Spektrum

Seminars EHiN 2017

100

31. oktober: Registrering og kaffe

Tuesday 08:00 - 09:00
General/EHiN

100

Åpning av EHiN 2017
EHiN (EHelse i Norge) er Norges nasjonale e-helsekonferanse, en møteplass for alle som har interesserte i fremtidens helsesystemer. Her møter it-bransjen, myndighetene, helsesektoren og foksningsmiljøer hverandre.
Konferansen åpnes av helseministeren. Følgende talere vil være på scenen, denne rekkefølgen:
- Bent Høie, Helse- og omsorgsministeren i samtale med Holly Anskell, Kim Fangen og Ida Susanna Fattah.
- Heidi Austlid, IKT-Norge
- Christine Bergland, Direktoratet for e-helse
- Kjartan Olafsson, Legeforeningen
- Ralph Echemendia, Ethical Hacker (english)
 
Rekkefølgen her nede er alfabetisk, ikke kronologisk.

100

Kaffe og mingling i utstillingsområdet

Tuesday 10:15 - 10:45
General/EHiN

100

Ben Bridgewater: How do you extract value from digital investment in healthcare?
Hallvard Lærum: Big Bang eller gradvis innføring? 
Sven Thaulow: Hvordan leder du innovasjon og digitalisering i en privat eller offentlig virksomhet?
 

100

- Eirik Årsand:
Selvhjelpapplikasjoner- hvor står vi i dag og hva bringer morgendagen?
- Ida Trældal Rystad
Diabetes og teknologiske "duppeditter". En brukers perspektiv på hva som er viktig, og hvorfor mange ikke orker å vente på helsevesenet. 
- Mari Synnøve Berge
 
 

100

In this session you will learn about the experience from the National program for IT in NHS England and transformation to todays Five Years Forward-strategy based on the Wacther review, "Making IT work". You will hear european doctor's perspective on how to involve clinicans to get positive effects and less side effects of IT and how the industry can help healthcare innovate.
- Keith McNeil, NHS
- Kjartan Olafsson, GP - Vice-President UEMO, 
- Edgar van Zoelen, Philips

100

Direktoratet for e-helse ved Irene Olaussen presenterer rapporten Nasjonale kunnskapsbehov på e-ehelseområdet. Formålet med denne rapporten er å identifisere nasjonale kunnskapsbehov som de springer ut av nasjonal strategi for e-helse, for derigjennom å kunne motivere til kunnskapsdannelse på strategisk viktige områder. På sikt vil det kunne tilrettelegge for kunnskapsbaserte prioriteringer innen e-helse i helse- og omsorgssektoren. 
E-helseområdet er preget av høy grad av kompleksitet. Utfordringsbildet i Nasjonal strategi og handlingsplan for e-helse (2017-2022) peker på behov både for organisatoriske, kompetansemessige, juridiske og teknologiske endringer. Effektiv nasjonal styring og gjennomføringsevne på e-helseområdet krever kunnskap om dette komplekse samspillet. Det er behov for kunnskap både om prosesser knyttet til utvikling, innføring og bruk av e-helse i sektoren, og effekten av spesifikke e-helsetiltak på politiske mål for helse og omsorg.
 
 
 

100

The goal of the genomics research is to bring personalized treatment to patients and quantifiable improvement in human health. In the digital age solutions big data, machine learning, IT security, data protection, and cross-enterprise collaboration can help.
- Bogi Eliassen - General introduktion
- Hege Wang - Norwegian situation
- Bogi Eliassen - The other Nordic countries

100

I sesjonen "Tillit i digital helse" ser vi nærmere på de sikkerhetsmessige konsekvensene av digitaliseringen. 
- Bjørn Erik Thon, Datatilsynet. «Tendenser og trender – personvern anno 2017»
- Roar Thon, NSM «Sikkerhets- og trusselbildet anno 2017»
- Ralph Echemenia, (Ethical Hacker) «Lack of security in health sector, and so what?»,  (English)
 
Ansvarlig: Datatilsynet Moderator: Veronica Jarnskjold Buer 

100

- Nasjonal implementering av velferdsteknologi er i gang - Kristin Mehre, Avdelingsdirektør Helsedirektoratet
- Betydningen av strukturerte forankrings- og beslutningsprosesser i storskala implementeringsprosesser -  Aase Hobbesland, Grimstad kommune
 
- Innføring av velferdsteknologi i Bergen - Benedicte Løseth, Bergen kommune
 
 
 

100

Bruken av robotteknologi og kunstig intelligens har for lengst gjort sitt inntog i helse- og omsorgssektoren. Roboter benyttes til ulike transport- og forflytningsoppdrag i sykehus, til desinfisering og rengjøring, håndtere og analysere laboratorieprøver, administrere medisiner og medikamenter, etc. Innen omsorgssektoren bidrar sosiale roboter til kognitiv stimulering av eldre med demens, roboter deler ut medisin, fører tilsyn med barn og eldre, følger opp trening og rehabilitering, detekterer endringer i helse og adferd, osv. I mange tilfeller benytter robotene kunstig intelligens for å kunne bidrar til beslutningsstøtte eller diagnostisering. Det foregår videre en omfattende forskning innen bruk av roboter og kunstig intelligens innen helse- og omsorgssektoren. Vi vil i denne sesjonen få innblikk i noe av forskningen på området. 
- Bruk av nevrale nett i kreftdiagnostikk - John Arne Nesheim, Oslo Universitetssykehus HF
- Digitale hjelpere: Når chatbots blir en del av helsetilbudet - Asbjørn Følstad, SINTEF
- Hva enhver robot bør vite om helsesektoren - Gunnar Hartvigsen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet/Nasjonalt senter for e-helseforskning
Moderator: Gunnar Hartvigsen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet/Nasjonalt senter for e-helseforskning

100

Lunsj i utstillingsområdet

Tuesday 12:00 - 13:00
General/EHiN

100

Innbyggertjenester
Nina Ulstein, Direktoratet for e-helse
igitale helsetjenester for pasientens helsetjeneste
Johan Höglund, Tieto og prosjektleder Arne Norrud, Oslo kommune, prosjektleder Arne Norrud
«Hvordan bli best på ehelse og digitale innbyggertjenester?»

Linn Bæra, leder brukerutvalg Helse Vest.
Moderator: Nis Johanssen, Helse Sør Øst

100

Henrik Vogt: "Overdiagnosis: The Key problem big data preventive medicine"
Pål Børseth-Hansen: "How can Norwegian data sets contribute to innovation in a secure way across the silos?"
Alexander Gray: "Nasjonale utfordringer og muligheter for bedre utnyttelse av norske helsedata"
 

100

Thomas Bærland på Oslo Universitetssykehus, Øyemodul i DIPS Arena
 
 

100

13.00-13.25 Ida Normann, Computas
13.25-13.50 Thorleif Jansen, KRY
13.50-14.15 Jens Sand Andersen, Ascom

100

Et godt pasientforløp skal møte pasientens helhetlige behov, men må også oppleves som effektivt for tjenesteyterne. Men hva er egentlig et pasientforløp, og hva gjør vi med pasienter som ikke nødvendigvis passer inn i et standard pakkeforløp? Og hvordan kan helsetjenestene samhandle for å sikre at riktig innsats skjer til riktig tid – og på riktig sted?  For å skape gode pasientforløp og tjenester er det viktig å forstå behov og ha innsikt i hvordan tjenestene faktisk fungerer i dag. Sammen med gode rammebetingelser for samhandling og informasjonsdeling er det et godt utgangspunkt for å skape gode pasientforløp og tjenester. Sesjonen vil presentere resultater fra norsk forskning der målsetningen har vært å prøve ut og skape gode pasient-  og tjenesteforløp – med eller uten bruk av digital støtte. I tillegg vil sesjonen introdusere effektive metoder for å modellere og analysere disse forløpene.  
- Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) for pasienter med komplekse lidelser og langvarige behov: resultater fra utprøving i Tromsø og Harstad - Gro Berntsen, Nasjonalt senter for e-helseforskning
- Matematisk optimering for planlegging av arbeidslister i hjemmetjenesten: erfaringer fra innføring i Vestfold - Mette Røhne, SINTEF
- Oppfølging av KOLS-pasienter utskrevet fra sykehus: brukererfaringer med bruk av telemedisinutstyr - Berglind Smaradottir
- Visualisering av pasientforløp: modellspråk for pasientforløp som viser arbeidsprosesser og kobling mot IT-systemer - Ragnhild Halvorsrud, SINTEF og Annette Lund Lillegaard, DIPS
Moderator: Frode Strisland, seniorforsker, SINTEF Digital

100

Ola Myklebost - “NCGC, - en nasjonal plattform for forskning og innovasjon på persontilpasset kreftbehandling”
Thomas Smedsrud - BigMed
Marius Trøseid - Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer
 

100

- Lillian Røstad og John Arild Johansen: «Det er helt greit å lagre helseopplysninger i India – eller?»
- Torgeir Waterhouse, Helse, opplysninger og hva da?
 
- Bjørn J. Villa: "Informasjonsikkerhet gjennom 25 år med out-sourcet IT"
 
Gjennom denne presentasjonen ønsker jeg å bidra til et mer balansert syn på hvilke aspekter som er avgjørende for informasjonssikkerhet i helse sektoren. 
 

100

- Hvordan løser vi «knuten på tråden» når det gjelder integrasjon mellom velferdsteknologi og EPJ? Tenk stort, start smått! - Thor Steffensen, Direktoratet for e-helse og Kjetil Moberg, Oslo kommune
- Hvilken rolle kan testsentre og living labs spille for implementering av velferdsteknologi? - Arild Kristensen, NSCC
- Hvordan møte innbyggeren med et helhetlig digitalt tjenestetilbud? - Endre Sandvik, Oslo kommune
- Hvordan få til digital samhandling på tvers av tjenestenivåer? - Alv Humborstad, Oslo kommune og Runar Nygård, Helseetaten