Spektrum
100 genomics

EHiN Genomics/Cancer/PM - 2: Genomics& Diseases

Tuesday October 31, 2017 13:00 - 14:15 Room 4

Lecturers: Ola Myklebost, Speaker 2 TBC, Speaker 3 TBC
Moderator: Thomas Smedsrud

Ola Myklebost - “NCGC, - en nasjonal plattform for forskning og innovasjon på persontilpasset kreftbehandling”

Lecturers

100 ola myklebost edited 2

Ola Myklebost Lecturer

Professor
Universitetet i Bergen

Ola Myklebost er professor ved Institutt for klinisk medisin 2 ved Universitetet i Bergen, og kreftforsker ved OUS – Radiumhospitalet (se http://myklebost.uib.no), og leder Norske Kreftgenomikkonsortium (NCGC, se http://kreftgenomikk.no). NCGC er et nasjonalt, tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet, med fokus på helsevesenets felles satsingsområde for kreftforskning, «Individuell kreftbehandling basert på genprofilen av egen svulst» (se http://kreftsatsing.no). NCGC er et samarbeid mellom onkologer, biologer, teknologer og bioinformatiskere i alle helseregioner, som har etablert en nasjonal plattform, kompetanse og preosedyrer for kreftgenomikk, analysen av de egenskaper ved arvestoffet som er viktige for kreftutviklingen eller responsen på kreftbehandling. Også kreftepidemiologer, etikere, helseøkonomer og jurister er involvert, og samfunnsdialog har vært en viktig komponent i prosjektet. Prosjektet analyserer den detaljerte oppbyggingen (sekvensen) til alle gener i pasienter med 9 ulike krefttyper, til sammen mer enn 2000 prøver, og har så langt generert ca 500 terabyte med genomdata. Dette er følsomme data, og en egen dataplattform, ”Tjenester for sensitive data” (TSD) er utviklet i samarbeid med Seksjon for vitenskapelig databehandling ved USIT/UiO, som sikrer personvernet samtidig som data kan analyseres og deles med sertifiserte forskere. Utstrakt bruk av slike data, og bevaring og deling med andre forskere etter prosjektets slutt, har en rekke utfordringer som NCGC har vært av de første som møter.

100 anonym

Speaker 2 TBC Lecturer

100 anonym

Speaker 3 TBC Lecturer

100 thomas smedsrud

Thomas Smedsrud Moderator

Project manager, BIGMED
Oslo University Hospital