Terms InvitePeople (for terms in Swedish, see below)

When you make a purchase or book free tickets on www.invitepeople.com or www.invitepeople.se provided by the Matchmeeting AB, registration no. 556598-6634 (hereinafter referred as "InvitePeople"), you agree to the following conditions:

General

InvitePeople offers a reservation and sales system of tickets were organizers can sell or distribute their tickets to their clients. InvitePeople is responsible for the technical mediation of tickets through its system. The organizer is fully responsible for their own arrangements and InvitePeople is not responsible for any part of the arrangement. InvitePeople is therefore not responsible for the event's content or implementation and is not liable for any loss to you or any other customer that relates to the event or its organizer. Questions of this type, we refer to the organizer of each event.

Terms of the purchase and booking

This section is not used when booking free tickets.

The right of withdrawal according to the law of distance agreement (distansavtalslagen) does not apply to the purchase of tickets through InvitePeople. Once payment has been made, you are therefore bound by your purchase.

You are responsible to check if an arrangement you booked is canceled or moved to a new date. If an event is canceled, you should immediately contact the organizer who is responsible for questions of possible refund of tickets. If an event is canceled, InvitePeople’s fees you paid in connection with the purchase of tickets, are not refundable.

If you choose to pay by invoice, you are still legally bound to your booking, whether you are attending the event or not. A booking with invoice payment is not confirmed before the invoice is paid. The organizer has the right to cancel unpaid reservations before the event.

InvitePeople reserves the right to cancel bookings or purchases made by you if you do not provide accurate information about yourself or otherwise violates or attempts to circumvent the terms of ticket purchase.

Delivery

After your booking, you will receive a confirmation on the computer screen, and a confirmation email containing your unique reservation number. This booking number is your proof of reservation. Print out the confirmation or write down your confirmation number and bring to the event. You will not receive any physical tickets or other documents confirmation, unless otherwise stated for the current event.

Charges

This section is not used when booking free tickets.

A booking fee can be added to the price of the tickets if it is not already included. Any additional charges to the ticket appear before the payment is made.

Information and management of information

To manage your booking, InvitePeople ask for your name and e-mail. Some operators require more information in the booking process. InvitePeople collect this information, making it available to the organizer and saves it for and in according with an agreement with the organizer. InvitePeople can then come to transfer your personal data to other countries (outside the EU / EEA) for use within here stated purposes.

InvitePeople is not responsible how the organizer manages your information and personal data.

InvitePeople may also save the information provided in connection with ticket / reservation, including your name and email address, to send information by e-mail about InvitePeople or about events on the site. The data can also be used to contact you such as by e-mail for market research regarding ticketing or the arrangement you booked tickets for.

If you wish to obtain information on which personal data InvitePeople store, demand InvitePeople to correct or delete inaccurate or incomplete information, you should send a written and personally signed inquire / request to InvitePeople to: Nygränd 10, 111 30 Stockholm, Sweden.

By accepting these terms, you agree that InvitePeople store your personal data for the purposes and in the manner described above.

Outage

InvitePeople is not responsible for, and does not cover loss, caused by disruption, delays, interruptions or other technical circumstance that prevents or hinders the utilization of InvitePeople.

Applicable law

These terms apply to Swedish law.
Villkor InvitePeople

När du genomför ett köp eller bokar gratisbiljetter på www.invitepeople.com eller www.invitepeople.se som tillhandahålls av Matchmeeting AB, org nr. 556598-6634 (nedan kallat för "InvitePeople"), accepterar du följande villkor:

Allmänt

InvitePeople står för ett boknings- och försäljningssystem av biljetter där arrangörer kan sälja eller fördela sina biljetter till sina kunder. InvitePeople står således endast för det tekniska förmedlandet av biljetter genom försäljningssystemet. Arrangören ansvarar till fullo för sitt eget arrangemang och InvitePeople ansvarar därmed inte för någon del i arrangemanget. InvitePeople är således inte ansvarigt för arrangemangets innehåll eller genomförande och är inte heller ersättningsskyldig för någon förlust för dig eller någon annan kund som härrör till arrangemanget och arrangörens ansvar. Frågor av denna typ hänvisar vi till arrangören för respektive arrangemang.

Villkor för köp och bokning

Detta avsnitt används inte vid bokning av gratisbiljetter.

Ångerrätten enligt distansavtalslagen gäller inte vid köp av biljetter genom InvitePeople. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp.

Du är själv ansvarig att kontrollera om ett arrangemang du bokat ställs in eller flyttas till ett nytt datum. Om ett arrangemang ställs in bör du omedelbart kontakta ansvarig arrangör som ansvarar för frågor om dennes eventuella återlösen av biljetter. Vid inställt arrangemang återbetalas inte InvitePeoples avgifter som du betalt i samband med köp av biljetter.

Om du väljer att betala via faktura är du fortfarande juridiskt bunden till din bokning, oberoende av om du närvarar vid evenemanget eller inte. En bokning med fakturabetalning är inte bekräftad innan fakturan är betald. Arrangören har rätt att avboka obetalda bokningar före evenemanget.

InvitePeople förbehåller sig rätten att boka av bokningar eller köp som görs av dig om du inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för biljettköpet.

Leverans

Efter din bokning får du en bekräftelse på dataskärmen samt en e-postbekräftelse som innehåller ditt unika bokningsnummer. Detta bokningsnummer är ditt bokningsbevis. Skriv ut bekräftelsen eller skriv ner ditt bokningsnummer och ta med till evenemanget. Du kommer inte att få några fysiska biljetter eller annan dokumentbekräftelse, om inte annat framgår för det aktuella evenemanget.

Avgifter

Detta avsnitt används inte vid bokning av gratisbiljetter.

En bokningsavgift läggs till priset för biljetter om det inte redan ingår. Alla eventuella tillkommande avgifter till biljettpriset visas innan betalningen görs.

Information och informationshantering

För att hantera din bokning frågar InvitePeople efter ditt namn och e-post. Vissa arrangörer kräver mer information i bokningsprocessen. InvitePeople samlar in denna information, gör den tillgänglig för arrangören och sparar den för arrangören enligt avtal med denne. InvitePeople kan därvid komma att föra över dina personuppgifter till andra länder (även utanför EU/EES) för användning inom här angivna ändamål.

InvitePeople tar inte något ansvar för hur arrangören hanterar din information och personuppgifter.

InvitePeople kan också komma att spara de uppgifter som lämnas i samband med biljettköp/bokning, inklusive ditt namn och e-postadress, för att skicka information per e-post om InvitePeople eller om evenemang på Sajten. Uppgifterna kan även användas att kontakta dig t.ex. per e-post för marknadsundersökningar angående biljettjänsten.

Om du önskar få information om vilka personuppgifter som Matchmeeting behandlar, begära att InvitePeople rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter, skall du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad förfrågan/begäran till InvitePeople på adress Nygränd 10, 111 30 Stockholm.

Genom att acceptera dessa villkor godkänner du att InvitePeople lagrar dina personuppgifter för det ändamål och på det sätt som beskrivs ovan.

Driftsavbrott

InvitePeople ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftsstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av InvitePeople.

För dessa villkor tillämpas svensk lag