Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2020. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 5 december krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

100

Coronas socioekonomiska effekter – en fråga om hur vi bor?

Aygül L. Kabaca, Helena Rojas, Ihsan Kellecioglu, Mediehuset Fanzingo, Mikael Morberg
Fredag 10:30 - 11:30
Botkyrka kommun, Mångkulturellt centrum och föreningen LUCS

Vad händer på kort och lång sikt i segregerade kommuner post-Corona? Förstärks ojämlikheten eller solidariteten? Hur påverkas individer och grupper av samhälldebatten? Kan vardagsberättelser nyansera bilden och förebygga populism och demokratihot? Med stöd av Botkyrka kommuns sociala riskanalyser, Mångkulturellt centrums insamling av Botkyrkabors levda erfarenheter under krisen och nationella exempel från LUCS diskuteras framtida jämlikhetsarbete.  

Swedish foreign policy has a strong focus on human rights, peace, security and women, but focus is often placed on the global UN system. This seminar gives an opportunity to gain knowledge of the regional Inter-American human rights system and its potential role in Venezuela migration crisis. Can the regional system promote collaboration between countries in order to respond to the needs and rights of migrants and refugees, while endorsing peace and prosperous relationships between countries and different populations?

100

Hälsa som strategi i Uppsala län

Helen Askebro, Åsa Himmelsköld
Fredag 10:30 - 11:30
Region Uppsala

I Uppsala län pågår ett omställningsarbete ”Målbild och strategier för Effektiv och nära vård 2030”. Detta för att få ett hälsosystem som är likvärdigt för länets invånare och långsiktigt hållbart utifrån målen om hälsa och minskad ojämlikhet i Agenda 2030. Region Uppsala genomför nu tillsammans med Uppsala- och Tierps kommun en pilotstudie för att ta fram ett arbetssätt för att genomföra hälsofrämjande insatser för länets invånare.    

100

Livet i en LSS-bostad

flera, se kort beskrivning, Michael Jestin, ombudsman HSO Uppsala, Bengt Eliasson, riksdagspolitiker (L), Eva Borgström, ombudsman riksförbundet FUB, Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och aspergerförbundet
Fredag 10:30 - 11:30
Autism- och aspergerföreningen Uppsala län, FUB Uppsala, Kulturparken Uppsala, Studiefrämjandet Uppsala

20 minuter. Personer som bor i en gruppbostad enligt LSS, beskriver i korta scener och med korta berättelser ur sitt liv hur det är att bo där. De visar exempel på de begränsningar i frihet och självständighet, som råder. Det handlar om            personaltäthet, personalkompetens, ledsagare, kontaktperson som allt kan kopplas till hur ekonomin fördelas i kommunerna.  
40 minuter. Därefter följer en paneldebatt med politiker och tjänstepersoner

Rehabilitering för torterade – en rättighet i praktiken?

Viktor Mauritz
Fredag 10:30 - 11:30
Svenska Röda Korset

Svenska Röda Korset anordnar ett seminarium för att uppmärksamma rätten till rehabilitering för tortyröverlevare. Tillsammans med myndigheter lyfts behovet av rehabilitering och utmaningen i att denna rättighet idag inte säkerställs överallt i Sverige utan är beroende av var man bor, ens rättsliga status i Sverige etc. Seminariet varvar beskrivning av Röda Korsets verksamhet med diskussion och frågor.

Vad kan leda till diskriminering när hyresvärdar förmedlar bostäder?

Anna Ericsson, Christina Jönsson, Karin Backvall , Martin Grander
Fredag 10:30 - 11:30
Diskrimineringsombudsmannen

Trots att det är förbjudet att diskriminera inom
bostadsområdet förekommer diskriminering av bostadssökande idag. Vilka är
problemen? Hur ska hyresvärdar agera?I detta seminarium belyser vi hur diskriminering vid förmedling av bostäder kan se ut och hur hyresvärdar kan identifiera uthyrningskriterier som kan riskera att leda till diskriminering och på andra sätt arbeta för en bostadsförmedling fri från diskriminering.

Var ska vi bo? Ett regionalt perspektiv på strukturell hemlöshet och barns rätt till bostad

Göran Enander, landshövding, Länsstyrelsen Uppsala län, Lisa Skiöld, Barnombudet i Uppsala län, Representanter från offentlig sektor och civilsamhälle
Fredag 10:30 - 11:30
Länsstyrelsen Uppsala län

Den strukturella hemlösheten och antalet vräkta barnfamiljer har ökat de senaste åren, trots att rätten till bostad gradvis ska förverkligas. Hur ser situationen ut i Uppsala län och vad kan vi göra åt de utmaningar som finns? Länsstyrelsen Uppsala län presenterar årets regionala bostadsmarknadsanalys och leder ett panelsamtal med aktörer i länet för att ytterligare belysa aktuella utmaningar och framgångsfaktorer inom området.
 
 

Diskriminering av romer på bostadsmarknaden

Fredag 12:30 - 13:30
Uppsala kommun, Länsstyrelsen Uppsala län och Boverket

Det finns en utbredd antiziganism och diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Sverige har återkommande fått kritik av flera FN-kommittéer
för att inte göra tillräckligt inom området. Vi lyfter problematiken och visar exempel på hur aktörer kan arbeta på nationell, regional och kommunal nivå.

100

I januari 2020 blev äntligen barnkonventionen lag.I och med det blev även rätt till både fritid och återhämtning en del av barn och ungas vardag. Fritidsforum kommer under programmet att lyfta fram det arbetet som redan görs av olika aktörer men även vikten av det arbete som behöver komma framledes.

Lokala samhällskontrakt för rättigheter och skyldigheter

Lena Langlet
Fredag 12:30 - 13:30
Sveriges Kommuner och Regioner

Vi en utveckling där medborgardialoger används för att utveckla lokala samhällskontrakt som har till syfte att motverka konflikter och möjliggöra samexistens genom ett starkt lokalsamhälle. Utgångspunkter för arbetet att förverkliga målen i Agenda 2030 och stärka arbetet med mänskliga rättigheter. SKR driver ett utvecklingsnätverk tillsammans med kommuner för att ta fram lokala samhällskontrakt för rättigheter och skyldigheter, under seminariet delas erfarenheter från arbetet.

Modernare byggregler - men hur ser vi till att ingen lämnas utanför?

Emil Erdtman, Tiina Nummi- Södergren, Tor Gustafsson, Diana Chafik
Fredag 12:30 - 13:30
Funktionsrätt Sverige / Rätt från början

Det behövs innovativa lösningar för att lösa bostadsbristen, men hur kan vi säkerställa att rätten till bostad gäller för alla? I det här seminariet diskuteras möjligheterna till en samskapande process för ett mer inkluderande bostadsbyggande. Utgångspunkten är Universell utformning - ett centralt begrepp i Funktionsrättskonventionen och ett tänkesätt där den mänskliga mångfalden tas med i kalkylen redan från början.

Rätten till bostad: Hemlöshet och sociala bostäder

Urban Strandberg, Anders Leitzinger , Erik Elmgren , Marcus Knutagård, Marika Markovits, Rickard Stark
Fredag 12:30 - 13:30
Göteborgs universitet

Stadsmissionens nionde rapport: ’Hemlös 2019 Sociala bostäder kan lösa hemlösheten’ inbjuder politiker, civilsamhälle, fastighetsbolag och andra intressenter för att utveckla en svensk modell för sociala bostäder. Denna panel inspireras av Stadsmissionens hemlöshetspolitiska strävan och diskuterar byggnadsmässiga, ekonomiska och politiska premisser för att tillgodose rätten till bostad även för människor med svagare ekonomi.

100

Why we need a just transition - for a sustainable planet

Samantha Smith, Sofia Östmark
Fredag 12:30 - 13:30
Union to Union

This session will be a conversation on Just transition within the field of international development cooperation.  It will discuss how we can move towards a formula that combines decent work, social justice and climate-resilient and low-carbon economy while minimizing hardships for workers and their communities.The new report from Union to Union on Just transition in the developing countries context will be the starting point for the conversation.

Våldsutsatta kvinnor i bostadskris

Kvinnoboendet Siri, Kvinnobyrån, Nexus resurscentrum, Uppsala Kvinnojour
Fredag 12:30 - 13:30
Uppsala Kvinnojour

En ny bostad är en förutsättning för att kunna lämna en våldsutövande man, men i den pågående bostadskrisen drabbas våldsutsatta kvinnor och deras barn särskilt hårt. Kvinnor nekas bostad till följd av låga inkomster, kort tid i bostadskö och skulder till följd av ekonomiskt våld. Många flyttas runt mellan olika otrygga boenden, t.ex. vandrarhem och andrahandsuthyrningar, och faller mellan stolarna de flyttas mellan kommuner. Uppsala Kvinnojour, Nexus resurscentrum, Kvinnoboendet Siri och Kvinnobyrån ger en föreläsning om bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och deras möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter. Med representanter från både kommunala och ideella aktörer ges flera viktiga perspektiv på kvinnors utsatthet på bostadsmarknaden.

100


För en rättvis, stabil och inkluderande bostadspolitik- men hur?
Hur vi bor i Sverige idag har i stor utsträckning påverkats av bostadspolitikens utformning under en längre period. Den moderna svenska bostadspolitiken som utarbetades från 1940-talet och framåt kom att präglas av ideal om generella lösningar på bostadsmarknaden, snarare än selektiva och riktade enbart  till de allra mest behövande. 
Idag står den svenska bostadspolitiken återigen vid ett vägskäl. Boendesegregation, trångboddhet och osäkert boende samt en växande ojämlikhet mellan dem som hyr och dem äger sitt boende eller vilka som bor trångt och osäkert, har under de senaste decennierna kommit att sätta en tydlig prägel på den svenska bostadsmarknaden. Det råder dessutom oenighet om vad som bör göras, men de flesta verkar hålla med om att något måste ske.
Eftersom Sverige återigen genomgår en bostadskris, och vi vet att stora bostadspolitiska förändringar alltid följt på perioder av bostadskris, bör ingen bli förvånad om det igen blir stora förändringar i politiken under de kommande åren. Men vilken väg ska vi välja?

Föräldraskap - en fråga om var du bor och hur ditt barn har tillkommit

Ulrika Westerlund, Anna Nordqvist, Emmi Kjälled, Hanin Shakrah, Sara Bäckström
Fredag 14:00 - 15:00
RFSU, riksförbundet för sexuell upplysning

Dagens lagstiftning på det familjepolitiska området skapar svårigheter för många familjer som faller utanför normen. I föräldrabalken finns specialparagrafer för personer som har ändrat juridiskt kön, och när samkönade par med barn flyttar mellan olika länder kan det innebära att den ena föräldern förlorar sitt juridiska föräldraskap.  Här belyser vi problemen och ger förslag till förbättringar. 

Har du makt över ditt liv? En fråga om var och hur du bor.

, Ola Linder, Erika Wermeling
Fredag 14:00 - 15:00
STIL och Independent Living Institute

Möjligheten att beviljas personlig assistans beror på var i landet du bor och påverkar självbestämmandet. Ett delat ansvar för kostnader och genomförande skapar dessutom osäkerhet för individen. Responsen på corona-pandemin visar på behovet av ett stärkt rättighetsperspektiv i samhället. På seminariet presenterar vi hur staten bättre kan organiseras för att säkra allas rätt till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen oavsett var du bor.

För personer som vårdas på landets tvångsvårdsinstitutioner är det viktigt att beakta de mänskliga rättigheterna så ingen hålls frihetsberövad om det inte är absolut nödvändigt. I detta seminarium diskuteras orsak, utmaningar och konsekvensen av att intagna inte kan lämna institutioner samt vilka åtgärder som behöver tas och hur vi tillsammans kan verka för en förbättrad möjlighet för intagna att bo och leva ett liv i frihet.

Stökig förort och avfolkad landsbygd – hur påverkas vi av mediernas berättelser?

Karin Backvall, Lotta Svensson, Representant från Delegationen mot segregation, Anna Malmström, Filippa Rosenberg, Medverkan från Gottsunda fritidsgård, Pontus Gunnarsson
Fredag 14:00 - 15:00
Uppsala kommun

I media används ofta ett tillspetsat språk om en avvecklande landsbygd och en våldsam förort. Båda platser konstrueras, som oattraktiva och utan framtidstro. Platserna stigmatiseras och boende framställs antingen som offer eller skapare av problem. Hur påverkas platserna av medias rapportering och allmänhetens bild? Vad gör stigmatiseringen med människorna som bor där? Hur påverkar viljan att bo kvar och engagera sig för platsens utveckling?

Where you live and who you are determines climate crisis effect

Francesca de Gasparis , Mattias Söderberg , Nathalie Töpperwien Blom, Representative from a political party, Anna Enarsson, Live Brathovde Häll, Margareta Koltai
Fredag 14:00 - 15:00
Act Svenska kyrkan

People most vulnerable to the effects of climate change and extreme weather are those living in housing areas that are not disaster proof and without early warning systems. Factors, such as gender, age and disability determine how exposed an individual is to the effects of disasters. Why and what can be done? Welcome to a discussion hosted by ACT Church of Sweden on the right to safe housing and life in dignity when climate disasters strike.