Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

HBTQ och mänskliga rättigheter

Mian Lodalen
Torsdag 14:00 - 14:30 Stora scen
Jönköpings bibliotek

Författarsamtal med Mian Lodalen kring lättläst, HBTQ och litteraturens roll i sökande efter identitet.
 
 
 

Möjligheter och utmaningar i arbetet med utsatta EU-medborgare i Sverige

Jens Ek, Johanna Nordström, Sara Selmros
Torsdag 14:00 - 14:30 Lilla scen
Kommunförbundet Västernorrland

Make sense-projektet delar med sig av erfarenheter från insatser för ökad egenmakt och social inkludering för utsatta EU-medborgare i norra Sverige.
 
 

100 lansmuseet

Jönköpings länsmuseum – en plats för drömmar och verklighet

Josefine Ottosson, Sergei Muchin
Torsdag 14:30 - 15:00 Lilla scen
Jönköpings läns museum

Om arbete med rättighetsfrågor och erfarenheter från museets pedagogiska arbete kring utställningarna We have a dream, An ordinary boy och Normstorm.

Människorättsförsvarare i skottgluggen

Katarina Bergehed
Torsdag 14:30 - 15:00 Globala scenen
Amnesty International

I detta seminarium gör vi en global utblick över hur de mänskliga rättigheternas allmängiltighet idag ifrågasätts. Vad kan du själv göra för att försvara människorättsförsvararna?

100 kvadrat

Så hjälper vi unga ta ställning för mänskliga rättigheter

Rebecka Steinhoff
Torsdag 14:30 - 15:00 Stora scen
Raoul Wallenberg Academy

Stärk unga samhällsförändrare med verktyg. Låt skolan vara en plattform för systematiskt värdegrundsarbete och kommunens demokratiutveckling.

100 fuf logo

I många länder ökar kränkningar av mänskliga rättigheter (MR) och arbetet för att främja MR försvåras bl.a. genom begränsningar av civilsamhällets möjligheter att verka. Sverige hör till de länder som fortsatt ger hög prioritet åt MR i utrikespolitiken. Hur kan Sverige i diplomati och bistånd effektivt främja MR i denna motvind? Hur bör kombinationen dialog och insatser se ut? Och hur, och med vem, bör dialogen om MR föras i repressiva stater?

23. Nya aktiva åtgärder i arbetslivet - hur kan de göra skillnad? (inledning)

Agneta Broberg, Björn Andersson, Carlos Diaz, Eva Nikell, Maria Johansson, Pim van Dorpel, Åsa THörne Adrianzon
Torsdag 15:00 - 16:00 Rydbergsalen
Diskrimineringsombudsmannen

4 nya diskrimineringsgrunder, ett processinriktat arbetssätt, utvidgad samverkan mellan fack och arbetsgivare, ändamålsenlig dokumentation – vad krävs egentligen av arbetsgivaren? Hur kan de nya bestämmelserna göra skillnad?
Ett diskuterande seminarium riktat främst till dem som ska omsätta de nya reglerna till verklighet på arbetsplatserna. Presentation, gruppdiskussioner och panelsamtal. OBS att seminariet fortsätter kl 16.30 i seminarium 33 efter en kortare paus.
Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen
Läs mer på www.do.se eller besök monter nr 45 i utställningshallen för mer information.

100 11193395 1442992379347446 5055120882907947647 n

Uppsala kommun är sedan 2006 medlem i den Europeiska koalitionen av Städer mot rasism (ECCAR). Kommunen är en av fem utvalda utvecklingskommuner för romsk inkludering. Den 8 mars antog kommunstyrelsen en ny kommunövergripande handlingsplan Främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism. Genom ett samordnat arbete vässar kommunen nu arbetet. Under seminariet ges praktiska exempel på kommunens arbeten inom flera områden.
 

100 our solution inclusion logotyp svart

25. Kvinnor med funktionsnedsättning – omfattas de av en feministisk utrikespolitik?

Andreas Lönnqvist, Anna Morin, Felix König, Mia Modig, Soraya Post, Tiina Nummi-Södergren
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 11
MyRight

MyRight bjuder in till rapportlansering, filmpremiär och panelsamtal.
De mest marginaliserade grupperna nås inte av de globala framstegen, och bland dem finns kvinnor med funktionsnedsättning. Idag framhåller regeringen svensk jämställdhet globalt, men samtidigt osynliggörs framsteg som tagits för personer med funktionshinder i Sverige. Vad krävs av politiken på olika nivåer för att nå målen i Agenda 2030 och verkligen inkludera alla?

26. Barns rätt till andlighet

Fredrik Wenell, Gabriella Olofsson, Kattis Ahlström, Linde Lindkvist, Peter Kempe
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 12
Teologiska Högskolan Stockholm/Programmet Mänskliga Rättigheter och Demokrati, Studieförbundet Bilda

I FN:s barnkonvention talar man om barns rätt till andlighet. Men vad innebär det? När föräldrar tar ansvar för sina barns andliga utveckling kan sedvänjor och trosföreställningar ibland vålla konflikter i samhället. Att påtvinga barn en andlighet är lika rättighetskränkande som att beröva dem möjligheten till en sådan. Vad finns det för risker och i samband med barns andliga hälsa i familjen, skolan och i de offentliga miljöerna?

27. Tillsammans för romers rättigheter – mot diskriminering

Anna Mannikoff, Helene Bogren, Mirelle Gyllenbäck, Nina Lundberg, Therese Berg
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 13
Länsstyrelsen i Stockholms län

Hur kan myndigheter och kommuner ta sig an uppgiften att arbeta för romers rättigheter och inkludering, och motverka diskriminering? Länsstyrelsen i Stockholm presenterar två exempel på sådant arbete inom den 20-åriga strategin för romsk inkludering. Boverket berättar om ett utbildningsmaterial och en arbetsmetod som syftar till att öka kunskapen om romers situation på bostadsmarknaden och motverka diskriminering. Stockholms stad presenterar ett sommarjobbsprojekt där ungdomar gjort en film om bland annat mänskliga rättigheter, rasism och antiziganism.
Såväl tjänstemän från Boverket och Stockholms stad deltar på seminariet, liksom romska sakkunniga och ungdomar som sommarjobbat.
Samtalsledare är Mirelle Gyllenbäck, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholms län.

100 the truth from below 160x226

28. Civilsamhället som sanningssökare – exemplet svenska kyrkan och samerna

Fredrik Svensson, Ingrid Inga, Josefina Skerk
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 14
Fonden för mänskliga rättigheter

Alternativt sanningssökande kommer oftast till på initiativ av civilsamhället som ett svar på staters oförmåga eller ovilja att ta tag i historiska brott mot mänskliga rättigheter. Vad finns det då för styrkor och svagheter med alternativt jämfört med officiellt sanningssökande? Under seminariet utforskas alternativt sanningssökande som metod med svenska kyrkans arbete för att klarlägga kyrkans roll i det historiska förtrycket av samerna som utgångspunkt. 

29. Skolan + Barnkonventionen = Sant

Elin Rosén, Katharina Eisen, Linda Dyrberg-Ek, Margareta Janstad
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 18
UNICEF Sverige

Rättighetsbaserad skola är en arbetsmodell för att omsätta barnkonventionen i praktiken. Modellen syftar till att stärka respekten, skyddet och främjandet av barns rättigheter i skolan för elever och personal. Arbetsmodellen är flexibel och kan anpassas efter skolans specifika arbetssätt.
Innehåll:
· En introduktion till hur din skola konkret kan starta upp
· Ta del av erfarenheter och lärdomar från skolor som arbetar enligt modellen
 

100 mfd logo rgb

30. Näringslivets roll i genomförandet av mänskliga rättigheter

Brita Törnell, Elisabeth Abiri, Jesper Johansson, Lina Pastorek, Magnus Berglund, Peter Andersson
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 19
Myndigheten för delaktighet, Emerga

Andelen personer med funktionsnedsättning i arbete är betydligt lägre än i befolkningen i övrigt. Många fler skulle kunna arbeta om arbetsplatser och rekrytering blev mer tillgängliga och om funktionsnedsättning inkluderades i företags sociala hållbarhetsarbete. Myndigheten för delaktighet och Emerga arrangerar seminariet där utmaningarna och möjligheterna på området diskuteras.

100 my human rights

31. Jag är ett barn - jag har rättigheter

Carin Granlund Olsen, Emma Wistrand, Karin Fröderberg, Lena Rogeland
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 17
My Human Rights, ideell förening

Barnkonventionen kommer att bli lag i Sverige vilket gör att kommuner, landsting, institutioner som socialtjänsten, polisen, skolan etc behöver kunskap om och förståelse för vad Barnkonventionen i praktiken innebär i deras arbete. 
På seminariet berättar vi om en innovativ och handfast pedagogisk metod för hur man ökar inte bara kunskapen om utan också förståelsen för vad barnkonventionen konkret innebär i kommunernas arbete. 
Målgrupp: alla yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn och därmed barnrättsfrågor. 

100 uka logotyp rgb sve

Att undervisa om våldsutsatthet

Per Helldahl
Torsdag 15:00 - 15:30 Lilla scen
Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Hur utbildar universitet och högskolor studenter om mänskliga rättigheter? Förbereds de på ett yrkesliv där de möter situationer där mänskliga rättigheter kränks eller är i fara?
 

 
För organisationer och andra aktörer som vill börja arbeta med SOGIE internationellt. Vad behöver man tänka på, hur ser kriminaliseringen av samkönade sexuella relationer ut globalt, vad har kolonialismen haft för inflytande? Vad utmärker hbtq-organisationer globalt?

Är det dags för ett förbud mot rasistisk organisering?

Anna Wigenmark, Kristina Wicksell
Torsdag 15:00 - 15:30 Stora scen
Make Equal och Föreningen Ordfront

Den senaste tiden har nazister och högerextremister vid flera tillfällen getts tillstånd att demonstrera och medverka i demokratiska forum, vilket har gett diskussionen om ett förbud mot rasistisk organisering nytt liv. Är det dags att utreda frågan på nytt?

100 carlbredberg normstorm webb mrdagarna

Normstorm – Normkreativt arbete med bilder och bildskapande som verktyg

Elever som medverkat i projektet, Joanna Isaksson, Tomas "Genusfotografen" Gunnarsson
Torsdag 15:30 - 16:00 Stora scen
Jönköpings kommun

Jönköpings kommun har sedan 2012 arbetat med projektet Normstorm som tar avstamp i en skolkontext och inbegriper skapandet av normkreativa bilder och konst, som ställs ut på offentliga platser.
Seminariet kommer att ge inblick i Normstorms arbetssätt och förändringsidéer.

100 bild annelie

Rätten till hälsa - vad kan vi lära från patientanmälningar?

Anjelica Hammersjö, Anna Råberus, Annelie Sundler, Gunilla Lindell
Torsdag 15:30 - 16:00 Lilla scen
Västra Götalandsregionen

Presentation och samtal om patienters rättigheter och rätten till hälso- och sjukvård utifrån anmälningar till patientnämnden.