Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande
100 pia och saleh

Sundsvall kortar vägen till arbetsmarknaden via SMART INTEGRATION

Pia Söderlund, Saleh Dirawi
Fredag 13:00 - 13:30 Lilla scen
Sundsvalls kommun, integration

SMART INTEGRATION ska bidra till att nyanlända inom etableringen med utbildning/erfarenhet så tidigt som möjligt inte bara hittar ett arbete utan även får använda sin kompetens ”i rätt jobb”.

Ett seminarium om människohandel, sexköp och porr i Sverige.

51. Hur blir vi mänskliga?

Ann Aldén, Mats Aldén, Pär Sjöstrand
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 19
Jönköpings pastorat

Ett samtal om människans villkor, värde och rättigheter i spänningen mellan filosofisk och teologisk antropologi. I anslutning till 500-årsjubileét efter Reformationen kommer särskilt fokus att läggas på frågan om vilket bidrag teologin skulle kunna ge till diskursen om mänskliga rättigheter.

Barn har rätt till delaktighet och inflytande, men hur gör man?

Marie Angsell
Torsdag 16:30 - 17:00 Stora scen
Bris

Barns delaktighet och inflytande är en rättighet och en princip som ska styra tolkningen och genomförandet av alla andra rättigheter i FN:s barnkonventionen. Barns synpunkter ger perspektiv och hjälper att se brister/lösningar vi kanske inte skulle uppmärksammat annars. Seminariet syftar till att beskriva en av Bris metoder för barns delaktighet och inflytande. 

100 logga r ttighetsfokus

På ett verksamhetsnära och lättbegripligt sätt förklaras offentliga myndigheters ansvar för mänskliga rättigheter i det dagliga arbetet. Seminariet ger exempel på de mänskliga rättigheter som alla offentliga verksamheter har ansvar för, samt specifika rättigheter som rör utbildning, sociala frågor, kultur, fritid, stads- och regionutveckling, folkhälsa och hälso- och sjukvården m.m. MR-ansvaret kopplas dessutom till FN:s utvecklingsmål i Agenda 2030.
 

100 skl logga

48. Hur möter vi hoten mot kvinnors rättigheter?

Dan Vähä, Engla Bertolino, Petra Blom Andersson
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 13
Sveriges Kommuner och Landsting

Starka strömningar i världen och i vårt samhälle motverkar kvinnors rättigheter. Det globala och lokala hänger ihop. Kommuner, landsting och regioner är avgörande aktörer i jämställdhetsarbetet. Hur kan de arbeta för att stärka kvinnors rättigheter?

110. Etnisk profilering – ett uttryck för rasism eller en effektiv metod i brottsbekämpning?

Diana Nyman, Fatima Doubakil, Katri Linna, Leandro Mulinari
Lördag 14:30 - 15:30 Konferensrum 11
Civil Rights Defenders

Efter REVA-projektet har etnisk profilering mer eller mindre avfärdats som en polisiär metod. Samtidigt ställs det allt mer högljudda krav på polisen att effektivisera sitt arbete, inte minst med inre utlänningskontroller. Så var står polisen idag? Är etnisk profilering en etablerad och reglerad metod i polisens arbete? Hur tänker polisen, är den nödvändig? Vad får metoden för konsekvenser i människors vardag? Vad säger lagen och hur gör man i andra länder? Presentation av pågående studie vid Stockholms universitet om etnisk profilering.

100 kristina mannerback jw 20170510 09

Patientlagen betonar delaktighet och medbestämmande, men hur långt sträcker sig rätten att välja utförare av vård? Var går gränsen mellan diskriminering och ohövlighet och hur mycket måste jag som behandlare tåla? Region Jönköpings län har tagit fram riktlinjer som ska ge stöd och vägledning, när personalen utsätts för kränkningar och diskriminering av patienter och närstående. Vi presenterar riktlinjerna och hur de används i praktiken.

17. Framtidsvisioner: Hur bearbeta kolonialt förtryck i Sápmi?

Isak Utsi, Jon Petter Stoor, Kristina Sehlin Macneil, Peter Johansson, Sylvia Sparrock
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 13
Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet

I hundratals år har Sverige haft ett kolonialt förhållningssätt gentemot det samiska folket. Detta förtryck har tagit sig många uttryck – assimilering, segregering, diskriminering, rasism, rasbiologisk forskning, landgrabbing – vilket orsakat psykisk ohälsa och intergenerationella trauman bland samer. Panelen diskuterar vilka förändringar och åtgärder som krävs för att möjliggöra hantering av dessa trauman och motverka psykisk ohälsa bland samer.

MR på schemat: Ett samtal om MR som kunskap i gymnasieskolan

Daniel Gustavsson Emmertz, Frida Nilsson
Fredag 10:00 - 10:30 Stora scen
Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Samtal om läromedel för gymnasieskolan. Vilken syn på MR förmedlas? Vad bör ett läromedel innehålla för att vara ett stöd i undervisningen för lärare?

76. Hotad kultur? Hot, trakasserier och våld mot konstnärer och författare i Sverige.

Gunnar Myrberg, Katarina von Bredow, Lars Gunnar Erlandson, Lotta Schüllerqvist
Fredag 14:30 - 16:00 Konferensrum 11
Kultur och utveckling Region Jönköpings län

Ett panelsamtal där representanter från Reportrar utan gränser, Myndigheten för kulturanalys och författarinnan Katarina von Bredow medverkar. 

Seminariet presenterar två goda exempel på hur svenska kommuner använder sig av MR och Agenda 2030 som utgångspunkter i sitt arbete för hållbar utveckling.
Alingsås kommun har tagit fram sociala styrindikatorer som inkluderas i en årlig social hållbarhetsanalys som utgår från grundläggande MR.
Umeå kommun har utvecklat ett analysstöd för att stärka verksamheterna i deras MR-arbete. Jämställdhet är ett område som kommunen arbetar systematiskt med.

39. Hur står det till? Röster från ensamkommande barn i asylprocessen.

Elisabeth Abiri, Hanna Sköld, Medverkande i studien, Sara Granath
Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 18
Rädda Barnen och Emerga Research & Consulting

Sedan drygt ett år tillbaka genomför Rädda Barnen och Emerga en forskningsstudie kring nyanlända ungdomars levnadsvilkor i Sverige. Studien har varit deltagardriven och baseras på vad barnen vill berätta om sina liv under asylprocessen. Seminariet fokuserar på studiens övergripande resultat - hur Barnkonventionen används för att begränsa de ungas mänskliga rättigheter, hur skyddsnäten glesnar och rättsosäkerheten breder ut sig när tur eller otur avgör de ungas framtid.

Lättläst - en mänsklig rättighet?

Torsten Bengtsson
Fredag 14:00 - 14:30 Stora scen
Jönköpings bibliotek

Lättläst - en mänsklig rättighet?

49. AI och transhumanism – ska även robotar ha rättigheter?

Anna Lindman, Hans Liljenstrom, Henrik Åhman, Susanne Wigorts Yngvesson
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 14
Teologiska Högskolan Stockholm/Programmet Mänskliga Rättigheter och Demokrati, Studieförbundet Bilda

Vi står på tröskeln till en mer påtaglig närvaro av robotar i arbetslivet och i hemmet. Den gamla människan ”byts ut” mot olika transhumana gestalter med artificiell intelligens och maskiner kan idag ersätta organ i den mänskliga kroppen. Hur förändrar denna utveckling uppfattningen om vad en människa är? Behöver vi omdefiniera rättigheter till att omfatta även det transhumana? Är kontraktet av mänskliga rättigheter förlegat?

16. Rasism i den svenska skolan

Fatima Kanu Hedin
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 12
Friends

Ingen skola står fri från rasism. Rasismen i den svenska skolan skapar privilegier för vissa elever och en skolgång och samhällsmedverkan präglad av utsatthet och otrygghet för andra. Inom skolan reproduceras vithet som den privilegierade och överordnade positionen och elever vittnar dagligen om hur rasismen utsätter dem; genom andra elever, lärare och föräldrar. Hur påverkar vithet, makt och rasismens konstanta närvaro skoldagen och vad gör vi?

Ett miniseminarium om hur man kan skapa ett bra samtalsklimat om visioner, värderingar, människorsyn, demokrati och mänskliga rättigheter

100 1936202 hjarta

56. Tillit som drivkraft i samhället

Alma Basic, Anna Bjärkmar, Margareta Wandel, Marie Daun, Pernilla Myrelid, Peter Hulth
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 11
Linköpings kommun, Region Östergötland, Linköpings Universitet, Svenska kyrkan/Linköpings stift, Länsstyrelsen Östergötland

Ett interaktivt seminarium där vi tillsammans bygger kunskap. Efter en kort inledning från fem organisationer i Östergötland deltar du i ett medskapande samtal kring följande teman; Hur kan interreligiös dialog göra skillnad, Tillgänglighet – jämlik hälsa, Normen skaver – rätten att vara annorlunda, Dialog när det är komplext och Tillit i ett regionalt ledarskap - hur då? 

100 framsidebild plattformen

Hur kan en kommun, ett landsting eller region bli bättre på att jobba rättighetsbaserat? Sedan våren 2017 finns en plattform för mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Den är tänkt att fungera som ett utvecklingsverktyg åt kommuner, landsting och regioner som vill bedriva ett mer systematiskt MR-arbete. Ta del av exempel på hur en kommun eller landsting kan göra för att skapa genomslag för mänskliga rättigheter.

100 framm logga till intran t 480x360

FRAMM för mänskliga rättigheter i Mölndal – Hur integrerar vi MR i stadens verksamheter?

Katrin Ceesay, Projektledare FRAMM, Lejla Mundzic, Emerga, Tove Örjansdotter, Folkhälsosamordnare
Torsdag 16:00 - 16:30 Lilla scen
Mölndals Stad, Projektet FRAMM

Mölndals stad bedriver ett unikt projekt med syfte att öka organisationens kunskap om hur diskriminering kan förhindras och lika rättigheter och möjligheter främjas genom synliggörande och förändring av diskriminerande normer och strukturer. Projektet finansieras med stöd av Europeiska socialfonden och pågår under 2016-2018. Under denna tid får stadens samtliga cirka 230 chefer och 90 utvalda nyckelpersoner utbildning och handledning i mänskliga rättigheter.
Målet är utveckla verksamheterna utifrån mänskliga rättigheter. Under seminariet berättar vi mer om hur vi arbetat med mänskliga rättigheter och sprider lärdomar från Mölndals stads olika förvaltningar.