Screen shot 2017 03 13 at 11 28

Seminarier Vitalis 2017

100 tuomas henrik p yst

Inledning
Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet
Prisutdelning eHealth Award
Prisutdelning Sveriges eHälsokommun
Stimulera innovation och säkra prioriteringar är det möjligt att göra både och?
Paneldiskussion om styrning och finansiering av sjukvård via nätet
Tuomas Henrik Pöysti, Under-Secretary of State - Finland
Finland’s health and social service care reform boosts freedom of choice and equality of care
-How would regionalization and freedom of choice put the citizen in the center in the Finnish healthcare and social services reform? Overview of the reform. 
Dr Kenji Takeda, Microsoft AI & Research
eHealth 2025 and Beyond

Hur kan vi utnyttja IoT (Internet of things) potential i hemtjänst och äldreomsorg? 
Genom ett innovationsprojekt vill Östersundskommun utforska och förändra omhändertagande och vård för sina boende med hjälp av den senaste tekniken.
Genom att väva samman verksamhet och den senaste tekniken i en öppen IoT plattform utforskar det här projektet möjligheterna i morgondagens teknik. Kom och ta del av våra resultat och lärdomar.

100 johan bild

Genom att detekterar och förmedlar information mha RFID teknik om statusen i inkontinensskydd så slipper patienten få sin djupsömn störd genom schemalagda ronder.
På seminariet kommer erfarenhet från Landskrona presenteras.

100 dennis profil

Virtuella Hälsorum har fram till nu i hög utsträckning kopplats till hälsocentraler. Östersunds Kommun vill nu testa om kommunen kan installera ett sådant hälsorum i ett av kommunens äldreboende i syfte att minska de boendes resor till hälsocentralen.
Hypotesen är att de boende här igenom får en bekvämare tillvaro då en, i många fall, påfrestande resa tur och retur hälsocentralen kan undvikas. Fördelarna för kommunen förutses vara att omsorgspersonal slipper avsätta resurser för resan och kan lägga denna tid på viktigare omsorg samt slipper kostnaden för själva transporten och logistiken.
Med ett enklare förfarande för att genomföra tester i det virtuella hälsorummet är tanken att vårdtagaren skall få en jämnar besöksfrekvens för monitorering.

100 johanna webb face

På senare år har e-hälsotjänster för att stödja arbetet i hemsjukvården utvecklats och implementeras i ett högt tempo. När allt fler av dessa tjänster tas i bruk är det viktigt att följa upp och utvärdera vad som fungerar och vad som inte fungerar. Under seminariet presenteras en redogörelse för vilka e-hälsotjänster för personal i hemsjukvården som används i dagsläget, vilka som planeras för samt vilka som provats men lagts ned. 

100 pasfotodaanbultjevz

An outlook to the use of eHealth in eldery care in the Netherlands
The Northern Netherlands is working on an integral strategy for a healthy life, including a life course approach and a focus on the build environment as an important factor. eHealth is an important part of this strategy, as long as it is an answer to an actual challenge. This leads to a personal health record, a new platform where families can communicate with healthcare professionals and even a Little Red Ridinghood-game that helps discussing the best strategy to take care of grandmother and keep the big bad wolf at bay" 
Interesting for: health care professionals, policy makers and eHealth developers 
 

100 img 20170302 113725 resized 20170307 102426082

EU har sedan 2011 en större satsning inom området eHälsa med fokus på vård och omsorg för äldre. Denna satsning "European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing" kompletteras med utlysningar i EU:s forsknings- och innovationsprogram. Detta program omfattar 74 EU "Reference Sites" och erfarenheter från några av dessa från Danmark, Finland och Sverige kommer att presenteras. Föreläsningen ger en översikt av pågående och nya satsningar inom dessa områden. 

100 marie sj linder copy

Det finns ett växande antal tjänster som stödjer säkerhet och trygghet för äldre både inomhus och utomhus. Trots detta så finns det ett behov av trygghetslarm som kan hantera både inomhus- och utomhusmiljö i samma trygghetslarm och som kan tillhandhålla ytterligare funktionalitet baserad på individuella behov. Vi föreslår en ny trygghetslarmslösning med ett brett utbud av tjänster om kan anpassas till många olika användare och användningssituationer.   

Under 2017 ska Inera bli ett bolag inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Därmed stärks förutsättningarna för en ökad digitalisering i offentlig sektor. Syftet med förvärvet är att enklare kunna utveckla gemensamma digitala lösningar som bidrar till att både underlätta arbetet och effektivisera verksamheterna i kommuner, landsting och regioner. Det finns redan i dag tjänster som kommunerna kan använda

Sedan i mars är Inera ett företag inom SKL, och ska därmed bredda sitt verksamhetsområde från landsting och regioner till att också omfatta kommuner. Det innebär att Inera successivt kommer att utvidga erbjudandet från e-hälsa till digitalisering ur ett bredare perspektiv. Redan i dag använder kommunerna i stor utsträckning tjänster som Nationell patientöversikt, Pascal samt infrastrukturtjänster som SITHS-kort och HSA katalogtjänst. Seminariet kommer att belysa fortsatta möjligheter till användning av befintliga och nya e-hälsotjänster i kommunerna, men också hur framtida behov av digital utveckling ser ut.

GPS-baserade trygghetslarm för utomhusbruk kan förbättra livet för många. Viktiga grupper är aktiva äldre och personer med demenssjukdom eller kognitiva funktionsnedsättningar. Möjligheterna att utveckla funktionen har varit begränsade och den används därför inte i större omfattning. Nu har sju av Sveriges medelstora kommuner valt att samarbeta för att tillsammans utveckla tjänsterna och skapa förutsättningar för att kunna använda larmen i större skala. 
I denna föreläsning vill parterna inom FoU-projektet Utvecklingssamverkan GPS-larm presentera sina resultet gällande såväl framtaget styrdokument, användarstöd och framtida It-stöd kopplat till tjänsten, 
 

Göteborgsregionens kommunalförbund har under 2016/2017 varit projektledare för Dela Digitalt som drivs tillsammans med SKL.
En idé eller erfarenhet kan ge stor nytta för andra som står inför samma utmaning. Det offentliga i Sverige har möjligheter och kan dra fördel av varandras erfarenheter på ett annat sätt än privata företag. 
På Vitalis skulle vi vilja prata om hur vi tagit fram Dela och hur det hjälpt kommuner och andra i att komma vidare i frågor som annars inte skulle genomförts.

100  sa mars17

Göteborg Stad har genomfört samtal med närmare 200 st brukare med någon form av hemtjänstinsats i åldrarna 27 – 101 år. Samtalen har handlat om teknik i vardagen och vad som skulle kunna förbättra vardagen i stort. Samtalen har genomförts av medarbetare i verksamheten. Behovskartläggningen och analysen ger staden riktning för framtida tjänster med välfärdsteknik och hjälper oss att implementera tjänster som möter behoven hos dem vi är till för.

100 emn 2016 head

Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet har gått igenom aktuell forskning kring etik och välfärdsteknik. Vad ger resultatet?

100 adam3

Robotdalen har i snart 15 år arbetat med utveckling och implementering av avancerad välfärdsteknik i den svenska vården. Det har gett oss en unik förståelse för de offentliga verksamheterna å ena sidan och entreprenörens vardag å andra.
Här ges en överblick om var robotteknologin befinner sig i olika delar av världen för att visa specifika exempel som redan idag används i den svenska vården. En utblick ges också om nära förestående lösningar som kommer förändra vardagen för många äldre och funktionshindrade.

100 20161129 121528 1

Att våga! - Projekt för enkel planering och ökad delatighet, socialförvaltningen Burlövs kommun.
Projketet genomförs på ett LSS boende med 10 brukare, ett särskilt boende med 20 permanent boende och 10 korttidsboende. Det unika med projektet är en touchskärm som har skräddarsydda appar och tre användningsområden personal, brulare och närstående.
 
Omvärld
Befolkningsutvecklingen (siffror från SCB)
Andelen äldre i Sverige ökar 30% fram till 2050
Var fjärde svensk över 65 år, 2050
Medellivslängd kvinnor idag 83,4 och 2060, 87 år
Medellivslängd män idag 79,5 och 2060, 85 år
Att vi lever längre är bra, men om inte digitaliseringen utnyttjas finns en risk att kostnaderna för vård och omsorg blir omöjliga att hantera.
160 000 personer behövs inom vård och omsorg fram till 2035
Totala arbetskraften växer med 280 000 personer
Siffrorna visar på att det finns en uppenbar risk för att personalen i framtiden inte kommer att räcka till.
Vi har komplicerade verksamhetssystem,
där tillgängligheten finns på expeditionerna och ofta tar det tid att logga in
Kan man vara ”bra” på allt?
Användarvänlighet?
Vi har brister i dokumentationen,
vi saknar struktur och enkel uppföljning.
- Vad prioriteras i den direkta vård och omsorgen?
 
Brukares och närståendes delaktighet och insyn,
vi saknar transparans och möjlighet till delaktighet och insyn i våra verksamhetssystem.

Vad har vi för transparens?
Vad har vi för delaktighet
Målsättning
- Ökad delaktighet för brukare och närstående
- Strukturerad dokumentation och uppföljning
- Mindre avvikelser
- Mindre stress
- Mer tid hos brukaren
= Ökad effektivitet och kvalitet
Utvärdering
Projektet startar den 10 oktober 2016 och kommer att utvärderas under april 2017. Vi hoppas då kunna se förändringar i sjukfrånvaron, antal avvikelser, missade insatser och att brukare och närstående upplever en öka delaktighet samt att vi på ett enklare sätt ska kunna följa upp den strukturerade dokumentationen. Utvärdering kommer bla att ske genom jämförelse av data, enkäter och intervjuer.
 
 
 

Socialstyrelsen följer löpande utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten och i den kommunala hälso- och sjukvården. Fokus för uppföljningen är de områden som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting kom överens om att prioritera i överenskommelsen från 2013.
webbtjänster inom socialtjänsten för invånarna.
säker roll- och behörighetsidentifikation för personalen
mobil dokumentation i socialtjänsten och i den kommunala hälso- och sjukvården
digitalisering av trygghetslarmen
införande och användning av Nationell patientöversikt (NPÖ)
välfärdsteknik
Socialstyrelsen konstaterar att det finns en önskan i kommunerna att ta till sig den nya tekniken men utvecklingen går långsamt inom de flesta områden.

100 emn 2016 head

Webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten är uppdaterad och nylanseras i januari 2017. På denna presentation berättar vi om nyheter och nyttan med utbildningen.
Den ger dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknologi är på en övergripande nivå. Du får även kunskap om vilken nytta det leder till i verksamheterna samt vilka aktörer på nationell nivå som ansvarar för vad.
Socialstyrelsen, eHälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Famna och Vårdföretagarna har gemensamt producerat webbutbildningen om e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten.  Webbutbildningen ska ge dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknologi är på en övergripande nivå
Utbildningen Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik ska ge dig som arbetar hos kommuner och utförare kunskap för diskussioner och arbete kring etik och integritet som kan uppstå. Den är en fristående fortsättning på utbildningen E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten

Results and effects from Patient@home

Søren Møller Parmar-Sielemann, Uffe Kock Wiil
Onsdag 11:30 - 12:00 G4
Välfärdsteknologi

Patient@home – the Danish national research and innovation platform for health and welfare technology presents the results obtained and examples of how Patient@home has facilitated the development of new technologies.

100 image

Svenska HALT är återkommande mätningar av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende i Sverige med syfte att stödja det förebyggande arbetet inom området.
Sedan 2015 genomförs mätningen via kvalitetsregistret Senior alert, eftre önskemål från deltagande verksamheter, för att underlätta datainmatning och återkoppling av data. Denna önskan ledde till ett samarbete mellan Senior alert och Folkhälsomyndigheten. Utvecklingen av en webbaserad inmatningsmodul har lett till att verksamheterna/kommunerna får snabbare tillgång till sina data och kan agera snabbare för att minska vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändandet då det nu finns online-rapporter både på enhets- och kommunnivå. 
 
Svenska HALT ska stödja arbetet med att förebygga VRI och förbättra antibiotikaanvändning för att minska resistensutvecklingen inom särskilt boende i Sverige, som ett led i patientsäkerhetsarbetet. Folkhälsomyndigheten vill erbjuda ett nationellt enhetligt mätverktyg samt att inventera förekomsten av VRI och antibiotikaanvändning inom särskilt boende. De nationella mätningarna koordineras av Folkhälsomyndigheten och mätningarna planeras att genomföras en gång årligen.