Banner

Utställande företag Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

StigandeFallande
100

Föreningen för utvecklingsfrågor FUF

Fredstorget

100

Föreningen Ordfront är en ideell förening som verkar för en bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde. Ordfront vill bidra till ett samhällsengagemang där omtanke och solidaritet är vägledande. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen Ordfront jobbar för att demokratin ska utvecklas och fördjupas i alla delar av samhället. Det gör vi bland annat genom att... Läs hela

100

I år är första gången MR-dagarna skapar extra mötersplatser på utställartorget för att med enkla medel visualisera vart våld sker. Rummen är öppna ytor som kommer att finnas utspridda bland montrar och bokbord. Följ skyltarna på torget för att hitta. Här kan du som besöker MR-dagarna möta organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i en interaktiv miljö. Till exempel genom att testa... Läs hela

100

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet består av sju institutioner: Förvaltningshögskolan, Inst. för globala studier, Inst. för journalistik, medier och kommunikation, Inst. för socialt arbete, Inst. för sociologi och arbetsvetenskap, Psykologiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen. Samhällsvetenskaplig forskning är nödvändig för att lösa och hantera... Läs hela

100

I år är första gången MR-dagarna skapar extra mötersplatser på utställartorget för att med enkla medel visualisera vart våld sker. Rummen är öppna ytor som kommer att finnas utspridda bland montrar och bokbord. Följ skyltarna på torget för att hitta. Rummet Konfliktzon & På flykt hittar du på Fredstorget, nära Globala scenen. Här visar organisationer upp konsekvenserna av det våld som sker... Läs hela

100

UNHCR

Fredstorget

På uppdrag av FN leder UNHCR, FN:s flyktingorgan, arbetet med att skydda människor som flyr från krig och förföljelse. UNHCR delar ut akut nödhjälp, kämpar för deras mänskliga rättigheter och skapar lösningar en bättre framtid.

100

NSPH Stockholms län

Bokbord torsdag 15 november

NSPH Stockholms län är en paraplyorganisation bestående av 10 intresseföreningar som jobbar för att förbättra och utveckla inom området psykisk hälsa. NSPH Stockholms län driver två verksamheter; Hjärnkoll Stockholm och PEER Support Stockholm. Under MR-dagarna finns representanter från Hjärnkoll, PEER Support och föreningarna på plats vid vårt bokbord.

100

Civil Right Defenders

Bokbord fredag 16 november

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare som är utsatta för risker. Vi är aktiva i Sverige och de länder i världen där respekten för mänskliga rättigheter är som sämst.

100

MR-piloterna presenterar Rättighetsreportrarna – ett upplevelsebaserat, digitalt och helt kostnadsfritt läromedel om FN:s barnkonvention för elever mellan 13 och 18 år. I Rättighetsreportrarna får elever kunskap om mänskliga rättigheter och journalistik genom interaktiva samarbetsövningar, filmer och quiz, och undersöker sedan sin skola utifrån rättigheterna i FN:s barnkonvention... Läs hela

100

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som grundades 1633. Idag har vi uppdrag att stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och fokuserar på att öka kompetensen hos professionella som möter barn genom att utveckla och sprida kunskap från... Läs hela

100

Sensus är ett studieförbund som arbetar med bildning och kultur. Rättighetsfrågor, hållbarhetsfrågor och livsfrågor är frågor som präglar verksamheten. Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt. Sensus erbjuder verktyg så att människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap att... Läs hela

100

Västra Götalandsregionen ansvarar för att du ska ha tillgång till en bra och likvärdig sjukvård och skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation och har bland annat antagit Sveriges första regionala... Läs hela

100

MÄN

C:11

100

Mentora

Bokbord fredag 16 november

MENTORA bygger en plattform för professionell och personlig utveckling för unga kvinnor i Guatemala. Organisationen erbjuder mindre ekonomiska bidrag i kombination med mentorskap för professionell utveckling. Varje deltagare har en vuxen, utbildad spansktalande mentor som de håller en regelbunden kontakt med under studiernas gång. MENTORA protesterar mot det sexuella och civila våldet och... Läs hela

100

Uppsala universitet, avdelningen för uppdragsutbildning har sedan 2014 ett regeringsuppdrag att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter. Innehållsansvarig i de utbildningsinsatser vi genomför är Teologiska institutionen och Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

100

Tostan är en internationell ideell organisation med huvudkontor i Dakar, Senegal. Vår vision är en värld där alla behandlas lika och respektfullt. En värld där varje människa har de verktyg han eller hon behöver för att nå sin fulla potential. Genom utbildning i mänskliga rättigheter hjälper vi samhällen att utvecklas utefter sin egen vision. Vi arbetar holistiskt och verkar för att kunskaper... Läs hela

100

Vi på Teskedsorden tror på fantasins kraft och kulturens betydelse för att skapa inlevelse i andras livsvillkor och på så vis ge en ökad förståelse för våra medmänniskor. Vårt motto är Tillsammans för mångfald och tolerans. Teskedsorden håller föreläsningar och workshops i skolor. Vi arbetar också med projekt med utbildningsväsendet som målgrupp. Kom till vår monter på MR-dagarna för att höra... Läs hela

100

Sveriges kristna råd

C:103

100

Svenska Esperantoförbundet

C:61

100

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige - är en förening av personer med normbrytande funktionalitet. Vi är en del av den internationella medborgarrättsrörelsen Indpendent Living (IL). STIL jobbar för självbestämmande, frihet, samt lika rättigheter och skyldigheter oavsett funktionsförmåga. Ett viktigt verktyg för att uppnå detta är den personliga assistansen. Vi var därför Sveriges... Läs hela