Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

73. Vad är ojämställd hälsa i dag och vad får det för effekter?

Annika Olsson, Ingrid Osika Friberg, Lars-Gunnar Engström, Åsa Lindhagen
Fredag 14:30 - 16:00 Musikalen
Jämställdhetsmyndigheten

Vad är ojämställd hälsa i dag och vad får det för effekter för samhället och enskilda individer? Det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa säger att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Både forskning och studier visar att så inte är fallet och att det berör flera olika områden. Välkommen till ett samtal kring dessa frågor och dess utmaningar.

74. Climate change, Displacement and the Effects on Human Rights

Chiara Liguori or Ashfaq Khalfan, Ilan Kelman, Karen da Costa
Fredag 14:30 - 16:00 Operan
Göteborgs universitet

This panel discusses the notion of climate change, the displacement of people linked to climate change, and the impacts on human rights, including on the right to health. The effects these issues have on different populational groups will also be discussed, especially on women and children. The panel will then consider different international initiatives aiming to tackle human displacement linked to climate change

100

75. Utifrån mitt perspektiv! Barns, ungas och patienters perspektiv på frågor om asyl, psykisk (o)hälsa och kränkningar i vården.

, , Anette Wickström, Benjamin Fayzi, Jelmer Brüggemann, Jonathan Josefsson, Nero F Enquist, Silje Lundgren, Therese Björnstam
Fredag 14:30 - 16:00 Spegelsalen
Linköpings universitet, Institutionen för Tema och Forum för genusvetenskap och jämställdhet

Forskare från Tema vid Linköpings universitet presenterar ny och pågående forskning utifrån de berördas perspektiv. Vi presenterar och diskuterar: barn och unga i asylprocesser, hur ungdomar tolkar frågor i studier som syftar till att undersöka psykisk ohälsa och kränkningar mot patienter i vården. Forskningen sker i samverkan med berörda, som deltar i seminariet. Medarrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet. 

100

76. Skuggsyskon - en gripande pjäs av Östra Teatern

Joakim Sikberg, Maria Lindström, Petter Billengren
Fredag 14:30 - 16:00 Studion
Östra Teatern

Två män och en kvinna är uppväxta i familjer där det fötts ett annorlunda barn, ett barn med en funktionsvariation. Vem stöttade dem och förstod vad de tvingades offra? Inte tilläts vara barn utan blev vuxna alldeles för tidigt. Kärleken och beskyddarinstinkten var stark. Men också de tabubelagda skuldkänslorna. Östra Teatern låter syskonen träda fram ur skuggorna…

79. Om religion, andlig vård och existentiell hälsa

Anna Lindman, Cecilia Melder, Eivor Blomqvist, Ola Sigurdson, Smajo Sahat
Fredag 14:30 - 16:00 Operetten
Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för Mänskliga Rättigheter, Myndigheten för stöd till trossamfund, Studieförbundet Bilda

Rätten till en god hälsa innefattar också psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter. Vilken plats har religionen i detta? Ibland ses den som en hälsorisk – samtidigt visar forskning att religiös tro och utövning kan ge bättre psykisk hälsa och en hälsosam livsstil. Hur bör vi se på förhållandet religion och hälsa? När blir religion en risk? Mår troende bättre än icke-troende? Behövs trossamfundens själavårdare på våra sjukhus?

80. Ett självvalt liv fritt från våld - en förutsättning för en god hälsa

Mariet Ghadimi, Serine Gunnarsson , Sofia Venemalm
Fredag 14:30 - 16:00 Solot
Uppsala kommun och TRIS - Tjejers Rätt i Samhället

Vad har hedersrelaterat våld och förtyck för inverkan på ungas hälsa och utveckling? Hur påverkar ofriheten att välja sin framtida partner en ung persons risk att utsättas för fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt våld – och därmed förlora rätten till hälsa? En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala visar att flickor och pojkar med ett upplevt krav att vara oskuld tills de gifter sig i större utsträckning blir utsatta för begränsningar, kränkningar och våld jämfört med jämnåriga som inte har ett sådant oskuldskrav.  

100

81. Barnets rätt att leva i existentiell trygghet

Cecilia Melder, Elias Aguirre, Helena Sederström, Maria Klasson Sundin, Pia Strömqvist
Fredag 14:30 - 16:00 Duetten
Svenska kyrkan, Linköpings stift och Linköpings Domkyrkopastorat

Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020. Hur kommer Sverige
säkerställa att barnet får sin rätt till andlig utveckling tillgodosedd? I
artikel 27 står det att ”Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn
till den levnadsstandard som krävs för barnets psykiska, andliga, moraliska och
sociala utveckling". 

100

Diskriminering - vad ska skolan göra?

Gustav Staaf
Fredag 14:30 - 15:00 Stora scen
Diskrimineringsombudsmannen

Vilka är skolans skyldigheter att arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering? Vilken är elevens roll i arbetet?

Du är inte sjuk, bara gammal – Rätten till hälsa även för äldre i världen.God hälsa är en grundläggande rättighet för alla människor och gör det möjligt för äldre att leva ett aktivt liv och behålla en god hälsa längre i livet. I Agenda 2030 är hälsa är en central fråga ffa mål 3: ”Säkerställa god hälsa och välbefinnande för alla åldrar”.     Vi samtalar om ett globalt äldreperspektiv på hälsa, diskriminering och jämställdhet. 

Flyg betyder liv för människor i många områden bl.a. i Kongo

Eva Jonson, Lars-Erik Wallhagen, Samuel Belter
Fredag 15:00 - 15:30 Globala scenen
MAF Sweden

MAF i samverkan med lokala sjukhus och organisationer i D.R Kongo möjliggör ett effektivare arbete för att nå utsatta människor vilket är en förutsättning för att  nå FN-målen.

Jag kan och hör till! Om skolavhopp och skolmisslyckanden

Josefin Brude Sundin, Lasse Jonsson
Fredag 15:00 - 15:30 Stora scen
Region Östergötland

Unga som hoppar av skolan löper större risk att exkluderas
eller marginaliseras på arbetsmarknaden, vilket på sikt kan leda till
hälsoproblem för individen. Bästa vaccinationen mot framtida ohälsa är en
avklarad gymnasieutbildning. Projektet #jagmed
presenteras och vi utgår ifrån ungdomarnas berättelser och ringar in vad
skolan kan göra för att alla ungdomar ska klara sin utbildning och därmed få
bra förutsättningar till ett gott liv.

Rätt från början - ett projekt om universell utformning

Agneta Lindqvist, Emil Erdtman
Fredag 15:30 - 16:00 Stora scen
Funktionsrätt Östergötland i samverkan med Funktionsrätt Sverige

Universell utformning handlar om att göra rätt från början - att tjänster, produkter och miljöer redan från början utformas så att samhället blir så tillgängligt som möjligt. Projektet ska bidra till skapande av inkluderande miljöer, tjänster och verksamhet inom utbildningsområdet, boendesektorn och arbetsmarknadsområdet

Being young in South Africa – A struggle Against Violent Norms

Kim, Nkosi, Paolos
Lördag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Rädda Barnen

Paolos, Kim and Nkosi live in Johannesburg where poverty and violence are a part of many young South Africans’ everyday life. Join them and listen to their stories of struggle for a better life – Stories that also form the basis of a new tv series called Johannesburg Stories.

Gammal tant behöver större slant

Lördag 11:00 - 11:30 Stora scen
Tantpatrullen

Tantpatrullen är en aktionsinriktade kvinnoorganisation, som kräver ett nytt pensionssystem. Antalet fattigpensionärer ökar för varje år och 80%, av dagens nära 300 000, är kvinnor. Våra medlemmar är från 55+ och äldre. Vi har sedan starten i juni 2014 demonstrerat, gjort flash moms, givit ut en antologi, deltagit på möten, suttit i paneler och funnits i media. Vi är bland en stor allmänhet kända som “tanterna i de röda hattarna”. Vårt motto: Gammal tant behöver större slant!

83. Rätten till hälsa – även för resurssvaga

Bosse Pettersson, Christer Hogstedt, Gunnar Ågren, Göran Dahlgren, Lisa Pelling
Lördag 11:30 - 12:30 Musikalen
Arena Idé och Nätverket Gemensam Välfärd

Stora och växande grupper i vårt samhälle har inte möjlighet leva ett lika hälsosamt liv som den övriga befolkningen. Det gäller bl.a. kvinnor med kort utbildning, särskilt ensamstående med barn, låginkomsttagare och personer med ohälsosamma arbetsmiljöer. Deras rätt till hälsa begränsas genom en samhällsutveckling som leder till ohälsa och förtida död snarare än till bättre och mer jämlik hälsa för dem med största behoven. Därför ökar de sociala skillnaderna i hälsa samtidigt som medellivslängden och hälsan förbättras i ett samlat befolkningsperspektiv.

84. Where is the feminist perspective in Swedish arms trade?

Gabriella Irsten, Guy Feugap
Lördag 11:30 - 12:30 Operan
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

The production, export and proliferation of weapons and ammunition contributes to people worldwide being subjected to armed violence. Weapons are distributed without control. The spread of arms from states such as Sweden are waging war and violating human rights. The panelists represents the peace movement in Cameroon and Sweden. The discussion will focus on arms proliferation, arms exports and the link to gender based violence. How come Sweden exports arms to non-democratic states? And how does it undermine with feminist foreign policy?

100

86. Tjejers psykiska ohälsa – en konsekvens av killars våld

Anna Garvander, Hanna Nordberg, Julia Engström, Rebecka Andersson, Suada Dani
Lördag 11:30 - 12:30 Studion
Unizon

Var tionde ung kvinna i åldern 18-24 har någon gång tvingats söka hjälp för sitt psykiska mående. Tjej- och ungdomsjourer ser att mäns och killars sexuella övergrepp är ett hinder för tjejers välmående. Allt för sällan görs kopplingen mellan psykisk ohälsa, ojämställdhet och mäns och killars våld. Kom på ett seminarium om hur vi kan förstå psykisk ohälsa utifrån ett feministiskt perspektiv och med en kunskap om våld, makt och kön. 

Kvinnor, män, flickor och pojkar dör i krigets Jemen inte långt från oss. Hur arbetar de humanitära organisationerna för att få in katastrofhjälp till den hårt drabbade befolkningen? Vilka är utmaningarna att nå fram? I detta seminarium får ni höra om hur Läkare utan gränser och UNICEF arbetar i praktiken.

Hur skapar vi hållbar aktivism bland organiserade minoritetsgrupper?

Ayaan Goobe
Lördag 11:30 - 12:00 Stora scen
Ibn Rushd Studieförbund

Om långvarig stress, utbrändhet och psykosocial hälsa bland organiserade minoritetsgrupper. I detta miniseminarium delar vi med oss av tips och metoder för att skapa hållbara aktivister.

100

Medicines and human rights - a global perspective

Andrew Bambala
Lördag 11:30 - 12:00 Globala scenen
Farmaceuter utan Gränser

There are several aspects to human rights and the usage of medicines. This seminar will cover the topics of access to medicines, antibiotics resistance and falsified and substandard medicines. These issues are all related to medicines and are detriments to health and thus present major challenges to existing and future health care systems around the world. In their complexity, they have come to play an important role in the matter of humans rights and the right to have equal opportunity to live a life of good health and good quality globally.