Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

21. Mänskliga rättigheter – var kommer de ifrån och vad innebär de?

Benton Wolgers
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 17
Ordfronts MR-akademi

Grundkurs i mänskliga rättigheter. 
 
MR-akademin erbjuder utbildningar i mänskliga rättigheter för enskilda, organisationer och företag – kontakta info@ordfront.se för mer information eller förslag på utbildning till din organisation.

100 fb logga

81. Träna Civilkurage- tekniker i att ingripa

Frida Ekerlund, Tessan Nordeman
Fredag 14:30 - 16:00 Konferensrum 19
Vardagens civilkurage

Vardagens civilkurage bjuder in till praktisk civilkurageträning! Vi tränar tekniker i hur en kan ingripa när olika typer av förtryck och diskriminering pågår i vår vardag. Går det att transformera ett pågående förtryck till jämlikhet? Vi tränar flera olika typer av ingripandetekniker och fokuserar på hur små detaljer kan göra stor skillnad. Träning ger färdighet! Öva på att bli en aktiv medskapare av det samhälle du vill ha.

110. Etnisk profilering – ett uttryck för rasism eller en effektiv metod i brottsbekämpning?

Diana Nyman, Fatima Doubakil, Katri Linna, Leandro Mulinari
Lördag 14:30 - 15:30 Konferensrum 11
Civil Rights Defenders

Efter REVA-projektet har etnisk profilering mer eller mindre avfärdats som en polisiär metod. Samtidigt ställs det allt mer högljudda krav på polisen att effektivisera sitt arbete, inte minst med inre utlänningskontroller. Så var står polisen idag? Är etnisk profilering en etablerad och reglerad metod i polisens arbete? Hur tänker polisen, är den nödvändig? Vad får metoden för konsekvenser i människors vardag? Vad säger lagen och hur gör man i andra länder? Presentation av pågående studie vid Stockholms universitet om etnisk profilering.

27. Tillsammans för romers rättigheter – mot diskriminering

Anna Mannikoff, Helene Bogren, Mirelle Gyllenbäck, Nina Lundberg, Therese Berg
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 13
Länsstyrelsen i Stockholms län

Hur kan myndigheter och kommuner ta sig an uppgiften att arbeta för romers rättigheter och inkludering, och motverka diskriminering? Länsstyrelsen i Stockholm presenterar två exempel på sådant arbete inom den 20-åriga strategin för romsk inkludering. Boverket berättar om ett utbildningsmaterial och en arbetsmetod som syftar till att öka kunskapen om romers situation på bostadsmarknaden och motverka diskriminering. Stockholms stad presenterar ett sommarjobbsprojekt där ungdomar gjort en film om bland annat mänskliga rättigheter, rasism och antiziganism.
Såväl tjänstemän från Boverket och Stockholms stad deltar på seminariet, liksom romska sakkunniga och ungdomar som sommarjobbat.
Samtalsledare är Mirelle Gyllenbäck, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholms län.

51. Hur blir vi mänskliga?

Ann Aldén, Mats Aldén, Pär Sjöstrand
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 19
Jönköpings pastorat

Ett samtal om människans villkor, värde och rättigheter i spänningen mellan filosofisk och teologisk antropologi. I anslutning till 500-årsjubileét efter Reformationen kommer särskilt fokus att läggas på frågan om vilket bidrag teologin skulle kunna ge till diskursen om mänskliga rättigheter.

100. Climate Migration

Clarisse Kehler Siebert, Frank Barber, Matthew Scott
Lördag 11:30 - 12:30 Konferensrum 13
Raoul Wallenberg Institute

In an era of climate change, disasters are the new normal. This panel discusses migration as both a consequence of climate change and as an effective adaptation strategy to it. It considers what kinds of measures are being taken, and asks what role human rights thinking plays in the response. 

105. Med Bibeln och Koranen mot könsbaserat våld

Eva Palmqvist, Företrädare från Jönköpings kommun, Hasnain Govani, Robert Odén
Lördag 13:00 - 14:00 Konferensrum 12
Svenska missionsrådet

Kan Bibeln och Koranen bidra till mänskliga rättigheter och jämställdhet? Eller är religiösa texter och normer mest ett problem? Välkommen till ett praktiskt seminarium om hur man kan använda religiösa texter som medel för att belysa och bearbeta frågor som rör MR & jämställdhet, med specifikt fokus på könbaserat våld. Dela dina erfarheter oavsett om de är från Huskvarna eller Harare!

100 framsidebild plattformen

Hur kan en kommun, ett landsting eller region bli bättre på att jobba rättighetsbaserat? Sedan våren 2017 finns en plattform för mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Den är tänkt att fungera som ett utvecklingsverktyg åt kommuner, landsting och regioner som vill bedriva ett mer systematiskt MR-arbete. Ta del av exempel på hur en kommun eller landsting kan göra för att skapa genomslag för mänskliga rättigheter.

100 uka logotyp rgb sve

Att undervisa om våldsutsatthet

Per Helldahl
Torsdag 15:00 - 15:30 Lilla scen
Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Hur utbildar universitet och högskolor studenter om mänskliga rättigheter? Förbereds de på ett yrkesliv där de möter situationer där mänskliga rättigheter kränks eller är i fara?
 

100 bild annelie

Rätten till hälsa - vad kan vi lära från patientanmälningar?

Anjelica Hammersjö, Anna Råberus, Annelie Sundler, Gunilla Lindell
Torsdag 15:30 - 16:00 Lilla scen
Västra Götalandsregionen

Presentation och samtal om patienters rättigheter och rätten till hälso- och sjukvård utifrån anmälningar till patientnämnden. 
 

10. Khartoumprocessen och mänskliga rättigheter på Afrikas horn

Saddeldin Ibrahim, Sarah Hamed, Yasin Ahmed
Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 19
Nätverket för fred på Afrikas horn och Sensus studieförbund

EU länderna skrev ett avtal, så kallade Khartoumprocessen, med länder på Afrikas horn i syfte att stoppa människosmuggling och människohandel. Genom att samarbeta och finansiera icke demokratiska regimer, ignorerar avtalet att den huvudsakliga anledningen till att människor flyr är frånvaron av demokrati och respekten för mänskliga rättigheter på Afrikas horn. Avtalet behöver granskas och diskuteras.
 
 
 

HBTQ och mänskliga rättigheter

Mian Lodalen
Torsdag 14:00 - 14:30 Stora scen
Jönköpings bibliotek

Författarsamtal med Mian Lodalen kring lättläst, HBTQ och litteraturens roll i sökande efter identitet.
 
 
 

Ett miniseminarium om hur man kan skapa ett bra samtalsklimat om visioner, värderingar, människorsyn, demokrati och mänskliga rättigheter

Ett seminarium om människohandel, sexköp och porr i Sverige.

11. Rätten att tro – och att inte tro – om religions och samvetsfrihet

Anna Wigenmark, Leif Ericsson
Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 17
Ordfronts MR-akademi

Grundkurs i religions- och samvetsfrihet. 
 
MR-akademin erbjuder utbildningar i mänskliga rättigheter för enskilda, organisationer och företag – kontakta info@ordfront.se för mer information eller förslag på utbildning till din organisation.

Seminariet presenterar två goda exempel på hur svenska kommuner använder sig av MR och Agenda 2030 som utgångspunkter i sitt arbete för hållbar utveckling.
Alingsås kommun har tagit fram sociala styrindikatorer som inkluderas i en årlig social hållbarhetsanalys som utgår från grundläggande MR.
Umeå kommun har utvecklat ett analysstöd för att stärka verksamheterna i deras MR-arbete. Jämställdhet är ett område som kommunen arbetar systematiskt med.

100 mfd logo rgb

30. Näringslivets roll i genomförandet av mänskliga rättigheter

Brita Törnell, Elisabeth Abiri, Jesper Johansson, Lina Pastorek, Magnus Berglund, Peter Andersson
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 19
Myndigheten för delaktighet, Emerga

Andelen personer med funktionsnedsättning i arbete är betydligt lägre än i befolkningen i övrigt. Många fler skulle kunna arbeta om arbetsplatser och rekrytering blev mer tillgängliga och om funktionsnedsättning inkluderades i företags sociala hållbarhetsarbete. Myndigheten för delaktighet och Emerga arrangerar seminariet där utmaningarna och möjligheterna på området diskuteras.

46. De mänskliga rättigheternas framtid i Jönköpings län

Fredrik Hollertz, Marie Johansson, Nisha Besara, Tobias Rahm
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 11
Länsstyrelsen med stöd av Region Jönköpings län och Jönköpings kommun

Vilka målsättningar har länet? Hur ser situationen ut för invånarna? Vad krävs för att garantera en rättighetsbaserad utveckling? Seminariet handlar om de mänskliga rättigheternas ställning och framtid i Jönköpings län. Vi offentliggör en regional analys om människorättssituationen och slutsatser från kommundialoger om samarbete på området. Sedan följer ett panelsamtal om ansvar och åtgärder för en rättighetsbaserad regional utveckling.

49. AI och transhumanism – ska även robotar ha rättigheter?

Anna Lindman, Hans Liljenstrom, Henrik Åhman, Susanne Wigorts Yngvesson
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 14
Teologiska Högskolan Stockholm/Programmet Mänskliga Rättigheter och Demokrati, Studieförbundet Bilda

Vi står på tröskeln till en mer påtaglig närvaro av robotar i arbetslivet och i hemmet. Den gamla människan ”byts ut” mot olika transhumana gestalter med artificiell intelligens och maskiner kan idag ersätta organ i den mänskliga kroppen. Hur förändrar denna utveckling uppfattningen om vad en människa är? Behöver vi omdefiniera rättigheter till att omfatta även det transhumana? Är kontraktet av mänskliga rättigheter förlegat?

58. Hur efterlevs barnkonventionen för utsatta EU-medborgare?

Claes Ling-Vannerus, nationell samordnare utsatta EU-medborgare, Länsstyrelsen Stockholm, Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist, UNICEF Sverige, Ragnhild Ekelund, Socialresursförvaltningen, Göteborg stad
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 13
UNICEF Sverige

Barnkonventionen ska gälla alla barn som vistas i Sverige, men rättsläget för barn som är utsatta EU-medborgare är oklart. I brist på nationella riktlinjer är det kommunernas ansvar att avgöra den praktiska tillämpningen. Hur säkerställs att dessa barn får tillgång till sina rättigheter utan diskriminering? Vilket uppdrag har den nationella samordnaren och vilka goda exempel kan vi lära från? Vilken betydelse får barnkonventionen som svensk lag?