Screen shot 2017 03 13 at 11 28

Seminarier Vitalis 2017

Under de senaste åren har hypen kring machine learning vuxit enormt inom flertalet olika användningsområden, så även inom hälsovård och då framför allt bilddiagonstik. På grund av den nuvarande hypen kan det vara svårt som potentiell användare av machine learning baserade tjänster att urskilja vad som faktiskt finns tillgängligt idag och vad som kommer att bli den långsiktiga nyttan machine learning.
 
Den här föreläsningen syftar till att ge de närvarande en förståelse för den diskrepans som finns mellan dagens hype inom machine learning samt de faktiska system som finns tillgängliga att nyttja idag inom vården. Med utgångspunkt från föreläsarnas egen erfarenheter kommer vi även att diskutera de utmaningar som finns för att implementera och att nyttja machine learning baserade tjänster i det dagliga vårdflödet.

100 tuomas henrik p yst

Inledning
Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet
Prisutdelning eHealth Award
Prisutdelning Sveriges eHälsokommun
Stimulera innovation och säkra prioriteringar är det möjligt att göra både och?
Paneldiskussion om styrning och finansiering av sjukvård via nätet
Tuomas Henrik Pöysti, Under-Secretary of State - Finland
Finland’s health and social service care reform boosts freedom of choice and equality of care
-How would regionalization and freedom of choice put the citizen in the center in the Finnish healthcare and social services reform? Overview of the reform. 
Dr Kenji Takeda, Microsoft AI & Research
eHealth 2025 and Beyond

100 n rh lan logga

Närhälsans Ungdomsmottagningar i Norra Skaraborg, (15 st) har sedan december varit igång med sin virtuella drop-in mottagning och antalet samtal från ungdomar ökar för varje dag de har öppet.
Det är främst samtal till barnmorska som genomförs men även kurator och annan samtalspersonal finns tillhands för de ungdomar som besöker ”eVäntrummet”. Videosamtal med patienter har i vissa sammanhang revolutionerat vården, vill Du veta mer om vårt arbete – träffa oss under Vitalis första dag.

För att korta väntetiderna i cancervården införs standardiserade vårdförlopp  genom en statlig satsning under 2015-2018. Nytt arbetssätt införs vilket påverkar bla radiologi och patologi. Denna föreläsning redovisar det aktuella läget i satsningen.

100 n rh lan logga

Närhälsans Ungdomsmottagningar i Norra Skaraborg, (15 st) har sedan december varit igång med sin virtuella drop-in mottagning och antalet samtal från ungdomar ökar för varje dag de har öppet.
Det är främst samtal till barnmorska som genomförs men även kurator och annan samtalspersonal finns tillhands för de ungdomar som besöker ”eVäntrummet”. Videosamtal med patienter har i vissa sammanhang revolutionerat vården, vill Du veta mer om vårt arbete – träffa oss under Vitalis första dag.

100 profilbild gustav

”Patienten i centrum”, ”rätt vård i rätt tid och på rätt plats” och ”vårdgivare som jobbar i nätverk kring patienten”. Dagens silo-artade vårdinformationsmiljö, inte minst inom Medical Imaging, kan tyckas långt ifrån redo att möta dessa framtidsvisioner.
Vad skulle kunna hända om man raserade alla silos och istället realiserade en patientorienterad gemensam informationsinfrastruktur för medicinska bilder? Hur skulle det påverka samarbetet över organisationsgränser, i multidisciplinära team och konferenser och för standardiserade vårdförlopp?
Johan Henriksson (överläkare och radiolog på Karolinska) och Gustav Alvfeldt (objektägare IT för Stockholms läns landstings gemensamma förvaltning för Bild- och funktionsdiagnostik) berättar om SLL:s arbete med att realisera smarta lösningar ovanpå ett gemensamt VNA.    

With the perfect storm of cloud, mobile and IoT in healthcare, network administrators are put to the ultimate test to support literally thousands of people and (medical) devices. New technologies and innovations are not  necessarily introduced by IT but other Lines of Business and need a network infrastructure to support this. IT staff has no idea what devices are coming on the network in what numbers until there is a problem of access or performance. Learn how you can embrace innovation with the right security and compliance in healthcare with Aruba security solutions.  
Intelligent Hospital Pavilion - Aruba, Hewlett Packard Enterprise

En engagerad patient är en tillgång för vården. Med appen Hälsa247 från Cambio får individen allt hen behöver för sin relation till hälso- och sjukvården. Patienten får tillgång till sin journal och provsvar, kan boka tider och uppdatera kontaktuppgifter. Appen kan även användas för videobesök med vården. Den innehåller en mängd tjänster som gör det enkelt för patienten att vara delaktig i sin egen hälso- och sjukvård. Hälsa247 är en app som du kommer använda ibland mer och ibland mindre, men den finns ständigt där för dig – 24/7.
Intelligent Hospital Pavilion -Cambio Healthcare Systems AB

100 maria svartvit

LEDA för smartare välfärd

Maria Gill
Tisdag 12:40 - 13:00 e-hälsotorget monter B04:22
e-hälsotorget

LEDA är ett förändringsledningsprogram med inriktning på skola och hälsa/omsorg. Tillsammans med SKL arbetar 20 kommuner för att öka hastighet och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Främjande och hindrande faktorer identifieras och ska kunna spridas som lärdomar till andra kommuner.

Internet of Things är av de stora tekniktrenderna som gör det möjligt att bygga in intelligens i våra städers infrastruktur och byggnader. Med hjälp av sensorer, RFID-taggar, devicer och RTLS (Real Time Location Services) transformerar lokationsbaserad intelligens hälso-och sjukvård, genom att tillhandahålla ny arbetsflödesdata som tidigare inte varit tillgänglig.
 
Med hjälp av de erfarenheter och lärdomar vi har från att ha implementerat lokationstjänster på NKS, kommer vi dela med oss tillvägagångssätt och framgångsfaktorer:
Användningsfall som genererar störst värde
Best practices för kravställning, design och implementation
Kravställning, design och konstruktion av sjukhusbyggnad för att signifikant reducera implementationskostnad, gå live snabbare samt säkerställa optimal prestanda, platsnoggrannhet samt framtida expansioner
Hur går man tillväga i befintligt sjukhus (befintlig nätverksinfrastruktur kan nyttjas)

100 michal chorev

Novel machine learning and deep learning methods were shown to perform well in tasks such as interpreting images and predicting outcomes. These flora of methods are being applied to healthcare data aiming at a diverse set of use cases, from supporting diagnosis of breast cancer based on clinical history and medical imaging data through designing a recommendation system for HIV experts on what is the best therapy regiment for a patient. This talk will include the overall vision and leverage of the breast cancer use case, illustrating the value and prospect of applications of these technologies.

100 sam 0401

Förändringen som digitalisering av arbetsplatser medför skapar stora sociala utmaningar, vilket tillsammans med den rådande organisationskultur och det ledarskap som verksamheterna har odlat och prioriterat, är områden som påverkar implementering av nya digitala lösningar.

 
Socialstyrelsen publicerade i januari 2015 Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI), som kan användas för att på ett entydigt sätt beskriva de insatser och aktiviteter som kan och bör dokumenteras på individnivå. Socialstyrelsen har under 2015 och 2016 fokuserat på att pröva hur KSI, urval och användarstöd (t.ex. manualer) kan användas i verksamheterna.
Ett resultat från försöksverksamheten är bland annat uppdateringar av KSI som kommer att presenteras på seminariet.
 

Resultat från workshopar på VITALIS om behov av kompetens inom eHälsa. Exempel på utbud av utbildning inom eHälsa och ny masterutbildning i eHälsa som startar hösten 2017.

100 bild ps

Vad händer när det gäller förverkligandet av Vision eHälsa 2025? En beskrivning av visionen och den nyligen antagna handlingsplanen utifrån undertecknarnas perspektiv.

Hur kan vi utnyttja IoT (Internet of things) potential i hemtjänst och äldreomsorg? 
Genom ett innovationsprojekt vill Östersundskommun utforska och förändra omhändertagande och vård för sina boende med hjälp av den senaste tekniken.
Genom att väva samman verksamhet och den senaste tekniken i en öppen IoT plattform utforskar det här projektet möjligheterna i morgondagens teknik. Kom och ta del av våra resultat och lärdomar.

100 lene rbo

Today, the Shared Medication Record is used in daily treatment throughout the entire country - in order to ensure high quality, patient safety and improved treatment for Danish citizens.

Capture, manage and report the vast amount of data
generated in your ICU for better patient care, fewer errors and timely
intervention.
Intelligent Hospital Pavilion - EVRY Healthcare AB

Under seminariet berättar vi om status för standardisering inom e-hälsa i Sverige i dag. Vi redogör för hur vägen framåt ser ut. Vad kan förväntas under 2017?
Vi håller på att skapa en spelplan för Sverige där alla har tydliga roller och ansvar med avseende på standardisering inom e-hälsa.

100 jesper ehm

En dialog om ansvar, roller och samverkan mellan aktörerna inom svensk eHälsa för att uppnå Vision eHälsa 2025.