Spektrum
100 ehin2

EHiN 2 - Sesjon B2 - Helsedata

Tuesday October 31, 2017 13:00 - 14:15 Room 2

Lecturers: Alexander Edward Gray, Henrik Vogt, Pål Børseth-Hansen
Moderator: Bodil Rabben

Helsedata i Norge er lagret på mange steder og administrert av forskjellige eiere. Hvordan kan datasettene brukes og bidra til innovasjon på en sikker måte på tvers av grenseflater, for blant annet å understøtte forskere og klinikere i kvalitetsforbedringen av helsesektoren?

Helsedataprogrammet for utvikling av fellesløsninger for helseregistrene og arbeid med en helseanalyseplattform vil på sikt gi bedre og sikrere tilgang til helsedata og legge til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre og andre kilder til helseopplysninger.

Sesjonen vil gi innsikt i status på området, muligheter og begrensninger i bruken av store datamengder og avansert analyseverktøy.

Henrik Vogt: "Overdiagnostikk ved big-data basert forebyggende medisin"

Innlegget belyser problemstillingen overdiagnostikk ved big-data basert forebyggende medisin. Digital helse og persontilpasset medisin ved bruk av big data leter etter sykdom eller risikofaktorer hos asymptomatiske eller friske mennesker. Dette er en ny form for massiv screening. Et sentralt problem ved screening er funn som likevel aldri vil ble et problem for mennesket/pasienten. Forelesningen vil drøfte farene ved bruk av big data og hevder dette vil bli en sentral utfordring for digital helse.

Pål Børseth-Hansen: "How can Norwegian data sets contribute to innovation in a secure way across the silos?"

Norwegian health data is stored in silos and governed by different owners. How can these data sets contribute to innovation in a secure way across the silos, to provide support for researchers and clinicians to help improve the health sector?

Data scientists at Crayon and Microsoft Research are working together to make it possible to do analysis on encrypted data from different owners without decrypting and exposing the data. Why is this a gamechanger in use of the huge amount of data that exists in locked down silos across the health sector to provide better care 

Alexander Gray - Nasjonale utfordringer og muligheter for bedre utnyttelse av norske helsedata

Det ligger et enormt potensiale i den store mengden strukturerte og kvalitetssikrede data i norske helseregistre, biobanker, helseundersøkelser og sosioøkonomiske datakilder. Ved å arbeide for regelverksutvikling, etablering av felles infrastruktur, nasjonale fellestjenester og harmonisering og standardisering på tvers av helseregistrene skal Helsedataprogrammet bidra til mer og bedre helseforskning, bedre styringsgrunnlag for myndigheter og helseledere, innovasjon og næringsutvikling og mer involverte innbyggere.

Lecturers

100 alexander gray edited 1

Alexander Edward Gray Lecturer

Director at PwC Consulting
Helsedirektoratet

Alexander Edward Gray leder Helsedataprogrammet ved Direktoratet for E-helse har sine primærinteresser innen e-helsetjenester, teknologiarkitektur, strategi, endringsledelse og digitalisering.

100 henrik vogt 1

Henrik Vogt Lecturer

Lege og journalist

Henrik Vogt er utdannet lege, cand. mag. historie mellomfag og journalistutdanning ved Høgskolen i Oslo. Henrik Vogt har doktorgrad om big data-basert persontilpasset medisin (systemmedisin) ved NTNU og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Arbeidet drøfter bl.a. persontilpasset medisin, helsefremmende- og forebyggende arbeid ved bruk av store datamengder. Henrik Vogt er også leder av Norsk forening for allmennmedisins faggruppe for digital helse og persontilpasset medisin.

Pål Børseth-Hansen Lecturer

Specialist
Crayon

Pål Børseth-Hansen, Physicist, company founder, and today business development manager at Crayon. After 20 years working with software solution he has now dedicated his time and energy with Machine Learning, building a ML team at Crayon and delivering ML projects to innovative customers.

100 bodil rabben edited 1

Bodil Rabben Moderator

Divisjonsdirektør Utvikling
Direktoratet for e-helse

Programeier Helsedataprogrammet, Divisjonsdirektør, Direktoratet for e-helse. Bodil Rabben har erfaring fra større prosjekter i offentlig sektor. Bodil Rabben begynte i Helsedirektoratet i 2015, og ble Divisjonsdirektør ved etableringen av Direktoratet for e-helse i 2016. Ansvaret omfatter bl.a. å utforme og videreutvikle de nasjonale løsningene i samarbeid med sektoren. Eksempler på nasjonale løsninger er helsenorge.no, e-resept og kjernejournal.