Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

100

FGM is practised
in a large number of countries in Africa, the Middle East and Asia. More than
200 million girls and woman alive today have undergone FGM. In Sweden, there is an estimated
38 000 girls and women who have undergone FGM. The seminar will
present the current situation and challenges in Sweden and internationally. How
this is related to health, culture and religion and what is needed in order to
change attitudes and behaviour. 

100

48. Välkommen till Skåne – vägar till hälsa i Sverige

Aseel Abbas, Gitte Wille, Ragnar Westerling, Ziad Jomaa
Fredag 09:00 - 10:00 Sonaten
Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Uppsala universitet

Hur kan vi tillgängliggöra arenor för social delaktighet, kunskap och engagemang i lokalsamhället för nyanlända? Vilken betydelse har sådana faktorer och de nya reglerna för uppehållstillstånd för rätten till hälsa? Uppsala universitet, Region Skåne och Samhälls- och hälsokommunikatörerna i Skåne presenterar erfarenheter från projektet Välkommen till Skåne och forskningsresultaten från projektet.

49. Åldersdiskriminering – en dödlig risk

Hillevi Brändt, Susanne Rolfner Suvanto
Fredag 09:00 - 10:00 Operetten
Sensus studieförbund och Riksförbundet Hjärnkoll

Psykisk ohälsa är vanligare bland äldre personer än bland yngre. Ett faktum som inte är synligt i media, beslutsfattare och profession. Depression ses ofta som en del av ett naturligt åldrande och självmord som ett medvetet beslut på grund av en dödlig sjukdom. Vi kan gemensamt vända denna utveckling genom ökad kunskap, minska felaktiga föreställningar och när det krävs peka på att detta strider mot de mänskliga rättigheter vi alla omfattas av.

50. Alla barns rätt - barnhälsovården testar nya sätt

Ann Jansson, Christina Larsson, Johanna Tell
Fredag 09:00 - 10:00 Solot
Sveriges Kommuner och Landsting

Hälsan bland barn är långt ifrån jämlikt fördelad. Barnhälsovården kan spela en viktig roll för att minska de påverkbara hälsoskillnaderna och nu satsar Sveriges regioner extra för att nå ut mer till fler. Genom samverkan med exempelvis tandvård och kommuner kan stöd sättas in tidigt och främja alla barns rätt till hälsa. Men hur? Hör mer om den nationella satsningen och om nystartade samarbeten mellan barnhälsovård, tandvård och socialtjänst.

100

Vilka faktorer bidrar till en god/dålig hälsa bland elever på yrkesförberedande gymnasieprogram? Det är inte ovanligt att yrkeselever under sin APL får möta sexistisk, homofobisk eller rasistisk jargong. Som ung och ny på arbetsplatsen kan det vara svårt att veta hur en ska hantera detta. Hur kan vi stärka yrkeselever med kunskaper och verktyg så att de bättre kan tillgodose sina rättigheter i arbetslivet?

Dilemmaspelet: Att fly är ingen utflykt

Röda Korsets Ungdomsförbund
Fredag 09:00 - 09:30 Globala scenen
Röda Korsets Ungdomsförbund

Många känner till att miljontals människor är på flykt från sina hem. Med Dilemmaspelet vill vi öka förståelsen för vad det kan innebära att vara på flykt.

100

Psykoterapi - jämlik tillgång & inte en plånboksfråga

Liselotte Lökken Svärd & Lars Gustafsson
Fredag 09:00 - 09:30 Stora scen
Akademikerförbundet SSR/ Psykoterapeutföreningen

Andelen människor som söker behandling för psykisk ohälsa växer. Trots att psykoterapi är en verksam behandling är tillgången begränsad, ibland mycket dyr och ojämnt fördelad över landet. Vi arbetar intensivt för att utbildningsplatserna ska öka, psykoterapeutisk behandling ska ingå i det s.k. högkostnadsskyddet och för fler psykoterapeuttjänster. Välkommen in på seminariet för att diskutera psykoterapin och en jämlik tillgång med oss!

100

Fredsutbildning som metod

Vendela Storkamp
Fredag 09:30 - 10:00 Globala scenen
CISV Sweden

CISV utbildar och inspirerar handling för en fredligare värld. Upplev och lär dig mer om vår fredsutbildning för barn och unga.

100

Klimatoro och framtidstro

Frida Gårdmo, Hans Landeström, Jenny Carlenius
Fredag 09:30 - 10:00 Stora scen
Svenska kyrkan, Linköpings stift

Har du ångest? Inspireras du av Greta Thunberg som klev ur sängen och agerade? Kanske både och?! Lyssna på samtal mellan en psykolog och en aktivist!

Under detta miniseminarium
kommer Länsstyrelsen i Stockholm att ha ett samtal med personer med romsk
språk- och kulturkompetens som kommer att berätta om hur  antizigansim
(rasism riktad mot romer) kan påverka romers vardag  och i förlängningen
även rätten till en god hälsa. 

Skyddet för sjukvård i väpnad konflikt

Fredag 10:00 - 10:30 Globala scenen
Svenska Röda Korset

Vilka regler skyddar sjukvården under väpnad konflikt? Vad har de för betydelse för tillgången till sjukvård i konfliktdrabbade länder?

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive tillgång till säker abort, är en viktig del av förverkligandet av rätten till hälsa. 25 år har gått sedan The International Conference on Population and Development hölls i Kairo 1994.Målet med detta seminarium är att diskutera Sveriges ledande roll globalt i att bidra till SRHR-agendans förverkligande för alla. Hur ska vi gå vidare i en tid av polarisering och ökat motstånd? Vad finns det för verktyg att tillgå och hur kan vi arbeta tillsammans för att säkerställa rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa för alla utan diskriminering.

54. Tillit, hopp och framtidstro förutsättningar för jämlik hälsa

Annika Larsson, Margareta Kristensson
Fredag 10:30 - 12:00 Operan
Region Östergötland

Tilltro till egen förmåga, tillit till andra, hopp och
framtidstro är något av det viktigaste för hälsan. Forskningen visar att
hopplöshet utgör en lika stor risk för att insjukna och dö i förtid som
rökning. Det är viktigt att ha en helhetssyn på hälsa och att ha förståelse för
hur psykologiska och sociala faktorer påverkar människors hälsa och risk för
sjukdom, men också hur det hänger ihop med livsvillkor som yrke, inkomst och utbildningsnivå.
Margareta Kristenson inleder med en introduktion. Vi kommer sedan att visa
exempel på Region Östergötlands arbete inom flera verksamhetområden och
tillsammans med andra aktörer.

55. Relationer och umgänge för barn i våldets skugga

Alexandra Nörby, Linnea Bruno
Fredag 10:30 - 12:00 Spegelsalen
Länsstyrelsen Östergötland

Barns hälsa påverkas negativt av att leva i situationer där det förekommer våld, samt under efterföljande processer kring vårdnad och umgänge med våldsutövaren. Vi för en dialog kring hur samhällets olika aktörer kan arbeta för att säkerställa barns hälsa och säkerhet i det långsiktiga arbetet med våld i nära relationer. Vi frågar oss: Vilka normer och värderingar kring makt och kön påverkar myndigheters agerande?

100

56. HBTQ-diplomering i Uppsala kommun - ett försök att minimera faktorer som leder till minoritetsstress

Maria Norberg, Milena Kraft
Fredag 10:30 - 12:00 Studion
Uppsala kommun, kommunledningskontoret avdelningen för social hållbarhet

Uppsala kommun tog år 2016, tillsammans med RFSL och Antidiskriminerings byrån i Uppsala, fram en egen utbildningssatsning som även inkluderar en hbtq-diplomeringsmodell med utgångspunkt i RFSL hbtq-certifieringsmodell. Under detta seminarium vill vi berätta om vår satsning och vårt arbete för att vara en icke-diskriminerande kommun och på så sätt försöka minimera faktorer som leder till minoritetsstress och sämre hälsa hos hbtq-personer.

100

57. Myndighetssamverkan - minskad ohälsa genom upptäckt av våld

Julie Jacobsson, Mikael Thörn , Socialstyrelsen
Fredag 10:30 - 12:00 Verdefoajén
Försäkringskassan

Utsatthet för våld i nära relationer har koppling till
ohälsa för både vuxna och barn. Den som är utsatt har varken makt eller
möjlighet att åtnjuta sina grundläggande rättigheter, såsom rätten till hälsa. Hur kan myndigheter samverka för att bidra till minskad ohälsa
och ett liv fritt från våld?Välkommen till seminariet där Jämställdhetsmyndigheten,
Försäkringskassan och Socialstyrelsen berättar om sina uppdrag och sitt arbete.

Angereds Närsjukhus har alltsedan starten 2008 strävat efter att systematiskt använda mänskliga rättigheter som ett konkret arbetsverktyg, i utvecklingen av det nya specialistsjukhuset och i det dagliga vårdarbetet såväl som i det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet. Rättigheterna utgör fundament för vårt uppdrag att bidra till att minska samhällets hälsoklyftor. I seminariet presenteras, diskuteras och utvärderas arbetet.

100

Hur kan tillgång till vatten och sanitet, bättre användning av antibiotika och minskade föroreningar från tillverkningen bidra till kampen mot antibiotikaresistens och till allas rätt till hälsa?Seminariet fokuserar på rätten till hälsa i produktionsländer och olika aktörers - såsom läkemedelsföretag och lagstiftares - ansvar.

100

60. Likvärdig vård för urfolket Samerna

Ann-Jeanette Stål, Lotta Omma
Fredag 10:30 - 12:00 Solot
Kunskapsnätverket samisk hälsa

Vad innebär en vård på lika villkor för Sveriges befolkning samerna? Vilka utmaningar finns och hur kan vårdorganisationerna möta dem? Vilka behov uttrycker samerna själva?Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett treårigt projekt med stöd av Socialdepartementet, där Regionerna Norrbotten, Västerbottens, Jämtland Härjedalen och Dalarna i samarbete med Sametinget och ett antal samiska organisationer deltar. Projektet uppstod utifrån ett behov att öka kunskapen om det samiska folkets hälsosituation samt undersöka hur hälso- och sjukvården kan bli bättre på att möta deras behov i kontakter med vården. Det handlar bland annat om kompetenshöjande insatser för att bygga upp en samisk kulturförståelse i verksamheterna samt förbättra tillgång till kulturanpassade hälso- och sjukvårdstjänster.

100

61. Rätt till rätt behandling för våldsutsatta kvinnor i beroende

Anna Persson, Caroline Karlsson, Markus Heilig, Sanna Detlefsen, Therese Linerhav
Fredag 10:30 - 12:00 Duetten
Linköpings Stadsmission

En stor andel av de kvinnor som söker beroendevård lider av PTSD med anledning av det våld de vanligtvis utsätts för. Ny studie för kombinationsbehandling för samsjuklighet; posttraumatiskt stressyndrom/substansberoende visar varför kombinationsbehandling är avgörande för ett lyckat behandlingsresultat. Goda exempel delges om hur Regionen och Kommuner kan samarbeta med civilsamhället för att tillgodose samsjukligheten mellan PTSD och beroendesjukdom.