Banner
100

Svenska kyrkan

C:48

Presentation

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. I vår organisation ryms en mångfald av möten och verksamheter, både i Sverige och utomlands. I Svenska kyrkans monter finns representanter för två verksamhetsområden: flerspråkighet och migration.

Flerspråkighet

Enheten för flerspråkighet vid Kyrkokansliet i Uppsala har uppdraget att främja och stödja arbetet med utveckling av församlingslivet när det gäller nationella minoriteter, urfolket samerna och teckenspråkiga. Detta görs bl.a. genom omvärldsanalys, kartläggning, mötesplatser, översättningar av Svenska kyrkans gudstjänstböcker, kommunikationsstöd, utveckling av kunskapen om grupperna och deras rättigheter och genom teologisk reflektion ur ett urfolks- och minoritetsperspektiv. Enheten har också uppdraget att stärka grupperna både inom Svenska kyrkan och externt genom att arbeta för ökad delaktighet, inflytande och synliggörande.

Migrationsteamet

Migrationsteamet vid Kyrkokansliet har uppdraget att främja och stödja arbete som bedrivs för och med människor som är nya i Sverige. Teamet arbetar även med frågor som rör situationen för människor som befinner sig på flykt globalt. Teamet arbetar, förutom att ge stöd till stift och församlingar, bland annat med omvärldsbevakning, informationsspridande, utbildningar och påverkansarbete gentemot beslutsfattare.

Representanter

Lisbeth Hotti Utställare

Svenska kyrkan

Sofia Sörner Utställare

Svenska kyrkan