Screen shot 2017 03 13 at 11 28

Seminarier Vitalis 2018

Invigning + Keynotes

Hur ska vi få fart på digital verksamhetsutveckling i vården? Socialstyrelsen har samlat berättelser, exempel och verktyg i en digital utbildning för att inspirera  första linjens chefer, beslutsfattare och politiker att jobba med e-hälsa och digitalisering i sin organisation.

100 johanna lethin jacobson profilbild

Utbredningen av e-tillsyn via trygghetskamera har gått fort de senaste åren. Det finns många goda exempel och rapporter om e-tillsyn och vi kan vara trygga i att det finns en positiv effekt för både individ, personal och verksamhet. Att lyckas med ett avgränsat projekt gör de flesta. Men nu måste det bli ett slut på pilotprojekt och istället fokus på lyckade breddinföranden! Under detta seminarium kommer du få veta hur ni lyckas med ett framgångsrikt breddinförande med handfasta tips och verktyg.Välkommen!

Det finns ca 700 000 – 800 000 personer med artros i Sverige, och sannolikheten är stor att du själv eller någon nära dig drabbas av Sveriges vanligaste ledsjukdom. Tjänstedesignern Erik Hammarströms mamma är en av dem som fått artros, med smärtor och stelhet i lederna som följd. Att förbättra vården för henne och andra artrospatienter är en stor utmaning – och nationella kvalitetsregister är ett av sjukvårdens viktigaste verktyg för dettaI den här föreläsningen kommer Erik Hammarström berätta om hur man med användarfokus och metoder inom tjänstedesign bättre kan ta tillvara på och dela den kunskap som finns. Det gäller inte bara artros utan även andra sjukdomar. Sverige lägger stora resurser på vård och är världsbäst på statistik – men hur får vi verklig användning för den samlade datan?Registercentrum Västra Götaland har tillsammans med tjänstedesignbyrån Antrop genomfört ett arbete för att öka användningen av utdata från kvalitetsregistren. Tidigare samlades stora, tunga rapporter in en gång om året. Datan var inlåst, och alla hade inte tillgång till eller förståelse för informationen som fanns där. Uppdraget var att göra datan tillgänglig för alla målgrupper så att den blir ett verktyg för att förbättra arbetsprocesserna.Tack vare projektet har Registercentrum flyttat fokus från att samla data till att använda data som motor för förbättringsarbete. Målet var också att Inspirera andra områden inom vården att utvecklas genom att använda kvalitetsregistren.Vi tror att den här föreläsningen är relevant för dig som arbetar som verksamhetschef eller beställare för olika typer av vårdenheter, men också för andra vårdgivare som i sitt arbete hanterar registerdata, till exempel läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter osv.

Hur kan Inera stödja innovation utan att kompromissa med patientsäkerheten?

Företrädare för 50-gruppen, Företrädare för Swedish Medtech, Sara Meunier, Sofie Zetterström
Tisdag 13:00 - 13:30

Ineras infrastruktur stödjer teknisk och semantisk interoperabilitet och driver ett standardiserat informationsutbyte i vård och omsorg. Inera bygger egna tillämpningar på infrastrukturen, som Nationell patientöversikt och Journalen, men uppmuntrar även kommersiella tillämpningar när det gäller vård- och omsorgsmedarbetares tillgång till information och tjänster. Det finns dock ett stort tryck från marknadsaktörerna att även få möjlighet att bygga appar och tjänster för patienter och invånare utifrån infrastrukturen. Inera har genomfört en förstudie för att titta närmare på juridik, teknik och strategiska frågor och utmaningar kring detta område. Seminariet diskuterar hur innovation kan stödjas på ett kontrollerat och patientsäkert sätt där också patientens integritet är i fokus, samt hur marknadsaktörer kan samverka med Inera för att exempelvis stödja små vårdgivare i anslutningen till Ineras infrastruktur och tjänster.

Var gör gamification störst skillnad inom vården och hur kommer det att se ut i framtiden? Kristina Björkman kommer att besvara många av dina frågor om gamification inom vården.

Journalen via nätet infördes i Region Jönköpings län februari 2015. Journalen via nätet är en uppskattad tjänst hos invånarna i Jönköpings län och cirka 1 900 personer loggar in och tar del av sin information varje dag. För att invånarna ska ha tillgång till sin egen samlade journalinformation för all vård och omsorg behöver vi även få in den information som finns i kommunernas dokumentationssystem. 
Ett arbete måste genomföras för att tillgängliggöra all journalinformation för invånaren på en samlad plats så att denne inte behöver veta från vilken organisation journalinformationen kommer.
En förstudie med representanter från Region Jönköpings län samt flera kommuner i Jönköpings län genomfördes november 2017 – mars 2018. Syftet med förstudien är att utreda och belysa hur kommunerna i Jönköpings län ska kunna göra journalinformation tillgänglig för invånare, brukare och närstående. Förstudien är ett första steg i arbetet med att göra journalinformation från kommunerna tillgängliga i journalen via nätet. 
På denna föreläsning presenteras resultatet av förstudien, hur vi gick till väga samt hur införandet av journalen via nätet för kommunerna i Jönköpings län kommer att genomföras. 

VRI proaktiv är ett nationellt projekt vars syfte är att minska vårdrelaterade infektioner och förbättra behandlingen för VRI. Vi utvecklar ett IT baserat beslutsstöd samt nya arbetssätt med riktade utbildningsinsatser.

Sundhed.dk is the national e-health portal where patients and healthcare professionals can access e-journals, medical treatments, lab responses and more in one place. Thereby, the platform facilitates communications with patients and among healthcare professionals – leading to improved patient care.
• Background and status of Sundhed.dk
• Focus on current and future e-health features – with a view to Sundhed.dk
• How does Sundhed.dk support chronic patients and screening

Bolagen bakom innovationerna i hälsosektorn har väckt stort intresse och under 2017 investerades i
Sverige över en halv miljard kronor i onoterade tillväxtbolag inom digital hälsa. Förutom hög
avkastningspotential lockar möjligheten att engagera sig i framtidens vård.Med föreläsningen vill vi ge generell information om investeringar i onoterade bolag.

En djupare analys kommer att presenteras från egen erfarenhet och från andra områden där AI används.
Dermatologi är en visuell specialitet och är väl lämpad för "deep convoluted neutrala networks" (CNNs) som också benämns artificiell intelligens (AI). Studier inom radiologi som har använt AI för både mammografi och lung datortomografi visade att radiologens prestanda, särskilt specificitet, ökar med användning av ett AI gränssnitt på en datorskärm som ett diagnostiskt stöd [1,2]. Inom dermatologi har en studie från Stanford, USA visat att en AI var likvärdig med hudläkare att diagnosera melanocyt hudlesioner, benignt vs malignt [3] och en studie från Syd Korea visade att AI var bättre på att bedöma nagelåkommor än hudläkare [4]. Företaget iDoc24 har utvecklat ett AI från ett CNN tränat på 250 000 "amatöra" smartphone hudåkommor bilder av ca 250 huddiagnoser [5]. 
AI  kommer att ha en stor inverkan på sjukdom-diagnostiken de kommande åren. I första skedet kommer det att användas för snabb screening och ett hjälpmedel för läkare att öka diagnostiska skickligheten. Framtida resultat kommer sannolikt att tillåta oss att förbättra diagnostisk noggrannhet, diagnostisera i stor skala, identifiera nya prognoser och behandlingar.
Problemet är om vi kan lita på AI? Vill kunden betala för en AI diagnos? Risken är att det kan öka vårdkonsumtionen, flera sjukdomsfall upptäcks i ett tidigt skede där kroppens eget sjukdomsförsvar hade tagit hand om sjukdomen etc AI kommer inte att utrota läkarkonsten, men den kommer att anpassas.
Referenser1. Giger M et al. Intelligent CAD workstation for breast imaging using similarity to known lesions and multiple visual prompt aids. Proc. SPIE 4684, Medical Imaging 2002.
2. Wang S, Summers RM. Machine Learning and Radiology. Medical Image Analysis. 2012;16(5):933-951.3. Esteva A, Kuprel B et al Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. Nature 542 (7639), 115
4. Seung Seog Han et al Deep neural networks show an equivalent and often superior performance to dermatologists in onychomycosis diagnosis: Automatic construction of onychomycosis datasets by region-based convolutional deep neural network. PLOS one https://doi.org/10.1371/journal.pone.01914935. https://www.firstderm.com/ai-dermatology/ 

I region och landsting initieras många kortsiktiga utvecklings- och utbildningsinsatser eftersom en stor del av det statliga utvecklingsstödet är puckelpengar vi inte vågar stoppa in i ram eftersom vi då står utan när de tar slut. Samtidigt ser vi att det är just verksamheterna som behöver förstärkas med kunskap och utrymme för att testa nya arbetssätt samtidigt som gamla rutiner fasas ut. För att överbrygga kortsiktigheten och utveckla ett hållbart och långsiktigt system som stärker den digitala förändringskapaciteten i verksamheterna har Region Uppsala initierat ett utvecklingsprogram kallat e-tjänstelyftet. Vi börjar avgränsat med en förstärkning av kunskap om 1177 vårdguidens e-tjänster men betraktar det som ett första steg på en framtida utvecklingsresa. Verksamheterna investerar och utser personal som kan lite mer om e-tjänsterna och kan finnas som stöd i det lokala förändringsarbetet. På regionnivå utbildar vi och skapar nätverk för lärande och kommunikation så att framtida förändringar kan kommuniceras mellan verksamhet, regional nivå och nationell nivå. Vi utbildar om e-tjänsterna såväl som förändringsmetodik för att man lokalt ska förstå nyttan med och använda sig av e-tjänsterna på ett effektivt sätt. För att förändringskapaciteten ska bli hållbar och långsiktig kan utvecklingsinitiativen inte enbart sändas ut i verksamheterna. Det behövs lokalt verksamhetskunniga personer som drar till sig och anpassar utvecklingen till de lokala förutsättningarna för att det i realiteten ska skapa värde för invånare och patient såväl som personal och verksamhet.

Bristande rehabiliteringsresurser för personer som drabbats av stroke leder till vidmakthållande av fysisk inaktivitet, försämrad kondition och ökad risk för nyinsjuknande i stroke. Inom ramen för detta arbete utvecklas ett nytt system som baseras på en ny metod för intensivträning. Systemet använder bärbara sensorer i kombination med trycksensorer för att samla in data. Syftet är att ta fram en lösning som både är motiverande att använda samt fungerar för utvärdering av metoden i sig.

Tjänstedesigner är en yrkesgrupp på väg in i vården. Hur kan de bidra till att bättre ta tillvara perspektivet från patienter och personal? Och hur kan fokus riktas mot stora underliggande behov, så att vi inte bara löser problemen rätt – utan också löser rätt problem? Genom att utgå ifrån behov istället för idéer om lösningar finns större chans att ta fram fler innovativa, långsiktiga och hållbara lösningar.

Landstinget i Blekinges arbete med IT-ronder är ett led iatt förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdverksamheterna och IT,vilket ses som en viktig del i att underlätta framtida satsningar pådigitalisering. För att implementera nya arbetssätt inom vård och omsorg behövervi förstå att den förändring som digitalisering av arbetsplatser medför skaparstora sociala utmaningar. Tillsammans med rådande organisationskultur och detledarskap som verksamheterna har odlat och prioriterat, är detta områden sompåverkar implementeringen.

Nationell patientöversikt ( NPÖ) skall möjligggöra en samlad bild över patientens vårdhistorik, med bland annat syfte att stärka patientsäkerheten.Kommunerna är nu på väg in för att producera till NPÖ. De informationsmängder som prduceras, måste vara av så hög kvalitet att de ger ett stöd för de som skall ta del av kommunernas bedömningar för resp patient - t ex när patienten befinenr sig på sjukhus resp  vårdcentraler.Det ställer krav på hur man dokumenterar. Måste vara tydliga bedömningar och precisioner för att de skall bidra till den ökade patientsäkerheten som är syftet med att dela vårdhistorik.ICF är en klassifikation som har struktur, som ger tydlighet i det som är bedömt inom kroppsfunktion och aktivitet/ delaktighet. Det matschar informationsmängderna PADL och funktionsnedsättning i NPÖ.Ger exempel på skillanden på att producera icke strukturerad dokumentation samt strukturerad dokumentetion med iCF. 

Seattle Washington based Virginia Mason Medical Center continues its pursuit of a perfect patient experience. We aspire to provide defect free care with minimum waste and exceptional service. One key strategy in our work involves engaging patients in all aspects of their care. We will present both our successful patient portal project in which we have fully opened the record for our patients as well as a hospital initiative where we have public display of decision support prompts that are aimed at optimizing glycemic control and blood clot prevention.

Läkemedelsverket presenterar resultat från sin riktade marknadskontroll med regulatoriskt fokus inom det expansiva området medicinteknisk programvara.

År 2028 har Sverige varit bäst i världen på e-hälsa sedan tre år tillbaka, medellivslängden
fortsätter att öka och vi är över 11 miljoner invånare. Kroniska sjukdomar ökar och mer än
var femte invånare är pensionär varav tre tusen är över 100 år gamla.Paneldebatten fokuserar på hur den svenska vården kommer att se ut år 2028. Med
utgångspunkt i verkliga case belyser vi tre områden där teknik och mer samverkan kan ge stora
hälso- och effektivitetsfördelar.

The clinical management of Parkinson's disease (PD) has several shortcommings including the need for patients to travel to clinics, usage of subjective clinical rating scales, and unreliable paper diaries. Sensor technology and artificial intelligence (AI) techniques can provide means for individualized home treatment and overcome the shortcommings in PD care. In this presentation, case studies where motion sensors data were used to develop and evaluate AI-based methods for quantifying PD motor symptoms will be presented. The focus will be on explaining the application and clinimetric properties of AI methods, which could be useful in individualizing the treatments in PD. In addition, the presentation will contain methods and approaches to visualizing sensor data to patients and clinicians.