter för många familjer som faller utanför normen. I föräldrabalken finns specialparagrafer för personer som har ändrat juridiskt kön, och när samkönade par med barn flyttar mellan olika länder kan det innebära att den ena föräldern förlorar sitt juridiska föräldraskap.  Här belyser vi problemen och ger förslag till förbättringar. 

Intagnas rätt till frihet – brist på bostad och adekvat stöd utmaningar vid utslussning

Onsdag 12:00 - 13:00
Civil Rights Defenders

För personer som vårdas på landets tvångsvårdsinstitutioner är det viktigt att beakta de mänskliga rättigheterna så ingen hålls frihetsberövad om det inte är absolut nödvändigt. I detta seminarium diskuteras orsak, utmaningar och konsekvensen av att intagna inte kan lämna institutioner samt vilka åtgärder som behöver tas och hur vi tillsammans kan verka för en förbättrad möjlighet för intagna att bo och leva ett liv i frihet.

Stökig förort och avfolkad landsbygd – hur påverkas vi av mediernas berättelser?

Karin Backvall, Lotta Svensson, Representant från Delegationen mot segregation, Anna Malmström, Filippa Rosenberg, Medverkan från Gottsunda fritidsgård, Pontus Gunnarsson
Onsdag 12:00 - 13:00
Uppsala kommun

I media används ofta ett tillspetsat språk om en avvecklande landsbygd och en våldsam förort. Båda platser konstrueras, som oattraktiva och utan framtidstro. Platserna stigmatiseras och boende framställs antingen som offer eller skapare av problem. Hur påverkas platserna av medias rapportering och allmänhetens bild? Vad gör stigmatiseringen med människorna som bor där? Hur påverkar viljan att bo kvar och engagera sig för platsens utveckling?

Where you live and who you are determines climate crisis effect

Christian Dymén, Francesca de Gasparis , Magnus Ek, Mattias Söderberg , Nathalie Töpperwien Blom, Anna Enarsson, Margareta Koltai, Maria Löfgren Gernes
Onsdag 12:00 - 13:00
Act Svenska kyrkan

People most vulnerable to the effects of climate change and extreme weather are those living in housing areas that are not disaster proof and without early warning systems. Factors, such as gender, age and disability determine how exposed an individual is to the effects of disasters. Why and what can be done? Welcome to a discussion hosted by ACT Church of Sweden on the right to safe housing and life in dignity when climate disasters strike. 

Att starta på nytt

Uppsala Kommun, Ola Larsmo, Annika Strömberg, Anisur Rahman, Ashraf Bagheri
Onsdag 13:00 - 13:30
Uppsala kommun

Att tvingas lämna sitt land och sitt hem innebär för de flesta människor att livet förändras radikalt. Hur ser förutsättningarna ut för att skapa ett nytt liv och hem på en ny plats, i en ny kontext? Uppsala är en av cirka 70 städer i världen som erbjuder skydd åt författare och konstnärer som utsätts för förföljelse på grund av sitt yrkesutövande och för att de använt sin mänskliga rättighet att yttra sig fritt. Seminariet handlar om hur det är att starta på nytt i ett annat land, i en fristad. Vilka möjligheter finns för att etablera sig och fortsätta vara yrkesverksam? Vad kan underlätta livet under och efter fristadsperioden? Seminariet vänder sig till alla som vill veta mer om hur det är leva i exil, skapa ett nytt hem och värna yttrandefriheten.Ola Larsmo, författare och styrelseledamot i PEN International inleder seminariet. Ashraf Bagheri, förläggare, journalist och författare och Anisur Rahman, journalist, poet och projektledare Litterturcentrum Uppsala samtalar med Annika Strömberg, utvecklingsledare kulturförvaltningen Uppsala kommun samt styrelseledamot ICORN.

How does climate change impact on gender equality?

Diakonia
Onsdag 13:00 - 13:30
Diakonia

A 6-country comparison on impact of climate change and disaster on gender equality and it´s effectiveness. From the data it is evident that women suffer more severe impacts of climate change and that climate change accentuate gender inequalities. In some instances, though, climate change, disrupted traditional norms and roles to the point where previously gender prescribed roles now were shared. Gender blind interventions can reinforce inequalities, and limit the effectiveness.

Bostad sist? Om bosättningslagen och nyanländas boendesituation.

Annelie Rostedt, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm, Elin Blomberg, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm, Tim Holappa, doktorand offentlig rätt Stockholms universitet och knuten till den tvärvetenskapliga forskningsplattformen Barnrättscentrum
Onsdag 13:30 - 14:30
Länsstyrelsen i Stockholms län

2016 infördes den så kallade bosättningslagen som innebär att alla kommuner ska dela på ansvaret att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet är att förbättra och skynda på nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Fördelningen är också tänkt att vara mer proportionerlig i förhållande till kommunernas förutsättningar att ta emot nyanlända, vilket resulterar i att Stockholms län tar emot ungefär en tredjedel av alla nyanlända som årligen anvisas enligt bosättningslagen. Länsstyrelsen i Stockholm har med utgångspunkt i FN:s ramverk för en lämplig bostad följt upp bosättningslagen och nyanländas boendesituation i länet och sammanställt resultaten i en rapport som släpps våren 2020.   Under seminariet visar vi att både tidsbegränsade kontrakt – som i hög utsträckning tillämpas i länet – samt bostadens kvalitet är av betydelse för nyanländas boendesituation och möjligheter att tillgodogöra sig andra rättigheter. Vi bestyrker FN:s konstaterande att en lämplig bostad är mer än endast tak över huvudet och bekräftar med tydlighet betydelsen av ett boende som passar hushållets behov för ett fungerande vardagsliv och för välmående, för möjligheten att fokusera på arbete och studier, för trygghet och för att främja tillhörighet och inkludering. Även barns rättigheter påverkas negativt, till exempel rätt till lek och vila, samt en levnadsstandard som tillgodoser flickor och pojkars utveckling i bred mening. Vi visar även hur nyanlända personer kan vara extra utsatta i sin boendesituation utifrån individuella faktorer som till exempel sin sexualitet, sitt kön och sin könsidentitet eller funktionsförmåga. Några av de resultat som presenteras under seminariet visar att många nyanlända hushåll har lämnat sin anvisningskommun drygt två år efter mottagandet, framförallt kommuner som tillämpar strikta tidsbegränsade kontrakt om två år. 40 procent av de som lämnat sin kommun är barn under 18 år. Det innebär ytterligare uppbrott från trygghet, vänner, familj, skola och arbete för människor som ofta redan upplevt flera uppbrott. Rapporten bygger på en enkät till kommunerna respektive till det civila samhällets organisationer, på nyanlända vuxna och barns egen expertis och erfarenheter genom intervjuer, samt på specialbeställd statistik över nyanländas flyttmönster. Under seminariet kommer nyanländas egen expertis och erfarenheter av sin boendesituation i Stockholms län att presenteras på ett kreativt och spännande sätt. Seminariet inbegriper även en diskussion om utvecklingsmöjligheter för att förbättra nyanländas boendesituation och därmed främja att även andra rättigheter tillgodoses. Seminariet leds av Länsstyrelsen i Stockholm. 
 
 

Det innovativa verktyget som uppmärksammar människorättskränkningar

Onsdag 13:30 - 14:00
Civil Rights Defenders

Hur kan ett verktyg som är utvecklat för att möta behov hos människorättsförsvarare på Kuba bidra till att sprida kunskap om individers mänskliga rättigheter och uppmärksamma brister inom svensk tvångsvård? Detta seminarium fokuserar på utmaningar med insamling och spridning av information inom svensk tvångsvård samt presenterar verktyget Defenders’ Database. 

GLAPPET

Onsdag 13:30 - 14:30
Institutet för bostads- och urbanforskning

I ett konkret och framåtsyftande panelsamtal synliggör vi ett upplevt glapp mellan politikers beslut och den verklighet vi lever i. Som praktiker, boende, forskare och föreningsaktiva i Uppsala lyfter vi fram exempel på upplevda glapp mellan teori och praktik i Uppsala, och resonerar kring ”Hur kan vi få kommunen att lyssna? Hur skulle det kunna vara i stället? Hur gör vi om vi gör det själva?”. GLAPPET samarrangeras av Institutet för bostads- och urbanforskning, BoiU, Starka Tillsammans, Rädda Eriksbergs Skogar, Hyresgästföreningen, Jagvillhabostad.nu och Hållbar Levande Stad.

Hemlöshet: Vem får plats och vem inte i den moderna staden?

Johanna Westeson, Joshua Levy, Sarah Britz
Onsdag 13:30 - 14:30
Amnesty International Sverige

Hur är det att vara hemlös i den moderna staden? Att leva mitt i offentligheten, där andra människor shoppar, äter och umgås - utan att kunna dra sig undan? Våra storstäder gentrifieras och blir samtidigt allt mer kosmopolitiska. Personer i hemlöshet lever i akut fattigdom mitt i dessa tekniskt avancerade hypermoderna rum. Finns det ens plats för dem där? Vart ska de ta vägen? Välkommen till ett samtal om hemlöshet, modernitet och rättigheter.

Hur påverkar AP-fonderna urfolks och småbrukares rättigheter?

Föreningen Ordfront
Onsdag 13:30 - 14:30
Föreningen Ordfront, Schyssta Pensioner och Mänskliga Rättighetsdagarna

De statliga AP-fonderna förvaltar runt 2 000 miljarder av svenska folkets pensionspengar. Fonderna har genom åren fått kritik för att ha investeringar i företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar. Exempelvis har AP-fonderna investeringar i bolag med kopplingar till skogsskövling i Amazonas. Seminariet diskuterar vilket ansvar AP-fonderna har som investerare och hur vi som pensionssparare kan säkerställa att utsatta grupper som urfolk och småbrukare kan bo kvar i sina områden, behålla sin mark, ha en tryggad försörjning och en säker livsmiljö.

Leave no one behind – Hur vet vi vem som lämnas utanför utan statistik?

Onsdag 13:30 - 14:30
ForumCiv

Ett av de viktigaste åtagandena i Agenda 2030 handlar om att ingen ska lämnas utanför. När tillgänglig statistik för de Globala målen visualiseras blir det tydligt att möjligheten att åtnjuta sina mänskliga rättigheter avgörs av var du bor. Men i många länder saknas tillräcklig statistik. Välkommen till ett samtal om hur vi förbättrar och använder statistik för att fatta beslut som leder till att de Globala målen uppnås för alla.

Mänskliga rättigheter i coronakrisens spår

Tobias Rahm
Onsdag 13:30 - 14:30
Länsstyrelserna

Hur uppfylls de mänskliga rättigheterna i kris? Länsstyrelserna bjuder in till ett panelsamtal om den regionala och lokala krishanteringen under coronapandemin och dess olika konsekvenser för de mänskliga rättigheterna.

Platsens betydelse: kulturarv som metod i förändringsprocesser

Adam Norman, Tina Lindström, Gulshera Khan , Mildred Ayere, Stephen Labarakwe
Onsdag 13:30 - 14:30
Kalmar läns museum

Cultural heritage can be used to maintain structural discrimination. In this seminar, Kalmar County Museum instead will highlight the positive power of cultural heritage for the development of society. With examples from collaborative projects from i.e. South Africa and Kenya we show how place, cultural heritage and human rights together can create room for reflection and positive change in issues related to land ownership, xenophobia and racism.

Bris innovationslabb – områdesutveckling ur ett barnrättsperspektiv

Emma Bennwik, barnrättsspecialist och påverkansansvarig Bris, Lisa Bragée, projektledare Bris
Onsdag 14:00 - 14:30
Bris

Ett barns bostadsort eller område påverkar många gånger barnets möjligheter att få sina rättigheter i barnkonventionen tillgodosedda. Exempelvis rätten att vara trygg i sitt eget närområde, att fritt kunna delat i fritidsaktiviteter och få göra sin röst hörd i beslut som handlar om ens egna liv.  Hör Bris berätta om sitt arbete med Bris Innovationslabb, ett projekt som under två år genomfördes i Tynnered, ett socioekonomiskt utsatt område i Göteborg. Syftet med projektet var att bryta utanförskap och öka den psykiska hälsan hos barn och unga i området. Detta genom att få olika samhällsaktörer och berörda barn att tillsammans hitta lösningar och modeller för att stärka barnets rättigheter. Som grund i projektet låg Bris metod Expertgrupp barn. En metod som skapar möjligheter för barn till inflytande på riktigt i beslutsprocesser som rör dem själva och som i projektet bidrog till konkreta åtgärder för att utveckla bostadsområdet ur ett barnrättsperspektiv.

Agera lokalt – gör skillnad globalt. Ett samtal om Fairtrade.

Uppsala Fairtrade City , Lisa Thörn, Hewan Temesghen, Mohamad Hassan
Onsdag 15:00 - 15:30
Uppsala Fairtrade City i samarbete med Fairtrade Sverige

Möjligheten för de som plockar kaffebönorna att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda är många gånger helt annorlunda än för de som köper kaffet gjort på samma bönor.  I ett moderatorlett samtal talar Mohamad Hassan (L), kommunalråd och ordförande i Uppsala Fairtrade City, och Hewan Temesghen, generalsekreterare på Fairtrade Sverige, om hur lokal konsumtion kan bidra till förbättrade levnadsvillkor för människor på andra sidan jorden.

En stad för alla. Hur kan vi arbeta för allas rätt till användning av våra städer?

, Emma Shepherdson, Jennie Björstad
Onsdag 15:00 - 15:30
Living Cities

Ambitionen är att en stad ska vara till för alla. Men vilka är egentligen ”alla”?  Staden som den ser ut idag planeras, byggs och förvaltas ur ett normativt perspektiv som utestänger vissa grupper, oftast grupper och individer vilkas rättigheter redan är utsatta. För att uppnå mer jämlika stadsmiljöer behövs en mångfald av röster. Invånardrivna processer och inkluderande planering bidrar till att utveckla platser som är välkomnande för alla.

Har du makt över ditt liv? En fråga om var och hur du bor.

, Ola Linder, Erika Wermeling
Onsdag 15:00 - 16:00
STIL och Independent Living Institute

Möjligheten att beviljas personlig assistans beror på var i landet du bor och påverkar självbestämmandet. Ett delat ansvar för kostnader och genomförande skapar dessutom osäkerhet för individen. Responsen på corona-pandemin visar på behovet av ett stärkt rättighetsperspektiv i samhället. På seminariet presenterar vi hur staten bättre kan organiseras för att säkra allas rätt till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen oavsett var du bor.

Klimaträttvisa och rättighetsperspektiv – praktisk träning i att klimatprata

Onsdag 15:00 - 16:00
Vardagens civilkurage

Var på jorden du bor spelar en stor roll för vilka rättigheter du kan åtnjuta. Under denna praktiska träning fokuserar vi på att skapa konstruktiva klimatsamtal och tränar vårt eko-civilkurage. Deltagarna tränar praktiskt på olika samtalstekniker där vi fokuserar på klimaträttvisa, ekologisk hållbarhet, mänskliga rättigheter, samt kritiska- och visionära klimatsamtal. Genom samtal skapar vi nya normer och bygger förutsättningar för handling.