Banner

Utställande företag Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

StigandeFallande
100

ERIN (Equal Rights Initiative Network) är en ideell organisation som verkar för ökade kunskaper och insatser för att alla typer av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor ska upphöra. ERIN bedriver en stödtelefon riktad till kvinnor och flickor med utländsk bakgrund, där både volontärer och juridiskt sakkunniga arbetar för att ge kostnadsfri rådgivning och stödsamtal på kvinnans... Läs hela

100

Attention Utbildning

Bokbord fredag 16 november

100

Amnesty International

C:77

100

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) är en oberoende statlig kommitté som har i uppdrag att utvärdera och analysera svenskt internationellt bistånd. Expertgruppen har tio ledamöter med kompetenser inom olika biståndsområden. Ett kansli med åtta anställda verkställer Expertgruppens beslut.

100

Fempowerment är en ideell organisation som arbetar med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung. I vår jourtelefon erbjuder vi våldsutsatta stöd och juridisk rådgivning på olika språk. Vi strävar efter att skapa ett jämställt samhälle fritt från mäns våld genom att bilda opinion samt utveckla och bedriva förebyggande arbete med kvinnor, män, ickebinära... Läs hela

100

Kristna Fredsrörelsen är en medlemsorganisation som arbetar för fred och rättvisa. Vårt uppdrag är att verka för en värld fri från våld, oavsett om det sker i form av krig, förtryck eller orättvisor. Vi tror att fred är vägen till fred. Därför arbetar vi med ickevåld som ledstjärna. Men ickevåld är mycket mer än bara en metod, det är också vårt mål, vår identitet och vision. Fred är mer än... Läs hela

100

Lunds universitet

C:90

100

Realstars

C:04

100

RFSU

C:05

100

Roks är en feministisk organisation som funnits sedan 1984. Vi organiserar kvinnojourer och tjejjourer över hela Sverige.

100

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige - är en förening av personer med normbrytande funktionalitet. Vi är en del av den internationella medborgarrättsrörelsen Indpendent Living (IL). STIL jobbar för självbestämmande, frihet, samt lika rättigheter och skyldigheter oavsett funktionsförmåga. Ett viktigt verktyg för att uppnå detta är den personliga assistansen. Vi var därför Sveriges... Läs hela

100

Svenska Esperantoförbundet

C:61

100

Sveriges kristna råd

C:103

100

Vi på Teskedsorden tror på fantasins kraft och kulturens betydelse för att skapa inlevelse i andras livsvillkor och på så vis ge en ökad förståelse för våra medmänniskor. Vårt motto är Tillsammans för mångfald och tolerans. Teskedsorden håller föreläsningar och workshops i skolor. Vi arbetar också med projekt med utbildningsväsendet som målgrupp. Kom till vår monter på MR-dagarna för att höra... Läs hela

100

Tostan är en internationell ideell organisation med huvudkontor i Dakar, Senegal. Vår vision är en värld där alla behandlas lika och respektfullt. En värld där varje människa har de verktyg han eller hon behöver för att nå sin fulla potential. Genom utbildning i mänskliga rättigheter hjälper vi samhällen att utvecklas utefter sin egen vision. Vi arbetar holistiskt och verkar för att kunskaper... Läs hela

100

Uppsala universitet, avdelningen för uppdragsutbildning har sedan 2014 ett regeringsuppdrag att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter. Innehållsansvarig i de utbildningsinsatser vi genomför är Teologiska institutionen och Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

100

Mentora

Bokbord fredag 16 november

MENTORA bygger en plattform för professionell och personlig utveckling för unga kvinnor i Guatemala. Organisationen erbjuder mindre ekonomiska bidrag i kombination med mentorskap för professionell utveckling. Varje deltagare har en vuxen, utbildad spansktalande mentor som de håller en regelbunden kontakt med under studiernas gång. MENTORA protesterar mot det sexuella och civila våldet och... Läs hela

100

MÄN

C:11

100

Västra Götalandsregionen ansvarar för att du ska ha tillgång till en bra och likvärdig sjukvård och skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation och har bland annat antagit Sveriges första regionala... Läs hela

100

Sensus är ett studieförbund som arbetar med bildning och kultur. Rättighetsfrågor, hållbarhetsfrågor och livsfrågor är frågor som präglar verksamheten. Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt. Sensus erbjuder verktyg så att människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap att... Läs hela