Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till miniseminarierna samt allt program under lördagen 17 nov krävs ingen biljett (du behöver dock registrera dig här). För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

Stoppa kvinnlig könsstympning!

Torsdag 13:00 - 13:30 Globala scenen
ActionAid Sverige

ActionAid arbetar mot kvinnlig könsstympning (KKS) i flera länder, inklusive Sverige. Under det här seminariet kommer vi visa korta klipp ur en dokumentär som skildrar utövandet av KKS i Kenya, som ActionAid gjort tillsammans med andra organisationer. Tillsammans med en mini-panel bestående av representanter som berörs av eller jobbar med KKS, kommer vi att diskutera innehållet i filmen, de svåra konsekvenserna av könsstympning samt hur situationen ser ut i Sverige idag.Alla former av kvinnlig könsstympning är en form av våld ingen flicka eller kvinna ska någonsin behöva uppleva.

RFSU ser ett ökat motstånd mot frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR i Sverige, Europa och Världen. Det innefattar rätten till abort, hbtq-personers rättigheter, rätt till preventivmedel, samt sexualundervisning. Motståndet som tidigare främst funnits inom religiösa grupperingar hörs allt tydligare bland nationalister och högerextremismer. Det är inte ovanligt att dessa grupperingar använder våld och hot som metod. RFSU redogör för läget.Vilka är det som står för motståndet, vad vill de och vad kan vi göra för att möta det?

Kultur, språk och identitet - bevarande eller förändring?

Katarina Popovic
Torsdag 13:30 - 14:00 Lilla scen
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget

Hur resonerar unga företrädare för nationella minoriteter
kring kultur, språk och identitet idag och för framtiden? Lansering av broschyr.

Swedish food retailers source asparagus and other vegetables from Peru. These are popular products among Swedish consumers. While the agro exporting companies in Peru use 90 per cent of the groundwater, local population has access to water at best a couple of hours a day and at worst only once every two or three weeks. According to new research conducted by Diakonia and Swedwatch, lack of water causes diarrhea and other diseases to spread, small-scale farmers to leave their lands and sometimes violent conflicts to occur. Please join us at the launch of a new Diakonia- Swedwatch report, to watch a short documentary from Peru and discuss the roles and responsibilities of different stakeholders.

Same struggles different chains.

Torsdag 14:00 - 14:30 Lilla scen
QueerstionMedia

Sweden is commended for laws safeguarding human rights, yet for LGBT refugees and asylum seekers discrimination, exclusion and isolation are an undeniable reality.For instance  a 2017 inquiry on Trans and gender diverse  peoples lives  reveals the community experiences more harassment, degrading treatment and discrimination than the general population, adding that many feel invisibilised in society and suicidal thoughts and attempts are more common than the general population. 
The Incessant harassment ,violence and  multiple-discriminations  compromises the lives and mental health of   LGBTQ asylum seekers. The situation is even worse for  Trans and gender diverse asylum seekers who encounter a myriad of challenges from migration system to the streets. 
The discussion will delve into the lived realities of  Trans refugees, asylum seekers and people of colour  in Sweden. 

Vad gör jag om det händer – i skolan?

Gustav Staaf, Sara Lundgren
Torsdag 14:00 - 14:30 Stora scen
Diskrimineringsombudsmannen

Ett miniseminarium som ger kunskap till den som riskerar att drabbas av trakasserier. Vad är trakasserier och sexuella trakasserier? Vad kan jag göra om jag blir utsatt för trakasserier i skolan? Vem kan jag vända mig till? Vad ska personalen jag pratar med göra? Vad ska rektor göra om hen får kännedom om att trakasserier förekommer på skolan? Vad kan jag göra om skolan inte reagerar eller lyssnar? Vilket skydd har en elev enligt lagen?
Arrangör: DO

”Västsahara inifrån – Att svika ett folk”. Ny reportagebok.

Lena Thunberg, Anna Roxvall, Johan Persson
Torsdag 14:00 - 14:30 Globala scenen
Emmaus Stockholm

Journalisten Anna Roxvall och fotografen Johan Persson har rest genom kvävande flyktingläger, ockuperat land och jagat svar i ekande FN-korridorer.

Disabled Refugees Welcome

Jamie Bolling, Julius Ntobuah, Sooz Romero
Torsdag 14:30 - 15:00 Lilla scen
Independent Living Institute

Disabled Refugees Welcome – detta Arvsfondsprojekt, med målgruppen nyanlända, arbetar för att uppnå ett samhälle med lika möjligheter till ett självständigt liv för alla oavsett funktionsförmåga eller antal år i Sverige.

Jag är Aviola

Ulrika Nilsson
Torsdag 14:30 - 15:00 Stora scen
Stiftelsen Friends

Stiftelsen Friends starka teatermonolog Jag är Aviola! Vi tar upp ämnena sexuella trakasserier, mobbning och kärlekslängtan.

Återinförd värnplikt – konsekvenser för dig som ung?

Aktivist, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Torsdag 14:30 - 15:00 Globala scenen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

2017 återinfördes värnplikten. Unga personer tvingas därmed att delta i våldsutövning, en del av en ökad militarisering. Hur påverkar det oss som människor och samhälle?

23. Transpersoners utsatthet för våld

Ulrika Westerlund, Pär Viktorsson Harrby, Frank Berglund , Maria Tillquist, Yolanda Bohm
Torsdag 15:00 - 16:00 T1
Mänskliga Rättighetsdagarna

Transpersoner är en grupp som i högre utsträckning än befolkningen i stort riskerar att utsättas för våld av olika slag. Undersökningar visar att det är vanligare att transpersoner utsätts för diskriminering, trakasserier och direkt våld än befolkningen i allmänhet. Transpersoner skattar också sin egen hälsa som dålig i högre utsträckning än befolkningen i allmänhet och det är även vanligare med psykisk ohälsa, självskadebeteende och suicid. På vilket sätt bidrar samhällets cis- och heteronormer till transpersoners utsatthet för våld? Vilka förändringar och konkreta åtgärder måste sättas in för att förbättra transpersoners hälsa? Medverkande: Ulrika Westerlund, regeringens särskilda utredare för transpersoners levnadsvillkor i Sverige, m.fl. 

24. Kvinnlig könsstympning – den tysta frågan.

Bita Eshraghi
Torsdag 15:00 - 16:00 T2
Amelmottagningen på Södersjukhuset

Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning som medför ett stort lidande. Enligt en uppskattning från Socialstyrelsen finns det ca 38 000 könsstympade flickor och kvinnor i Sverige.
 Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm är en unik mottagning som vänder sig till patienter med erfarenhet av könsstympning.
Föreläsningen kommer bl.a. att beskriva kulturen bakom och komplikationerna till följd av kvinnlig könsstympning.

För att förhindra att sexuella trakasserier ska hända på arbetsplatsen måste fack och arbetsgivare arbeta nära tillsammans. Här har chefen en nyckelroll och därför har Vision tagit fram en handbok för chefer om hur man arbeta med det förebyggande arbetet på arbetsplatsen. Dessutom har TCO tagit fram en handbok för fackligt förtroendevalda om sexuella trakasserier. Vi för ett samtal om hur vi konkret kan göra skillnad på arbetsplatsen – www.enarbetsplatsforalla.se

26. Vad betyder religionsfrihet i ett demokratiskt samhälle?

Jenny Ehnberg, Jenny Berglund , Noa Hermele, Peter Lööv Roos, Yasri Khan
Torsdag 15:00 - 16:00 T4
Svenska kyrkan

Debatter om s.k religiösa friskolor, kyrkklockor och böneutrop, förbud mot religiös klädsel återkommer allt oftare med inslag av populism och polarisering.Samtidigt är kunskapen om religion låg i Sverige. Vi har en kort historia av religions- och övertygelsefrihet och idén om den sekulära staten tolkas alltmer som liktydigt med ett samhälle fritt från religion. Välkommen till ett panelsamtal där deltagare från muslimskt, judiskt och kristet samt akademiskt håll diskuterar dessa trender och relaterade frågor, särskilt vad vi kan göra för att skapa inkluderande demokratiska samtal.

27. Hatbrott – vad är de utsattas rättigheter och hur kan vi förstärka rättigheterna kring hatbrott?

Annika Heikkinen, Fardous El Sakka, Göran Stanton, Isak Reichel, Lena Svenaeus, Maja Sköld
Torsdag 15:00 - 16:00 T5
Sensus studieförbund, Rättighetscentrum Dalarna, Judiska församlingen, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm

Det är allas rätt att inte bli utsatt för hatbrott! Tyvärr ser inte verkligheten ut på det sättet. Hur många personer känner ni, som blivit utsatta i någon form? Vart går gränsen för att det är diskriminering och gränsen när det är hatbrott?

28. Skolan kan förebygga våld! Men vem hjälper skolan?

Klas Hyllander, Jan Jönsson, Johan Lilly Gyberg, Lena Högback
Torsdag 15:00 - 16:00 T6
SKL

I den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor lyfts skolan fram som en viktig aktör. Samtidigt är kunskapen om verkningsfulla våldsförebyggande metoder begränsad, liksom stödet till skolor i att arbeta våldsförebyggande. Vi visar exempel från skolor som går före i arbetet mot våld. Skolledare och representanter från myndigheter och från SKL diskuterar hur skolans arbete för att förebygga våld kan utvecklas och understödjas.

Den globala rörelsen #MeToo har fått ett stort genomslag med flera efterföljande kampanjer inom olika yrkes- och samhällsgrupper. Detta väcker många frågor kring mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och kvinnans ställning i samhället. I samtalet mellan Patrik Bremdal och Moa Kindström Dahlin diskuteras rättsliga dimensioner av #MeToo och den efterföljande #medvilkenrätt med ett särskilt fokus på juristens roll och ansvar ur ett samhällsperspektiv.

30. På tal om mänskliga rättigheter

Camilla Sahlander, Tobias Rahm, Claudia Gardberg Morner, Karin Hermansson, Daniel Johansson, Sofia Nordström
Torsdag 15:00 - 16:00 C7
Länsstyrelserna

Hur ser den svenska konventionsefterlevnaden ut när det gäller våld? Seminariet bygger på FN-organens rekommendationer
gällande olika former av våld mot mänskliga rättigheter i Sverige. Det
presenterar en lägesbild och det offentligas skyldigheter enligt
konventioner som Sverige tillträtt. En panel av verksamhetsansvariga samtalar om länsstyrelsernas arbete mot olika typer av våld på regional och lokal nivå, inklusive rasism, människohandel och mäns våld mot kvinnor, med stöd i det rättighetsbaserade arbetssättet. 

31. Violence Against Human Rights Defenders - Role of Business

Malin Oud, Baskut Tuncak, Frances Quimpo Dungueto, Jakob Kiefer, Luisa Book
Torsdag 15:00 - 16:00 C8
Forum Syd, Raoul Wallenberg Institute, Swedwatch, Diakonia, Amnesty International, Naturskyddsföreningen, Afrikagrupperna, FIAN Sverige

Threats and violence against human rights defenders escalate around the world. In many cases there are direct links to companies. Local and indigenous people who defend their rights to land and natural resources are particularly vulnerable. What responsibility do companies have for their value chain? What is the responsibility of the state for Swedish companies’ behaviour abroad? An NGO from Philippines discusses with business and policy makers.

32. Vad innebär försoning – och hur kan vi arbeta med den?

Sofia Walan, Cecilia Melder, Karen Brounéus, Åsa Erba-Stenhammar
Torsdag 15:00 - 16:00 Presscenter
Enskilda Högskolan Stockholm - Högskolan för mänskliga rättigheter (tidigare Teologiska högskolan Stockholm), Studieförbundet Bilda

I rättighetssammanhang hänförs ofta begreppet försoning till fredsbyggande efter krig. Men försoning kan också vara en viktig del för att förebygga krig i stor skala, i bostadsområden eller våld mellan individer. Genom försoning kan människor befrias från skuld och förtryck – men försoning kan också upplevas som en påtryckning utifrån som kan vara problematisk. Vad innebär det att arbeta konstruktivt med försoning mellan och inom länder, i bostadsområden och inom familjer? Finns det en falsk försoning som bör undvikas? Ett samtal om försoningens innebörd, möjligheter och faror.